Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.1: Tình hình lao động của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh ĐakLak 38

Bảng 2.1: Tình hình lao động của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh ĐakLak 38

Tải bản đầy đủ - 0trang

140DANH M C CÁC S

TÊN SSTTĐĐTRANGS đ 1.1:Các nhóm nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng24S đ 1.3:Quy trình các chi n l33S đ 1.4:Qu n lý n có v n đ35S đ 2.1:S đ c c u t ch c NHNo&PTNT t nh ĐakLak51S đ 3.1:Quy trình nh n di n r i ro86S đ 3.2:Quy trình, n i dung ki m sốt - phòng ng a r i ro tín d ng99c đ i phó r i ro141DANH M C CÁC BI U Đ

TÊN BI U ĐSTTTRANGBi u đ 2.1:Tình hình huy đ ng v n qua các nĕm56Bi u đ 2.2:D n cho vay theo th i gian qua các nĕm59Bi u đ 2.3:Di n bi n chi phí r i ro tín d ng so v i l i nhu n62Bi u đ 2.4:Xu hng n x u qua các nĕm65Bi u đ 2.5:Di n bi n c c u n x u qua các nĕm67Bi u đ 2.6:N x u phân theo thành ph n kinh t69Bi u đ 2.7:S ti n ph i trích r i ro theo n x u hàng nĕm73Bi u đ 2.8:Tỷ l thu đ75Bi u đ 3.1:Tác đ ng c a các nhóm nguyên nhân gây ra r i ro tín d ng95Bi u đ 3.2:T n su t phát sinh n x u qua các nĕm98Bi u đ 3.3:c n XLRR hàng nĕm so v i t ng n XLRR142DANH M C TVI T T TCBTD: Cán bộ tín d ngCIC: Trung tâm thơng tin tín d ng (Credit Information Centre)DN: Doanh nghi pDNNN: Doanh nghi p nhà n ớcDNTN: Doanh nghi p t nhânIPCAS: H th ng thanh toán và kế toán khách hàng nội bộ ngân

hàng (Intra-Bank Payment and Customer Accounting System)HĐTD: H p đ ng tín d ngHMTD: H n m c tín d ngGDP: Thu nhập tính theo bình quân đầu ng ời trên 1 nămNHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghi p và Phát triển nông thôn

NHTM: Ngân hàng th ơng m iNH: Ngân hàngNHNN: Ngân hàng nhà n ớcTCTD: T ch c tín d ngTCKT: T ch c kinh tếTNHH: Trách nhi m hữu h nTSBĐ: Tài sản bảo đảmSXKD: Sản xuất kinh doanhRRTD: R i ro tín d ngXLRR: Xử lý r i roTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.1: Tình hình lao động của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh ĐakLak 38

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×