Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Diện tích năm 2016

Diện tích năm 2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

(Nguồn: Niên giám thống kê thị xã Điện Bàn)47Theo xu hướng phát triển kinh tế xã hội, q trình đơ thị hóa ở Điện Bàn

trong những năm vừa qua diễn biến với tốc độ khá cao là 1,62% giai đoạn 2005

– 2016. Năm 2005, tồn thị xã chỉ có 1 thị trấn thì đến năm 2016 đã có thêm 6

phường bao gồm: Điện An, Điện Dương, Điện Nam Bắc, Điện Nam Đơng, Điện

Nam Trung, Điện Ngọc. Năm 2005, diện tích đất đơ thị là 31,72 ha tương ứng

với 1,08% thì đến năm 2016 là 1683,4 ha.

Số liệu ở Bảng 4.3 và Biểu đồ 4.3 cho thấy sự biến động đất đai ở Điện

Bàn trong những năm vừa qua là tương đối lớn và không đều.Biểu đồ 4.4. Biến động diện tích đất đai tại thị xã Điện Bàn giai đoạn 20052016

4.3.2.1. Đất nông nghiệpBiểu đồ 4.5. Sự biến động quỹ đất nông nghiệp tại thị xã Điện Bàn giai đoạn 2005 –

201648Trong giai đoạn 2005 – 2016 đất nông nghiệp nhìn chung tăng 618,07 ha.

Trong đó có một số loại đất biến động mạnh về diện tích: đất sản xuất nông

nghiệp tăng 678,77 ha, đất nông nghiệp khác tăng 162,51 ha và ngoài ra đất lâm

nghiệp giảm 256,11 ha. Giai đoạn 2005 – 2013 có xu hướng giảm 328,08 ha cho

đến năm 2015 thì đất nơng nghiệp tăng mạnh với 1695,09 ha. Nhìn chung trong

giai đoạn 2005 – 2016 đất nơng nghiệp có xu hướng tăng với 618,12 ha. Mặc dù

đang thực hiện q trình đơ thị hóa nhưng diện tích đất nơng nghiệp vẫn có xu

hướng tăng nhằm đảm bảo an ninh lương thực của vùng.

4.3.2.2. Đất phi nông nghiệp:

Từ năm 2005 đến năm 2016, diện tích đất phi nơng nghiệp của thị xã tăng

thêm 1720,49 ha; bình qn mỗi năm tăng 2,15%; nguyên nhân chủ yếu là do

đất xây dựng, đất giao thông, đất ở tăng mạnh, chủ yếu các loại này do đất khác

và các nguồn đất canh tác khác chuyển sang.Biểu đồ 4.6. Biến động quỹ đất phi nông nghiệp tại thị xã Điện Bàn

giai đoạn 2005 - 2016

Từ đó ta có nhận xét:

- Do nhu cầu về việc xây dựng nhà ở của các người dân của các thị xã

khác về đây làm việc tại các công ty của các khu công nghiệp trên địa bàn.

- Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được đảm bảo, đòi hỏi

các cơng trình phúc lợi dành cho họ phải được đảm bảo, tác động đến phi nông

nghiệp cụ thể là quỹ đất dành cho các công trình có mục đích cơng cộng.

- Trong giai đoạn này, Điện Bàn đang bước vào thời kì đơ thị hố mạnh

mẽ, bắt buộc phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các hoạt đông sản xuất,

dịch vụ công nghiệp, kéo theo đó làm biến động quỹ đất phi nơng nghiệp.494.3.2.3. Đất chưa sử dụng

Trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2016 diện tích đất chưa sử dụng

trên địa bàn giảm từ 3051,83 ha xuống còn 785,25 ha. Nguyên nhân chủ yếu ở

đây là do chuyển đổi từ đất chưa sử dụng sang đất nông nghiệp và cả đất phi

nông nghiệp, phục vụ cho nhiều hoạt động và nhiều lĩnh vực khác nhau được thể

hiện cụ thể qua Bảng 4.3 và Biểu đồ 4.7 sau.Biểu đồ 4.7. Biến động quỹ đất chưa sử dụng tại thị xã Điện Bàn giai đoạn 2005 –

2016

Qua phân tích biến động về quỹ đất của thị xã cho thấy cơ cấu đất đai của

thị xã có sự thay đổi đáng kể trong giai đoạn 2005 – 2016. Nhóm đất nơng

nghiệp và đất phi nơng nghiệp có xu hướng tăng lên còn nhóm đất chưa sử dụng

thì giảm mạnh. Đặc biệt là nhóm đất giao thông, đất xây dựng tăng mạnh hơn

cả. Việc phát triển các khu công nghiệp tập trung là nguyên nhân cơ bản dẫn đến

hiện tượng này. Sự hình thành của các khu công nghiệp tập trung là nhân tố quan

trọng làm hạt nhân kích thích q trình đơ thị hóa. Do đó việc phân bổ đất chưa

sử dụng và đất nông nghiệp đáng kể để xây dựng khu công nghiệp tập trung là

điều cần thiết và có thể thực hiện được.

4.3.3. Biến động dân số ở thị xã Điện Bàn

Dân số thị xã Điện Bàn hiện nay là 208.440 người, trong đó dân số đơ thị

là 81.882 người, chiếm 39,28% tổng số dân (Biểu đồ 4.1).50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Diện tích năm 2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×