Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 CÁC CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG CỦA CÔNG TY BIA VIỆT NAM

1 CÁC CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG CỦA CÔNG TY BIA VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

70V hàng ngo i, v i các s n phẩm Trung Qu c ch t lng kém, hàng hốkhơng rõ ngu n g c, s n phẩm nguy h i đ n s c khoẻ, nhìn chung ngi tiêu dùngVi t Nam s có thái đ th n tr ng h n.

Theo B Công nghi p, s n lng c a tồn ngành cơng nghi p bia t i Vi tnam vào năm 2010 s đ t từ 2,5 tri u lít đ n 3,5 tri u lít. Vào th i đi m đó, m c

tiêu th bia tính theo đ u ngi s là 28 lít/năm thay vì 18 lít/năm. S n lng nhàmáy bia Vi t nam (VBL) s từ 150 tri u lít tăng lên 230 tri u lít. Nhãn bia Úc

Foster’s đang xin phép tăng s n lng nhà máy bia Đà n ng từ 45 tri u lít lên 85tri u lít/năm. Cơng ty Bia Huda cũng có k ho ch xây d ng nhà máy v i cơng su t

là 50 tri u lít/nămt nh Qu ng tr là 30 tri u lít/năm. V iPhú Bài và phát tri ntình hình trên cho th y đây là m t s kh i sắc r c r cho ngành ru bia Vi t nam,u ng bia đang tr thành m t thói quen ph bi n do thu nh p ngày càng tăng và gi i

trẻ thích khơng khí ti c tùng . Gi i phân tích có m t s t

tiêu th ru bia và tăng trng quan m nh m gi ang đ u ra c a ngành này, báo trcm ttng lai đ ytri n v ng cho các t p đoàn gi i khát khi n n kinh t đang ph c h i.

3.1.2 Phân tích các y u t mơi tr

l clng nh hng đ n công tác qu n trng bán hàng c a công ty.

3.1.2.1 Môi trường bên ngồi

* Mơi tr ờng kinh tế:

Trong nh ng năm qua, n n kinh t các t nh khu v c Mi n Trung Tây nguyênnói chung và c a Đà n ng nói riêng đã có b

trc phát tri n vt b c. T c đ tăngng GDP c a các t nh Mi n Trung năm 2008 là từ 10 % đ n 12%, và Đà n ngcũng đ t đc con s nh trên. Gi a năm 2009, thành ph Đà n ng đ u tàu kinh tMi n Trung có nh ng k t qu kh quan, t c đ tăng trng kinh t đ t 12% đ n13%, chú tr ng phát tri n d ch v nhằm chuy n d ch c c u kinh t sang năm 2010

là d ch v - công nghi p- nơng nghi p. Bia khơng còn là s n phẩm dành cho ng

có thu nh p khá và cao nh tr

và nó r t đc m i ngic đây mà tr nên ph bi n h n trong nhi u gia đìnhi tin dùng vì u ng ru bia làm cho cu c s ng con ngi71tr nên có ý nghĩa h n. Chính vì v y đã thúc đẩy các doanh nghi p kinh doanh rubia m r ng ho t đ ng kinh doanh nhằm đáp ng nhu c u tiêu dùng bia c a m i

ngi. Do đó các doanh nghi p cũng tăng cbán hàng sao cho l c lng h n công tác qu n tr l c lng bán hàng đ m b o v s lng và ch t lngng ho t đ ngbán hàng có hi u qu nh t, đem l i l i nhu n cao nh t cho doanh nghi p.

Đà n ng nằm t i v trí trung tâm, vì th vi c xây d ng m t nhà máy bia t i

đây s đáp ng hi u qu cho nhu c u ngày càng tăng t i mi n Trung. S thành cơng

đó đã đc th hi n qua s phát tri n b n v ng trong th i gian g n đây. Song songv i nó, Đà n ng là thành ph trẻ, năng đ ng thu hút nhi u c h i đ u t h p tác các

doanh nghi p trong và ngoài nc. Đ đẩy m nh ho t đ ng kinh doanh, các doanhnghi p t p trung đ u t nhi u mặt, trong đó ngu n nhân l c là y u t không th

thi u. Đi u này làm cho vi c thu hút và duy trì l c lng bán hàng gi i c a công tycũng tr nên khó khăn h n.

* Mơi tr ờng chính trị pháp luật:

S minh b ch và kh năng qu n tr doanh nghi p đã đc c i thi n r t nhi ut i Vi t Nam. V i s c ng tác chặt ch v i chính quy n đ a phng, Cơng ty biaVi t Nam đã không ngừng phát tri n và nâng cao nh ng năng l c c n thi t nhằm h

tr cho vi c kinh doanh t i Vi t Nam. Nh ng h tr c a chính quy n đ a phng đãgóp ph n thúc đẩy s phát tri n, đ ng th i vi c thông qua nh ng quy trình m t cách

đ n gi n h n và nhanh chóng h n đã giúp cho các ho t đ ng c a công ty di n ra

suôn sẻ và thúc đẩy nhanh h n các dòng đ u t .

Thành ph Đà N ng là m t trong nh ng thành ph có t c đ phát tri n nhanh

nh t t i Vi t Nam. Nó đang ti p t c thúc đẩy và t o đi u ki n thu n l i cho nhi u

d án đ u t . Và chính quy n đ a phng đã quy t đ nh đ u t vào các d án pháttri n c s h t ng l n đ ti p t c c i thi n vi c ti p c n c a thành ph đ n v i th

trng trong và ngoài nc. Đi u này s làm cho th trc nh tranh gay gắt khi n công ty c n ph i có chi n l

v và bao ph th trng.ng bia trong nc có sc marketing phù h p đ b o72* Mơi tr ờng văn hố xã hội

Tình hình văn hố xã h i c a nc ta trong nh ng năm qua có nh ng bphát tri n rõ r t, trình đ dân trí cũng đ

cũng đc c i thi n t i Đà n ng, t c đcc nâng cao, đ i s ng v t ch t và tinh th n

tăng dân s bình quân là 2,26 % hằng năm.Vì v y, Đà n ng có ngu n nhân l c d i dào, s n sàng đáp ng s l

cho các doanh nghi p. Bên c nh s ngng lao đ ngi trong đ tu i lao đ ng chi m kho ng trên58% dân s cho nên lao đ ng ch y u là lao đ ng trẻ, khoẻ, trong s lao đ ng

chuyên môn ngh , kỹ thu t chi m g n ¼ l c l

thành ph Đà n ng có h n 8 tr

chuyên nghi p, các tr

đây đng lao đ ng. Hi n nay trên đ a bànng Đ i h c và nhi u trng đào t o Ngh cũng đng Cao đ ng, trung c pc thành ph quan tâm nhi u h n,c xem là ngu n cung ng trẻ, khoẻ, có trình đ cao và năng đ ng r t phùh p v i s phát tri n kinh t hi n nay.

V i m t c c u dân s trẻ, năng đ ng cùng v i m c thu nh p ngày càng tăng

c a ngi dân, Đà N ng đang góp ph n thúc đẩy s tăng trng kinh t đ ng th itác đ ng tích c c vào s phát tri n c a Nhà máy bia Châu Á Thái bình d

nhà máy có kh năng m r ng th tr

Xét trên ph

t . Cu c s ng ng

ngng ra khu v c.ng di n r ng h n, Vi t Nam v i th trvà n n kinh t tăng trng đng trong nc r ng l nng nhanh đang là m t đi m đ n h p d n đ i v i các nhà đ ui dân đang ngày m t nâng cao c ng thêm ch s tiêu th trên đ ui th p h a hẹn đây s là m t đi m đ n đ y ti m năng so v i nh ng th trngkhác.

* Môi tr ờng khoa học công nghệ

Trong th i đ i phát tri n khoa h c công ngh nh vũ bão hi n nay, mà tr ng

tâm là các ngành công ngh thông tin, sinh h c năng lng…đã t o c h i cho côngty h i nh p và phát tri n ho t đ ng kinh doanh c a mình. S bùng n c a công

ngh m i làm cho công ngh hi n h u b l i th i và t o ra áp l c đòi h i công ty

ph i đ i m i công ngh đ tăng cng kh năng c nh tranh. S xu t hi n c a côngngh m i càng t o đi u ki n thu n l i cho nh ng ngi thâm nh p m i và làm tăngthêm áp l c đe do các doanh nghi p trong ngành s n xu t nc gi i khát.73Ngoài s phát tri n m nh m c a Internet đã t o nhi u c h i trong giao l u

ti p xúc nh có th tìm vi c làm hay tìm lao đ ng làm vi c thơng qua m ng Internet

cho nên doanh nghi p s ít t n chi phí cho vi c tuy n d ng nhân viên.

Công ty đã đ u t áp d ng công ngh m i t o đi u ki n cho công ty s n xu t

các s n phẩm bia ngày càng đ t ch t lng cao, ngon, giá thành rẻ. Đi u này làmcho các s n phẩm c a cơng ty có kh năng c nh tranh t t h n, qua đó có th t o

đi u ki n thu n l i cho vi c thâm nh p các th trng m i. Ngoài ra, s phát tri nvà ng d ng nhanh chóng c a cơng ngh thơng tin đã giúp cho các nhà qu n tr trao

đ i, thu th p cũng nh xử lý các thông tin k p th i, v i chi phí r t th p đ ra các

quy t đ nh m t cách nhanh chóng. Bên c nh đó, khoa h c cơng ngh phát tri n cũng

gây ra áp l c c nh tranh l n h n trong vi c thu hút và duy trì nh ng nhân viên bán

hàng gi i c a công ty.

* Đối thủ cạnh tranh

Trên đ a bàn ho t đ ng c a cơng ty cũng có khơng ít nh ng cơng ty l n nh :

Sabeco (S n phẩm bia 333, Sài Gòn cao, lùn.. ), công ty bia Huda, Samiguel, Bia

ti c a Ti p, Đ c..nên vi c c nh tranh di n ra gay gắt. Ngồi ra, còn có các cơngty kinh doanh ru bia nc gi i khát c a công ty Number one, Kinh đơ,….Chúngta th y rằng đã có th i gian vào năm 2007 -2008, công ty Sabeco đã thành công

trong lĩnh v c doanh s tăng cao v i nguyên nhân là đ i ngũ ti p th đã chăm sóc

khách hàng c a mình th t chu đáo và nó đã đ l i n tng trong lòng th c khách.Bên c nh đó, là đ i ngũ ti p th c a công ty s n phẩm bia Samiguel cũng tng t .mặc d u chúng ta th y rằng, các đ i ngũ trên so v i đ i ngũ công ty VBL là chúng

ta cao h n v s lng nh ng ch t lng thì th c khách đánh giá là hài lòng, vàđi u đó d dàng khi h trung thàh v i s n phẩm. Vì v y, đây là m t v n đ khó

khăn mà cơng ty c n ph i xem xét khi chúng ta d báo đ i ngũ. Đ có th t o đ

v th cho mình trên th trcng cũng nh tăng th ph n cơng ty đã có nh ng l phu n luy n v chuyên môn kỹ thu t cho nhân viên.74Mặt khác, l c lng lao đ ng trong ngành rđông vì xu th ngành này càng có th nh vu bia nng do đó c u vc gi i khát là khál clng lao đ ngcác công ty này là khá cao, nó có s c nh tranh l n gi a các công ty v i nhau.

3.1.2.2 Môi trường bên trong

Ngành bia Vi t nam có m c đ t p trung cao, l i th v quy mô v i kho ng

60% th ph n thu c v v 3 công ty l n trong ngành, d n đ u là Sabeco (T ng công

ty Bia - ru-Nc gi i khát Sài gòn), ti p theo là VBL (Công ty TNHH nhà máybia Vi t nam) và Habeco (T ng công ty Bia - ru-Nc gi i khát Hà n i) và 2doanh nghi p l n trong ngành đã IPO: Sabeco và Habeco. Ngành bia Vi t nam có

l ch sử và truy n th ng trên 100 năm v i hai nhà máy bia c a Pháp đc xây d ngphía bắc và phía nam từ nh ng năm 1890. Đ n nay, ngành bia đã phát tri n thành

m t ngành kinh t m nh c a đ t n

gi i quy t vi c làm cho m t lc, đóng góp tích c c cho ngân sách nhà nng l n nghàng..v.v. Trong nh ng năm g n đây, ngành rc,i lao đ ng từ qu n lý, s n xu t, bán

u -bia - nc gi i khát Vi t nam cót c đ phát tri n nhanh, bình quân đ t 13 -15%/năm. Nhi u d án có cơng su t l n

đc đ u t chi u r ng c chi u sâu nên đã thu hút khá l n ngu n nhân l c ph c vcho Ngành. Tuy nhiên đ n nay, ngành đ u ng v n ch a có m t trung tâm đào t o

ngu n nhân l c mang tính tồn Ngành.

Hi n nay, ngành Bia - Ru–Nc gi i khát Vi t nam thu hút 40 000 laođ ng , trong đó s n xu t bia chi m 45%, s n xu t r

là 50%. Trên th trng Ngu chi m 5% và nc gi i kháti tiêu dùng Đà n ng r t chu ng bia Heniken, Larue,Tiger có th là do thói quen và khẩu v đ m đà c a ngi Mi n Trung.* Doanh nghiệp

Ngày 07/07/2006 Công ty Bia Vi t Nam đã đc t ch c QMS c a Úc traotặng ch ng ch h th ng qu n lý tích h p IMS (Integrated Management System) v i

ph m vi áp d ng “S n xu t và phân ph i các s n phẩm bia”. H th ng qu n lý tích

h p bao g m: H th ng qu n lý ch t l

lý môi trng (QMS-ISO 9001:2000); H th ng qu nng (EMS-ISO 14001:2004); H th ng qu n lý an toàn và s c khoẻ ngh75khu v c Mi n Trung đặt t inghi p (OHSAS-18001:1999). Công ty Bia Vi t NamĐà N ng là m t trong nh ng doanh nghi p đ u tiên t i Vi t Nam đc c p ch ngnh n này. Thành công này đã kh ng đ nh tính chuyên nghi p trong s n xu t cũng

nh cam k t c a Công ty v vi c cung c p s n phẩm có ch t l

trng cao cho thng Vi t Nam. Ngoài ra, Cơng ty là doanh nghi p đóng thu cao nh t t i khu v cvà thng đc Chính ph tặng bằng khen.* Th ơng hiệu mạnh và lợi thế của ng ời đi đầu

Các danh m c đ u t có th

đồn đáp ng đ

trng hi u m nh c a T p đoàn VBL đã giúp T pc các nhu c u đa d ng trong các lĩnh v c khác nhau c a thng. Thêm vào danh sách nh ng danh m c đ u t có thLarue có l là thng hi u bia có ch t lng hi u hàng đ u đóng cao nh t t i Vi t Nam. Vừa qua côngty cũng đã t ch c l kỷ ni m 100 năm k từ ngày thng hi u này xu t hi n t iVi t Nam.

VBL Vi t Nam và các s n phẩm c a nó đã đ

m t thng hi u đáng đb i nh ng đặc đi m vc tôn vinh không ch trong n

t tr i c a nó nh : ch t lcao và n đ nh, có các ch

đc tồn th gi i bi t đ n nh làng trình b o v mơi trc mà cònt m qu c tng s n phẩm, ch t lng qu n lýng và th c phẩm an tồn... đãc cơng nh n ISO. Nh ng danh hi u đó nh m t l i tuyên b rằng t p đoàn sti p t c mang đ n cho khách hàng và ngi tiêu dùng nh ng s n phẩm và d ch vt t nh t.

S lng ngi tiêu dùng đông đ o c a s n phẩm bắt ngu n từ quá trìnhhình thành và phát tri n lâu dài c a công ty, từ giá tr to l n c a thng hi u và từnh ng sáng ki n mang tính xã h i cao c a đ i ngũ cán b công ty, đi n hình nh :

h tr d án B nh vi n Ung th Đà N ng, cu c thi Pháo hoa qu c t t i Đà N ng và

gi i bóng đá n i ti ng Larue Cup. T t c nh ng đi u đó đã góp ph n t o nên thành

cơng c a t p đồn khơng ch t i mi n Trung mà còn trên tồn nc Vi t Nam.* Nhà cung cấp

Vi t Nam, có t i 60-70% nguyên li u cho s n xu t bia ph i nh p khẩu,

trong đó có malt. Theo th ng kê c a Hi p h i Ru-Bia-Nc gi i khát Vi t Nam,76m i năm ngành Bia Vi t Nam ph i nh p khẩu kho ng 120.000 đ n 130.000 t n malt

v i giá 400 USD/t n. Nh v y, lng ngo i t dùng đ nh p nguyên li u là kho ng50 tri u USD/năm v i t c đ tăng trng c a ngành Bia kho ng 10-12%/năm, nhuc u malt vào năm 2005 s là 185.000 t n và năm 2010 s là 235.000 t n. N u gi

nguyên tình tr ng nh p khẩu nh hi n nay, chúng ta s ph i b ra kho ng 60 tri u

USD/năm vào năm 2005 và trên 100 tri u USD/năm vào năm 2010 cho vi c n u

bia!

Chính ph đã ch đ o xây d ng ngành Ru-Bia-Nc gi i khát Vi t Namthành m t ngành kinh t m nh. Do v y, vi c sử d ng t i đa nguyên li u trong n

đ phát tri n s n xu t các s n phẩm ch t lng cao là m t ch trcng quan tr ng vàđúng đắn. Theo Quy t đ nh 28/2002/QÐ-TTg, Chính ph cũng đã ch đ o T ng

cơng ty Rc gi i khát Vi t Nam ph i h p v i đ a phu-Bia-Ntr ng đ i m ch trong nng nghiên c uc đ thay th m t ph n nguyên li u nh p khẩu. Đây là sthu n l i cho cho ngành Bia Vi t nam v nguyên li u đ u vào là d án gieo tr ng

đ i m ch đ ch bi n malt.

* Lực l ợng lao động lành nghề, phong phú

T t c các thành viên c a VBL mi n Trung là l c l

ngo i trừ Tr

ngng lao đ ng đ a phng,ng ban Kinh doanh và T ng Giám đ c VBL, ông Roland Bala, lài ngo i qu c duy nh t c a công ty. Đ i ngũ lao đ ng lành ngh đã m ra chocông ty tri n v ng phát tri n cao h n khi áp d ng nh ng ph

vi c nâng cao ch t lng pháp đặc thù trongng s n phẩm và nâng cao hi u su t phân ph i s n phẩm đ iv i nhãn hi u bia Larue. Qua đó góp ph n t o nên s thành công c a quá trình kinh

doanh.

* Văn hố cơng ty

M t trong nh ng y u t d n đ n s thành công c a công tyth trng mi nTrung không th không nói đ n y u t văn hố t ch c c a cơng ty. Văn hố t

ch c đc thi t l p t o ra m t môi trm c tiêu và chi n lng thu n l i cho vi c th c hi n s m ng,c dài h n c a công ty. Nh ng nghiên c u g n đây cho th y77rằng, ph n l n các công ty thành công đ u có văn hố m nh. Chính vì th cơng ty

VBL luôn chăm lo xây d ng nh ng nguyên tắc, nh ng chuẩn m c, truy n th ng,

nh ng d ng hành vi có tính chính th c mà m i thành viên c a công ty ph i noi

theo và ph i th c hi n.

Đ i ngũ nhân viên luôn đ

nguyên tắc lu t l luôn đc đánh giá cao v thái đ , ngôn ng . Nh ngc các thành viên công ty ch p nh n và tuân th m t cáchnghiêm túc. B u khơng khí làm vi c sơi đ ng, tho i mái giúp các thành viên làm

vi c v i hi u qu t t nh t.

3.2 PHNG H3.2.1 Phng hNG VÀ M C TIÊU KINH DOANH C A CÔNG TY

ng- Đẩy m nh công tác đ u t h trbán hàng nhằm gi v ng và phát tri n thêmkhách hàng m i.

- Phân c p và t o th ch đ ng đ tri n khai t ch c bán hàng và h ch tốn

kinh t t i cơng ty VBL đ t hi u qu

- Ti p t c tri n khai ch trng ký h p đ ng v i các nhà phân ph i đ thu hútkhách hàng mua n đ nh và lâu dài.

- T ch c t t công tác marketing; ti p t c u tiên đ u t phát tri n t i đa m ng

li bán lẻ mặt hàng bia - nm ng lc gi i khátcác khu v c, đ ng th i chú ý phát tri ni bán lẻ ra các vùng ngo i ô, vùng sâu vùng xa và đón đ u nh ng v trí cókh năng kinh doanh trong tng lai.- T ch c sắp x p l i lao đ ng, đ m b o nâng cao năng su t lao đ ng, l c

lng lao đ ng tinh g n, chuyên nghi p, chuy n d ch lao đ ng đ n các khu v c m i.

3.2.2 M c tiêu kinh doanh c a công ty

V i m c tiêu c a Công ty VBL là “ Trở thành Tổng công công ty Bia Số 1 tạiViệt Nam vào năm 2015”78Nhi m v : “Mang đến cho mọi ng ời sự sinh động và niềm vui qua các sản

phẩm của chúng ta”

- T c đ tăng trng giá tr s n xu t cơng nghi p tồn ngành bia giai đo n2006 – 2010 đ t 12%/năm, giai đo n 2011 – 2015 đ t 13%/năm. Đ i v i ngành bia,

s t p trung c i t o, m r ng đ ng b thi t b đ nâng cao hi u qu s n xu t.

- M r ng h p tác qu c t , liên doanh, liên k t s n xu t bia cao c p, đáp ng

nhu c u trong nc và xu t khẩu.- Tăng doanh thu bình quân hằng năm từ 10 -15%.

- Nâng cao giá tr s n phẩm, d ch v , chú tr ng d ch v khách hàng và h u

c n.

- Ti p t c xây d ng th

- Tăng cng hi u đ tăng năng l c c nh tranhng năng l c qu n lý, ti p nh n công ngh tiên ti n- Phát tri n m ng li bán lẻ, th ph n tiêu thđ t 85% trên th trng ĐàN ng

Đ làm đc đi u này, cơng ty ph i có chi n lc t o ra s khác bi t hoá s nphẩm bằng cách t o ra các ngu n l c mà tiêu chí c a s khác bi t hố

phẩm đa d ng, có ch t lđây là s nng t t, ki u dáng và m u mã phong phú, giá thành phùh p và quan tr ng h n là đ i ngũ bán hàng chuyên nghi p nhằm đáp ng đc nhuc u c a khách hàng

3.2.3 M c tiêu c a ho t đ ng qu n tr l c lng bán hàngĐ có th là m t doanh nghi p đ ng v ng trên th trng Đà n ng và đápng nhu c u t t nh t c a khách hàng, công ty c n có m t l c lng bán hàngchuyên nghi p, không ch am hi u v chuyên môn và nghi p v mà c n có s hi u

bi t v th tr

chi n lng cũng nh ngh thu t bán hàng. Không nh ng v y công ty c n cóc qu n tr l c lng bán hàng nhằm phát huy h t ti m năng c a công ty.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 CÁC CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG CỦA CÔNG TY BIA VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×