Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NHNo&PTNT KHU VỰC MIỀN TRUNG

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NHNo&PTNT KHU VỰC MIỀN TRUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

26kinh t cũng nhnh hng đ n ch t lng ho t đ ng tín d ng c a các Chinhánh NHNo&PTNT t i khu v c mi n Trung.

2.1.2. Khái quát v các chi nhánh NHNo&PTNT khu v c mi n Trung

2.1.2.1. Tổ chức bộ máy

Hi n nay, khu v c mi n Trung bao g m 15 Chi nhánh lo i 1 và lo i 2,

trong đó: nĕm 2006 có 13 Chi nhánh; nĕm 2007 là 14 Chi nhánh (CN H i

Châu tách ra kh i CN Đà Nẵng); cu i nĕm 2009 là 15 Chi nhánh (do CN

Buôn H tách ra kh i CN Đắk Lắk từ tháng 11/2009).

C c u tổ chức b máy c a các Chi nhánh nh sau:

+ Các Chi nhánh lo i 1 g m: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,

Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia

Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. C c u tổ chức b máy: Giám đ c; các PGĐ và 8

phòng nghi p v : Phòng K ho ch tổng h p, Phòng Tín d ng, Phòng k tốn

ngân quỹ, Phòng đi n tốn, Phòng Hành chính và Nhân s , Phòng Ki m tra

Ki m sốt n i b , Phòng Kinh doanh ngo i h i, Phòng D ch v và Marketing.

+ Chi nhánh lo i 2 g m: Hải Châu, Đắk Nông, Buôn Hồ. C c u tổ chức

b máy các Chi nhánh lo i 2 g m có: Giám đ c; các phó giám đ c và 7 phòng

chun mơn nghi p v nh trên, nh ng khơng tách riêng phòng K ho ch

tổng h p và phòng Tín d ng mà g p thành: Phòng K ho ch, kinh doanh.

- C c u tổ chức b máy Chi nhánh lo i 3 g m: Giám đ c; các phó giám

đ c; t i đa 3 phòng nghi p v : phòng K ho ch và Kinh doanh, phòng K

tốn và Ngân quỹ, phòng Hành chính và Nhân s và các Phòng giao d ch.

- C c u tổ chức b máy Phòng giao d ch g m có: Giám đ c, 01 Phó

GĐ; tổ tín d ng và tổ K tốn ngân quỹ.

Tồn khu v c hi n nay có 182 Chi nhánh lo i 3, 183 phòng giao d ch.27C c u tổ chức b máy qu n lý c a các Chi nhánh khu v c mi n Trung

hi n nay đ c tổ chức theo mơ hình tr c tuy n chức nĕng. V i mơ hình này,

b máy qu n lý gọn gàng, nĕng đ ng đ c th hi n qua s đ sau:

NHNo&PTNT VI T NAM

VPĐD KHU V C MI N TRUNG

CÁC CHI NHÁNH KVMT

BAN LÃNH Đ OCácCácPhòngPhòngPhòngPhòngPhòngPhòngPhòngPhòngChiPhòngki mkhànhtínkđi nkinhd chnhánhgiaotra,ho chchínhd ngtốntốndoanhv vàNHNod chki mTổngngânngo iMarke&sốth pnhânquỹh i-tingPTNTn ibslo i 3Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức điều hành của các Chi nhánh khu vực Miền Trung

Chức nĕng, nhi m v c a các Chi nhánh theo Quy ch tổ chức và ho tđ ng c a NHNo&PTNT Vi t Nam bao g m: Huy đ ng v n; Cho vay; Kinh

doanh ngo i h i; Kinh doanh các d ch v ngân hàng khác; C m c , chi t kh u

thng phi u và các gi y t có giá ngắn h n khác; d ch v c m đ ; Cho vayđ ng tài tr và th c hi n các nghi p v tài tr thng m i khác theo quy đ nh;B o lãnh,…; Cân đ i, đi u hòa v n kinh doanh đ i v i các Chi nhánh ph

thu c.28Ph m vi ho t đ ng c a các Chi nhánh, phòng giao d ch theo đ a gi i

hành chính t nh, thành ph n i Chi nhánh đặt tr s giao d ch. Tr

giao d ch ngoài đ a gi i hành chính ph i đng h pc Tổng giám đ c ch p thu n.V i c c u tổ chức nh trên, h th ng tổ chức ho t đ ng c a các Chi

nhánh NHNo&PTNT t i mi n Trung r ng khắp trên đ a bàn khu v c, có Chi

nhánh ho t đ ngt t c các t nh, thành ph , qu n, huy n, th xã, k c cáchuy n mi n núi, đ m b o th c hi n nhi m v c p tín d ng đ n vùng sâu, vùng

xa nhằm th c hi n t t chính sách tín d ng ph c v nơng thơn và nơng dân.

2.1.2.2. Trình độ đội ngũ cán bộ viên chức và cán bộ tín d ng

Đ i ngũ cán b nhân viên các Chi nhánh ngày càng phát tri n và ln

đc b i d ỡng trình đ nghi p v đ đáp ứng v i nhu c u công vi c.

Bảng 2.1. Số lượng CBVC các Chi nhánh trong khu vực năm 2007-2009

Đ n v tính: ng

Ch tiêuSTT

1T ng s2Trình đ chuyên môn2.1Trên đ i học

+ Tỷ trọng2.1Đ i học

+ Tỷ trọng2.3Cao đẳng, trung c p

+ Tỷ trọng2.4S c p

+ Tỷ trọng2.5Ch a qua đào t o chuyên môn

+ Tỷ trọng20072008i20094.5824.6864.8233048660,71,01,43.3703.5053.65573,574,875,869867666315,214,413,72682592475,85,55,12161981924,74,24,029Tổng s CBVC toàn khu v c đ n cu i nĕm 2009 là 4.823 ngi. V trìnhđ , trên 70% CBVC có trình đ đ i học, s cán b ch a qua đào t o, chi m tỷ

l th p (di 5%).V đ i ngũ CBTD, s lng và trình đ th hi nb ng 2.1 nh sau:Bảng 2.2. Số lượng cán bộ tín dụng trong khu vực năm 2007-2009

Đ n v tính: ng

TổngTổngssNĕmCBVC CBTDTỷ lệTrình đ chun môn c a CBTDCBTD Trên

%iĐHĐạiTrungChưahọccấpcấp2007 4.5821.5593441.23623654292008 4.6861.6403561.33223151202009 4.8231.69835121.4032254414Cùng v i l i th đa s CBTD có đ t trình đ đ i học, các Chi nhánh còn

t o đi u ki n cho CBTD tham d các khoá đào t o sau đ i học. Do v y, s

CBTD có trình đ đ i học và trên đ i học tĕng d n qua các nĕm (đ i học: nĕm

2007 là 1.236 ngi, tỷ trọng 79%; nĕm 2008 là 1.332 ngnĕm 2009 là 1.403 ngi, tỷ trọng 81%,i, tỷ trọng 83%. Trên đ i học: nĕm 2007: 4 ngi, tỷtrọng 0,3%/tổng s CBTD; đ n nĕm 2009 s CBTD có trình đ trên đ i học

tĕng lên 12 ngi, tỷ trọng 0,7%/tổng s CBTD). Vi c chú trọng đào t o b id ỡng trình đ nghi p v và sau đ i học cho đ i ngũ CBTD là h

tính chi n lng đi cóc, góp ph n nâng cao nĕng l c cho cán b , uy tín và hi u quc a ho t đ ng kinh doanh c a các Chi nhánh.

Tuy nhiên, đ i ngũ nhân viên c a các Chi nhánh cũng còn nh ng mặt

h n ch nh : m t s cán b làm vi c t i các Chi nhánhđ a bàn nơng thơn,do l n tuổi nên v trình đ vi tính, ngo i ng còn h n ch , trong khi các thao

tác giao d ch đ u ph i th c hi n trên máy vi tính nên d d n đ n sai sót.302.2. TH C TR NG HO T Đ NG TÍN D NG T I CÁC CHI NHÁNH

NHNo&PTNT KHU V C MI N TRUNG

2.2.1. C ch chính sách tín d ng

Hi n nay, các vĕn b n quy ph m pháp lu t chi ph i c ch cho vay c a

các TCTD bao g m: Lu t các TCTD; Ngh đ nh 178/1999/NĐ-CP c a Chính

ph v đ m b o ti n vay c a các TCTD; Quy t đ nh 1627/2001/QĐ-NHNN

c a NHNN vquy chcho vay c a TCTD đ i v i khách hàng; QĐ493/2005/QĐ-NHNN c a NHNN v phân lo i n và trích l p d phòng r i ro

tín d ng. Các vĕn b n pháp lu t v chính sách tín d ng c a Nhà nc: Ch th202 (28/06/1991), Ngh đ nh 14 (ngày 2/3/1993), Ngh đ nh 41 (12/4/2010).

Từ nh ng vĕn b n pháp lý trên, NHNo&PTNT Vi t Nam đã c th hóa

bằng nhi u quy ch , quy đ nh, vĕn b n h

d ng trong toàn h th ng. Tng d n liên quan đ n ho t đ ng tínng đ i hồn ch nh nh t cho t i nay đchth ng hoá t i Quy đ nh cho vay đ i v i khách hàng ban hành kèm theo Quy t

đ nh s 72/QĐ-HĐQT-TD ngày 31/3/2002 và m t s vĕn b n khác chi ph i

c ch cho vay c a NHNo&PTNT Vi t Nam. Từ nh ng vĕn b n quy đ nh,

quy ch cho vay, vĕn b n phân c p mức phán quy t cho vay đ i v i các Chi

nhánh c a NHNo&PTNT Vi t Nam, các Chi nhánh trong khu v c đã th c

hi n theo mức phân c p đc giao và có nh ng vĕn b n quy đ nh, hng d nđ các phòng nghi p và Chi nhánh tr c thu c th c hi n.

2.2.2. Tình hình d n cho vay t i các Chi nhánh

Tổng h p tình hình d n và n x u c a các Chi nhánh từ nĕm 20072009 nh sau: Ho t đ ng tín d ng các Chi nhánh trong khu v c tĕng qua các

nĕm. Trong đó, tỷ l tĕng trng tín d ng nĕm 2008 ch tĕng +14,8% doNHNo&PTNT VN đã áp d ng các bi n pháp ki m soát nhằm h n ch tĕng

trng trong ho t đ ng tín d ng c a các Chi nhánh. Nĕm 2009 ho t đ ng đ ut tín d ng t i các Chi nhánh tĕng cao (+26,2%) cùng v i các gi i pháp kích

c u c a Chính ph .31

Bảng 2.3. Tình hình dư nợ các Chi nhánh NHNo&PTNT khu vực miền Trung năm 2007 -2009 (Đvt: Tỷ đ ng, %)

TTChi nhánhD nNĕm 2007

Nĕm 2008

N x u Tỷ l n

D n

N x u Tỷ l n

x u (%)

x u (%)

x u luôn luôn l n h n mức bình quân chung

45

3,02

1.972

75

3,80

97

3,15

3.564

148

4,15

116

2,17

5.278

285

5,40

258

2,60 10.814

508

4,70

x u ln ln th p h n mức bình qn chung

25

1,80

1.902

40

2,10

5

0,84

800

7

0,88

11

0,49

2.598

62

2,39

22

1,58

1.584

26

1,64

83

1,45

6.270

185

2,95

43

2,44

2.167

42

1,94I Nhóm nh ng Chi nhánh có tỷ l n

1 Qu ng Bình

1.491

2 Đà Nẵng

3.084

3 Gia Lai

5.341

Mức bình quân chung c a nhóm I

9.916

II Nhóm nh ng Chi nhánh có tỷ l n

1 Qu ng Tr

1.387

2 H i Châu

592

3 Bình Đ nh

2.253

4 Kon Tum

1.395

5 Đĕk Lĕk

5.735

6 Qu ng Ngãi

1.763

7 Buôn H

Mức bình qn chung c a nhóm II

13.125

189

362

1,44 15.321

III Nhóm nh ng Chi nhánh có tỷ l n x u bi n đ ng so v i mức bình quân chung

1 Qu ng Nam

1.642

9

0,55

1.985

21

2 Khánh Hòa

2.301

58

2,52

2.711

123

3 Phú Yên

1.735

46

2,65

2.046

66

4 Thừa Thiên Hu

1.699

19

1,12

1.838

64

5 Đĕk Nơng

1.005

18

1,79

1.352

53

Mức bình qn chung c a nhóm III

8.382

150

9.932

327

1,79

T ng c ng khu v c

31.423

597

1.197

1,90 36.067D nNĕm 2009

N x u Tỷ l n

x u (%)2.738

4.427

5.827

12.99299

208

214

5213,62

4,70

3,67

4,012,362.632

1.244

3.235

2.212

6.390

2.853

1.645

20.21134

26

55

35

140

39

18

3471,29

2,09

1,70

1,58

2,19

1,37

1,09

1,721,06

4,54

3,23

3,48

3,92

3,29

3,322.465

3.051

2.457

2.364

1.972

12.309

45.512137

87

60

55

54

393

1.2615,56

2,85

2,44

2,33

2,74

3,19

2,7732V quy mơ d n tồn khu v c, có 02 Chi nhánh d n l n trên 5.000 tỷ

là Đắk Lắk (6.390 tỷ) và Gia Lai (5.827 tỷ); 03 Chi nhánh có d n đ n nĕm

2009 trên mức 3.000 tỷ là Đà Nẵng (4.427 tỷ), Bình Đ nh (3.235 tỷ), Khánh

Hòa (3.051 tỷ), các Chi nhánh còn l i có mức d n từ 1.200 tỷ đ n 2.800 tỷ.

S tĕng trng, m r ng tín d ng ln đi kèm v i nh ng r i ro ti m ẩn,đi u đó th hi ntỷ l n x u ngày càng gia tĕng, đa s tĕng qua các nĕm vs tuy t đ i. Tỷ l n x u toàn khu v c tĕng caonĕm 2008 là 3,32 và gi mth p h n nĕm 2009: tỷ l n x u gi m còn 2,77%. Nĕm 2009, h u h t các Chi

nhánh đ u có tỷ l n x u gi m so v i nĕm 2008, tuy nhiên có 3 Chi nhánh có

tỷ l n x u tĕng là: Qu ng Nam (137 tỷ, chi m 5,56%), Đà Nẵng (208 tỷ,

chi m 4,7%), H i Châu (26 tỷ, chi m 2,09%). Trong đó Chi nhánh Qu ng

Nam có tỷ l n x u cao h n gi i h n an tồn ho t đ ng tín d ng (trên 5%).

Có 3/15 Chi nhánh có tỷ l n x u qua 3 nĕm 2007-2009 ln ln l n

h n mức bình quân chung c a khu v c (Qu ng Bình, Đà Nẵng và Gia Lai).

7/15 Chi nhánh có tỷ l n x u luôn luôn th p h n so v i mức bình quân

chung khu v c (Qu ng Tr , H i Châu, Bình Đ nh, Kon Tum, Đĕk Lĕk, Qu ng

Ngãi, Buôn H ). 5/15 Chi nhánh có tỷ l n x u bi n đ ng so v i mức bình

quân chung c a khu v c là Qu ng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên, Thừa Thiên

Hu và Đĕk Nơng.

2.3. TH C TR NG CƠNG TÁC KI M SOÁT N I BĐ I V IHO T Đ NG TÍN D NG T I CÁC CHI NHÁNH NHNo&PTNT KHU

V C MI N TRUNG

Đ nắm bắt th c tr ng h th ng KSNB đ i v i ho t đ ng tín d ng, ph i

bắt đ u từ vi c tìm hi u v các bc cơng vi c và các khâu ki m sốt trongquy trình nghi p v tín d ng. Các khâu ki m sốt quy trình nghi p v tín

d ng bao g m nh sau:332.3.1. Ki m sốt quy trình xét duy t cho vay

Quy trình xét duy t cho vay t i các Chi nhánh trong khu v c th c hi n

theo quy trình th ng nh t trong h th ng, g m các b

(1): CBTD ti p nh n và hc nh sau:ng d n cho khách hàng v các đi u ki n tínd ng, l p và g i h s vay v n bao g m: h s pháp lý, h s kho n vay và

cung c p b n chính các gi y t liên quan đ n tài s n b o đ m ti n vay.

(2): CBTD ti p nh n đ ngh vay v n c a khách hàng, ti n hành thẩm

đ nh b h s vay v n nh : H s pháp lý; Gi y đ ngh vay v n; D án,

phng án vay v n; Các chứng từ có liên quan; Các gi y t liên quan đ n tàis n b o đ m ti n vay…

(3): Trng h p h s vay ch a đ y đ , đúng yêu c u thì đ ngh kháchhàng bổ sung hoàn thi n h s . N u v n không đáp ứng theo quy đ nh thì l p

thơng báo từ ch i cho vay trình ng

(4): Tri có thẩm quy n ký .ng h p h s cho vay đáp ứng đ y đ theo quy đ nh thì th chi n vi c đĕng ký các thông tin, c p mã khách hàng. Ti n hành thẩm đ nh các

ch tiêu nĕng l c pháp lu t dân s , nĕng l c hành vi dân s c a khách hàng;

kh nĕng tài chính; Thẩm đ nh tính kh thi và hi u qu c a d án, phng ánvay v n; b o đ m ti n vay…

(5): CBTD l p báo cáo thẩm đ nh kèm theo h s vay v n c a khách

hàng trình Tr

(6): Trng phòng TD ki m tra đ có ý ki n vào báo cáo thẩm đ nh.

ng h p không đ ng ý cho vay thì ghi rõ lý do hoặc yêu c uCBTD thẩm đ nh l i đ xu t cho vay, bổ sung h s .

(7): Trng h p đ ng ý cho vay: Trng phòng TD phê duy t đ ng ýcho vay trên Báo cáo thẩm đ nh.

(8): Giám đ c Chi nhánh NHNo n i cho vay xem xét phê duy t kho n

vay.34(9): Cĕn cứ phê duy t cho vay trên Báo cáo thẩm đ nh, CBTD ti n hành

thi t l p các h p đ ng: h p đ ng tín d ng, h p đ ng b o đ m ti n vay.

Trng phòng tín d ng ki m tra l i các đi u kho n đã ghi trên từng lo i h pđ ng, n u đ y đ , b o đ m pháp lý thì ký nháy vào các trang và trình giám

đ c ký duy t. Giám đ c NHNo n i cho vay xem xét các n i dung trên các

h p đ ng và ký duy t vào từng h p đ ng.

(10): CBTD yêu c u khách hàng th c hi n công chứng trên các h p đ ng

b o đ m ti n vay và đĕng ký giao d ch b o đ m theo quy đ nh.

(11). Gi i ngân ti n vayKhách hàng có

nhu c u vay v n

11H s

vay v nTi p nh nCBTD110

Ký k t:

- HĐTD.

- HĐBĐTV.9Giám đ c

ký duy tTrình

lãnh đ o

ký duy tH s khơng đ y đ

 L p thông báo từ ch i4H s đ yđ

 Thẩm đ nh và l p BCTĐ2Gi i ngânChứng th c, đĕng

ký GDBĐ HĐBĐ3Khơng đ ng ý cho vayTrình lãnh

đ o phòng6

TrĐ ng ý cho vayng phòng TD78Hình 2.2. Sơ đồ quy trình xét duyệt cho vay

Theo quy trình xét duy t cho vay nh trên thì CBTD đ

giao d ch có trách nhi m hc phân cơngng d n khách hàng v các đi u ki n tín d ng, l pvà g i h s vay v n bao g m: h s pháp lý, h s kho n vay. Sau khi nh n

đc h s h p pháp, h p l do khách hàng g i đ n, CBTD ti n hành thẩmđ nh cho vay. N i dung c b n c n ph i thẩm đ nh:

+ Nĕng l c pháp lu t dân s , nĕng l c nĕng l c hành vi dân s c a khách

hàng535+ M c đích vay v n: tính h p pháp c a m c đích vay v n và phù h p

v i ngành ngh đĕng ký kinh doanh.

+ Kh nĕng, nĕng l c tài chính c a khách hàng: v n t có, các h s tài

chính c n quan tâm, tình hình cơng n , doanh thu và l i nhu n từ SXKD

trong quá khứ và tng lai, k t qu kinh doanh.+ Tính kh thi và hi u qu c a d án đ u t , phng án s n xu t, kinhdoanh, d ch v ; các v n đ liên quan tr c ti p đ n d án: c s pháp lý c a d

án, th trng tiêu th và kh nĕng phát tri n, đ i th c nh tranh, c c u tổchức, công ngh , đ a đi m th c hi n d án.

+ Thẩm đ nh b o đ m ti n vay: Ki m tra h s gi y t b o đ m, xác đ nh

quy n s h u, quy n s d ng tài s n b o đ m, tính h p l h p pháp c a các

gi y t đó, có đ đi u ki n đ nh n làm tài s n b o đ m, xác đ nh giá tr tài

s n b o đ m đ làm cĕn cứ xác đ nh mức cho vay, kh nĕng thu h i n n u

ph i x lý tài s n b o đ m...

Nhìn chung, quy trình xét duy t cho vay nh trên là rõ ràng, có s phân

cơng phân nhi m gi a c p xét duy t nghi p v và nh ng ngi th c hi nnghi p v . Tuy nhiên, trong quy trình này CBTD đ ng th i là cán b làm

công tác thẩm đ nh, đ ng th i tr c ti p cho vay. Đi u này đã nh h

nhi u đ n ch t lng ítng cơng tác thẩm đ nh nh ng kho n vay v i s ti n l n, c nph i có m t h i đ ng đ t v n cho công tác thẩm đ nh và quy t đ nh cho vay.

2.3.2. Ki m soát quy trình gi i ngân

H s kho n vay sau khi đc Giám đ c ký duy t cho vay, khâu gi ingân phát ti n vay theo dõi thu n c a khách hàng do CBTD th c hi n.

(1): CBTD ki m tra, ki m soát h s tr

l i h s l n cu i đã đc khi gi i ngân: CBTD ki m trac khách hàng bổ sung theo yêu c u, đĕng ký giaod ch b o đ m.

(2): CBTD nh p thông tin đĕng ký đ n xin vay.36(3): Trng phòng tín d ng phê duy t đ n xin vay sau đã khi ki m tra.Sau khi đ n vay phê duy t, h th ng t đ ng gán s h p đ ng, CBTD dùng s

phê duy t này làm s HĐTD trên h s gi y đ qu n lý và theo dõi.

(4): CBTD nh p thông tin v tài s n b o đ m: Đĕng ký các thông tin v

TSBĐ nh : m i quan h ngi có tài s n - ngi vay, đ nh giá TSBĐ, thôngtin b o hi m c a TSBĐ, thông tin chi ti t v ngi b o lãnh; đĕng ký th ch ptài s n b o đ m. Ph i h p v i b ph n k toán, kho quỹ th c hi n nh n và

nh p kho h s tài s n b o đ m.

(5): Gi i ngân ti n vay: Sau khi hoàn t t vi c đĕng ký đ n xin vay, thẩm

đ nh và phê duy t đ n xin vay, đĕng ký b o đ m cho kho n vay, nh p kho tài

s n b o đ m thì ti n hành gi i ngân cho khách hàng, l p l ch tr n cho các

kho n gi i ngân.màn hình này ph i qua phê duy t c a Trng phòng tínd ng và Giám đ c.

V i quy trình giao d ch nh trên, d li u thông tin nh p vào h th ng

ph i cĕn cứ vào phê duy t c a lãnh đ o trên h s và trên máy. Khâu đĕng ký

đ n xin vay ch c n phê duy t c a trng phòng đ ki m sốt l i các thơng tinmà CBTD đã nh p vào h th ng, nh ng

ph i có phê duy t c a c Trkhâu gi i ngân phát ti n vay thìng phòng và Giám đ c. Quy trình gi i ngân cós ki m sốt chứng từ gi i ngân, ki m sốt thơng tin c p nh t vào h th ng,

ngồi ra còn t o thu n l i cho khách hàng, ti t ki m đc th i gian giao d ch.Tuy nhiên, tồn b quy trình xét duy t và gi i ngân cho vay đ u do

CBTD th c hi n toàn b các khâu nh : ti p nh n đ n xin vay, thẩm đ nh,

nh p thông tin kho n vay, thông tin tài s n b o đ m đ n h ch toán gi i ngân

ti n vay. Nh v y quy trình tín d ng nh trên ch a chặt ch , d x y ra nh ng

s h nh : Một là, gi a CBTD và tr

ch a hoàn ch nh nh ng v n đng phòng có s liên k t, h s trên gi yc nh p thông tin và phê duy t cho vay, nh pthông tin trên máy không đúng v i th c t trên b h s vay v n nh đ nh kỳTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NHNo&PTNT KHU VỰC MIỀN TRUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×