Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tổ chức bộ máy quản lí:

2 Tổ chức bộ máy quản lí:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế2.2.1. Mơ hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát đang hoạt động theo mơ

hình tổ chức sau:

Sơ đồ1: Mơ hình tổ chức Cơng tyPHỊNG TÀI

CHÍNH KẾ TỐNPHỊNG HÀNH

CHÍNH NHÂN SỰNguồn: Hành chính Cơng ty Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng PhátBùi Đình Nghĩa K9N2 QT10KHO VẬN

CHUYỂNViện ĐH Mở Hà NộiChú thích:Khoa Kinh TếMối quan hệ chỉ huy

Mối quan hệ hỗ trợ, phối hợp

Mối quan hệ thông tin phản hồi2.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận

Công ty sử dụng mơ hình tổ chức quản lý theo kiểu trực tuyến chức năng. Hệ

thống này có đặc trưng cơ bản là vừa duy trì hệ thống trực tuyến, vừa kết hợp với

việc tổ chức các bộ phận chức năng. Cách tổ chức này có ưu điểm lớn là gắn việc sử

dụng chuyên gia ở các bộ phận chức năng với hệ thống trực tuyến mà vẫn giữ được

tính thống nhất quản trị ở mức độ nhất định.

 Hội đồng quản trịHội đồng quản trị là cơ quan quản lý có toàn quyền nhân danh để quyết định

mọi vấn đề liên quan tới mục đích quyền lợi của cơng ty, trừ các vấn đề thuộc Đại

hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ:

- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối

lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết tốn năm tài chính, phương hướng phát

triển và kế hoạch hoạt động sản xuất của công ty.

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động của công ty.

- Bổ nhiệm, bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Giám đốc.

- Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều lệ của công ty.

- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

- Các nhiệm vụ khác do Điều lệ quy định.

 Ban Giám đốcBan Giám đốc do Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm, trong đó có Giám đốc

và các Phó Giám đốc để trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, chịu

trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đơng về các quyết định của

mình đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Giám đốc có nhiệm vụ

- Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, kế hoạch

kinh doanh.

- Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ công ty theo đúng

Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT11Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế- Ký các văn bản, hợp đồng, chứng từ theo sự phân cấp của Điều lệ công ty.

- Báo cáo trước Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động tài chính, kết quả

kinh doanh, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định trong luật doanh nghiệp

và điều lệ cơng ty.

 Phòng Hành chính Nhân sự

Chịu trách nhiệm trước giám đốc về cơng tác tổ chức nhân sự và tính chính xác trong

quá trình thực hiện, quản lý hồ sơ nhân sự, sắp xếp điều hành nhân sự, soạn thỏa văn

bản,quyết định, quy định, qui định trong phạm vi công việc được giao, tổ chức thực

hiện các việc in ấn tài liệu, tiếp nhận phân phối văn bản, quản lý con dấu. Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám đốc quản lý trong công tác tổ chức, công tác cán bộ, công

tác lao động, tiền lương, công tác thanh tra, pháp chế, công tác an tồn lao động, vệ

sinh lao động, cơng tác quản trị hành chính, đời sống, y tế, cơng tác tun truyền, thi

đua, khen thưởng, kỷ luật. Công tác quan hệ quốc tế, công tác văn thư, lưu trữ. Công

tác lễ tân, tổng hợp thơng tin và các văn phòng khác. Thực hiện các nhiệm vụ khác do

Ban Giám đốc giao. Nhiệm vụ là: Lập kế hoạch xây dựng bộ máy, tổ chức trong công ty. Nghiên cứu tham mưu

cho Ban giám đốc về cơ cấu mơ hình sản xuất, chủ trì xây dựng phương án tổ

chức quản lý.

 Lập kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý, sắp xếp bố trí cán bộ theo

phân cấp.

 Chủ trì lập quy hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ để đáp ứng yêu

cầu sản xuất và quản lý.

 Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo về kỹ thuật, kỹ

năng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý cho CBCNV.

 Quản lý đội ngũ cán bộ, công nhân viên theo phân cấp. Tham mưu Giám đốc

hoặc trình cấp trên quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật

theo phân cấp. Quản lý và lưu trữ thông tin về hồ sơ lý lịch của người lao

Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT12Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tếđộng như: hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm, lý lịch công tác và các thơng tin

cần thiết khác.

 Chủ trì thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động, xây dựng

nội quy, quy chế và các chế độ về trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và

các chế độ khác có liên quan.

 Chủ trì xây dựng và trình duyệt cơ chế trả lương và quỹ lương, của Công ty và

các đơn vị trực thuộc Cơng ty.

 Chủ trì xây dựng và thực hiện cơng tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với

nhân sự trong cơng ty. Đánh giá năng lực, thành tích CBCNV để phục vụ công

tác tiền lương, công tác đào tạo, cơng tác quy hoạch phát triển nhân sự.

Chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch vệ sinh, y tế, chăm lo sức khỏe cho

người lao động, công tác bảo hộ lao động, an tồn vệ sinh lao động, phòng

chống cháy nổ trong tồn Cơng ty.

 Phòng Kinh doanh

 Chức năng của phòng kinh doanh

Phòng Kinh doanh là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về

công tác bán các sản phẩm & dịch vụ của Công ty (cho vay, bảo lãnh, các

hình thức cấp tín dụng khác, huy động vốn trên thị trường 1, dịch vụ tư vấn

thanh tốn quốc tế, dịch vụ tư vấn tài chính, đầu tư góp vốn, liên doanh liên

kết, chào bán sản phẩm kinh doanh ngoại tệ trừ trên thị trường liên ngân

hàng); công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm, phát triển thị trường; công

tác xây dựng & phát triển mối quan hệ khách hàng. Chịu trách nhiệm trước

Tổng giám đốc về các hoạt động đó trong nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

 Nhiệm vụ của phòng kinh doanh

Nhiệm vụ chung:

Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế

hoạch cơng việc của Phòng từng tháng để trình Giám đốc phê duyệt.

Tổ chức bộ máy nhân sự, phân cơng cơng việc trong Phòng để hồn

thành ngân sách năm, kế hoach cơng việc của phòng/ban đã được phê duyệt

từng thời kỳ.Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT13Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh TếThực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo

cáo khác theo yêu cầu của Ban điều hành.

Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng;

đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải

tiến, giúp nâng cao hoạt động của Công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành phân

công.

Lĩnh vực Quan hệ khách hàng

Đề xuất chính sách cho khách hàng, nhóm khách hàng, trình Tổng giám đốc

và thực hiện theo chính sách được phê duyệt.Lập mục tiêu, kế hoạch bán hàng trình Tổng giám đốc phê duyệt định kỳ và

thực hiện tổ chức triển khai bán các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng

nhằm đạt mục tiêu đã được phê duyệt. Tuân thủ các quy định của Công ty

trong công tác đề xuất các chính sách cho khác hàng khi cung cấp các sản

phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhiệm vụ.Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của

Cơng ty.Tìm kiếm khách hàng thực hiện đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết theo kế

hoạch và chiến lược phát triển của Cơng ty.Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách

hàng theo chính sách của Cơng ty.Thu thập và quản lý thông tin khách hàng và hồ sơ khách hàng theo quy định.

Đầu mối về việc thu nhập, quản lý thông tin khách hàng để phục vụ cho công

tác đánh giá xếp hạng khách hàng, thẩm định và tái thẩm định các hồ sơ

khách hàng.Lĩnh vực Tư vấn Tài chính và Phát triển sản phẩmĐịnh kỳ thu thập và phân tích thơng tin ngành, nhu cầu của thị trường nhằm

tham mưu cho Ban điều hành định hướng, định vị thị trường, định vị sản

phẩm thỏa mãn nhu cầu thị trường.Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT14Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh TếĐịnh kỳ, đầu mối trong việc đánh giá hiệu quả của các sản phẩm & dịch vụ

hiện tại, từ đó phân tích, nghiên cứu để thực hiện việc cải tiến và nâng cao

chất lượng sản phẩm, dịch vụ Công ty.

 Thực hiện việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:Đầu mối xây dựng các quy trình, quy chế liên quan đến sản phẩm và bán sản

phẩm & dịch vụ của Công ty.Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả Ban

đạt được mục tiêu đã được Giám đốc phê duyệt.Thực hiện các dự án tư vấn tài chính cho khách hàng, bao gồm: Tư vấn dòng

tiền, cấu trúc tài chính, kiểm sốt chi phí, cơng nghệ thơng tin, quản trị và các

dịch vụ tư vấn tài chính khác.

 Phòng Tài chính Kế tốn- Thực hiện cơng tác kế tốn của tồn cơng ty.

- Kiểm tra thanh, quyết toán và quản lý giá thành xây dựng cơ bản.

- Quản lý giá thành sản xuất sản phẩm; Quản lý quỹ tiền mặt.

- Huy động, bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn tiền cho hoạt động sản xuất kinh

doanh; Theo dõi và đôn đốc đồng thời phối hợp với phòng thị trường thu hồi cơng

nợ của công ty.

- Kiểm tra, tổng hợp báo cáo thống kê tháng, q, năm tồn cơng ty.

- Kiểm tra, tổng hợp và phân tích báo cáo quyết tốn tài chính tháng, q, năm

tồn cơng ty.

- Tổng hợp, phân tích tỷ lệ các khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm.

- Xây dựng quy chế quản lý tài chính của cơng ty.

tín cơng ty.

 Kho vận chuyểnKho là loại hình cơ sở logistics thực hiện việc dự trử,bảo quản và chuẩn bị

hàng hóa nhằm cung ứng hàng hóa cho khách hàng với trình độ dịch vụ cao nhất và

chi phí thấp nhất.

Hoạt động kho liên quan trực tiếp đến việc tổ chức,bảo quản hàng hóa của

doanh nghiệp vậy vai trò của kho là:Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT15Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh TếĐảm bảo tính liên tục cho q trình sản xuất và phân phối hàng hóa. Kho giúp

doanh nghiệp lưu trữ toàn bộ sản phẩm và quản lý được số lượng sản phẩm trên tồn

bộ hệ thống.

Góp phần giảm chi phí sản xuất,vận chuyển,phân phối.Nhờ đó kho có thể chủ

động tạo ra các lô hàng với quy mô kinh tế trong q trình sản xuất và phân phối

nhờ đó giảm chi phí bình qn trên một đơn vị,kho góp phần tiết kiệm chi phí lưu

thơng thơng qua việc quản lý tốt hao hụt hàng hóa, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả cơ

sở vật chất của kho. Hỗ trợ quá trình cung cấp dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp

thơng qua việc đảm bảo hàng hóa sản sang về số lượng,chất lượng,trạng thái lơ hàng

giao,góp phần giao hàng đúng thời gian và địa điểm.

 Chức năng của kho vận chuyển

Gom hàng: khi một lô hàng /nguyên vật liệu không đủ số lượng thì Người

gom hàng sẽ tập hợp, chỉnh đốn và sắp xếp hợp lý cho lô hàng lẻ thành những

lô hàng đủ số lượng để sử dụng cách vận chuyển trọn gói container Khi hàng

hóa/nguyên vật liệu được nhận từ nhiều nguồn hàng nhỏ, kho đóng vai trò là

điểm tập kết thành những lô hàng lớn như vậy sẽ có điểm lợi thế về quy mơkhi vận chuyển tới nhà máy ,thị trường bằng các phương tiện vận chuyển.

Phối hợp hàng hóa:(Tổ chức các mặt hàng kinh doanh) Để đáp ứng tốt đơn

hàng gồm nhiều mặt hàng đa dạng của khách hàng. Kho có nhiệm vụ tách lơ

hàng lớn ra, phối hợp và ghép loại hàng hóa khác nhau thành một đơn hànghồn chỉnh, đảm bảo hàng hóa sẵn sàng cho quá trình bán hàng.

 Bảo đảm và lưu giữ hàng hóa: Đảm bảo hàng hóa nguyên vẹn về số lượng,

chất lượng trong suốt quá trình tác nghiệp, tận dụng tối đa diện tích và dung

tích kho, chăm sóc giữ gìn hàng hóa trong kho.

2.1.3 Các loại sản phẩm Công ty đang kinh doanh

- Công ty đang kinh doanh, cung cấp đa dạng về chủng loại, số lượng, kích

thước các sản phẩm kim khí sắt thép.

 Sản phẩm chính

-Thép hình U, I, V, C, H.

Thép tấm ,thép lá, thép tấm chống trượt, bán mã,..

Thép ống hộp mạ kẽm, thép ống hộp đen.Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT16Viện ĐH Mở Hà Nội

-Khoa Kinh TếThép ống đúc

Thép tròn trơn, thép tròn chế tạo.

Tơn lợp, tơn mát, phụ kiện nóc sườn máng.

Thép xây dựng.

INOX các loại

Phụ kiện sắt thép.

 Nhà cung cấp chính

Cơng ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Mạnh Hưng Phát là đối tác của cácnhà cung cấp lớn trong nước như Ống Thép Hòa Phát, Gang Thép Thái Nguyên,

Thép Việt Đức, Tơn Mát, Tơn Hoa Sen,…

Ngồi ra cơng ty còn nhập khẩu trực tiếp từ các nhà cung cấp lớn Trung

Quốc.Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT17Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế Khách hàng tiêu biểuMột số khách hàng lớn lựa chọn Mạnh Hưng Phát là nhà cung cấp uy tín,

chun nghiệp và lâu dài như: Cơng ty CP Sơng Đà 5, Công ty CP Sông Đà 6,

Công ty CP Cơ Khí Hồng Nam, Cienco 4, Honda, JAT, Bình n.2.2.4 Quy mô hiện tại của công ty

- Về lao động: Cơng ty có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và công nhân

viên được đào tạo bài bản về trình độ chun mơn, nghiệp vụ. Các kỹ sư, cán bộ

quản lý có trình độ đại học, cơng nhân có tay nghề cao. Đội ngũ cán bộ quản lý giỏi

về chuyên môn vững về nghiệp vụ đã đưa công ty ngày càng trở nên vững mạnh,

phát triển cả trong và ngồi nước.

- Về nhà xưởng và máy móc:

Xe vận chuyển: Cơng ty có 6 xe vận chuyển trọng tải từ 2-8 tấn, ngồi ra

cơng ty còn cung cấp dịch vụ vận chuyển từ bên thứ 3 với giá cả hợp lý.

Kho bãi: Hiện tại cơng ty có 3 kho gồm: Tổng kho Kim Khí Đức Giang,

Kho Đơng Anh, Kho Hải Phòng.

2.2.5 Mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống:

- Mối quan hệ giữa các bộ phận là mối quan hệ có tính chất phối hợp, hợp tác, liên

kết để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan với nhau và cùng hỗ trợ nhau đối với

nhiệm vụ chung của cơng ty.Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT18Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế- Mối quan hệ giữa các bộ phận và các phòng hoặc giữa các phòng và các ngành

trực thuộc là mối quan hệ chỉ huy, điều khiển để triển khai, tổ chức để thực hiện các

nhiệm vụ của bộ phận, của các phòng ngành.

- Mối quan hệ giữa các phòng trong bộ phận hoặc khơng cung bộ phận là mối quan

hệ phối hợp, hợp tác, liên kết để cùng thực hiện nhiệm vụ có liên quan khi có sự chỉ

đạo thống nhất của các bộ phận có liên quan.

2.3 Công nghệ sản xuất kinh doanh

2.3.1 Dây chuyền sản xuất Kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị

Bước 2: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Bước 3: Tiếp cận khách hàng

Bước 4: Giới thiệu, trình bày về sản phẩm, dịch vụ

Bước 5: Báo giá và thuyết phục khách hàng

Bước 6: Thống nhất và chốt đơn hàng/ hợp đồng bán

Bước 7: Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

2.3.2 Công nghệ sản xuất Kinh doanh

2.4 Khái quát hoạt động sản xuất công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ

Mạnh Hưng Phát

2.4.1 Đối tượng lao động

 Trang thiết bị :

+ Xe vận chuyển: Công ty có 6 xe vận chuyển trọng tải từ 2-8 tấn, ngồi ra cơng

ty còn cung cấp dịch vụ vận chuyển từ bên thứ 3 với giá cả hợp lý.

+ Hệ thống cẩu: Mỗi kho đều có hệ thống cẩu trục, tiết kiệm tối ta thời gian

lấy hàng.

+ Máy cắt, hàn,..: Cơng ty có máy cắt, hàn để phục vụ các dịch vụ gia cơng đi

kèm.

Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT19Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế Nguyên vật liệu: Sắt, thép, INOX, Tôn,..

 Năng Lượng: Năng lượng sử dụng trong Cơng ty thì chủ yếu sử dụngnăng lượng điện để các máy hàn, tiện,.. hoạt động và các hoạt động

khác. Năng lượng xăng, dầu để làm nguyên liệu liệu cho các xe chở

hàng từ kho bãi đén khách hàng .

2.4.2 Yếu tố lao động

Đặc điểm Công ty là doanh nghiệp thương và mại dịch vụ đơn giản nên việc sử

dụng lao động đa phần là lao động phổ thông, việc đào tạo sẽ do Công ty tự thực

hiện, đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, các phòng ban u cầu bắt buộc

phải có trình độ cao đẳng, đại học theo từng chuyên ngành. Về tình hình lao động tại

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát như sau:Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tổ chức bộ máy quản lí:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×