Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
[16] Joinville O. D (2010), 'Forest object-oriented classification with customized and Automatic attribute selection', International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, XXXVIII.

[16] Joinville O. D (2010), 'Forest object-oriented classification with customized and Automatic attribute selection', International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, XXXVIII.

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Tọa độ các điểm chọn mẫu khảo sát

STTXYLoại hình lớp phủ bề mặt1196148,93

31764798,962Lớp phủ nhân tạo2195378,60

81765569,287Lớp phủ nhân tạo3196373,611 1764798,962Lớp phủ nhân tạo4195153,931764317,509Lớp phủ nhân tạo5195571,18

91764157,025Lớp phủ đất nông nghiệp6194832,96

21763290,41Lớp phủ nhân tạo7193099,73

11762231,213Lớp phủ nhân tạo8202664,59

61764766,865Lớp phủ nhân tạo9203434,921762167,02Lớp phủ nhân tạo10207286,54

31756678,457Lớp phủ nhân tạo11205487,111754858,918Lớp phủ nhân tạo12197593,53

31753416,499Lớp phủ nhân tạo13198543,68

61758934,694Lớp phủ nhân tạo14198909,12

91754914,817Lớp phủ mặt nước15208776,11759629,037Lớp phủ đất khác16205377,47

71758898,15Lớp phủ nhân tạo17205267,84

41767961,146Lớp phủ nhân tạo18209141,54

41757326,744Lớp phủ nhân tạo19207972,12

51761821,697Lớp phủ nhân tạo20209799,34

21765987,752Lớp phủ nhân tạo21195071,97

31766243,562Lớp phủ đất nông nghiệp22194889,25

21759446,315Lớp phủ đất nông nghiệp23209689,70

91763027,66Lớp phủ đất nông nghiệp24199493,83

81758021,086Lớp phủ đất nông nghiệp25201101,789 1757582,554Lớp phủ đất nông nghiệp26203257,90

51766207,018Lớp phủ đất nông nghiệp27194570,54

51764340,681Lớp phủ đất nông nghiệp28193391,99

71757269,393Lớp phủ đất nông nghiệp29195226,63

51765911,206Lớp phủ khác30195330,091765799,793Lớp phủ mặt nước31196117,943 1765807,751Lớp phủ đất nông nghiệp32198648,62

21767765,446Lớp phủ đất nông nghiệp33200001,50

11766778,64Lớp phủ đất nông nghiệp34211233,466 1756966,336Lớp phủ đất nông nghiệp35209770,22

4Lớp phủ đất nông nghiệp36211066,918 1756787,892Lớp phủ nhân tạo37213541,34

21761736,74Lớp phủ đất nông nghiệp38207390,971761760,533Lớp phủ đất nông nghiệp1757632,5271

39204877,45

61758150,39Lớp phủ đất nông nghiệp40209799,34

21757962,187Lớp phủ đất nông nghiệp41211620,351757224,249Lớp phủ mặt nước42211290,075 1756875,519Lớp phủ mặt nước43210973,05

41756891,646Lớp phủ mặt nước44209569,69

11756949,094Lớp phủ mặt nước45208092,46

61756924,474Lớp phủ mặt nước46207255,37

31757121,437Lớp phủ mặt nước47209487,62

31758409,905Lớp phủ mặt nước48210152,37

41757991,358Lớp phủ mặt nước49207471,62

41760749,638Lớp phủ mặt nước50208605,051761988,15Lớp phủ mặt nước51208867,76

41761635,362Lớp phủ mặt nước52210781,82

81761230,031Lớp phủ mặt nước53205167,24

11762280,889Lớp phủ mặt nước54204033,81

51760066,58Lớp phủ nhân tạo55196827,92

81760456,899Lớp phủ mặt nước56195326,70

11760366,826Lớp phủ mặt nước57194455,991762235,853Lớp phủ mặt nước58194931,461765313,7Lớp phủ mặt nước59202795,00

51766543,639Lớp phủ mặt nước60199085,02

51762937,223Lớp phủ mặt nước61209781,61

61767081,508Lớp phủ đất khác62210003,77

21766754,807Lớp phủ đất khác63210317,40

41766205,951Lớp phủ đất khác64212295,65

91763751,205Lớp phủ đất khác65211457,418 1763439,159Lớp phủ đất khác66208526,63

41764889,255Lớp phủ đất khác67207694,511 1764179,503Lớp phủ đất khác68206593,17

31763555,412Lớp phủ đất khác69206531,98

71764016,081Lớp phủ đất khác70206929,69

31765225,775Lớp phủ đất khác71194984,35

21755461,457Lớp phủ đất khác72195282,92

31755678,6Lớp phủ đất khác73196486,25

51756610,503Lớp phủ đất khác74197933,87

21755787,171Lớp phủ đất khác75198250,24

61754660,992Lớp phủ đất khác76199163,95

31755221,882Lớp phủ đất khác77204418,61

31759170,477Lớp phủ đất khác78197607,80

71758926,07Lớp phủ đất khác79198373,61

51758355,787Lớp phủ nhân tạo80196545,92

21756389,015Lớp phủ mặt nướcPhụ lục 2: Một số hình ảnh đánh giá độ chính xác

của bản đồ hiện trạng lớp phủHình 2.1. Phân bố các mẫu khảo sát GPS trên bản đồ hiện trạng 2005Hình 2.2. Phân bố các mẫu khảo sát GPS trên bản đồ hiện trạng 2010Hình 2.3. Phân bố các mẫu khảo sát GPS trên bản đồ hiện trạng 2016Phụ lục 3: Kết quả đánh giá độ chính xác bằng phương pháp phân loại định

hướng đối tượngHình 3.1. Ma trận đánh giá độ chính xác cho tất cả các mẫu huấn luyện

năm 2005Hình 3.2. Ma trận đánh giá sự ổn định của các mẫu huấn luyện năm 2005Hình 3.3. Phân bố của các mẫu huấn luyện (TTA Mask) năm 2005Hình 3.4. Kết quả phân loại tốt nhất năm 2005Hình 3.5. Ma trận đánh giá độ chính xác cho tất cả các mẫu huấn luyện năm

2010Hình 3.6. Ma trận đánh giá độ chính xác trên các mẫu huấn luyện được chọn

năm 2010Hình 3.7. Phân bố của các mẫu huấn luyện (TTA Mask) năm 2010Hình 3.8. Kết quả phân loại tốt nhất năm 2010Hình 3.9. Ma trận đánh giá độ chính xác trên các mẫu huấn luyện được chọn

năm 2016Hình 3.10. Phân bố của các mẫu huấn luyện (TTA Mask) năm 2016Hình 3.11. Kết quả phân loại tốt nhất năm 2016Hình 3.12. Ma trận đánh giá sự ổn định của các mẫu huấn luyện năm 2005

Phụ lục 4: Kết quả đánh giá độ chính xác bằng phương pháp phân loại theo

pixelHình 4.1. Kết quả đánh giá độ chính xác phân loại ảnh năm 2005Hình 4.2. Kết quả đánh giá độ chính xác phân loại ảnh năm 2010

Phụ lục 5: Diện tích đất theo mục đích sử dụng của thị xã Điện Bàn tính

đến 31/12/2005 (Đơn vị: ha)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

[16] Joinville O. D (2010), 'Forest object-oriented classification with customized and Automatic attribute selection', International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, XXXVIII.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×