Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRẤN VẠN HÀ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH VẠN HÀ

1 KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRẤN VẠN HÀ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH VẠN HÀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơng- Địa giới hành chính: Thị trấn Vạn hà nằm ở trung tâm của huyện Thiệu

Hóa, thuộc tả ngạn (bờ bắc) của sơng Chu. Phía đơng giáp các xã Thiệu Duy

và Thiệu Ngun. Phía nam giáp các xã Thiệu Đơ và Thiệu Vân. Phía tây giáp

các xã Thiệu Phúc và Thiệu Phú. Phía bắc giáp các xã Thiệu Phú và Thiệu

Duy.

- Địa hình: Đây là một thị trấn nằm ở trung tâm huyện Thiệu hóa, địa hình

chủ yếu là bằng phẳng. Địa hình này thuận lợi cho việc canh tác, đi lại, giao

thương hàng hóa của người dân địa phương.

2.1.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội

- Đất đai: Thị trấn Vạn hà có diện tích tự nhiên là 5,45 km 2 trong đó đất

nông nghiệp là 3,55 km2 (chiếm 65,14%), đất phi nông nghiệp là 1.33 km 2

(chiếm 24,41 %) , đất chưa sử dụng là 0,57 km2 (chiếm 10,45%) (Số liệu

thống kê năm 2013 của Cục thống kê huyện Thiệu Hóa).

- Đặc điểm kinh tế:

+ Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2014: 7,83%

+ Thu nhập bình quân đầu người: 2,17 triệu/người/tháng

+ Tỉ trọng các ngành kinh tế: 65,08% nông nghiệp; 15,97% công nghiệp

và 18,95% dịch vụ.

- Đặc điểm xã hội:

+ Dân số: Theo số liệu thống kê năm 2014, dân số xã là 7.248 người,

mật độ 133 người/km2, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên 17,66%.

+ Lao động: Số lượng lao động đang làm việc là 5.975 người, trong đó lao

động trong ngành nông nghiệp và lâm nghiệp chiếm tỉ trọng lớn 71% (4243 người).

Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 17Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngLao động đã qua đào tạo chiếm tỉ lệ khá cao 47,34%, trong đó sơ cấp chiếm

17,28%, trung cấp là 15,35%, cao đẳng và đại học chiếm 13,37% và trên đại học là

1,34%.

2.1.2 Khái quát bộ máy quản lý chi ngân sách thị trấn Vạn Hà.

- Cơ cấu tổ chức: UBND thị trấn Vạn Hà phân cơng 2 cơng chức đảm

nhận Tài chính – Kế tốn xã.

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ,

quyền hạn của Ủy ban nhân dân thị trấn trong lĩnh vực tài chính, kế tốn trên

địa bàn theo quy định của pháp luật.

+ Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

 Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền

phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai

thác nguồn thu trên địa bàn thị trấn;

 Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo

hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách thị trấn và

thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

 Thực hiện cơng tác kế tốn ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách cấp

xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế

tốn tiền mặt, tiền gửi, kế tốn thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy

định của pháp luật;

 Chủ trì, phối hợp với cơng chức khác quản lý tài sản cơng; kiểm tra,

quyết tốn các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban

nhân dân thị trấn theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên

ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn giao.Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 18Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngTổ chức bộ máy quản lý chi NS thị trấn và việc vận dụng quy trình

nghiệp vụ quản lý vào thực tiễn địa phương: hoạt động quản lý chi NS thị trấn

được triển khai có thuận lợi và hiệu quả hay khơng phụ thuộc rất lớn vào tổ

chức bộ máy quản lý chi NS thị trấn và quy trình nghiệp vụ, trong đó đặc biệt

là quy trình nghiệp vụ quản lý. Tổ chức bộ máy và quy trình quản lý, quyền

hạn trách nhiệm của từng khâu, từng bộ phận, mối quan hệ của từng bộ phận

trong quá trình thực hiện từ lập, chấp hành, quyết tốn và kiểm tốn chi NS

thị trấn có tác động rất lớn đến quản lý chi NS thị trấn. Tổ chức bộ máy quản

lý phù hợp sẽ nâng cao chất lượng quản lý, hạn chế tình trạng sai phạm trong

quản lý chi NS thị trấn trên địa bàn địa phương.

2.2 THỰC TRẠNG CHI VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN

SÁCH THỊ TRẤN VẠN HÀ, TỈNH THANH HÓA

2.2.1 Thực trạng lập dự toán chi thường xuyên ngân sách thị trấn VạnViệc lập dự toán chi ngân sách thị trấn Vạn Hà được thực hiện trên cơ sở

quy định của Chính Phủ, các hướng dẫn, chế độ, định mức theo hướng phát triển

kinh tế - xã hội tỉnh, huyện, đồng thời phải bám sát với tình hình và khả năng

thực tế của thị trấn.

Trình tự lập dự tốn chi ngân sách thị trấn được quy định tại thông tư số

60/2003/TT- BTC, các quy định về trình tự lập dự tốn chi ngân sách xã được

bộ phận tài chính – kế hoạch xã thực hiện đúng và đầy đủ dưới sự chỉ đạo

chặt chẽ của UBND huyện và phòng tài chính – kế hoạch huyện Thiệu Hóa.

Khi phòng tài chính nhận được thơng báo về việc lập dự tốn của cấp trên có

thẩm quyền thì sẽ có ban hành những văn bản hướng dẫn thực hiện quy trình

lập dự tốn chi ngân sách của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 19Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngThị trấn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao và chế độ, định

mức, tiêu chuẩn chi lập dự tốn chi của đơn vị tổ chức mình. Hàng năm vào trung

tuần tháng 7, tài chính- kế tốn thị trấn căn cứ vào tình hình thực hiện của năm

trước để lập dự toán chi ngân sách năm sau, báo cáo UBND thị trấn xem xét gửi

về phòng Tài chính – kế hoạch huyện.

Tài chính thị trấn lập dự tốn chi trình UBND thị trấn báo cáo chủ tịch và

HĐND xã để xem xét gửi UBND và Phòng tài chính – kế hoạch huyện. Những

năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách, phòng tài chính – kế hoạch huyện sẽ làm

việc với UBND thị trấn về cân đối thu chi ngân sách xã thời kỳ ổn định mới theo

khả năng cân đối chung và rà soát, kiểm tra nhiệm vụ chi của thị trấn để lập dự

toán ngân sách huyện rồi gửi Sở tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi có số kiểm tra và thơng báo của Sở tài chính về số chi ngân

sách tỉnh năm kế hoạch, phòng tài chính huyện lập và phân bổ dự tốn chi ngân

sách huyện, báo cáo UBND huyện xem xét để trình HĐND huyện vào kỳ họp

gần nhất. Sau khi dự toán chi ngân sách xã được HĐND phê chuẩn, UBND

huyện ra quyết định giao các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho các xã, thị trấn trong

đó có chỉ tiêu chi ngân sách xã, thị trấn. Trong thời gian chờ UBND huyện ra

quyết định, phòng tài chính thơng báo cho UBND thị trấn số dự toán chi ngân

sách thị trấn.

Nhìn chung quy trình và các bước tiến hành của việc lập dự toán chi ngân

sách thị trấn đều được thực hiện nghiêm túc. Dự toán chi đã được chi tiết đến

từng chương, loại, khoản, mục, tiểu mục. Do vậy, tác động tốt đến q trình chấp

hành dự tốn, kiểm tra, kiểm soát các khoản chi và kế toán quyết tốn chi ngân

sách thị trấn. Tuy nhiên thực tế cơng tác lập dự toán chưa được nhận thức đầy đủ

và quan tâm sát sao của lãnh đạo thị trấn, của cán bộ làm cơng tác tài chính – kế

tốn thị trấn, số kiểm tra nhỏ hơn so với nhu cầu thực tế nên dự toán được xây

Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 20Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơngdựng chưa sát với thực tế của năm kế hoạch. Việc lập kế hoạch khơng sát với

thực tế sẽ gây khó khăn rất lớn cho khâu chấp hành dự toán và khiến cho việc

phân bổ kinh phí khơng đạt hiệu quả cao. Sự kết hợp giữa các bộ phận chưa cao

trong công tác lập và giao dự toán chi.

Với cách lập khoản chi dựa vào các căn cứ trên, thì các khoản chi ít biến

động như chi sự nghiệp văn hóa, thơng tin hay chi hoạt động Đảng, đoàn thể,

chi an ninh quốc phòng áp dụng những căn cứ trên là khá phù hợp. Tuy nhiên,

những khoản chi có nhiều biến động như chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp

giáo dục, sự nghiệp văn hóa, thể thao, an ninh quốc phòng, chi khác… cần

dựa vào nhu cầu thực tế địa phương vì lập dự tốn chỉ dựa vào những căn cứ

đó thì chưa đủ, dự tốn được lập sẽ khơng sát với thực tế và phải điều chỉnh

trong quá trình thực hiện gây ảnh hưởng đến chất lượng quá trình chấp hành

dự toán. Đối với khoản chi cho hoạt động của cơ quan thị trấn, nếu trong năm

có cải cách tiền lương thì việc nâng lương và tăng chi lương là điều tất yếu.

Do vậy cơng tác lập dự tốn của thị trấn chưa thực sự linh động và chặt chẽ.

Hoạt động chi ngân sách thị trấn đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến

mọi hoạt động của đơn vị thụ hưởng ngân sách, đến sự phát triển của thị trấn.

Nếu các khoản chi kịp thời, đầy đủ và chính xác đúng mục đích thì sẽ giúp bộ

máy chính quyền ở địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về quản lý

kinh tế xã hội văn hóa, các chính sách xã hội được thực hiện tốt. Vì vậy, cần

nâng cao hiệu quả quản lý chi và chi ngân sách trên địa bàn thị trấn Vạn Hà

để đạt được mục tiêu tổng thể phát triển huyện, tỉnh, cả nước.

2.2.2 Tình hình chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách thị trấn

Căn cứ vào dự toán NS thị trấn và phương án phân bổ NS thị trấn cả năm

đã được HĐND thị trấn quyết định, UBND thị trấn phân bổ chi tiết dự toánSinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 21Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơngchi ngân sách thị trấn theo Mục Lục NSNN, gửi kho bạc nhà nước huyện Kim

Bảng - nơi thực hiện giao dịch để làm căn cứ thanh tốn và kiểm sốt chi. Ban

tài chính – kế tốn thị trấn thẩm tra nhu cầu sử dụng kinh phí các tổ chức đơn

vị, bố trí theo nguồn dự tốn năm. Nguyên tắc chi phải đảm bảo các điều kiện:

Đã được ghi trong dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định; được

người có thẩm quyền quyết định chi và đảm bảo cân đối và đúng nguồn.

Việc thanh toán các khoản chi của ngân sách thị trấn bằng lệch chi tiền:

Khi cần chi cho các khoản chi trong dự tốn, ban tài chính – kế tốn xã trình

dự tốn cho phòng Tài chính u cầu phòng Tài chính viết lệnh chi tiền. Sau

khi xem xét các khoản chi đáp ứng đủ điều kiện, phòng tài chính viết lệnh chi

tiền yêu cầu kho bạc thanh toán các khoản chi đó. Sau khi nhận được lệnh chi

tiền Kho bạc cấp phát tiền cho Ban tài chính.Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 22Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngBẢNG 2.1: TÌNH HÌNH CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THỊ TRẤN

VẠN HÀ GIAI ĐOẠN 2012 - 2014ĐVT: Triệu đồngSinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 23Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngNăm 2012

Chỉ tiêuDự

tốnNăm 2013Năm 2014ThựTH/DDựThựTH/DDựThựTH/DcTtốcTtốcThiện(%)nhiện(%)nhiện(%)Chi cơng tác

dân qn tự

vệ, an ninh trật60542874,9460542874,9460542874,942032132,7848,56074955138,95612312160217,56623492152349,42155049,4981144400,77263722744163342573,8322372242573,8205424206,816539924216539924227026497,828026795,428026795,42602.4704247495,16228387,75tự

Chi sự nghiệp

giáo dục

Chi sự nghiệp

y tế

Chi sự nghiệp

VHTT

Chi sự nghiệp

thể thao

Chi sự nghiệp

truyền thanh

Chi sự nghiệp

kinh tế

Chi sự nghiệp

xã hội

Chiquảnnhànước,đảng đoàn thể

Chi khác

TỔNG14

401

2Sinh viên: Lê Thị Vân Anh95,1621,4153392397,2260

0

16

392

7130,

523,5146395094,3Page 24260

2

18

398

7147,

5223,521,4119395392,8Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngNguồn: Ban Tài chính – kế tốn thị trấn Vạn Hà - Thiệu Hóa – Thanh HóaSinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 25Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngTheo bảng 2.1, qua 3 năm tổng chi thường xuyên ngân sáchthị trấn Vạn

Hà là như sau: năm 2012 là 3923 triệu đồng, năm 2013 là 3950 triệu đồng

tăng 105,5% so với năm 2012 và năm 2014 là 3953 triệu đồng, tăng 103,5%

so với năm 2012 và tăng 102,1% so với năm 2013. Số chi thường xuyên NS

thị trấn tăng dần trong 3 năm là vì năm 2012 là năm đầu trong kì ổn định NS,

đồng thời cũng là năm đầu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện

Thiệu Hóa 10 năm từ 2011 – 2020 nên được điều chỉnh lại mặt bằng phân bổ

ngân sách cho địa phương; các năm tiếp theo các dự án tiếp tục được triển

khai như thực hiện chuẩn nghèo mới và một số các chính sách an sinh xã hội

lớn (Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật,…), triển khai thực hiện các

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015,…; tiếp tục thực hiện

cải cách tiền lương, vì vậy nhu cầu tăng chi ngân sách nhà nước là rất lớn từ

đó kéo theo nhu cầu tăng chi thường xuyên NS thị trấn cũng rất lớn. Năm

2013, chi thường xuyên NS thị trấn tăng đột biến trong 3 năm bởi trong năm

nhu cầu chi về y tế và giáo dục lớn do thực hiện cải cách giáo dục, việc tách

trường học để đảm bảo nhu cầu học của người dân địa phương làm tăng số

biên chế và các khoản chi thường xuyên cho giáo dục. Mặt khác, năm 2013

thị trấn trang bị thiết bị y tế, máy móc thiết bịmới cho trạm y tế thị trấn, đồng

thời việc phòng chống dịch tai xanh, dịch long móng lở mồm cho gia súc tốn

kém chi phí rất lớn. Năm 2014, là năm thứ 3 trong thời kì ổn định NS thị trấn,

chi tiêu thường xuyên NS thị trấn có sự giảm nhẹ so với năm 2012, đạt

98,11%, điều này là do xã đã cân đối được mức chi trong 2 năm vừa qua,

đồng thời trong năm khơng có biến động lớn, việc tiết kiệm chi cũng được

đẩy mạnh thực hiện.

Nhìn lại bảng 2.1, ngồi khía cạnh số thực hiện về chi thường xun NS

thị trấn qua 3 năm ta nhìn lại số thực hiện và dự toán thị trấn Vạn Hà xây dựng

thấy tổng chi thường xuyên NS thị trấn quyết toán cuối năm luôn không vượt

Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 26Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơngq dự tốn đầu năm trong 3 năm 2012 – 2014, cụ thể năm 2012 số thực

hiện/dự toán đạt 97,2%, năm 2013 là 94,3%, năm 2014 là 92,8% là hợp lý, phù

hợp với yêu cầu khơng chi q dự tốn, điều này còn chứng tỏ công tác quản lý

chi thường xuyên NS thị trấn ở đây tốt khi tiết kiệm được số kinh phí được cấp.

Tuy nhiên, liệu tổng quát là hợp lý thì cụ thể từng khoản chi đã có sự hợp lý

giữa số thực hiện và dự tốn, đơn vị có thực sự có các biện pháp giảm chi, chi

tiêu một cách tiết kiệm và có hiệu quả hay khơng?Cơ cấu chi giữa các hạng

mục đã hợp lý hay chưa?

* Chi công tác dân quân tự vệ - an ninh trật tự:

HÌNH 2.1: CHI AN NINH TRẬT TỰ

700

600605Triệ u đồng500605605428428428Năm 2012Năm 2013Năm 2014400Dự

toán300

200

100

0Nguồn: Ban Tài chính – kế tốn thị trấn Vạn Hà - Thiệu Hóa – Thanh HóaKhoản chi này được dùng để đảm bảo cơng tác an ninh quốc phòng của

địa phương, khoản chi này giữ cố định ở cả 3 năm ngân sách là 428,3 triệu

đồng. Sở dĩ nó ổn định bởi Việt Nam đang trong thời kì hòa bình, đồng thời

thị trấn Vạn Hà không thuộc xã, thị trấn chiến lược trong an ninh quốc phòng

của quốc gia nên hầu hết các hoạt động quốc phòng khơng có nhiều thay đổi,

kinh phí chỉ để phục vụ bộ phận làm an ninh, mở các lớp tập huấn nhiệm vụ

an ninh, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh cho thị trấn.

Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRẤN VẠN HÀ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH VẠN HÀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×