Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bản kế hoạch của các đơn vị trực thuộc được lập dựa trên cở sở nghiên cứu số liệu thực hiện của năm nay, đồng thời dự đoán xu hướng biến đổi của năm tới để xác định tỷ lệ tăng trưởng cho năm kế hoạch. Căn cứ vào bản kế hoạch của các đơn vị trực thuộc gửi

Bản kế hoạch của các đơn vị trực thuộc được lập dựa trên cở sở nghiên cứu số liệu thực hiện của năm nay, đồng thời dự đoán xu hướng biến đổi của năm tới để xác định tỷ lệ tăng trưởng cho năm kế hoạch. Căn cứ vào bản kế hoạch của các đơn vị trực thuộc gửi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bản kế hoạch của các đơn vị trực thuộc được lập dựa trên cở sở nghiên cứu số liệu thực hiện của năm nay, đồng thời dự đoán xu hướng biến đổi của năm tới để xác định tỷ lệ tăng trưởng cho năm kế hoạch. Căn cứ vào bản kế hoạch của các đơn vị trực thuộc gửi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×