Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thực trạng thu và quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải

2 Thực trạng thu và quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải

Tải bản đầy đủ - 0trang

20

Thuế mơn bài ngồi quốc doanh thu từ cá nhân hộ kinh doanh, thuế nhà

đất, thuế tài nguyên, lệ phí trước bạ nhà đất, NSX hưởng 100%. Thu tiền sử

dụng đất, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh quyết định cụ thể tỷ lệ phần trăm

(%) phân chia giữa các cấp.

Tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với cá nhân, hộ gia đình thuê đất thì

NSX hưởng 70%. Tiền thuê đất cơng ích của xã, thị trấn thì NSX hưởng

100%.

Thứ ba, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên bao gồm bổ sung cân đối

ngân sách và bổ sung theo mục tiêu.

Như vậy nguồn thu và nhiệm vụ thu của NSX đã được phân cấp một

cách rõ ràng. Nhưng do đặc điểm một số nguồn thu phân chia theo tỷ lệ phần

trăm (%) của ngân sách mang tính thời vụ, nên tỷ lệ phân chia cho xã chỉ

dừng ở mức 20% đối với thuế GTGT, thuế TNDN của công ty trách nhiệm

hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã; 50% đối với thuế thu nhập cá

nhân từ chuyển nhượng bất động sản. Nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, duy tu,

bảo trì các cơng trình kết cấu hạ tầng phụ thuộc vào sự huy động đóng góp tự

nguyện của nhân dân và sự hỗ trợ của ngân sách cấp trên. Đây là vấn đề đặt ra

đối với công tác quản lý NSX, trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa khả năng

kinh tế với yêu cầu ngân sách phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, giữa

tính chủ động ổn định vững chắc với khắc phục tính thời vụ của các nguồn

thu trong cân đối ngân sách.

2.2.2 Thực trạng lập dự tốn thu ngân sách xã

Trong quy trình quản lý NSX thì khâu lập dự tốn NSX là khâu đầu tiên

có ý nghĩa quyết định đến cả chu trình ngân sách. Vì lý do đó mà những năm

qua cơng tác lập dự toán NSX trên địa bàn huyện Tiền Hải đã được Phòng Tài

chính – Kế hoạch quan tâm chỉ đạo hưỡng dẫn các xã, thị trấn lập dự toán thu

theo quy định.

Dự toán thu NSX được xây dựng trên cơ sở chấp hành Luật NSNN và21

thực hiện theo Thông tư 60/2003/TT – BTC ban hành ngày 23/6/2003 quy

định về quản lý NSX và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn;

được sự hướng dẫn của Sở Tài chính Thái Bình, sự chỉ đạo của UBND huyện

Tiền Hải, căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch phát triển KT-XH của

huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã tổ chức triển khai công tác xây

dựng dự toán thu NSX hàng năm theo đúng quy định như sau:

Tổ chức họp với chủ tài khoản, kế toán xã để hướng dẫn các bước lập dự

toán thu NSX và các căn cứ tính tốn; gửi các biểu mẫu quy định đến từng xã.

Các xã sau khi được hướng dẫn, tính tốn cân đối lập dự tốn thu NSX năm

sau trình HĐND xã xem xét, đồng thời gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch

huyện. Phòng Tài chính phối hợp cùng cơ quan thuế và các ngành chức năng

có liên quan trực tiếp thảo luận dự toán thu với từng xã. Từ kết quả thảo luận,

Phòng Tài chính lập kế hoạch bổ sung cho từng xã báo cáo UBND huyện. Sau

khi được HĐND huyện quyết định, UBND huyện ra quyết định giao dự toán

thu NSX cho từng xã. Khi nhận được quyết định giao dự toán, các xã lập dự

toán chính thức, gửi Phòng Tài chính và KBNN huyện đồng thời làm thủ tục

cơng khai dự tốn ngân sách năm theo đúng quy định.

Cũng theo quy định thì hết quý 2 của năm trước, Phòng Tài chính - Kế

hoạch u cầu các xã lập dự tốn gửi về Phòng sau đó tổng hợp dự tốn NSX

trên địa bàn huyện rồi gửi cho Sở Tài chính. Căn cứ vào dự tốn các huyện

lập gửi về, Sở tài chính tiến hành thảo luận ngân sách với các huyện (năm đầu

thời kỳ ổn định ngân sách) sau đó tỉnh có quyết định giao dự toán cho các

huyện. Căn cứ vào số tỉnh giao, Phòng Tài chính chủ trì thảo luận với các xã,

sau đó UBND huyện ra quyết định giao dự tốn cho các xã. Căn cứ vào dự

toán huyện giao các xã lập gửi Phòng Tài chính, KBNN nơi giao dịch để làm

căn cứ thanh toán.22

2.2.3 Thực trạng chấp hành dự toán thu ngân sách xã

Những năm vừa qua công tác quản lý NSX huyện Tiền Hải được hoàn

thiện dần, cụ thể cơng tác chấp hành dự tốn thu NSX trên địa bàn huyện

được thể hiện như sau:

Bảng 2.1 Tình hình thu ngân sách xã năm 2012-2014Đvt: triệu đồng

NămNăm 2012Năm 2013Năm 2014Dự tốn266,521181,336260,400Quyết tốn322,396330,598350,844QT/DT121%182%135%Nguồn: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tiền Hải

Nhìn chung cơng tác chấp hành quản lý thu NSX đã được thực hiện khá

tốt, ngày càng được cải thiện. Qua đó cũng thấy được hướng đi đúng đắn của

các cán bộ quản lý thu của huyện. Tuy nhiên, các chỉ số về thu NSX ở Bảng

2.1 chỉ phản ánh tình hình chung, chưa phản ánh hết tình hình cụ thể về thu

NSX trên địa bàn huyện Tiền Hải. Để trả lời cho các câu hỏi “Cơ cấu các

khoản thu như thế nào, đã đúng với chính sách chế độ chưa? Các khoản thu

đã khai thác tiềm năng của các xã chưa?...”. Tôi xin phép đi sâu vào nghiên

cứu từng nguồn thu và yếu tố tổ chức khoản thu.

Theo phân cấp ngân sách hiện nay thì nguồn thu của NSX bao gồm ba

nguồn thu chính đó là: các khoản thu xã được hưởng một trăm phần trăm

(100%); các khoản thu xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các

cấp ngân sách; và thu bổ sung từ ngân sách cấp trên.23

Bảng 2.2 Cơ cấu các khoản thu ngân sách xã năm 2012-2014Đvt: triệu đồng

Năm

Nội dung

Tổng thu

Các khoản thu NSX

hưởng 100%

Tỷ lệ %

Các khoản thu NSX

hưởng theo tỷ lệ %Năm 2012Năm 2013Năm 2014DTTHDTTHDTTH266,52322,39181,33330,59260,40350,8416680431,94064,89438,52667,93225,31% 31,76%17,6%19,63%14,8%19,36%68,06556,42761,76051,43766,79367,464102,40

976,831Tỷ lệ %25,54% 23,83% 31,12% 18,68% 19,75% 19,04%Thu bổ sung từ ngân130,99143,1526sách cấp trên

Tỷ lệ92,969203,94170,434749,15% 44,41% 51,28% 61,69% 65,45%216,119

61,6%Nguồn: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tiền Hải

Từ bảng 2.2, có thế thấy khái qt tình hình thực hiện thu NSX trên địa

bàn huyện trong thời gian 3 năm gần đây như sau:

Quy mô thu NSX qua các năm khơng biến động nhiều thì cơ cấu nguồn

thu lại có sự biến động. Cơ cấu của khoản thu xã được hưởng 100% có xu

hướng giảm qua các năm. Nhưng nhìn chung các khoản thu hưởng 100% vẫn

chiếm tỷ lệ khá cao qua các năm do Tiền Hải là đất thuần nơng. Còn đối với

các khoản thu hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) cũng biến động nhẹ qua các

năm. Nguồn thu bổ sung từ ngân sách cấp trên vẫn cao là do nhu cầu chi ngân

sách của các xã tăng. Sự biến động cơ cấu các khoản thu trong tổng thu NSXTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thực trạng thu và quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×