Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẢN ỨNG CHÉO 2. Kỹ thuật Gelcard

PHẢN ỨNG CHÉO 2. Kỹ thuật Gelcard

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Kết quả

  Phản ứng chéo (+) ở bất kỳ gđnào đều không phù hợp không truyền máu

 Ống I (-) & ống II (+): truyền lượng ít nếu cần,

khơng lặp lại nhiều lần.NGUYÊN NHÂN PHẢN ỨNG CHÉO

DƯƠNG TÍNH

1. Sai lầm trong định nhóm ABO

 P/ư chéo (+): định lại nhóm máu người cho ngườinhận.

2. Hiện diện KT lạ trong huyết thanh BN

 Định danh KT bất thường

3. KT tự sinh trong huyết thanh BN

 Tự chứng: HC bệnh nhân+Huyết thanh BN

 HC bệnh nhân+Huyết thanh BN ≥ HC người cho

+ huyết thanh bệnh nhântruyền được

4. Coombs TT túi máu(+)tìm túi máu khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẢN ỨNG CHÉO 2. Kỹ thuật Gelcard

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×