Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Đánh giá chung thực trạng quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải

3 Đánh giá chung thực trạng quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải

Tải bản đầy đủ - 0trang

40

Trong q trình lập dự tốn cơ bản của các xã đã lập được các biểu mẫu,

tổng hợp theo từng loại thu, chi tiết đầy đủ theo thành phần kinh tế, một số

lĩnh vực thu và một số sắc thuế.

Nguyên nhân

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tiền Hải đã hướng dẫn kịp thời, cho

các xã trong khâu lập dự tốn.

Kế tốn xã có chun mơn khá nên đã nắm rõ nhưng hướng dẫn của Nhà

nước, UBND tỉnh và sự chỉ đạo từ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tiền Hải.

Hai là cơng tác chấp hành dự tốn được đang dần được hồn thiện.

Với dự tốn thu NSX được lập khoa học hợp lý, trong những năm qua xã

đã thực hiện khá tốt công tác thu NSX, bám sát mục tiêu phát triển KT-XH

của địa phương, các khoản hầu như được thu đúng theo khoản mục, quy định

và khá đầy đủ. Thực tế chứng minh số thu không ngừng tăng qua các năm

(thu nhân dân đóng góp, thuế tài ngun, thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp,

…), do đó chính quyền cấp xã đã chủ động hơn trong mục tiêu nâng cao đời

sống kinh tế xã hội cho nhân dân.

Thực hiện tương đối tốt các nguyên tắc, thời gian chấp hành dự toán

NSX.

Nguyên nhân

Các xã đã phối hợp với cơ quan thu, các tổ chức đoàn thể,… khai thác

triệt để nguồn thu nuôi dưỡng nguồn thu được tốt hơn.

Các xã, thị trấn đi đầu về công tác chấp hành dự tốn như: Thị Trấn, Tây

Giang, Tây Sơn,…

Ba là cơng tác kế toán quyết toán NSX đã được các xã thực hiện rất tích

cực về mặt thủ tục, trình tự và cơng khai.

Cuối năm ngân sách, kế tốn xã hồn tất cơng việc hạch tốn, tập hợp

chứng từ và vào sổ kế tốn theo quy định.41

Cơng tác khóa sổ kế toán cuối năm và xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát

sinh trong thời gian chỉnh lý quyết tốn.

Việc cơng khai quyết toán thu NSX ở các xã được thực hiện tương đối

tốt theo đúng quy định của Bộ Tài chính, đảm bảo tn thủ cả về nội dung,

hình thức và thời gian công khai.

Nguyên nhân

Trong tháng 12 các xã đã tiến hành rà soát tất cả các khoản thu theo dự

tốn, đơn đốc thu nộp vào NSX các khoản phải thu nhưng chưa thu, kế toán

xã tiến hành kiếm tra, đối chiếu số liệu toàn bộ các khoản thu với KBNN

huyện, điều chỉnh kịp thời sai sót theo MLNSNN.

Nguyên nhân chủ yếu là do kế xã đang dần được nâng cao về mặt

chuyên môn nghiệp vụ, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm cao.

2.3.2 Một số hạn chế và ngun nhân

Một là tiến trình lập dự tốn còn chậm.

Trên cơ sở trình tự lập dự tốn theo quy định, hầu hết các xã đã thực hiện

theo trình tự lập dự tốn. Tuy nhiên trong q trình thực hiện, các xã tiến hành

còn chậm, có xã đến hết tháng 1 năm ngân sách vẫn chưa thực hiện xong việc

xây dựng dự tốn (Đơng lâm, Đơng Hải, Nam Hưng, Nam Phú, Tây Tiến…).

Việc xây dựng dự toán chậm, cho nên việc chấp hành lịch thẩm định dự tốn

còn chậm.

Ngun nhân

Việc giao dự tốn cho các xã của huyện còn chậm so với thời gian quy

định. Việc lập dự NSX mới chỉ được UBND huyện và Phòng Tài chính – Kế

hoạch huyện Tiền Hải hướng dẫn bằng văn bản, thông qua lớp bồi dưỡng

ngắn hạn, hoặc trực tiếp thông qua các kỳ họp giao ban mà chưa có hội nghị

tập huấn bài bản.

Hai là cơng tác chấp hành dự tốn còn một số bất cập.42

Thứ nhất, một số khoản thu NSX hưởng 100% chưa làm đúng theo quy

định.

Nguồn thu có tỷ trọng nhỏ như thu phí, lệ phí, nguồn thu này thường bị

bỏ sót, thu mà khơng có chứng từ ghi thu, sổ sách theo đúng quy định. Việc

quản lý nguồn thu từ quỹ đất cơng ích còn chưa thật sự tốt, vẫn còn tồn tại

tình trạng đấu thầu nhiều năm thu tiền một lần.Với khoản thu đóng góp tự

nguyện của nhân dân vẫn xảy ra tình trạng huy động tràn lan khơng phù hợp

chưa có mục tiêu huy động cụ thể làm giảm hiệu quả huy động.

Thứ hai một số nguồn thu phân chia theo tỷ lệ không đạt dự tốn được

giao như thuế tài ngun, thuế mơn bài.

Ngun nhân

Thứ nhất, đối với khoản phí, lệ phí là do trong những năm qua việc

quản lý nguồn thu này chưa thống nhất, việc sử dụng chứng từ còn tùy tiện.

Thể hiện rõ nhất ở xã Đơng Hồng, Nam Phú,...

Thứ hai, đối với nguồn thu từ quỹ đất cơng ích: hiện nay ngành công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang dần phát triển dẫn đến người dân khơng

còn mặn mà với việc cấy lúa trồng màu như trước. Chủ yếu ở các xã Đông

Cơ, Đông Long,...

Thứ ba, quản lý thuế ở một số hộ kinh doanh vẫn chưa chặt chẽ, một số

doanh nghiệp chưa kê khai thuế theo đúng quy định chưa được xử lý kịp thời.

Thứ tư, nguyên nhân tổng thể dẫn tới một số tình trạng trên là do cơ

quan chính quyền một số xã chưa thực sự quan tâm tới việc nuôi dưỡng

nguồn thu tại chỗ, bồi dưỡng khai thác tiềm năng ở địa phương. Công tác phối

kết hợp các ngành liên quan trong việc tổ chức thu ở các xã chưa chặt chẽ.

Ba là cơng tác quyết tốn chưa thực hiện tốt cơng việc lập báo cáo quyết

tốn.

Đa phần nộp báo cáo quyết tốn hàng năm còn chậm so với thời gian

quy định. Một số xã còn lập quyết tốn sơ sài như xã An Ninh, Đơng Trà,…43

Ngun nhân

Do khối lượng công việc ở các xã lớn, trong khi đó có xã có hai kế tốn

nhưng cũng có xã chỉ có một kế tốn, dẫn đến cơng việc bị trì chệ ảnh hưởng

đến cơng tác quyết tốn.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý thu NSX mới

được đưa vào nên hiệu quả chưa cao. Trình độ kế tốn một số xã chưa cao nên

việc tiếp cận máy móc mới thay cho thủ cơng như trước kia vẫn còn gặp khó

khăn.

Bốn là hệ thống quản lý thu NSX chưa thực sự hoàn thiện.

Nguyên nhân

Bộ máy chính sách còn cồng kềnh, chưa hiệu quả. Lượng cơng việc phân

cơng chưa rõ ràng, cụ thể.

Vẫn còn xảy ra tình trạng tiêu cực ở mốt số bộ phận cán bộ tài chính.44

CHƯƠNG 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH XÃ

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH3.1 Mục tiêu và phương hướng tăng cường công tác quản lý thu ngân

sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải

3.1.1 Mục tiêu tăng cường công tác quản lý thu ngân sách xã

Nhiệm vụ hàng đầu trong công tác quản lý thu NSX trong những năm tới

là phấn đấu 100% các xã, thị trấn thực hiện tốt chế độ quy định chung về thu

ngân sách, thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời, khơng có sai phạm đáng kể,

đảm bảo 100% các khoản thu phải đạt mức dự toán trở lên và tăng mức động

viên ngân sách ở mức hợp lý nhất.

Chính quyền các xã cần nẵm vững Luật NSNN, chế độ, các văn bản hiện

hành. Cần có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan UBND

huyện, hội đồng tư vấn thuế, cơ quan thuế và KBNN nhằm tránh thất thoát

các khoản thu và sử dụng được lợi thế của từng phường.

Bên cạnh đó phải có những mục tiêu cụ thể:

Thứ nhất tiếp tục củng cố và từng bước tăng cường công tác quản lý thu

NSX phải được coi là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết mà các cấp Ủy, Đảng và

chính quyền trong huyện cần quan tâm hàng đầu sao cho thu NSX thực sự

phát huy được vai trò to lớn của nó trong việc thực hiện quản lý KT-XH, từng

bước tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những hạn chế còn tồn tại để đưa

công tác quản lý thu NSX trên địa bàn huyện ngày một tốt hơn.

Thứ hai trong quá trình quản lý thu NSX, từ khâu lập dự toán, chấp

hành, quyết tốn phải ln tn thủ theo đúng quy định của Luật NSNN và

các văn bản quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Thứ ba tăng cường cơng tác thanh tra kiểm tra từ cấp trên trong cả ba

khâu của chu trình quản lý thu NSX.45

3.1.2 Phương hướng tăng cường công tác quản lý thu ngân sách xã

Việc nâng cao khả năng huy động nguồn thu trên địa bàn luôn là vấn đề

được các cấp chính quyền quan tâm. Mỗi xã đều có những tiền năng về đất

đai, con người, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý; do vậy cần phải có những biện

pháp để khai thác triệt để các tiềm năng này.

Định hướng được đưa ra là:

Một là, bao quát khai thác hết các nguồn thu trên địa bàn xã, tránh bỏ sót

các khoản thu. Liên tục rà sốt và kiểm tra tình hình thực hiện các khoản thu

nhằm đôn đốc tập trung các khoản thu đúng hạn, khơng để xảy ra tình trạng

chậm thu, thất thu.

Hai là, xác định các biện pháp thu thích hợp cho các khoản thu khác

nhau nhằm thu đủ và quản lý thu tốt.

Ba là, quan tâm đến nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu. Về nuôi dưỡng

và phát triển nguồn thu cần tập trung khai thác thế mạnh phù hợp với từng địa

phương, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế về cây trồng, vật nuôi, áp dụng

các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế địa phương,

các xã nên tận dụng lợi thế đất đai để phát triển các cây lâm nghiệp, chăn nuôi

đại gia súc, phát huy thế mạnh để tăng thu nhập cho nhân dân, từ đó ni

dưỡng nguồn thu. Đẩy mạnh việc khôi phục và phát triển các ngành nghề

truyền thống như dệt thổ cẩm để phục vụ cho du lịch, lợi dụng tự nhiên, biển,

sông suối để phát triển du lịch nhất là du lịch sinh thái.

3.2 Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách xã trên

địa bàn huyện Tiền Hải.

3.2.1 Tăng cường quản lý thu ngân sách xã theo đúng nội dung quản lý

thu ngân sách xã

Về khâu lập dự toán thu ngân sách xã

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các xã, thị

trấn nhằm khai thác hết nguồn thu, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Đánh giá chung thực trạng quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×