Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Khó khăn, thách thức

b. Khó khăn, thách thức

Tải bản đầy đủ - 0trang

TTChỉ tiêu sử dụng đấtTổng

diện tích

21.497,00Tỷ lệ

(%)

100ITổng diện tích tự nhiên1Đất nông nghiệpNNP10.992,1551,13Đất trồng lúaLUA6.178,5828,74Đất chuyên trồng lúa nướcLUC6.171,4628,7Đất trồng lúa còn lạiLUK7,120,041.11.2Đất trồng cây hàng năm khácHNK3.583,3016,71.3Đất trồng cây lâu nămCLN742,073,51.4Đất rừng phòng hộRPH93,820,441.5Đất rừng sản xuấtRSX29,880,141.6Đất ni trồng thủy sảnNTS195,730,91.7Đất nơng nghiệp khácNKH168,770,712Đất phi nơng nghiệpPNN9.722,6045,22.1Đất quốc phòngCQP88,610,412.2Đất an ninhCAN3,680,0172.3Đất khu công nghiệpSKK311,681,452.4Đất cụm công nghiệpSKN172,260,82.5Đất thương mại, dịch vụTMD293,481,372.6Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệpSKC87,870,4Đất giao thơngDGT1.287,765,99Đất thuỷ lợiDTL236,191,1Đất cơng trình năng lượngDNL37,570,17Đất cơng trình bưu chính viễn thơngDBV0,97Đất cơ sở văn hốDVH10,960,0045

0,051Đất cơ sở y tếDYT66,710,31Đất cơ sở giáo dục - đào tạoDGD97,780,45Đất cơ sở thể dục - thể thaoDTT59,000,27Đất cơ sở dịch vụ về xã hộiDXH1,020,0047Đất chợDCH39,050,18DDT14,480,072.8Đất có di tích lịch sử - văn hóa372.9Đất bãi thải, xử lý chất thảiDRATổng

diện tích

3,192.10Đất ở tại nông thônONT2.288,090,1062.11Đất ở tại đô thịODT2.345,830,1092.12Đất xây dựng trụ sở cơ quanTSC17,510,082.13Đất cơ sở tôn giáoTON10,910,052.14NTD676,753,15SKX91,462.16Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm

đồ gốm

Đất sinh hoạt cộng đồngDSH26,070,122.17Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộngDKV27,000,1262.18Đất cơ sở tín ngưỡngTIN40,890,192.19Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suốiSON1.227,615,72.20Đất có mặt nước chuyên dùngMNC158,420,74Đất chưa sử dụngCSD782,253,67TT2.153Chỉ tiêu sử dụng đấtTỷ lệ

(%)

0,0150,4338(Nguồn: Chi cục thống kê thị xã Điện Bàn năm 2016)

Theo kết quả thống kê tính đến 31/12/2016 thì diện tích tự nhiên thị xã

Điện Bàn là 21.497 ha. Qua Biểu đồ 4.1 có thể thấy, nhìn chung quỹ đất Điện

Bàn phân bổ tương đối hợp lý khi mà diện tích đất nơng nghiệp 10.992,15 ha

chiếm 51,13 % đảm bảo an ninh lương thực trong vùng, diện tích đất phi nông

nghiệp phục vụ cho các ngành công nghiệp dịch vụ,cơ sở hạ tầng, cơng cộng

chiếm 45,2% với diện tích 9.722,6 ha đáp ứng một cách đầy đủ quỹ đất cho q

trình phát triển, đơ thị hố. Quỹ đất chưa sử dụng còn 782,5 ha chiếm 3,67%

diện tích đất tự nhiên tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao mở rộng cơ sở hạ

tầng đầu tư kĩ thuật, hạn chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông

nghiệp sang đất phi nông nghiệp.Biểu đồ 4.1. Cơ cấu đất đai tại thị xã Điện Bàn năm 201639Bảng 4.2. Diện tích, cơ cấu đất đai theo đơn vị hành chính tại thị xã Điện Bàn.

STT

Xã, phường

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

1

Vĩnh Điện

205,35

0,95

2

Điện Tiến

1539,85

7,18

3

Điện Hoà

1628,89

7,58

4

Điện Thắng Bắc

357,68

1,66

5

Điện Thắng Trung

379,25

1,76

6

Điện Thắng Nam

506,99

2,36

7

Điện Ngọc

2121,60

9,88

8

Điện Hồng

1549,04

7,22

9

Điện Thọ

1673,06

7,79

10 Điện Phước

1148,13

5,35

11 Điện An

1014,85

4,72

12 Điện Quang

1461,41

6,81

13 Điện Dương

1563,97

7,28

14 Điện Nam Đông

879,98

4,11

15 Điện Nam Trung

803,74

3,74

16 Điện Nam Bắc

750,97

3,51

17 Điện Trung

901,83

4,20

18 Điện Phong

1179,42

5,49

19 Điện Minh

779,42

3,63

20 ĐiệnPhương

1025,57

4,78

(Nguồn: Số liệu thống kê phòng tài ngun và mơi trường thị xã Điện Bàn)

Qua Bảng 4.2 cho thấy, diện tích đất tự nhiên của thị xã phân bố chưa đồng

đều theo đơn vị hành chính. Phường có diện tích lớn nhất Điện Ngọc với 2121,60

ha; Điện Thọ với 1549,04 ha; diện tích nhỏ nhất là phường Vĩnh Điện 205,35 ha.

Phần lớn các xã, phường có diện tích lớn là những xã, phường có kinh tế gắn với

các hoạt động sản xuất nông nghiệp, những xã có diện tích nhỏ thì gắn liền với các

hoạt động kinh tế mang tính chất cơng nhiệp - tiểu cơng nghiệp.

a. Đất nơng nghiệp

Tồn thị xã hiện có 10.992,15 ha đất nơng nghiệp, chiếm 51,13 % tổng

diện tích tự nhiên, phân bố tập trung chủ yếu ở khu vực các xã phía Tây thị xã.

Địa bàn các xã Điện An, Điện Hoà, Điện Hồng, Điện Phước (chiếm hơn 62,97%

tổng quỹ đất nơng nghiệp).

Dựa vào Bảng 4.1 ta có thể thấy diện tích đất sản xuất nơng nghiệp chiếm

đến 95,56% diện tích đất nơng nghiệp, đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ 1,12%, trong

khi đó diện tích đất ni trồng thuỷ sản chiếm tỷ lệ 1,78%, ngồi ra còn có đất

nơng nghiệp khác chiếm tỷ lệ 1,54% diện tích đất nông nghiệp.40- Đất sản xuất nông nghiệp:

+ Đất trồng cây hằng năm: bao gồm đất trồng lúa 6178,58 ha; đất trồng

cây hằng năm khác 3583,30 ha. Phần lớn diện tích trồng cây hằng năm chủ yếu

nằm phía tây địa bàn thị xã như Điện Hoà, Điện An, Điện Hồng, Điện Phước nơi

tập trung lượng đất phù sa màu mỡ, địa hình bằng phẳng thuận lợi sản xuất nơng

nghiệp.

+ Đất trồng cây lâu năm: đất trồng cây lâu năm trên địa bàn thị xã có

742,07 ha chỉ chiếm tỷ lệ 3,50% diện tích đất nơng nghiệp, tập trung một số xã

như Điện Minh với 75,87 ha; Điện Phước với 51,72 ha; Điện Hồng với 46,38

ha; ngồi ra diện tích trồng cây lâu năm chủ yếu năm rải rác khắp khu vực trong

thị xã và nằm xen lẫn trong khuôn viên nhà dân, một số ít được trồng theo

hướng cơng nghiệp ở các trang trại, các trại vườn. Sản phẩm cây trồng lâu năm

cũng góp phần vào nguồn nguyên vật liệu cho các ngành công nghiệp chế biến

cũng như phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo sản phẩm hàng hố trên cơ sở hình

thành các vùng chuyên canh.

- Đất lâm nghiệp: với diện tích là 123,70 ha chỉ chiếm tỷ lệ 1,12% diện

tích đất nơng nghiệp. Do Điện Bàn có địa hình tương đối bằng phẳng và diện

tích đất thích hợp cho cây lâm nghiệp cũng ít nên phần nào tác động đến diện

tích đất nơng nghiệp. Đất trồng rừng sản xuất khoảng 29,88 ha chiếm tỷ lệ

24,20% diện tích đất lâm nghiệp trên toàn thị xã chủ yếu được trồng rải rác nhỏ

lẻ, một số được trồng để làm vật liệu xây dựng. Diện tích rừng phòng hộ là

93,82 ha chiếm tỷ lệ 0,44% diện tích đất nơng nghiệp chủ yếu được trồng để

điều tiết dòng chảy tránh lũ lụt ở vùng hạ lưu.

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: diện tích đất ni trồng thuỷ sản là 195,73 ha

với tỷ lệ 1,78% diện tích đất nơng nghiệp tồn thị xã. Tập trung ở các khu vực

ven sông. Với lợi thế đường biển dài hơn 7 km và các con sông phân bố hài hồ

nhưng nhìn chung phần lớn cơ sở hạ tầng vẫn chưa đáp ứng được tiềm năng, sản

xuất còn nhỏ lẻ manh mún.

- Ngồi ra trên địa bàn thị xã còn khoảng 168,77 ha được sử dụng với các

mục đích nơng nghiệp khác như các vườn ươm, các khu vực nghiên cứu cây con

giống cho nông nghiệp.41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Khó khăn, thách thức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×