Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC VỀ QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG CỦA CÔNG TY BIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2010 – 2012

3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC VỀ QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG CỦA CÔNG TY BIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2010 – 2012

Tải bản đầy đủ - 0trang

81trc. S c nh tranh di n ra quy t li tt t c các ngành ru bia nnó tác đ gn khơng nh đ n các cơng ty. Vì v y vi c d báo s n lc gi i khát,

ng tiêu thtrong nh ng năm t i có vai trò vơ cùng quan tr ng đ i v i vi c kinh doanh c a cơng

ty. Từ đó giúp cho cơng ty tìm ra các gi i pháp nhằm đ t đc các m c tiêu màcông ty đã đ ra.

D a vào s n l

trng tiêu th qua 3 năm, 2007 đ n 2009 đ d báo nhu c u thng trong nh ng năm đ n.Đ d đốn, doanh s tiêu th ta có d ng ph

B ng 3.1: S N Lng trình sau:Yt = a + bt

NĔM 2007 Đ N NĔM 2009NG TIÊU TH TRONG TH I GIAN TNĕmYttYt*tt2200764 014164 0141200873 3772146 75442009101 1543303 4629T ng238 5456514 23014Áp d ng phng pháp bình phng bé nh t, ta có h phng trình sau:

3a  6b  328545

na  b t  Yt



26a  14b  514230

a n  b t  Yt * tGi i h phng trình ta đV y hàm d đốn là:c: a =41 375 ; b = 19 070Yt = 10 070t + 41 375V i k t qu d đoán nh trên, ta nh n th y s n l

đ u tăng, và khuynh h

không th thi u đng ngng tiêu th qua các nămi tiêu dùng bia nhìn nh n đây là m t s n phẩmc hằng ngày hay các cu c gặp mặt h i h p và đặc bi t nh ngngày l l n trong năm. Do đó qui mơ l c lng bán hàng ngày càng phát tri n chi ur ng l n chi u sâu, công ty c n tuy n d ng v s lng cũng nh ch t lng đặc82bi t là đ i ngũ chuyên viên qu n lý và đ i ngũ ti p th , có th d đoán nhu c u v

l clng bán hàng nh sau:B ng 3.2:S NLĐOÁN TRONG TH I GIAN Đ NNG TIÊU TH DĐVT: ngàn lít

Nĕm

S nl2010ng tiêu th2011117 655Theo d đoán th tr2012136 725155 795ng nh trên ta th y doanh s tiêu th s n phẩm bia c acông ty VBL đ u tăng lên qua các năm. Nh v y đ đáp ng nhu c u trên c a công

ty c n tuy n d ng thêm nhân s nhằm đáp ng t i đa nhu c u c a khách hàng.

Doanh s bán ra c a công ty năm 2009 là 101 154 ngàn lít, v i 474 nhân

viên bán hàng, nh v y ta tính đc:Năng su t bán hàng bình quân101 154c a 1 nhân viên / năm474213,41 ngàn lít/ nămTrong năm 2010, Đà n ng đang chuy n mình thành thành ph du l ch, các

cơng trình xây d ng đc m c lên, n n kinh t cũng v n đ m b o m c tăng trn đ nh, theo th ng kê 6 tháng đ u năm, t c đ tăng trng c a nđây là d u hi u đáng mừng cho các doanh nghi p trên c nngc ta là 6,3%,c, là c h i thu n l iđ công ty phát tri n ho t đ ng kinh doanh c a mình. Nắm bắt đc v n đ đó, banlãnh đ o c a cơng ty đã nâng cao năng su t bán hàng bình quân cho m t nhân

viên/năm là là 230 ngàn lít.

Theo d báo và m c tiêu đ ra doanh s tiêu th cu cơng ty năm 2010 nh

trên là 117 655 ngàn lít. Sử d ng phng pháp d báo nhu c u theo năng su t laođ ng ta c công th c sau:

D=Q117 452W230= 511 ngi83Trong đó:D: s lao đ ng c n thi t trong năm k ho ch

Q: t ng doanh s tiêu th c a năm k ho ch

W: Năng su t bán hàng bình quân c a 1 lao đ ng / nămNh v y, s lao đ ng c n tuy n là:

S lao đ ngS lao đ ngS lao đ ngc n tuy nc n thi thi n có= 511-474– 0 = 37 (ngNh v y s nhân viên c n tuy n là 37 ngS lao đ ng có th ngh

vi c trong năm t ii)iNh v y nhu c u tuy n d ng c a từng khu v c nh sau:

B ng 3.4: NHU C U L C L

Ch tiêu

S lng nhân viên ti p thS lng nhân viên qu n lý

T ngNG BÁN HÀNG TRÊN TH TRKV1KV2KV3KV4KV5KV61361704065354978232313617842683752Đà n ng không ch là khu v c có s phát tri n v

còn đNG ĐÀ N NGt b c v kinh t , mà nóc du khách bi t đ n là m t thành ph c a du l ch và gi i trí b i lẻ trong su tth i gian qua có r t nhi u d án phát tri n du l ch đi vào ho t đ ng. Và trong tnglai đang thu hút các nhà đ u t , đây cũng là đi u ki n thu n l i thúc đẩy Đà n ng

tr thành thành ph trẻ, xanh s ch đẹp và t t y u nhanh chóng thu hút khách du l ch

ngày càng tăng. H n n a, các khu dân c ngày càng đc m r ng, các cơng trìnhxây d ng m c lên th hi n nét m i đ y s c s ng c a khu v c Mi n Trung, đi u đó

cho th y c h i phát tri n ho t đ ng kinh doanh c a công ty. Đ đáp ng nhu c u

k p th i c a khách hàng cũng nh khai thác tri t đ th trng, m r ng th ph n c a84mình trên th tr

lng Đà n ng thì cơng ty có chng trình ho ch đ nh đ i ngũ l cng bán hàng v ng vàng. Trong su t th i gian qua v n đ ch t lnhân viên cũng đã đng c a đ i ngũc công ty quan tâm r t nhi u bi u hi n qua các hình th c nhkỹ năng giao ti p, hình th c tác phong bên ngồi, s hài lòng c a khách hàng, văn

hố c a doanh nghi p… nhằm th c hi n s m nh: “Mang đến cho mọi ng ời sự

sinh động và niềm vui qua các sản phẩm của chúng ta”.

3.3.2 Hồn thi n cơng tác c u trúc tổ ch c l c l

Công ty VBL v n qu n lý l c lng bán hàng .ng bán theo c u trúc khu v c đ a lý.Bên c nh đó có s k t h p v i c u trúc theo khách hàng c th nh sau:

GIÁM Đ C THTrKH AKH BKH CNG M I MI N TRUNGng b ph n bán hàngNVBHNVBHNVBHNVBHNVBHNVBHKV1KV2KV3KV4KV5KV6Chú thích:quan h tr c tuy n

quan h ch c năngHình 3.1: Mơ hình tái cấu trúc lực lượng bán hàng trên thị trường Đà nẵng

* u điểm của việc thiết lập cấu trúc lực l ợng bán hàng trên:

Cơng ty có nhi u nhóm khách hàng khác nhau trên m t đ a bàn r ng l n, các

đ i di n bán hàng có th đ

th trc chun mơn hố theo lãnh th - th trng; s n phẩmng. Vi c phân chia công vi c theo chuyên môn giúp cho vi c th c hi n côngvi c d dàng h n và trách nhi m công vi c cũng rõ ràng h n. Lãnh đ o qu n lý ho t85đ ng l c lng bán hàng s t p trung vào chun mơn c a mình, hi u sâu sắc nhómkhách hàng trên đ a bàn công ty ho t đ ng.

Lãnh đ o qu n lý ho t đ ng bán hàng là ngi r t có kinh nghi m và phùh p v i chuyên môn mà h đang làm vi c. Vi c phân chia công vi c theo chuyên

môn giúp cho vi c th c hi n các công vi c d dàng h n và trách nhi m h n thì lãnh

đ o đó s t p trung vào m t công vi c chuyên môn c a mình nên hi u qu cơng vi c

cao h n.

Công ty VBL nên ti p t c quá trình tái c u trúc l i t ch c đ i ngũ bán hàng,

có s phân c p trách nhi m tr c tuy n, trách nhi m này gắn v i quy n l i mà ng

đ m nhi m s đ

trên xu ng dching n u làm t t. Bên c nh đó, v n đ m b o thơng su t từi, xố b nh ng khâu trung gian, m nh l nh và bán hàng đi tr c ti pvà linh ho t đ đ m b o l i nhu n t i u nh t. N u nh c p phó hoặc giám sát ch là

ngi giúp vi c cho c p trng thì c ch m i là khơng có s giúp vi c mà có sch u trách nhi m tr c ti p. Các giám đ c đi u hành hay trng b ph n bán hàngkhu v c có toàn quy n quy t đ nh m i vi c liên quan.

Công ty không nh ng t o ra m t năng l c s n xu t d i dào, n đ nh, đ m

b o ch t lng s n phẩm đáp ng nhu c u ngày càng khó tính c a khách hàng, htr đắc l c cho qu ng bá thng hi u bia trên khu v c Đà N ng và tăng trph n tiêu th trong ph m vi c n

s nlc. Đ c u trúc l c lng tiêu th , thì mơ hình c u trúc l c lc a các ch c danh, b ph n đ

qu n lý cũng đng thng bán hàng chặt ch , tăngng bán hàng có qui ch ho t đ ngc qui đ nh c th cho từng cá nhân, s phân c pc quy đ nh rõ. Và khi có s phân c p rõ ràng thì trách nhi m hi uqu cơng vi c có đ a ch c th , n u khơng hồn thành nhi m v thì khơng th đ

l i cho khách quan hay ch quan, mà ai làm t t s có c ch đãi ng tho đáng, ai

làm khơng t t, sai sót thì cũng có chính sách ch tài.

* Cơ sở của việc phân chia khu vực thị tr ờng:

V i vi c thi t l p các khu v c bán hàng nh trên giúp cho công ty trong vi c

nâng cao kh năng t p trung h n n a vào các th trng tr ng đi m t o đi u ki n86ng m t cách có h th ng. Qua đó có th đánh giá đcho vi c bao ph th trhình v nhu c u, kh năng bán hàngc tìnhm i khu v c m t cách d dàng. Vi c xác đ nhl i khu v c s góp ph n làm gi m chi phí trong vi c bán hàng, đ ng th i gia tăng

năng su t lao đ ng c a nhân viên làm cho nhân viên ho t đ ng ngày càng có hi u

qu h n. Đ thi t l p khu v c bán hàng cho cơng ty thì có th căn c vào s l

khách hàng tiêu th

đ n v trí đ a lým i khu v c th trngng. Bên c nh đó, cơng ty c n quan tâmm i khu v c đ thu n ti n cho vi c đi l i c a nhân viên. Có thphân chia khu v c th trng nh sau:Khu v c 1: Qu n Thanh Khê

Khu v c 2: Qu n H i Châu

Khu v c 3: Qu n Cẩm L

Khu v c 4: Qu n S n Trà

Khu v c 5: Qu n Ngũ Hành S n

Khu v c 6: Qu n Liên Chi u – Hoà Vang

B ng 3.3: B NG PHÂN CHIA KHU V C BÁN HÀNG TRÊN TH TR

Ch tiêu đánh giáC c us nlngtiêu th trung bìnhS lng trung gian phân ph iKhu v c 127%11Khu v c 235%15Khu v c 38%5Khu v c 413%8Khu v c 57%5Khu v c 610%6100%50T ngNG ĐÀ N NG873.3.3 Đ y m nh công tác tuy n d ng và b trí l c lng bán hàng3.3.3.1 Cơng tác tuyển dụng

Đ có c s cho cơng tác tuy n d ng, Cơng ty VBL c n phân tích cơng vi c,

xây d ng b ng mô t công vi c và tiêu chuẩn th c hi n công vi c cho l c lng bánhàng c a công ty. B n mô t và tiêu chuẩn th c hi n công vi c chính xác cho cơng

tác qu n tr l c lng bán hàng c a công ty. Bên c nh đó, đây khơng ch là c scho cơng tác tuy n d ng mà còn là tiêu chí đánh giá thành tích và tr thù lao cho l c

lng bán hàng.

Hi n nay, cơng ty có b n mơ t và tiêu chuẩn th c hi n công vi c cho l clng bán hàng. Tuy nhiên, b n mô t và tiêu chuẩn th c hi n công vi c là T ngcông ty xây d ng cho t t c các thành viên c a VBL nên có th ch a sát th c t trên

đ a bàn . Do đó cơng ty c n ti n hành xây d ng hồn ch nh b n mơ t và tiêu chuẩn

th c hi n công vi c nhsau:1. Tên công vi c: tên công vi c và nh ng thông tin giúp nh n d ng công vi c (mã

s công vi c, c p b c cơng vi c)

2. B ph n: phòng ban qu n lý

3. Tóm tắt cơng vi c: mơ t chung cơng vi c, m c tiêu công vi c

4. Các nhi m v và trách nhi m: nên li t kê từng nhi m v chính, sau đó nên gi i

thích công vi c c th c n th c hi n trong nhi m v chính đó.

5.Quy n h n: c n xác đ nh rõ gi i h n hay ph m vi quy n hành v mặt tài chính,

th i gian và giám sát ch đ o nhân viên di quy n.6. Các m i quan h trong th c hi n công vi c: nên ghi rõ m i quan h c a ng

th c hi n công vi c v i nh ng ngi khác trong và ngoài t ch c.7. Các ch tiêu đánh giá th c hi n công vi c: nên ch rõ ng

c nđ tđc ch tiêu chuẩn gì.ii th c hi n công vi c888. Các yêu c u c n có đ th c hi n cơng vi c: c n nêu c th các yêu c u v bằng

c p ki n th c, kỹ năng, kinh nghi m, phẩm ch t…

9. Đi u ki n và phng ti n làm vi c: mô t đi u ki n th c hi n công vi c, n i làmvà nh ng tính ch t liên quan khác c a môi trng làm vi c (ch ng h n nh : nh ngnguy hi m,m c đ ti ng n…), li t kê rõ ràng v công c , thi t b c n thi t đ th c

hi n t t cơng vi c.

* Tuyển mộ ứng viên

Đ có th tuy n d ng đ

VBL ph i có đ

tuy n mc các nhân viên bán hàng gi i, trc h t công tyc các ng viên gi i. Đi u này đòi h i cơng ty ph i làm t t công tácng viên.Tuy n m từ ngu n n i b c a công ty: ngu n đ u tiên mà cơng ty có th tìm

ki m các ng viên là ngu n n i b trong công ty. Đó chính là nhân viên bán hàng

c a cơng ty, thuyên chuy n n i b các nhân viên không thu c b ph n bán hàng,

các qu n tr viên và đi u hành viên c a công ty. C th :

+ V i ch c danh t trng đ i ngũ ti p thtừng qu n thì các ng cửviên ph i là nhân viên ti p th có ít nh t thâm niên bán hàng là 6 tháng, k t qu

doanh s bán ra là 2 quí liên ti p vt m c ch tiêu đ ra. K t qu trên k t h p v is đ ng ý c a các giám sát bán hàng đánh giá là nhân viên tích c c, đc kháchhàng đánh giá là hài lòng v s ph c v cũng nh kỹ năng giao ti p thì s đc cácgiám sát và thông qua qu n lý bán hàng đ xu t.

+ V i v trí là giám sát bán hàng thì các ng viên ph i là t trng đ ingũ bán hàng có thâm niên bán hàng là 2 năm, k t qu doanh s bán ra là 1 năm

vt m c k ho ch đ ra, đc công nhân là nhân viên bán hàng xu t sắc trong nămkhu v c qu n

- Tuy n m tr c ti p từ các tr

nghi p: Hi n nay các tr

th h p tác v i các trng đ i h c, Cao đ ng, Trung h c chuyênng đ u có trung tâm t v n và gi i thi u do đó cơng ty có

ng trong vi c đào t o sinh viên, tham gia các ho t đ ng giao89l u v i nhà tr

trng nh gây quỹ khuy n h c, tuy n d ng khi sinh viên làm l rang nhằm tìm ki m các ng cử viên xu t sắc. V i u đi m trên, công ty chđ ng l a ch n các ng viên thích h p, hình th c này giúp cho các ng viên ho t

đ ng tích c c vì đc doanh nghi p tơn tr ng nhân tài và các sinh viên có tâm lýháo h c tìm ki m m t cơng vi c.

- Khai thác hi u qu ngu n sinh viên th c t p: Cơng ty c n có k ho ch ch

đ ng tìm hi u thu hút sinh viên khá gi i v th c t p t i cơng ty. Trong q trình

th c t p, cơng ty cử ngihng d n, giám sát và cho sinh viên làm vi c nh m tnhân viên bán hàng th c s , t p làm quen, c xát v i th c t bên ngoài giúp cho các

em phát huy kh năng c a mình và t tin h n v i b n thân. Từ đó các giám sát viên

đ nh hng tuy n d ng cho các em v i v trí và cơng vi c thích h p mà mình đãtheo dõi nắm bắt.

Ch đ ng tìm ki m các nhân viên gi i c a các đ i tác phù h p v i nhu c u

c a công ty. Trên th tr

phẩm ru bia nng Đà n ng, có nhi u cơng ty kinh doanh trong ngành s nc gi i khát hoặc các ngành khác, công ty c n ch đ ng tìm ki mgặp g và ti p c n các nhân viên bán hàng gi i, đ a các chính sách và môi trnglàm vi c h p d n đ thu hút và lôi kéo h v v i công ty.

* Thủ tục tuyển dụng:

Vi c đăng ký tuy n d ng d a trên nhu c u nhân viên bán hàng th c t đ

đáp ng các ho t đ ng bán hàng c a từng khu v c, các t tr

v i phòng nhân s

khi đviên v vi c thêm viên nhân viên t i khu v c mình qu n lý sauc s đ ng ý c a giám sát viên và trph n bán hàng s đăng ký v i phòng nhân s

khi đ

đng ti p th s đăng kýng b ph n bán hàng. Các trng bv vi c tuy n nhân viên giám sát sauc s đ ng ý c a giám đ c bán hàng. Đăng ký thêm nhân viên bán hàng ph ic g i phòng nhân s trc th i h n nh n ngi nh sau:+ Ít nh t 15 ngày đ i v i các yêu c u từ t trng nhân viên ti p thtr xu ng

+ Ít nh t 30 ngày đ i v i các yêu c u từ nhân viên giám sát tr lên90Công ty c n xây d ng m t qui trình tuy n ch n phù h p v i đặc đi m và yêu

c u c a công vi c, c th là công ty thông báo tuy n d ng trên báo chí vàthơng qua

các nhân viên qu n lý tuy n m . Do v y, đ có th tuy n đúng ng

trong thông báo tuy n d ng s đi theo yêu c u,c nêu đ y đ các yêu c u, tiêu chuẩn tuy n ch nnh nêu rõ v trí, yêu c u c a công vi c, các đi u ki n và yêu c u chun mơn c a

các ng viên.

* Tiến trình tuyển chọn nhân viên:

- Thông báo tuy n d ng: thông báo t i các tr

thi u vi c làm, các phng đào t o, trung trâm gi ing ti n thông tin đ i chúng. N i dung thông báo bao g m:ch c danh tuy n d ng, s lng, gi i tính, u c u, trình đ chun mơn, tu i đ i,kinh nghi m, trình đ khác nh tin h c, ngo i ng …và các năng khi u kèm theo.

-Bc ti p theo là thu nh n nghiên c u h s : sau khi thu nh n t t c các hs xin vi c c a các ng viên, ban tuy n d ng s ti n hành xem xét và l a ch n

nh ng h s h p l phù h p v i các tiêu chuẩn thông báo. N u h s nào khơng đ t

tiêu chuẩn thì b lo i.

- Ph ng v n: ban tuy n d ng s t p h p các ng viên thích h p đ ti n hành

ph ng v n. Vì v y vi c l a ch n lao đ ng có ý nghĩa quan tr ng đ n cơng ty nh

ho t đ ng bán hàng nên khâu ph ng v n có tính sàn l c r t cao. Ban tuy n d ng s

t o đi u ki n cho ng viên có thphát huy h t kh năng c a mình phù h p v icơng vi c đ từ đó có th l a ch n nh ng ngi thích h p nh kh năng ki m trati ng Anh, vi tính bằng cách cho các ng viên th c hành trong bài ki m tra. Tuỳ

theo v trí tuy n d ng mà b ph n nhân s t ch c các kỳ ki m tra cho các ch c

danh v i các vòng ph ng v n khác nhau. N u các ch c danh là giám sát bán hàng

tr nên thì ng viên sát h ch qua nhi u cu c ph ng v n, ki m tra IQ, tâm lý, năng

khi u, các tình hu ng c n s g i quy t tinh t , hi u qu đ bi t đc kh năng gi iquy t công vi c c a các ng viên. Sau nhi u ph n ki m tra đó, ban tuy n d ng s

l a ch n đcs lđ nh tuy n d ng.ng nhân viên c n thi t đáp ng yêu c u công vi c và ra quy t91- Cu i cùng là công ty thông báo k t qu trúng tuy n cho ng viên trúng

tuy n đc bi t. Và sau khi l a ch n các ng viên thì cơng ty b trí cơng vi c choh .

3.3.3.2 Cơng tác bố trí lực lượng bán hàng sau tuyển dụng

M i b ph n s tiêu chuẩn riêng c a mình, đ

l c v i m c đích là nhằm có đc đ a ra đăng ký thêm nhânc đ i ngũ nhân viên phù h p v i đặc tính cơng vi cc a mình. Tiêu chuẩn này khơng xác đ nh c th nh th nào mà là tuỳ th i đi m,

tuỳ công vi c m i phát sinh mà qui đ nh. Đ i v i các cơng vi c bán hàng, đa ph n

là đòi h i v hình th c xã giao bên ngồi, nên vi c b trí l c lng bán hàng cũngcó các đặc tr ng riêng. Do đó, vi c b trí sau khi tuy n d ng, cơng ty nên d a trên

tiêu chuẩn chung c a công ty và tiêu chuẩn c a b ph n bán hàng

B ng 3.5: TIÊU CHU N CHUNG C A L C LTiêu chu nRCMNG BÁN HÀNGSSUPSRPCTu i

XTừ 18 -26

Từ 20 – 35XXTừ 28 – 40

Từ 30 -50XTrình đ

Đ ih c

Cao đ ng

Trng Ngh , THPTX

XX

XKinh nghi m

1 nămXTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC VỀ QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG CỦA CÔNG TY BIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2010 – 2012

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×