Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 5 – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Chương 5 – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

50Bảng 5.1: Tóm tắt đặc điểm nhân khẩu học của đáp viên

Phân bố mẫu

Giới tính

TuổiTrình độ học vấnLoại hình cơng ty

làm việcKiến thức về máy

tínhKiến thức về

internetNam

Nữ

19-25

26-35

36-45

46-60

Dưới THPT

THPT

TCCN-CD

Đại học

Trên đại học

Không làm việc

Khu vực công

Khu vực tư nhân

Sở hữu cá nhân

Tự do

Rất tốt

Tốt

Trung bình

Tệ

Rất tệ

Rất tốt

Tốt

Trung bình

Tệ

Rất tệTần suất

107

118

95

99

26

5

0

0

71

134

18

26

79

71

19

30

25

136

61

3

0

30

126

65

4

0Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên mẫu dữ liệu

Bảng 5.1 trình bày các thơng tin về đặc điểm nhân khẩu học, có thể thấy tỷ lệ

nam - nữ của đáp viên chỉ chênh lệch nhau 11 người do vậy có thể xem tỷ lệ nam nữ là

1:1. Độ tuổi của đáp viên cao nhất nằm trong khoảng tuổi từ 26-35 đây là độ tuổi mà

họ đã bắt đầu đi làm và có cơng việc khá ổn định, tuy nhiên tỷ lệ về số lượng giữa các

độ tuổi có sự chênh lệch nhiều, hầu như những người trẻ tuổi có xu hướng chấp nhận

các dịch vụ mới như IB hơn. Trình độ học vấn Đại học thuộc nhóm trình độ học vấn

chiếm tỷ lệ cao nhất 59.6%. Loại hình cơng ty đáp viên làm việc chủ yếu là thuộc khu51vực nhà nước và tư nhân, chiếm đến 78.2%. Kiến thức về máy tính cũng như kiến thức

về internet của khách hàng ở mức tốt lần lượt là 60.4% và 56%.

5.1.3. Hiệu lực hóa thang đo

5.1.3.1. Phân tích khám phá EFA

a. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Phân tích nhân tố khám phá là một phương pháp phân tích thống kê dùng để rút

gọn một tập hợp gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành một tập biến (gọi là

các nhân tố) ít hơn để chúng có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chứa đựng hầu hết nội dung

thông tin của tập biến ban đầu (Hair & ctg, 1998).

Phân tích nhân tố khám phá được dùng đến trong trường hợp mối quan hệ giữa

các biến quan sát và biến tiềm ẩn là khơng rõ ràng hay khơng chắc chắn. Phân tích EFA

theo đó được tiến hành theo kiểu khám phá để xác định xem phạm vi, mức độ quan hệ

giữa các biến quan sát và các nhân tố cơ sở như thế nào, làm nền tảng cho một tập hợp

các phép đo để rút gọn hay giảm bớt số biến quan sát tải lên các nhân tố cơ sở.

Mục tiêu của phân tích nhân tố là tìm ra được các yếu tố động cơ nào mà ảnh

hưởng đến việc sử dụng IB. Các biến quan sát (Item) được đưa vào phân tích nhân tố

đã được xác định dựa vào các nghiên cứu có trước (đã giải thích trong phần cơ sở lý

luận). Q trình phân tích nhân tố được dựa trên ma trận tương quan của các biến này.

Vì việc áp dụng phân tích nhân tố thì các biến phải có liên hệ với nhau. Trong thực tế

thì thường ln có điều này. Nếu hệ số tương quan giữa các biến mà nhỏ thì phân tích

nhân tố có thể sẽ khơng phù hợp.

Các tham số thống kê trong phân tích nhân tố

X Bartlett’s test sphericity: đại lượng Bartlett là đại lượng thống kê dùng để xem

xét giả thuyết các biến không có tương quan trong tổng thể (Corelation matrix). Nói

cách khác, ma trận tương quan tổng thể là một ma trận đồng nhất, mỗi biến tương

quan hồn tồn với chính nó (r=1) nhưng khơng có tương quan với những biến

khác(r=0).52X Corelation matrix: cho biết hệ số tương quan giữa tất cả các cặp biến trong phân

tích nhân tố

X Communality: là lượng biến thiên của một biến được giải thích chung với các

biến khác được xem xét trong phân tích. Đây cũng là phần biến thiên được giải thích

bởi các nhân tố chung.

X Eigenvalue: đại diện cho phần biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố.

X Factor loadings (hệ số tải nhân tố): là những hệ số tương qua đơn giữa các biến

và các nhân tố.

X Chỉ số KMO: là một chỉ số dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố.

Trị số của KMO lớn (giữa 0,5 và 1) có ý nghĩa là phân tích nhân tố là thích hợp, còn

nếu như trị số này nhỏ hơn 0.5 thì phân tích nhân tố có khả năng khơng thích hợp với

các dữ liệu.

Xây dựng ma trận tương quan

Quá trình phân tích nhân tố được dựa trên ma trận tương quan của các biến này.

Để có thể áp dụng phân tích nhân tố thì các biến phải có liên hệ với nhau. Nếu hệ số

tương quan giữa các biến nhỏ, phân tích nhân tố có thể khơng thích hợp. Thông thường

để kiểm chứng mối tương quan giữa các nhân tố, nhà nghiên cứu sẽ sử dụng đến chỉ số

Barletts để kiểm định giả thuyết H0 là các biến không có tương quan với nhau trong

tổng thể, nói cách khác là ma trận tương quan tổng thể là một ma trận đơn vị trong đó

tất cả các giá trị trên đường chéo đều bằng 1 còn các giá trị nằm ngồi đường chéo đều

bằng 0. Đại lượng này có giá trị càng lớn thì càng có khả năng bác bỏ giả thuyết H0

này. Nếu giả thuyết H0 không thể bị bác bỏ thì phân tích nhân tố rất có khả năng khơng

thích hợp

Nhìn một cách tổng quan ta thấy rằng các Item trong ma trận này có mối quan hệ

với nhau (xem phần phụ lục C). Nhưng để khẳng định sự tương quan này sẽ sử dụng

kiểm định Barletts để kiểm định giả thuyết sau:53H0: Các biến quan sát không có tương quan lẫn nhau

H1: Có sự tương quan lẫn nhau giữa các biến quan sát

Giá trị Sig = 0.000 < 0.05 do đó bác bỏ giả thuyết H 0, chấp nhận giả thuyết H1,

có nghĩa là có sự tương quan giữa các Item, đó là một điều kiện quan trọng của phân

tích nhân tố.

Ngồi ra chỉ tiêu KMO được dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân

tố, 0.5
Số lượng các nhân tố

Chúng ta có thể tính ra một số lượng nhân tố nhiều bằng số biến, nhưng làm như

vậy thì khơng có tác dụng gì cho mục đích tóm tắt thơng tin. Có nhiều cách khác nhau

để xác định số lượng các nhân tố, tuy nhiên ở đây tác giả sẽ xác định số lượng các nhân

tố bằng phương pháp dựa vào eigenvalue: chỉ có những nhân tố nào có eigenvalue lớn

hơn 1 mới được giữ lại trong mơ hình phân tích. Đại lượng eigenvalue đại diện cho

lượng biến thiên được giải thích bởi nhân tố. Những nhân tố có eigenvalue nhỏ hơn 1

sẽ khơng có tác dụng tóm tắt thơng tin tốt hơn một biến gốc, vì sau khi chuẩn hóa mỗi

biến gốc có phương sai là 1.

Theo kết quả nghiên cứu, khi sử dụng tiêu chuẩn eigenvalue lớn hơn 1 thì có 8

nhân tố được rút ra (xem phần phụ lục C).

Xoay các nhân tố

Một phần quan trọng trong bảng kết quả phân tích nhân tố là ma trận nhân tố

(Component Matrix). Ma trận nhân tố chứa các hệ số biểu diễn các biến chuẩn hóa

bằng các nhân tố. Những hệ số này biểu diễn tương quan giữa các nhân tố và các biến.

Hệ số này lớn cho biết nhân tố và biến có liên hệ chặt chẽ với nhau. Các hệ số này

được dùng để giải thích các nhân tố.

Mặc dù ma trận nhân tố ban đầu hay ma trận nhân tố không xoay này cho thấy

được mối quan hệ giữa các nhân tố với từng biến một, nhưng nó ít khi tạo ra những

nhân tố có thể giải thích được một cách dễ dàng bởi vì các nhân tố có tương quan với54nhiều biến. Trong các ma trận phức tạp, việc giải thích kết quả sẽ gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy thơng qua việc xoay các nhân tố, ma trận nhân tố sẽ trở nên đơn giản và dễ giải

thích hơn.

Trong nghiên cứu này tác giả sẽ sử dụng phương pháp xoay nhân tố Varimax:

xoay nguyên gốc các nhân tố để tối thiểu hóa số lượng biến có cùng hệ số lớn tại 1

nhân tố. Vì vậy, sẽ tăng cường khả năng giải thích các nhân tố. Phương pháp varimax

cũng là phương pháp thường được sử dụng phổ biến nhất.

Sau khi thực hiện phân tích nhân tố và xoay nhân tố theo phương pháp Varimax

có 8 nhân tố được hình thành, bảng 5.2 trình bày 4 items (biến quan sát) được bỏ đi vì

có giá trị nhỏ hơn 0.5

Bảng 5.2: Các biến quan sát bị loại bỏ khi thực hiện EFA

Biến số

Tiết kiệm chi phí

Tương hợpItems (biến quan sát)

Tơi tiết kiệm được nhiều tiền khi sử dụng IB

Tơi tốn ít thời gian khi sử dụng IB hơn là các dịch vụ khác của NH

Tôi phải nỗ lực rất nhiều khi thực hiện giao dịch bằng IB

Tôi nghĩ IB là sự lựa chọn tốt nhất khi thực hiện các giao dịch với

ngân hàngNguồn: Tính tốn của tác giả trên dữ liệu điều tra

Phân tích nhân tố được tiến hành lần thứ 2 sau khi đã loại bỏ 4 items. Tổng số

items được đưa vào phân tích là 29.

Sau khi thực hiện phân tích nhân tố lần 2 có 8 nhân tố được hình thành. Sau khi

thực hiện phân tích nhân tố lần thứ 2, các items đều có giá trị trên 0.5, có ý nghĩa với

các biến số động cơ. Tám nhân tố này giải thích được đến 66.6% biến thiên của biến

quan sát (hay của dữ liệu). Theo Hair & ctg (1998) yêu cầu rằng phương sai trích phải

đạt từ 50% trở lên, như vậy kết quả nêu trên đạt được tiêu chuẩn của phương sai trích.

Đặt tên và giải thích các nhân tố

Việc giải thích các nhân tố được thực hiện trên cơ sở nhận ra các biến có hệ số

(factor loading) lớn ở cùng 1 nhân tố. Như vậy nhân tố này có thể được giải thích bằng

các biến số có hệ số lớn đối với bản thân nó. Nhìn chung các biến số nghiên cứu đề

xuất cùng các biến quan sát tương ứng khơng có sự thay đổi nhiều, ngoại trừ các biến55quan sát bị loại do có hệ số tải nhỏ hơn 0.5. Trong đó biến số tiết kiệm chi phí bị loại

đến 3 biến quan sát, chỉ còn biến số tiết kiệm chi phí 1 có tương quan với biến số hữu

ích nên được gộp chung lại đặt tên là biến hữu ích. Việc đặt tên lại các biến số thể hiện

trên bảng 5.3:

Bảng 5.3: Các biến số được đặt tên lại sau khi thực hiện EFA

giam rui ro 3

giam rui ro 4

giam rui ro 2

giam rui ro 1

huu ich 2

huu ich 1

huu ich 3

huu ich 4

tiet kiem cp 1

phong cach 3

phong cach 2

phong cach 4

phong cach 1

linh dong 2

linh dong 1

linh dong 3

linh dong 4

ah xa hoi 2

ah xa hoi 1

ah xa hoi 3

tuong hop 1

tuong hop 2

tuong hop 3

cong viec 2

cong viec 1

cong viec 3

hieu biet 2

hieu biet 1

hieu biet 31

.811

.717

.699

.681234567.788

.761

.747

.700

.6158Đặt tên lại

Giảm rủi roHữu ích.865

.828

.766

.576Phong cách.848

.766

.686

.528Linh động.786

.656

.650Ảnh hưởng xã hội

.817

.716

.567Tương hợp

.819

.819

.737Cơng việc

.788 Hiểu biết

.696

.609Nguồn: Tính tốn của tác giả dựa trên kết quả phân tích

b. Kiểm tra độ tin cậy

Hệ số alpha của Cronbach là một phép kiểm định thống kê về mức độ chặt chẽ

của các mục hỏi trong thang đo tương quan với nhau.56Nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng khi Cronbach alpha từ 0.8 trở lên đến gần 1

thì thang đo lường là tốt, từ 0.7 đến gần 0.8 là sử dụng được. Cũng có nhiều nhà nghiên

cứu đề nghị rằng Cronbach alpha từ 0.6 trở lên là có thể sử dụng được trong trường

hợp khái niệm đang nghiên cứu là mới hoặc mới đối với người trả lời trong bối cảnh

nghiên cứu (Nunally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995)

Bảng 5.4: Hệ số Cronbach alpha của các nhân tốHệ số Cronbach

alphaSự

hữu

ích

0.803Giảm

rủi

ro

0.801Ảnh

hưởng

xã hội

0.775Tính

linh

động

7.55Đặc thù

cơng việc

đang làm

0.735Phong

cách

.805Nâng

cao hiểu

biết

0.696Tương

hợp

0.756Nguồn: Tính tốn của tác giả dựa trên kết quả phân tích

Sau khi xác định được 8 nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng IB. Độ tin cậy cho

từng nhóm nhân tố được thực hiện bằng tính tốn hệ số Cronbach alpha. Bảng 5.4

minh hoạ kết quả tính toán hệ số Cronbach alpha cho các nhân tố.

Qua hệ số Cronbach alpha ở trên, các nhân tố có hệ số > 0.6 do vậy có thể khẳng

định độ tin cậy của các nhân tố. Các biến số động cơ đều có hệ số Cronbach alpha đạt

yêu cầu. Các biến đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 (xem phần phụ lục

B), đạt yêu cầu nên được giữ lại để tiến hành phân tích khám phá tiếp theo. 8 nhân tố

động cơ này sẽ được kiểm nghiệm tính chặt chẽ và độ phù hợp bằng phân tích nhân tố

khẳng định.

5.1.3.2. Phân tích nhân tố khẳng định CFA

Phân tích nhân tố khẳng định sử dụng thích hợp khi nhà nghiên cứu có sẵn một

số kiến thức về cấu trúc biến tiềm ẩn cơ sở. Trong đó mối quan hệ hay giả thuyết (có

được từ lý thuyết hay thực nghiệm) giữa biến quan sát và nhân tố cơ sở thì được các

nhà nghiên cứu mặc nhiên thừa nhận trước khi tiến hành kiểm định thống kê. Như vậy

CFA là bước tiếp theo của EFA nhằm kiểm định xem có một mơ hình lý thuyết có trước

làm nền tảng cho một tập hợp các quan sát khơng

Phân tích nhân tố khẳng định CFA được thực hiện với 29 biến quan sát với 8

biến số động cơ đã chứng minh được từ phân tích nhân tố khám phá (EFA).57Khi phân tích nhân tố khẳng định CFA, thường các đánh giá sau cần được thực

hiện:

-Đo lường mức độ phù hợp của mô hình-Giá trị hội tụ (Convergent validity)-Đánh giá độ tin cậy của thang đoa. Giá trị hội tụ (Convergent validity)

Gerbring & Anderson (1988) cho rằng thang đo đạt được giá trị hội tụ khi các

trọng số chuẩn hóa của thang đo đều cao hơn 0.5 và có ý nghĩa thống kê P<0.05. Sau

khi thực hiện CFA bằng Amos kết quả cho thấy có 4 biến quan sát có trọng số có giá trị

nhỏ hơn 0.5, các biến quan sát còn lại đều có giá trị >0.5. Bốn biến quan sát có giá trị

nhỏ hơn 0.5 được loại ra để thực hiện lại phân tích nhân tố khẳng định lần 2. Các biến

quan sát bị loại bỏ được thể hiện ở bảng 5.5.

Bảng 5.5: Các biến quan sát bị loại sau khi thực hiện CFA

Biến quan sát có trọng số <0.5

Linh động 4

Linh động 3

Cơng việc 3

Phong cách 1Trọng số

0.489

0.49

0.494

0.485Nguồn: Tính tốn của tác giả dựa trên kết quả phân tích

Sau khi bị loại, số lượng các biến số quan sát ở các biến tiềm ẩn (biến động cơ) còn lại như

sau:Biến sốHữu íchSố lượng

items5Giảm rủi Phong

ro

cách

4

3Tương

hợp

3Hiểu

biết

3Linh

động

2Cơng

việc

2Ah

hội

3Kết quả các trọng số chuẩn hóa của thang đo thực hiện tính tốn lại sau khi loại

bỏ 4 biến quan sát được thể hiện trên bảng 5.6. Kết quả cho thấy trọng số chuẩn hóa

của thang đo đều cao hơn 0.5 nên có thể kết luận thang đo đạt được giá trị hội tụ.Bảng 5.6: Kết quả trọng số chuẩn hóa của thang đo58item19

item18

item17

item16

item30

item29

item28

item5

item4

item3

item2

item1

item11

item10

item9

item22

item21

item20

item14

item13

item12

item32

item31

item24

item23<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---giam rui ro

giam rui ro

giam rui ro

giam rui ro

phong cach

phong cach

phong cach

huu ich

huu ich

huu ich

huu ich

huu ich

hieu biet

hieu biet

hieu biet

ah xa hoi

ah xa hoi

ah xa hoi

tuong hop

tuong hop

tuong hop

cong viec

cong viec

linh dong

linh dongEstimate

.772

.777

.659

.637

.666

.866

.803

.722

.692

.693

.698

.791

.632

.794

.689

.868

.665

.934

.600

.836

.714

.739

.844

.951

.720Nguồn: Tính tốn của tác giả dựa trên kết quả phân tích

b. Đo lường độ phù hợp của mơ hình

Để đo lường mức độ phù hợp của mơ hình với thông tin thị trường, người ta

thường sử dụng một số chỉ số sau:

X Kiểm định Chi-Square (χ2) :

Biểu thị mức độ phù hợp tổng qt của tồn bộ mơ hình tại mức ý nghĩa pv =

0.05 [Joserkog & Sorbom, 1989]. Điều này thực tế rất khó xảy ra bởi vì χ2 rất nhạy với

kích thước mẫu lớn và độ mạnh của kiểm định, nên thực tế người ta dùng chỉ số χ2 /df

để đánh giáX Tỷ số Chi-Square/bậc tự do: χ2 / df59Chỉ số này cũng dùng để đo mức độ phù hợp một cách chi tiết hơn của cả mơ

hình. Một số tác giả đề nghị 1 < χ2/df < 3 [Hair et al, 1998]; một số khác đề nghị χ2

càng nhỏ càng tốt [Segar, Grover, 1993] và cho rằng χ2/df < 3:1 [Chin & Todd, 1995]

Ngoài ra, trong một số nghiên cứu thực tế người ta phân biệt ra 2 trường hợp : χ2/df <

5(với mẫu N > 200) ; hay < 3 (khi cỡ mẫu N < 200) thì mơ hình được xem là phù hợp

tốt [Kettinger và Lee,1995].

X Các chỉ số liên quan khác

GFI (Goodness-of-Fit Index), AGFI (Adjusted GFI), CFI (Comparative Fit

Index), CFI ( Comparative Fit Index) ….. có giá trị > 0.9 được xem là mơ hình phù

hợp tốt. Nếu các giá trị này bằng 1, ta nói mơ hình là hồn hảo. [Segar, Grover, 1993]

& [Chin & Todd, 1995]

GFI: đo độ phù hợp tuyệt đối (khơng điều chỉnh bậc tự do) của mơ hình cấu trúc

và mơ hình đo lường với bộ dữ liệu khảo sát.

AGFI: Điều chỉnh giá trị GFI theo bậc tự do trong mơ hình.

RMR: Một mặt đánh giá phương sai phần dư của biến quan sát, mặt khác đánh

giá tương quan phần dư của một biến quan sát này với tương quan phần dư của một

biến quan sát khác.. Giá trị RMR càng lớn nghĩa là phương sai phần dư càng cao,

nó phản ánh một mơ hình có độ phù hợp không tốt.

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation): là một chỉ tiêu quan

trọng, nó xác định mức độ phù hợp của mơ hình so với tổng thể.

Các tác giả cho rằng chỉ số RMSEA, RMR yêu cầu < 0.05 thì mơ hình phù

hợp tốt. Trong một số trường hợp giá trị này < 0.08 mơ hình được chấp nhận.

[Taylor, Sharland, Cronin và Bullard, 1993].

Để cụ thể hơn, một số tác giả đã cung cấp một bảng mô tả chi tiết hơn từng chỉ

số tương ứng với từng quy mô mẫu và số biến quan sát sử dụng trong thang đo của bài

nghiên cứu. Bảng 5.7, theo Joshep F. Hair JR & William C. Black, ect, 2010 đề nghị

các chỉ số với các giá trị là:60Bảng 5.7: Giá trị của các chỉ số thể hiện mức độ phù hợp của mơ hình với các trường

hợp khác nhau

Giá trị của các chỉ số thể hiện mức độ phù hợp của mô hình với các trường họp khác nhau

Các chỉ

N<250

N>250

số cơ bản m<=12

12
m>=30

m<=12

12
m>=30

X2

Khơng có ý Có ý nghĩa Có ý nghĩa Khơng có ý

Có ý nghĩa

Có ý nghĩa

nghĩa với

với giá trị p với giá trị p nghĩa với giá với giá trị p

với giá trị p

giá trị p

value

value mong trị p value

value mong

value mong

value được

đợi

được mong

đợi

đợi

mong đợi

đợi

CFI hay >=0.97

>0.92

>=0.95

>0.92

>0.9

TLI

RNI

Khơng có ý >=0.95

>0.92

>=0.95,

>=0.92,

>=0.90,

nghĩa

khơng sử

khơng sử

khơng sử

dụng với

dụng với

dụng với

N>1000

N>1000

N>1000

SRMR

Khơng có ý <=0.08 với >0.90 với

Khơng có ý

<=0.08 với

<=0.08 với

nghĩa

CFI>=0.95 CFI>0.92

nghĩa

CFI>=0.92

CFI>=0.92

RMSEA <0.08 khi

<0.08 khi

<0.08 khi

<0.07 khi

<0.07 khi

<0.07 khi

CFI>=0.97 CFI>=0.95 CFI>=0.92 CFI>=0.97

CFI>=0.92

CFI>=0.90

Với N là quy mô mấu, m là số items sử dụng trong mô hình khi áp dụng phân tích nhân tố

khẳng địnhNguồn: Multivariate Data Analysis, Seventh Edititon, Joshep F. Hair JR & William C.

Black, ect, 2010

Maud Dampérat, 2009 cung cấp thêm một số chỉ số khác và những hạn chế của

các chỉ số. Bảng 5.8 minh họa các chỉ số đánh giá độ phù hợp của mơ hình, và những

hạn chế của các chỉ số

Bảng 5.8: Giá trị của các chỉ số thể hiện mức độ phù hợp của mơ hình và những hạn chế của chỉ số

Các chỉ

số

RMSEA

GFISRMR

AICCác tiêu chuẩn đánh giáNhững hạn chế của chỉ sốPhải nhỏ hơn 0,06 đối với sự tương

hợp nhỏ với phương pháp đánh giá

ML.

Giá trị lớn nhất là 1

So sánh với R2

Chấp nhận giá trị tối thiểu là 0,9Không sử dụng với phương pháp đánh giá ADF.Phải < 0,08 đối với ML

Giá trị càng nhỏ, càng đầy đủ (càng

tương hợp).Nếu kích thước mẫu < 250, phương pháp đánh

giá ML và GLS…đầy đủ mơ hình.

Tương tự đối với cỡ mẫu < 500 với phương pháp

đánh giá ADF.

Chỉ sử dụng phương pháp ML

Cung cấp các giá trị không nhất quán đối với cỡ

mẫu < 500 đối với bất kỳ phương pháp nào.

Ít sử dụng vì q nhạy cảm với cỡ mẫu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 5 – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×