Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Danh mục tài liệu tham khảo:

Danh mục tài liệu tham khảo:

Tải bản đầy đủ - 0trang

85

- Ngân hàng Nhà nước, 2002, Quyết định 1381/ 2002/QĐ-NHNN ngày

16/12/2002 về việc tổ chức tín dụng cho vay khơng có bảo đảm bằng tài sản do

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

- Ngân hàng Nhà nước, 2003, Quyết định 312/2003/QĐ-NHNN ngày

4/4/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1381/ 2002/QĐNHNN ngày 16/12/2002 về việc tổ chức tín dụng cho vay khơng có bảo đảm bằng

tài sản

- NHNN & PTNT Việt Nam, 2010, Quyết định 666/QĐ-HĐQT-TDHO ngày

15/6/2010 quy định về quy trình cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

- NHNN & PTNT Việt Nam, 2010, Quyết định 909/QĐ-HĐQT-TDHO ngày

22/7/2010 quy định về quy trình cho vay hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

- NHNN & PTNT Việt Nam, 2011, Quyết định số 881/QĐ-HĐQT-TDHO

ngày 16/7/2011 về việc ban hành quy định thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP

ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng

nghiệp, nơng thôn

- NHNN & PTNT Việt Nam, 2007, Quyết định số 1300/QĐ-HĐQT-TDHO

ngày 03 tháng 12 năm 2007 về quy định về bảo đảm tiền vay

4. Websites, bài báo

Lê Hồng Vân, 2010, Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại,

http://voer.edu.vn/module/kinh-te/chat-luong-tin-dung-cua-ngan-hang-thuongmai.html (truy cập ngày 15/4/2013)

WebsitecủaNHNN&PTNTViệtNam,http://agribank.com.vn/61/955/khach-hang-ca-nhan/cho-vay-ca-nhan--ho-giadinh/cho-vay-mua-sam-hang-tieu-dung-vat-dung-gia-dinh.aspx(cậpnhậtngày28/4/2013)

Website của NHNN & PTNT Việt Nam, http://agribank.com.vn/31/820/tintuc/hoat-dong-agribank/2013/03/6423/25-nam-xay-dung-va-phat-trien-cuaagribank-gop-phan-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-cua-dat-nuoc-va-he-thong-nganhang-viet-nam--24-3-2013-.aspx86

Website của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam,

http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/product/loan/ (cập nhật ngày 28/4/2013)

Website của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

http://bidv.com.vn/Sanphamdichvu/khachhangcanhan/Cac-san-pham-tin-dung.aspx

(truy cập ngày 28/4/2013)

- Tổng cục thống kê, 2012, Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 2012

- Dương Hồng Tâm, 2001, Góp thêm ý kiến về nâng cao chất lượng tín dụng,

Tạp chí ngân hàng số 12/2001, tr33-35.

- Nguyễn Thị Mỹ Dung, 2007, Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao-Một

chiến lược mới cho các tổ chức tín dụng trong xu thế hội nhập, Tạp chí ngân hàng87PHỤ LỤC

Phụ lục 1: So sánh danh mục sản phẩm tín dụng cá nhân giữa Agribank,

Vietinbank và BIDV

Agribank

Vietinbank

BIDV

Danh - Cho vay mua sắm hàng tiêu - Cho vay sản xuất - Cho vay tiêu

Mụcdùng vật dụng gia đìnhkinh doanh thơng dùng tín chấpSản- Cho vay xây dựng mới, sửa thường- Thấu chi tínPhẩm chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà - Cho vay cá nhân chấp

Tínở đối với dân cưkinh doanh tại chợ- Cho vay muaDụng - Cho vay mua phương tiện đi lại- Cho vay cửa hàng nhàcửa hiệu- Cho vay hỗ trợ du học- Cho vay muaNhân - Cho vay người lao động đi làm - Cho vay phát triển ô tơ

việc ở nước ngồinơng nghiệp nơng -Chiết- Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ thônkhấu/chovaysản xuất kinh doanh, dịch vụ- Cho vay nhà ởbảo đảm bằng- Cho vay lưu vụ- Cho vay mua ơ tơgiấy tờ có giá,- Cho vay đầu tư vốn cố định dự - Cho vay chứng thẻ tiết kiệm

án sản xuất kinh doanhminh tài chính- Cho vay ứng- Cho vay trả góp- Cho vay du học trước tiền bán- Cho vay cầm cố giấy tờ có giánước ngoài- Cho vay thấu chi tài khoản- Cho vay người- Cho vay phát hành thẻ tín dụngViệt Nam làm việcchứng khoán- Cho vay ứng trước tiền bán tại nước ngồi

chứng khốn- Cho vay đảm bảo- Cho vay mua cổ phiếu phát bằng số dư tiền gửi,

hành lần đầusổ tiết kiệm, giấy tờ- Cho vay mua cổ phiếu tăng vốn có giá

góp- Cho vay ứng trước

tiềnbánchứngkhốn

(Nguồn: agribank.com.vn, vietinbank.vn, bidv.com.vn)88Phụ lục 2: Doanh số thu nợ giai đoạn 2009-2012

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

2009

Doanh số thu nợ KHCN

186 484

Mức tăng trưởng tuyệt đối

Mức tăng trưởng tương đối

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động

NHNN & PTNT Ba Đình Thanh Hóa)2010

172 486

-13 998

-7,5 %

kinh doanh2011

2012

207 291

282 820

34 805

75 529

20,17 %

36,43 %

2009-2012, chi nhánhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Danh mục tài liệu tham khảo:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×