Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN GIA LỘC

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN GIA LỘC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhsơn nổi tiếng và rất phồn thịnh ở những làng Trúc Lâm, Phong Lâm và Văn

Lâm (xã Hoàng Diệu).

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, dưới

sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND, HĐND

huyện, các ban ngành và địa phương, huyện Gia Lộc đã đạt được những thành

tích đáng kể. Kinh tế-xã hội liên tục tăng theo từng năm, đời sống nhân dân

được nâng cao, tình hình chính trị ổn định... Về văn hóa- xã hội, tất cả các xã

trên địa bàn huyện đều có trạm y tế vì vậy mà sức khỏe của người dân được

quan tâm và cải thiện hơn. Cùng với đó là các phong trào phòng chống tệ nạn

xã hội dược đẩy mạnh, đời sống tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao,

đặc biệt đầu tư vào giáo dục được quan tâm hàng đầu.

2.1.2. Giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc

Trong điều kiện nền kinh tế tri thức như hiện nay, con người luôn được

coi là phương tiện, động lực cơ bản đối với sự phát triển của nền kinh tế. Vì

vậy Đảng và Nhà nước ta luôn coi “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Trên

tinh thần đó hàng năm huyện Gia Lộc ln quan tâm, đầu tư cho sự nghiệp

giáo dục. Nhờ đó sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục THCS ln phát

triển và đạt được nhiều kết quả tốt.

Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc

đã có những bước chuyển biến tích cực. Hệ thống trường lớp tiếp tục được

củng cố, số lượng học sinh được duy trì khá ổn định.

Ta xem xét bảng số liệu sau:Phạm Thị Thanh Huyền20Lớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhBảng 2.1. Quy mơ phát triển giáo dục THCS huyện Gia Lộc giai

đoạn 2012 – 2015

Năm học

Chỉ tiêu2012- 20132013-20142014-2015Số trường242424Số lớp252241239Số học sinh804282707944Nguồn: Phòng GD- ĐT huyện Gia Lộc

Từ bảng số liệu ta nhận thấy trong những năm qua khơng có sự thay đổi

về quy mơ số trường học, tuy nhiên số lớp và số học sinh có sự tăng giảm rõ

rệt. Đây cũng là sự biến động hoàn toàn phù hợp với tốc độ gia tăng dân số

hiện nay trên địa bàn khi mà huyện đã thực hiện tốt cơng tác vận động kế

hoạch hóa gia đình, số gia đình sinh con thứ 3 ngày càng giảm đáng kể (đặc

biệt là từ năm 2014 chuyển sang năm 2015 cơng tác kế hoạch hóa gia đình có

thể nói là thực hiện thực sự tốt). Vì vậy đây là số liệu tích cực và có thế nói

trong các năm qua về quy mô trường lớp đã đáp ứng được nhu cầu giảng dạy

và học tập. Song trong thời gian tới với mục tiêu phấn đấu mở rộng số các

trường đạt chuẩn quốc gia thì ngồi việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo

đức, văn hoá, việc đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho các trường sẽ còn

được quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa.

Về kết quả chất lượng giáo dục bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tốt,

thể hiện qua bảng sau:Phạm Thị Thanh Huyền21Lớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhBảng 2.2: Chất lượng giáo dục các trường THCS trong huyện

Gia Lộc giai đoạn 2012-2015

(Đơn vị tính :%)Năm họcXếp loại văn hóaXếp loại hạnh kiểmGiỏiKháTB2012- 201318,644,731,49 5,06 0,1561,62013- 201419,48 43,532,874,0562,32014- 201520,133,742,8Yếu Kém Tốt0,13,37 0,045

64,0KháTBYếu28,93 8,490,9828,23 8,480,9527,60,797,6Nguồn: Phòng GD - ĐT huyện Gia Lộc

Nhìn vào bảng trên ta thấy công tác GD-ĐT ở các trường THCS đã đạt

được những kết quả cao về mặt đạo đức. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt

ngày một tăng cùng với đó là tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình

giảm đáng kể từ 8,49% xuống chỉ còn 7,6%; tỷ lệ học sinh yếu cũng giảm một

cách tương đối từ 0,98% xuống chỉ còn 0,79%. Bên cạnh giáo dục về đạo đức

thì giáo dục văn hóa cũng là một tiêu chí rất quan trọng để đánh giá được chất

lượng giáo dục. Mặc dù số lượng học sinh có học lực trung bình, yếu, kém

còn chiếm một tỷ lệ tương đối (gần 40%), tuy nhiên qua các năm thì tỷ lệ học

sinh giỏi đều tăng và tỷ lệ học sinh yếu, kém giảm đáng kể. Đó là một kết quả

khả quan cho công tác giảng dạy của các trường THCS huyện Gia Lộc. Có

được kết quả đó là do có sự quan tâm và giúp đỡ của Đảng ủy, chính quyền

huyện đã có các chính sách ưu đãi đối với các nhà trường. Cùng với đó là sự

cố gắng của thầy và trò của các trường THCS nên đã có thành quả đáng tự

hào như vậy.Phạm Thị Thanh Huyền22Lớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính2.1.3. Bộ máy chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc

Là một bộ phận cấu thành của bộ máy Nhà nước, mang tính độc lập

tương đối, thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về chi NSNN cho giáo

dục THCS. Bộ máy đó tuân thủ những nguyên tắc của khoa học tổ chức nói

chung và những nguyên tắc chính trị- xã hội nói riêng.

2.1.3.1. Phòng TC-KH

Đối với công tác chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS trên địa

bàn huyện, phòng TC-KH có những chức năng, nhiệm vụ:

- Thẩm tra việc phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân

sách giáo dục.

- Bố trí nguồn để đáp ứng các nhu cầu chi, trường hợp các đơn vị sử

dụng ngân sách giáo dục chi vượt quá khả năng thu và huy động của quỹ ngân

sách, phòng TC-KH phải chủ động thực hiện các biện pháp để hỗ trợ theo quy

định để đảm bảo nguồn.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi tiêu và sử dụng ngân sách ở các

cơ quan chức năng, đơn vị sử dụng ngân sách giáo dục.

- Trường hợp phát hiện các khoản chi vượt nguồn cho phép, sai chính

sách chế độ hoặc đơn vị không chấp hành báo cáo thì có quyền u cầu

KBNN tạm dừng thanh tốn. Trường hợp phát hiện việc chấp hành ảnh hưởng

kết quả nhiệm vụ thì có quyền u cầu các cơ quan nhà nước và các đơn vị dự

tốn cấp trên có giải pháp kịp thời hoặc điều chỉnh nhiệm vụ, dự toán chi của

các cơ quan, đơn vị trực thuộc để đảm bảo thực hiện ngân sách theo mục tiêu

và tiến độ quy định.

2.1.3.2. Phòng GD - ĐT

Về phân cấp quản lý chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục THCS trên địa

bàn huyện, phòng GD- ĐT có những chức năng, nhiệm vụ sau:Phạm Thị Thanh Huyền23Lớp CQ50/01.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN GIA LỘC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×