Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Khái quát hoạt động sản xuất công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

4 Khái quát hoạt động sản xuất công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

Tải bản đầy đủ - 0trang

Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế Nguyên vật liệu: Sắt, thép, INOX, Tôn,..

 Năng Lượng: Năng lượng sử dụng trong Cơng ty thì chủ yếu sử dụngnăng lượng điện để các máy hàn, tiện,.. hoạt động và các hoạt động

khác. Năng lượng xăng, dầu để làm nguyên liệu liệu cho các xe chở

hàng từ kho bãi đén khách hàng .

2.4.2 Yếu tố lao động

Đặc điểm Công ty là doanh nghiệp thương và mại dịch vụ đơn giản nên việc sử

dụng lao động đa phần là lao động phổ thông, việc đào tạo sẽ do Công ty tự thực

hiện, đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, các phòng ban u cầu bắt buộc

phải có trình độ cao đẳng, đại học theo từng chuyên ngành. Về tình hình lao động tại

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát như sau:Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT20Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh TếBảng 2: Số lượng lao động của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ

Mạnh Hưng Phát giai đoạn 2013- 2017Năm 2013

SttChỉ

tiêuNăm 2014Năm 2015Năm 2016Năm 2017Số

lượng

(người

)Tỷ

trọn

g

(%)Số

lượng

(người

)Tỷ

trọn

g

(%)Số

lượng

(người

)Tỷ

trọn

g

(%)Số

lượng

(người

)Tỷ

trọn

g

(%)Số

lượng

(người

)Tỷ

trọn

g

(%)Theo

giới

tính3751004001003661006001005201001.Nam359.35014.23710.1488.0489.22.Nữ34090.735085.332989.95529.247290.8II.Theo

trình

độ3751004001003661006001005201001.Đại

học256.7358.8359.6376.2417.92.Cao

đẳng,

trung

cấp3810.1451155156210.35811.2Trung

học

phổ

thơng31283.232080.227675.450183.542181375100400100366100600100520100I.3.III. Theo

độ tuổi

laoBùi Đình Nghĩa K9N2 QT21Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tếđộng

1.Dưới

35 tuổi21256.631779.32276224771.235267.72.Từ 35

tuổi

trở lên16343.48320.71393817328.816832.3(Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát )Kết quả phân tích cho thấy: Tổng số cán bộ, cơng nhân viên tồn Cơng ty năm

2015 là 366 người, trong đó có 35 người có trình độ đại học và trên đại học bằng

9,6%; trung cấp, cao đẳng là 55 người chiếm 15% so với tổng số cán bộ, cơng nhân

viên số còn lại là trung học phổ thơng; tỷ lệ tuổi đời trẻ hóa đạt 62%. Năm 2016,

tổng số cán bộ, công nhân viên tồn Cơng ty đạt 600 người, gấp 1,6 lần so với năm

2015, tuy nhiên số tăng nhiều nhất là nhóm trung học phổ thơng; số có trình độ đại

học, trên đại hoạc và cao đẳng trung cấp có tăng nhưng tỷ lệ thấp. Năm 2017, tổng

số cán bộ, công nhân viên tồn Cơng ty đạt 520 người, giảm 80 người so với năm

2016 và tăng 1,4 lần so với năm 2015; tỷ lệ có trình độ đại học, trên đại học tăng

14,6% và trung cấp cao đẳng tăng 6,7% so với năm 2014.

Năm 2016, số lượng lao động tăng so với các năm 2015, 2017 tuy nhiên số

lượng lao động tăng chủ yếu là lao động có trình độ phổ thơng và độ tuổi lao động

trẻ, đây là nhóm đối tượng đa phần được tuyển vào theo hình thức hợp đồng thời vụ

để đáp ứng yêu cầu hợp đồng song song với đó là lựa chọn tuyển dụng đối với người

có tay nghề; tỷ lệ lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và trên đại học

được tăng đều hàng năm

Về cơ bản cơ cấu lao động của Công ty hiện tại là phù hợp, các đối tượng lãnh

đạo Cơng ty và các phòng ban đều có trình độ đại học, cao đăng; lực lượng sản xuất

được đào tạo, sơ tuyển tay nghề để đảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ được

giaoBan Lãnh đạo Công ty

Ban Lãnh đạo Cơng ty là những người có trình độ học vấn tương đối cao (đại

học), nhiệt tình, tâm huyết trong công việc, tuy nhiên các kho và trụ sở 2 nằm cách

Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT22Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tếtrụ sở chính khá xa, mơ hình quản lý của công ty chưa phù hợp, cụ thể tại các kho và

trụ sở 2 chỉ có duy nhất 1 người trưởng phòng và trưởng kho đứng đầu vừa làm đầu

mối liên hệ với các phòng ban chun mơn, vừa chỉ đạo sản xuất do vậy đơi khi gặp

khó khăn trong điều hành cơng việc.

2.4.3 Vốn

Bảng 3: Tình hình vốn của công ty từ năm 2013- 2017ST

TChỉ tiêuĐơn vị

(VNĐ)TÀI SẢN

12Tài sản ngắn

hạn

Tài sản dài

hạn

NGUỒN

VỐNNghìn

đồngNợ phải trả

Vốn chủ sở

hữuNăm

2013

35.125.63

5

18.136.12

3

16.989.51

2

35.125.63

5

12.653.33

2

22.472.30

32014

37.634.752

21.962.635

15.672.117

37.634.752

14.265.524

23.369.22820152016201739.475.74

5

19.632.02

1

19.843.72

4

39.475.74

5

13.635.63

242.724.36

5

21.798.21

5

20.926.15

0

42.724.36

5

15.422.11

2

27.302.25

346.174.45

2

20.365.25

1

25.809.20

1

46.174.45

2

14.387.42

1

31.787.03

128.84.113(Nguồn: Phòng Kế tốn - Cơng ty Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát)Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT23Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế2.4.3 Khái quát kết quả kinh doanh của công ty

Biểu 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm 2013 - 2017Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêuĐVT

20132014Năm

20152016201718,761.36518,970.21420,089.14722,220.98824,173.354225.151.102241.514.3683. Doanh thu thuần về

bán hàng

4. Lợi nhuận gộp về215.547.305227.365.54263.985.65867.854.378247.587.45

7

233.157.35

2

71.365.874243.325.17

4

228.458.28

4

70.324.689242.371.32

5

229.589.52

4

67.118.6525. Lợi nhuận thuần từ

hoạt động kinh doanh

6. Lỗ/ Lợi nhuận khác

7. Lợi nhuận trước

thuế thu nhập doanh

nghiệp

8. Lợi nhuận sau thuế

thu nhập doanh nghiệp10.584.36510.828.74111.335.41511.051.9657.012.87542

9.589.357(101)

10.368.985(130)

11.869.7544

11.255.125(62)

7.219.9827.698.6988.152.4528.655.3258.984.6355.698.745600065001.Tổng chi phí sản

xuất kinh doanh

2.Doanh thu bán hàngbán hàng

Nghìn

đồng9.Thu nhập bình quân

người lao động68007100Nguồn: “Báo cáo tổng hợp - Phòng Tài chính”.

Nhìn chung tất cả những chi tiêu về doanh thu, chi phí và kết quả sản xuất

kinh doanh đều biến động không đều, lúc tăng lúc giảm tùy theo tình hình hoạt động

của cơng ty. Thể hiện:

Nhìn chung tổng thể qua các năm thì hoạt động của Công ty phát triển rất tốt

doanh thu và lợi nhuận tăng theo các năm

Doanh thu bán hàng của Công ty qua các năm đều tăng mạnh như năm 2015 là

247 tỷ đồng. Việc doanh thu tăng cho thấy công ty ngày càng phát triển nên lợi

nhuận qua các năm của doanh nghiệp cũng tăng đáng kể. Lợi nhuận sau thuế thu

nhập doanh nghiệp quan các năm 2013 đến 2016 lần lượt là 7,6 tỷ đồng, 8,1 tỷ đồng,

8,6 tỷ đồng, 8,9 tỷ đồng và đến năm 2017 giảm xuống còn 5,6 tỷ đồng.Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT247400Viện ĐH Mở Hà NộiBùi Đình Nghĩa K9N2 QTKhoa Kinh Tế25Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh TếPHẦN 3

PHÂN TÍCH THỰC TRANG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH HƯNG PHÁT

3.1 Thực trạng hoạt động Phát triển nhân lực tại công ty cổ phần Thương mại

và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

3.1.1 Khái quát về công tác Phát triển nhân lực tại công ty cổ phần Thương mại

và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

3.1.1.1 Nhu cầu và mục tiêu đào tạo nhân lực:

Bộ phận thực thiện: Phòng Hành chính – Nhân sự

Mục đích của cơng ty:

Mục tiêu chung của việc đào tạo và phát triên nhân lực tại công ty cổ phần Thương

mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát là nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và

nâng cao tính hiệu quả của doanh nghiệp, thông qua việc giúp người lao động

hiểu rõ hơn về cơng việc, nắm vững hơn nghề nghiệp của mình và thực hiện các

chức năng, nhiệm vụ của mình một cách tự giác hơn, động cơ làm việc tốt hơn, cũng

như nâng cao khả năng thích ứng của họ trong tương lai.

Trong doanh nghiệp, Phát triển có tác dụng và ý nghĩa nhất định đối với cả doanh

nghiệp và người lao động:

 Đối với doanh nghiệp:- Tránh tình trạng quản lý lỗi thời. Các nhà quản trị cần áp dụng các phương

pháp quản lý sao cho phù hợp được với những thay đổi về quy trình cơng nghệ, kỹ

thuật và mơi trường kinh doanh.

- Giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh

doanh. Duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo lợi thế cạnh tranh cho

doanh nghiệp.

Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT26Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế- Hướng dẫn công việc cho nhân viên mới. Nhân viên mới thường gặp nhiều

khó khăn, bỡ ngỡ trong những ngày đầu làm việc trong tổ chức, doanh nghiệp, các

chương trình định hướng cơng việc đối với nhân viên mới sẽ giúp họ mau chóng

thích ứng với môi trường làm việc mới của doanh nghiệp.

- Giải quyết các vấn đề về tổ chức. Phát triển có thể giúp các nhà quản trị

giải quyết các vấn đề về mâu thuẫn, xung đột giữa các cá nhân và giữa cơng đồn

với các nhà quản trị, đề ra các chính sách về quản lý nguồn nhân lực của doanh

nghiệp có hiệu quả.

- Chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn kế cận. Phát triển giúp cho

nhân viên có được những kỹ năng cần thiết cho các cơ hội thăng tiến và thay thế cho

các cán bộ quản lý, chuyên môn khi cần thiết.

 Đối với người lao động:- Tạo sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp, va tính chun nghiệp

trong mơi trường làm việc.

- Trực tiếp giúp nhân viên thực hiện công việc tốt hơn, đặc biệt khi nhân viên

thực hiện công việc không đáp ứng được các tiêu chuẩn mẫu, hoặc khi nhân viên

nhận công việc mới.

- Đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng phát triển của người lao động. Được

trang bị những kỹ năng chun mơn cần thiết sẽ kích thích nhân viên thực hiện công

việc tốt hơn, đạt được nhiều thành tích tốt hơn, muốn được trao những nhiệm vụ có

tính thách thức cao hơn có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.

- Tạo cho người lao động có cách nhìn, cách tư duy mới trong cơng việc của

họ, đó cũng chính là cơ sở để phát huy tính sáng tạo cảu người lao động trong cơng

việc.

Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Khái quát hoạt động sản xuất công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×