Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Tôm thẻ PD CPTO IQF.

b. Tôm thẻ PD CPTO IQF.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- 79 -c. M c nang Sashimi.

Sản phẩm m c nang SASHIMI là m t mặt hàng tinh ch cao c p, tiêu chuẩn

ch t lng theo hàng ĕn li n (HÀNG ĔN S NG), sản phẩm có ch t lbi t đc th trng cao, đặcng Nh t Bản quan tâm.

L t màngHút chân khơngVanh, đ nh hìnhDò kim lo i

Sus: 2.5 Fe: 1.2S chKiểm traĐóng thùngPhân lo iPhân lo iBảo quảnNguyên li uRửaNgâm nc mu iPhân c

Kiểm traRửaHình 4.4: Quy trình cơng ngh sản xu t M c nang SASHIMI

d. Cá h dán.

Sản phẩm CÁ H

lDÁN là m t mặt hàng tinh ch cao c p, tiêu chuẩn ch tng cao, HỒN TỒN KHƠNG Xchu ng.NG, đặc bi t đc th trng Nh t Bản a- 80 -Kiểm xRửa 1

S ch , c t đ ung 2M băng, bao gói

chân khơng, dò

kim lo iQua máy X-rayĐóng thùngRửa 4Rửa 2Bảo quảnNgâm tẩmFillet

Kiểm xC p đông qua

băng chuy n IQFRửa 3Ngun li uC t, kiểm c

dán

Hình 4.5: Quy trình cơng ngh sản xu t CÁ H

ng 14.4.5.2. Sản phẩm cho đo n th trDÁNng mục tiêu đã ch n trên th trng ChâuÂu và M .

Đ i với th trng Châu Âu và M , các d ng sản phẩm từ tôm thể v n là sảnphẩm ch l c c a Cơng ty Th Quang, trong đó sản phẩm mang tính chi n lc làPD BLOCK và PD CPTO IQF.

Trên đây là nh ng sản phẩm đ c đáo, t o u th c nh tranh v

mang tính đặc tr ng với th

lt tr i vàng hi u Th Quang. Nh ng sản phẩm này có hàmng giá tr gia tĕng cao, đáp ng nh ng nhu c u cao c pnh ng th trng khótính nh Nh t, M , EU.4.4.6. Các chi n lc ch c nĕng.4.4.6.1. Các chính sách marketing.

Trong khi sản phẩm ch a th c s nổi tr i so với đ i th c nh tranh thì tính

ch t “mối quan hệ thân thiết” với khách hàng c n đc xây d ng, c ng c thngxuyên là m t l a ch n quan tr ng. Do đó, các mục tiêu và bi n pháp triển khai cho- 81 -k ho ch th trng s th c hi n theo h ớng: t o s hiểu bi t sâu sắc h n và phổbi n r ng rãi h n trong công ty v khách hàng chi n lc mà công ty đã l a ch n.Theo đó, nh ng giải pháp c n chú tr ng:

- T o c s d li u, c p nh t thông tin khách hàng phong phú và đ y đ h n

để chĕm sóc chu đáo h n.

- Nghi th c l tân c n đc chú tr ng, chu đáo và thân thi n h n.- Tĕng th i gian đào t o, hu n luy n th c hi n t t các sản phẩm đang cung

ng.

- Tĕng cng kiểm soát quá trình sản xu t sản phẩm, cơng tác xu t khẩu phùh p với các yêu c u c a khác hàng, không để xảy ra khi u n i, than phi n từ khách

hàng. Nhân viên trong công ty c n hiểu rằng khách hàng đang h p tác với chúng ta

vì giải pháp tồn di n ch khơng phải vì giá th p hay sản phẩm mới l , đ c đáo,

khác bi t.

- Trong s khách hàng chi n lc c a Công ty, khách hàng Nh t chi mkhoảng 50%, EU chi m khoảng 30%, M chi m khoảng 7%. Cùng với đặc tính

quan h kinh doanh c a ngi Nh t, Công ty xác đ nh c n phải xây d ng nh ngm i quan h này thành nh ng liên minh lâu dài. Mu n v y, c n t o ra nh ng hiểu

bi t th c t v đi u ki n, môi tr

khách hàng c n di n ra thng c a khách hàng… Do đó, vi c tr c ti p gặp gng xuyên h n, c n phải di chuyển đ n đ a điểm c akhách hàng với t n su t cao h n.

- Bên c nh đó, nh ng qui trình n i b s có s thay đổi lớn để đ t đ

tiêu v khác hàng, và c c u tổ ch c s đc mụcc đi u ch nh theo h ớng phát huy đch c nĕng th c hi n trong n i b , kiểm soát chặt ch sản xu t, đcng đi c a thôngtin n i b là ngắn nh t.

Các giải pháp cô đ ng trong đặc điểm khách hàng, mặt hàng, quan h - v n

là nh ng v n đ còn ch a nhi u y u điểm, c n mang nét vĕn hoá ng xử c a Công

ty . Chung qui l i, công tác marketing xu t khẩu v n là m t công vi c quan tr ng

mà Ban Giám đ c c n phải dành nhi u th i gian, tâm s c h n.- 82 -Hi n nay, công ty ch a có b ph n marketing riêng bi t. Ho t đ ng nghiên

c u và phát triển th trng th c s ch a m nh. Vì v y, cơng ty c n có b ph nchun trách nhằm phân tích, d báo th trng. Từ đó, có đ nh h ớng đúng trongvi c đ a ra các chính sách phù h p t o thu n l i cho xu t khẩu. C quan này cũng

có nhi m vụ là cung c p các c s d li u đáng tin c y v th trng, đ i th c nhtranh, các kênh phân ph i nhằm giúp cơng ty có đ nh h ớng t t trong sản xu t và

xu t khẩu hàng hoá sang các th trng lớn nh EU, M , Nh t,…a. Giải pháp v sản phẩm.

Ti n hành khảo sát th trng để cĕn c vào đó lo i b nh ng sản phẩm đãkhơng còn phù h p; xác đ nh xem các sản phẩm hi n t i có khả nĕng thay th ; xác

đ nh xem lo i sản phẩm nào phù h p với th trng nào; xác đ nh h ớng cải ti n sảnphẩm nh th nào cho phù h p với từng th tr

trng mục tiêu. Tùy vào từng thng mục tiêu, công ty s có h ớng cải ti n và ti p th sản phẩm c a mình tngng.

Cơng ty c n chú ý đ n vi c cải thi n m u mã sản phẩm t o s h p d n cho

khách hàng.

Bên c nh đó cơng ty c n chú ý phát triển nh ng sản phẩm t o ra giá tr gia

tĕng cao nhằm t o l i th c nh tranh t t h n đ i th .

b. Giải pháp v giá.

D a vào nh ng thông tin v giá mà b ph n thông tin c a công ty thu đ

v thu nh p c a khách hàng, v đặc tính chi tiêu, v m c giá sản phẩm tcng t c ađ i th c nh tranh, đồng th i d a vào giá thành sản phẩm, công ty đ nh ra giá c a

từng lo i sản phẩm cho phù h p. Chính sách giá c a công ty nên th c hi n theo c

ch linh ho t. Tùy vào th i điểm và đi u ki n cụ thể mà có thể có nh ng thay đổi

thích ng. M c giá nên đ

phẩm t

cả chi n lc n đ nh d a trên c s : giá thành sản phẩm, giá sảnng t c a đ i tth c nh tranh, đặc tính chi tiêu c a khách hàng và d a vào

c và chính sách (khuy n mãi, giảm giá...) mà công ty đang th c hi n.- 83 -M c giá mà công ty đ a ra phải phù h p với m c giá mong đ i c a khách

hàng. Nghĩa là t i m c giá đó khách hàng s đc thõa mãn các nhu c u mà sảnphẩm c a công ty t o ra.

Để th c hi n đc m c giá này mà công ty v n đảm bảo đc l i nhu n nhmong mu n thì cơng ty c n phải t i thiểu hóa các chi phí sản xu t khơng c n thi t

bằng cách: t n dụng phụ phẩm, th c hi n b trí mặt bằng và b trí sản xu t, hàng

tồn kho phù h p từng th i điểm.

Cơng ty có thể đ nh giá sản phẩm theo các h ớng sau:

- Đ nh giá đảm bảo hài lòngm c tiêu chuẩn: đ nh m c giám c trungbình cho nh ng sản phẩm có tính nĕng trung bình, t c là đ nh giá nh ng sản phẩm

cung c p nh ng tính nĕng mà đa s khách hàng yêu c u với giá cả mà đa s khách

hàng ch p nh n.

- Đ nh giá đảm bảo s hài lòng cao: đ nh giá cao đ i với sản phẩm có tính

nĕng cao nhằm phục vụ đ i tng khách hàng tìm ki m nh ng sản phẩm có tínhnĕng t t nh t và sẵn sàng trả giá cao.

- Đ nh giá đảm bảo s hài lòng v giá tr : đ nh giá nh ng sản phẩm c bản

c a công ty (phi lê cá tra, cá basa)m c trung bình.- Đ nh giá đảm bảo s hài lòng vì giá rẻ: trong trng h p khuy n mãi, Côngty đ nh giá sản phẩm rẻ h n m c trung bình hoặc khi Công ty mu n chi m lĩnh th

trng mới thì trong giai đo n đ u có thể đ nh giá sản phẩm rẻ h n m c trung bình.

Giá bán sản phẩm đơi khi phụ thu c vào s đánh giá c a khách hàng đ i vớisản phẩm và cả s bi n đ ng th trng. Do đó, Cơng ty c n thc u để có s đi u ch nh m c giá sản phẩm phù h p..ng xuyên nghiên- 84 -c. Giải pháp v phân ph i.

Hàng th y sản c a Công ty ch y u đ

thc xu t khẩu thông qua các cơng tyng m i n ớc ngồi. Đ i với nhà phân ph i n ớc ngoài, vi c t o ảnh hng đ ivới h r t quan tr ng. N u để h ti p tục ch ng kênh phân ph i nh hi n nay thì

cơng ty không ch không nắm rõ đặc điểm c a khách hàng mà cả vi c đ a ra nh ng

quy t đ nh chi n lc tác đ ng đ n h cũng b h n ch . Vì th , công ty c n ti nhành cải ti n kênh phân ph i hi n t i, t o th ch đ ng h n trong vi c quản lý.

Trong ngắn h n, chi n lc phân ph i hàng sang các th trphải ti p tục duy trì kênh phân ph i qua các cơng ty thng, công ty c nng m i trung gian hi nnay. Sử dụng h th ng này có l i th là các nhà trung gian nh p khẩu này có đ

h th ng khách hàng tiêu thụ, quan h t t và am hiểu th tr

đ ng th trcng cũng nh các bi nng.Trong dài h n, công ty phải đẩy m nh hình th c bán hàng tr c ti p h n cho

các cơng ty bán lẻ có nhãn hi u hoặc cửa hàng nh , để giảm chi phí trung gian bằng

nhi u hình th c: ti m ki m khách hàng bán lẻ thông qua các trang web thng m i,tham gia các h i ch hàng th y sản th giới,…Từ đó cơng ty ti n hành sản xu t với

s lng lớn đ t đc hi u quả sản xu t kinh doanh và duy trì đảm bảo sản xu ttrong th i gian dài, t p trung nghiên c u phát triển sản phẩm.

Tr ớc mắt, công ty đang c ng c và duy trì th ph n hi n có thơng qua các

nhà nh p khẩu. Đồng th i, công ty ra s c tìm ki m th ph n mới bằng cách thi t l p

m i quan h với các nhà bán lẻ để thâm nh p vào th tr

công ty s đng. Từ đó, hàng hóa c ac phân ph i qua h th ng bán lẻ để d n t o hình ảnh c a mình tronglòng khách hàng.

d. Giải pháp v chiêu th .

Ch n phng án ti p c n ngi tiêu dùng, đẩy m nh d ch vụ t v n kháchhàng. Nghiên c u và đánh giá nhu c u mong mu n c a khách hàng (công tác này

k t h p với công tác đi u tra, thu th p thông tin v ngi tiêu thụ). Mặt khác, côngty nên ti n hành ch n l c các khách hàng uy tín có th i gian thanh tốn nhanh, giảm

bớt các khách hàng khơng đảm bảo khả nĕng thanh tốn hay thanh toán quá ch m.- 85 -T i các th trng tr ng điểm công ty nên tổ ch c quảng cáo qua truy n hình,báo, t p chí,… v các sản phẩm c a công ty. Trong vi c ti n hành ho t đ ng quảng

cáo, công ty nên chú ý nghiên c u đặc điểm c a từng qu c gia tr ớc để tránh nh ng

đi u kiêng kỵ và s t t h n n a n u có chi n lc quảng cáo thích nghi với từnglãnh thổ riêng bi t.

Nâng cao ch t lng d ch vụ c a công ty; c ng c và m r ng các m i quanh với khách hàng, ngi tiêu thụ, các nhà phân ph i để nâng khả nĕng kiểm sốth . Bên c nh cơng tác khuy n mãi để xúc ti n bán hàng, công ty cũng nên chú tr ng

th c hi n "h u mãi" để khách hàng 'nhớ' đ n ch t lng phục vụ và thng hi u c acông ty.4.4.6.2. Giải pháp v nguyên li u.

Bảng 4.15: K ho ch nguyên li u năm 2010

Mặt hàng

Cá đổng c dánLng (kg)Lng NL d ki n 2010 (kg)50.000120.000,00Cá h dán200.000480.000,00CPD300.000531.250,00CPTO450.000765.434,90M c nang150.000511.833,33M c ng10.00036.200,00PD based (Aquaking)80.000127.064,76PD based (Blue box)180.000288.000,00PD based (Red box)300.000548.606,8890.000164.582,0780.000127.064,76350.000539.816,1980.000134.933,33PD based (Tho Quang)

PD based IQF Tho

Quang

PD hoá ch t

PD Yeast powder- 86 -Mặt hàngLng (kg)Lng NL d ki n 2010 (kg)PTO40.00068.990,48RPD240.000375.836,00Tổng c ng

2.600.000

(Nguồn: Kế hoạch hoạt động, 2010)4.819.612,70So với lng nguyên li u đã mua vào nĕm 2009, lđể đ t k ho ch 2010 đ u tĕngng nguyên li u c n thi th u h t các mặt hàng. M c ng có sản lng dki n tĕng nhi u, nh ng sản xu t l i s có tính mùa vụ, nh ng tháng trái vụ tôm. Đây

là giải pháp t t để sử dụng khả nĕng sản xu t và giải quy t đc vi c làm khá t tcho công nhân.

Tôm thẻ v n là mặt hàng chính, chi m t tr ng 76,18% trong tổng sản lngnguyên li u d ki n mua vào nĕm 2010. Khả nĕng này hồn tồn có thể đ t đc,khi d báo ngi nông dân s tĕng di n tích ni và tĕng sản lng ni so với2009, khi nh ng h n ch v nĕng l c phân c c p đông c a nh ng nĕm tr ớc s

đc giải quy t trong nĕm 2010 do đã đ u t máy phân c Tôm.

Nĕm 2010, Quảng Ngãi v n s là vùng nguyên li u tr ng tâm c a Công ty,để phù h p h n với xu h ớng c a khách hàng, ngày càng chú tr ng vào màu sắc

tôm, ch t lng, kích c tơm, và khi đặc điểm vùng ni, trình đ ngQuảng Ngãi đãi nim c ổn đ nh h n vùng Quảng Nam - v n còn mang nhi u tính tphát. “Linh ho t” v n là chi n lc l a ch n với các nhà cung c p ngun li uTơm, vì đặc điểm khơng thể xây d ng khách hàng “đng dài”, khi thông tin giá cảkhá phổ bi n, nhà cung c p có nhi u l a ch n và đi u ki n v t ch t c a h (xe v n

chuyển) cũng đã đc c ng c m nh d n qua từng nĕm.Nguyên li u biển nĕm 2009 khá b p bênh, không ổn đ nh. Không nh m c

nang b giảm sút lớn b i nĕng l c tiêu thụ c a th tr

h p đồng, nh ng sản l

Qu c quá caong không đáp ng đ , do c nh tranh với giá mua c a Trungm t s th i điểm, và do vùng nguyên li u c a Công ty khá xa (KiênGiang chi m tới 90% sản l

46% sản lng, Cá h , đổng c là mặt cóng cá h ; cá đổng c từ vùng Thanh Hoá chi m tớing mua vào 2009). Để th c hi n đc k ho ch v nguyên li u biển,- 87 -Công ty v n s ti p tục m r ng thêm các quan h khách hàng với các vùng nguyên

li u khác, đánh giá v nĕng l c cung ng, l a ch n giải pháp h tr . Đặc điểm c a

lo i hàng này s làm Công ty l a ch n giải pháp “ổn đ nh” h n là “linh ho t” nh

đ i với Tôm nuôi.4.4.6.3. Giải pháp v quản lý sản xu t.

Nh ng cĕn c xác đ nh các yêu c u cho sản xu t:

- Đ nh h ớng “chế biến- xuất khẩu thuỷ sản là mũi nhọn phát triển” c a

Seaprodex Danang;

- Xác đ nh th trng, khách hàng, mặt hàng chi n lc;- Mục tiêu đáp ng nh ng yêu c u ngày càng cao v mặt bằng sản xu t,

chun mơn hố khu v c sản xu t nhằm đáp ng đi u ki n kiểm sốt an tồn v

sinh th c phẩm;

- Mục tiêu chuẩn b khả nĕng m r ng quan h khách hàng, tĕng nĕng l c

sản lng cho các khách hàng chi n lc.a. Đ u t dây chuy n sản xu t.

Công ty c n phát triển khai thêm nhi u d án khả thi, đ u t theo chi u sâu

nhằm hồn thi n khép kín quy trình sản xu t. Cơng ty nên có k ho ch nghiên c u

thng xuyên sản phẩm c a mình nhằm thay đổi c c u sản xu t sản phẩm h p lý:đẩy m nh sản xu t các lo i sản phẩm có tính chi n lc, h p th i, mang d u nriêng, có u th c nh tranh m nh, đồng th i h n ch sản xu t nh ng mặt hàng đã tr

nên l c h u và khơng còn s c c nh tranh cao trên th trng. Công ty ch bi n vàxu t khẩu thu sản Th Quang ki n ngh Seaprodex Danang th c hi n các d án

đ u t trong giai đo n tới nh sau:

- Cải t o nâng c p, m r ng xng 2- Đ u t dây chuy n h p lu c t i x

- Đ u t máy phân c Tôm cho xng 2

ng 3- 88 -b. Đảm bảo th i h n giao hàng.

M t trong nh ng v n đ r t quan tr ng trong sản xu t ảnh hng đ n vi ct o d ng hình ảnh c a Công ty là đảm bảo th i h n giao hàng đúng ti n đ . Chính

vì v y công ty nên triển khai m t s bi n pháp sau:

- Th c hi n vi c kiểm tra, kiểm soát, đi u đ xuyên su t qui trình sản xu t

khép kín trong các phân xng để d báo t t vi c giao hàng, có bi n pháp xử lýsớm nh t n u gặp s c .

- Xây d ng và d báo k ho ch giao hàng, nguyên li u, phân tích d báo từ

xa v nguồn cung c p, b trí đ cung c p cho sản xu t cho ít nh t ba tháng liên ti p

n u xảy ra khan hi m nguồn cung.

- Ký h p đồng với v tinh gia công sản phẩm c a công ty khi đ n hàng nhi u

hoặc khi công ty gặp s c trong sản xu t, tuy nhiên đ n v sản xu t v tinh phải

đảm bảo ch t lng đặt d ới s kiểm tra c a công ty.c. Đảm bảo v ch t lng sản phẩm.- Áp dụng đúng và nghiêm ngặt h th ng quản lý ch t l

qu c t HACCP, SQF2000 để đảm bảo ch t l

c nh tranh và uy tín c a sản phẩm trên th tr

- Kiểm tra chặt ch ch t lng theo tiêu chuẩnng sản phẩm khi xu t kho, tĕng s c

ng.ng nguyên li u đ a vào quá trình sản xu t, làmt t ngay từ khâu đ u c a quy trình cơng ngh . Kiểm tra l i qua từng công đo n sản

xu t, lo i b ngay nh ng sản phẩm b l i trong sản xu t và kiểm tra k khi nh p kho

và xu t kho.

- Phổ bi n, nâng cao ý th c trách nhi m cho cán b công nhân viên v ch t

lng sản phẩm. Tuyển dụng và đào t o k nĕng chuyên môn nghi p vụ cho nhânviên kiểm hàng. L p k ho ch thng xuyên kiểm tra v sinh an toàn th c phẩm,phát hi n và ngĕn chặn ngay khi ch a xảy ra. Xây d ng và hoàn thi n h th ng tài

li u h ớng d n k thu t, h ớng d n công vi c, h ớng d n và tĕng c

- L p k ho ch phúc tra ch t l

ch t lng kiểm tra.ng và th c hi n tri t để. Xây d ng ch tiêung đ n từng b ph n, đ nh kỳ khen thng các đ n v đ t và vTổ ch c h i thảo để rút kinh nghi m công tác k thu t ch t lng.t ch tiêu.- 89 -- Đ i với nhân viên k thu t, nhân viên kiểm hàng: xây d ng k ho ch v

chuyên môn nghi p vụ, giao trách nhi m v ch t lng sản phẩm cu i cùng. Đ ivới công nhân tr c ti p sản xu t: đ nh kỳ 3-6 tháng đánh giá ch t l

Ngoài ra, công ty c n chú tr ng vào vi c nâng cao hi u quả

và k ho ch sản xu t nh : b trí đúng ng

nĕng l c cơng tác c a ngng tay ngh .

khâu đi u hànhi vào đúng v trí để phát huy cao nh ti lao đ ng. Bên c nh đó vi c quản lý chặt ch các khâutrong quá trình sản xu t để h n ch nh ng hao phí đóng vai trò r t quan tr ng. Cơng

ty có thể ti n hành giao khốn chí phí v cho các khâu t quản, t ch u trách nhi m

và đẩy m nh sản xu t thông qua ti t ki m, giảm chi phítừng cơng đo n. Xâyd ng đ nh m c tiêu hao nguyên v t li u, theo dõi, kiểm sốt và hi u ch nh hao phí

cho phù h p h n. Đồng th i, kiểm soát chi phí đ

phí, tìm v t t thay th với giá rẻ có ch t lng tc đặt ra ngay từ đ u, khoán chi

ng đng.4.4.6.4. Giải pháp v nguồn nhân l c.

Con ngi là n n tảng t o nên s thành công và phát triển b n v ng c a cơngty, nhân l c đóng vai trò r t quan tr ng trong vi c nâng cao nĕng l c c nh tranh

cũng nh s phát triển c a công ty. Hi n công ty đang xây d ng và c ng c nguồn

nhân l c phù h p với gian đo n phát triển mới.

a. Nâng cao trình đ kỹ thu t, chun mơn, nghi p v c a đ i ngũ cán b công

nhân viên trong cơng ty.

- Xây d ng các chng trình đào t o chuyên môn cho cán b quản lý, đàot o nghi p vụ nhân viên xu t nh p khẩu, k s chuyên ngành ch bi n th y sản và

th c phẩm, đào t o công nhân lành ngh ,…bằng cách m i các giáo viên chuyên

môn từ các trng đ i h c, cao đẳng và trung h c chuyên nghi p v đào t o t i côngty.

- Xây d ng đ i ng nhân viên bán hàng và marketing có trình đ và nĕng l c

cao đặc bi t là khả nĕng v ngo i ng , ngang bằng với trình đ các n ớc trong khu

v c. Sẵn sàng trả lng cao và tuyển nhân viên n ớc ngồi cho các v trí quan trongnh : giám đ c Marketing, giám đ c xu t nh p khẩu. Tuyển dụng và đào t o thêmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Tôm thẻ PD CPTO IQF.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×