Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT TP ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Chương 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT TP ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Tải bản đầy đủ - 0trang

69

quả cao cho các ngân hàng trong nước nếu tận dụng được các thế mạnh của

ngân hàng nước ngoài về thương hiệu, cơng nghệ, mạng lưới.

Thị phần có khả năng được mở rộng: Lợi thế là am hiểu khách hàng và

thị trường nội địa, nếu kết hợp tốt với khả năng điều hành, quản trị, uy tín

kinh doanh thì vẫn có thể mở rộng thị trường.

Thơng tin minh bạch: việc “mở cửa” thị trường tài chính đòi hỏi các

ngân hàng phải cơng khai các thơng tin hoạt động của mình để theo kịp các

tiêu chuẩn của ngân hàng hiện đại.

Thứ hai, sự cạnh tranh của các đối thủ mạnh: đây là thách thức lớn

nhất của NHNo&PTNT Việt Nam trong quá trình hội nhập. Các ngân hàng, tổ

chức tài chính nước ngồi với tiềm lực lớn về vốn, uy tín, năng lực điều hành,

quản lý, với mạng lưới khách hàng rộng khắp, với bề dày hoạt động lâu năm

sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và lâu dài.

Cơ chế quản lý, quản trị điều hành hệ thống khuyến khích chưa bắt kịp

với thực tiễn kinh doanh: đây là điểm yếu cố hữu của các NHTM Việt Nam.

Cơ chế quản lý điều hành chưa mềm dẻo, thiếu năng động, hệ thống đãi ngộ

khuyến khích khơng tạo động lực sáng tạo, phát huy sức mạnh cá nhân và tập

thể nên sẽ gặp bất lợi lớn khi cạnh tranh với ngân hàng nước ngoài.

Trong thời gian qua NHNo&PTNT Việt Nam giữ được thế mạnh về

nguồn vốn tại thị trường nội địa, song xét trong tiến trình hội nhập thì tổng

nguồn vốn hiện nay vẫn rất khiêm tốn. Vì vậy, trên cơ sở thời cơ và thách thức

đã nêu trên, NHNo&PTNT Việt Nam đề ra định hướng huy động vốn trong giai

đoạn này là duy trì và phát huy các biện pháp huy động vốn hiệu quả, có khả

năng cạnh tranh cao, đồng thời phát huy uy tín của mình ở trong và ngồi nước

để tranh thủ tiếp nhận được nguồn vốn uỷ thác của các tổ chức quốc tế.

Định hướng cơ bản trong hoạt động huy động vốn mà NHNo&PTNT

Việt Nam đặt ra trong thời gian tới là:70

Tổng nguồn vốn huy động (cả ngoại tệ quy đổi VND), tăng 10% đến

12% so với cuối năm 2011.

Tổng dư nợ cho vay (cả ngoại tệ quy đổi VND) tăng 8% đến 10% so

với cuối năm 2011

Tập trung tồn hệ thống có biện pháp củng cố và nâng cao thị phần vốn

huy động. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu nguồn theo hướng duy trì thế mạnh về

đồng nội tệ và tiếp tục đẩy nhanh tốc độ huy động tiền USD.

Quan tâm đến nguồn vốn rẻ và đổi tượng có nguồn vốn ổn định.

Đa dạng hố khách hàng để phân tán rủi ro, tạo ổn định. Giảm dần lỷ lệ

dư nợ/tổng nguồn vốn, nâng cao tỷ trọng vốn đầu tư vào thị trường giấy tờ có

giá và thị trường liên ngân hàng, đảm bảo an toàn vốn và tỷ lệ khả năng ch trả

theo quy định của NHNN

Tiếp tục xây dựng và kiện toàn về cơ chế quản trị, điều hành theo mơ

hình ngân hàng hiện đại

Với sáu định hướng lớn trên, thì việc mở rộng và nâng cao chất lượng

nguồn vốn sẽ là điều kiện tiên quyết để NHNo&PTNT Việt Nam giữ được vị

thể của một ngân hàng thương mại chủ đạo tại thị trường Việt Nam trong thời

gian tới.

3.1.2 Định hướng phát triển huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT

TP Đà Nẵng

Giai đoạn 2008-2011 là giai đoạn sẽ gặp nhiều khó khăn đối với lĩnh

vực ngân hàng. Tuy nhiên, sau sự khủng hoảng này sẽ là giai đoạn hồi phục,

các NHTM nói chung và chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng nói riêng phải

duy trì sự ổn định và tạo được đà phát triển cho giai đoạn mới.

Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng đã định hướng cho hoạt động

phát triển huy động vốn trong giai đoạn tới như sau:71

Thứ nhất, xây dựng chiến lược huy động vốn gắn với chiến lược sử

dụng vốn

Huy động vốn luôn phải gắn chặt với yêu cầu sử dụng vốn, nếu khơng

sẽ tạo ra áp lực lớn về chi phí và làm giảm hiệu quả hoạt động huy động vốn.

Do đó, chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng cần bám sát các định hướng

chiến lược hoạt động như sau:

-Tích cực mở rộng các hình thức huy động vốn và đầu tư tín dụng

nhằm nâng cao hệ số sử dụng vốn. Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm huy

động vốn phù hợp với thị trường, từng đối tượng khách hàng và có tính cạnh

tranh. Xử lý hài hoà giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay cầm cố sổ tiết

kiệm, chứng chỉ tiền gửi…

-Cố gắng tạo mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn chặt chẽ

đối với các thành phần kinh tế, các ngành nghề trọng điểm được Nhà nước

chú trọng phát triển cũng như không ngừng củng cố các đơn vị khách hàng

truyền thống của mình.

Thứ hai, tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn

Phát triển mạng lưới để mở rộng kênh phân phối, hệ thống chi nhánh

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng tuy có mạng lưới rộng đến các vùng giáp ranh

của Thành phố, tuy nhiên cơ sở vật chất chưa được đầu tư khang trang. Nhiệm

vụ trong thời gian tới, chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát

huy mạng lưới phân phối các sản phẩm hiện đại, nhiều tiện ích hơn nữa.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực

Xác định hoạt động ngân hàng trong thời gian tới sẽ vơ cùng khó khăn,

vì vậy cơng tác đào tạo, tìm kiếm nguồn nhân lực phải được quan tâm thích

đáng: Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ kế cận trong

tương lai nhằm tìm những cán bộ có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức có thể

đảm nhận và hồn thành nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, hội nhập sắp tới.72

Thứ tư, ứng dụng công nghệ hiện đại, gia tăng các sản phẩm dịch vụ

Dịch vụ ngân hàng luôn là một trong những thế mạnh của các ngân

hàng nước ngoài song lại chưa được quan tâm đúng mức tại các ngân hàng

Việt Nam. Các sản phẩm dịch vụ của chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng

thời gian qua mới chỉ là sản phẩm truyền thống, vì vậy trong thời gian tới sẽ

phấn đấu sẽ tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ mới và việc tăng cường các sản

phẩm dịch vụ mới không chỉ theo “trào lưu” mà phải được thực hiện thường

xun, có chiến lược.

Thứ năm, đa dạng hố khách hàng

Đa dạng hoá khách hàng giai đoạn tới là phải chuyển từ thế thụ động

sang chủ động, tức là không chờ khách hàng tìm đến mà ngân hàng phải chủ

động tìm kiếm khách hàng. Thực hiện chính sách đa dạng hố khách hàng,

không phân biệt thành phần kinh tế, giữ khách hàng truyền thống và thu hút

khách hàng mới bằng cách cung cấp các dịch vụ tốt nhất với thái độ tận tình,

hồ nhã và trí tuệ.

Thứ sáu, đổi mới phong cách làm việc

Đổi mới về phong cách làm việc cũng là một nhân tố thúc đẩy phát

triển công tác khách hàng. Đổi mới phong cách làm việc là thực hiện kết hợp

nhiều biện pháp làm thay đổi cả trong nhận thức và tác phong giao dịch của

cán bộ nhân viên, tạo cho cán bộ nhân viên tác phong làm việc chuyên

nghiệp, thích ứng với xu hướng hội nhập.

Thứ bảy, tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh

Tăng trưởng các mặt hoạt động kinh doanh, giữ vững thị phần trong xu

thế ngày càng gia tăng của các tổ chức và dịch vụ ngân hàng luôn là mục tiêu

phấn đấu của các NHTM nói chung và cũng là của chi nhánh NHNo&PTNT

TP Đà Nẵng nói riêng. Với chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng, việc tăng

trưởng còn phải tương xứng với một trong những ngân hàng dẫn đầu và tiên73

phong trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, xứng đáng với tiềm năng vị thế của

mình.

Thứ tám, các chỉ tiêu tài chính

Với sự nỗ lực hết mình của tồn thể cán bộ cơng nhân viên, trong

những năm qua, chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng đã rất thành công

trong việc tận dụng các cơ hội kinh doanh và đạt được những thành tựu đáng

kể, hạn chế thấp nhất những rủi ro. Từ những kết quả đó, chi nhánh

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng cụ thể hố kế hoạch hoạt động đến năm 2012

bằng một số chỉ tiêu như sau:

- Nguồn vốn huy động tăng từ 8.7 %/năm

- Tỷ lệ tiền gởi dân cư tối thiểu 70%/ Tổng nguồn vốn huy động

- Tỷ trọng dư nợ cho vay trung, dài hạn/tổng dư nợ tối đa 42%

- Tỷ lệ cho vay lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn tối thiểu 12%/Tổng dư nợ

- Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

- Phát hành thẻ ATM 32,000 thẻ

- Thu ngồi tín dụng tăng tối thiểu 20% so với năm trước

- Tài chính, đảm bảo quỹ thu nhập chi lương cho người lao động theo

quy định của Trung ương và phấn đấu có dư để chi lương năng suất.

3.2 Giải pháp tăng cường huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT TP

Đà Nẵng

3.2.1 Xây dựng chính sách lãi suất huy động vốn hợp lý

Ngày nay, cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các NHTM trong huy động

vốn mà còn cạnh tranh với các tổ chức tiết kiệm, cơng ty tài chính, quỹ tín

dụng…Với quy mơ cạnh tranh này, chính sách lãi suất huy động vốn đưa ra

có thể làm gia tăng nguồn vốn nhưng cũng có thể tiền gửi sẽ tự rò rỉ bằng

cách chuyển đến nơi đầu tư khác. Vì thế nghiên cứu thị trường để đưa ra một

chính sách lãi suất hợp lý có ý nghĩa quyết định đến việc gia tăng tiền gửi.74

Với mục đích trong ngắn hạn của ngân hàng là mở rộng huy động để tăng

trưởng thì cần phải có các chiến lược sau:

Thứ nhất, cần áp dụng lãi suất hợp lý để duy trì cạnh tranh

Việc áp dụng lãi suất hợp lý để duy trì cạnh tranh hiện nay đối với ngân

hàng là rất quan trọng. Đặc biệt là trong giai đoạn khan hiếm tiền tệ như hiện

nay, dù những khác biệt tương đối nhỏ về lãi suất cũng thúc đẩy người gửi

tiền và nhà đầu tư chuyển vốn từ công cụ này sang công cụ khác. Cùng với

việc áp dụng lãi suất hợp lý, cần kết hợp với các chiến lược khác để khách

hàng gửi tiền thấy yên tâm, thoải mái hơn khi đến với ngân hàng. Việc duy trì

lãi suất hợp lý cần dựa trên cơ sở tính tốn doanh thu chi phí hoạt động của

ngân hàng, có như vậy mới đảm bảo lãi suất đầu có khả năng cạnh tranh đồng

thời đảm bảo tính an tồn cho mình.

Thứ hai, đảm bảo mối quan hệ hợp lý giữa lãi suất đầu vào và chỉ số lạm

phát. Do có sự tăng chỉ số giá tiêu dùng, ngân hàng cần phải đảm bảo mức lãi

suất thực dương. Có như vậy, người gửi tiền vào ngân hàng mới yên tâm và

tin tưởng gửi các khoản tiền nhàn rỗi của mình vào ngân hàng.

Thứ ba, điều chỉnh mức lãi suất theo các kỳ hạn huy động. Do cơ cấu kỳ

hạn các khoản tiền gửi còn chưa phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng

của khách hàng, trong thời gian tới ngân hàng cần nghiên cứu và đưa ra các

kỳ hạn mới, với mức lãi suất chia nhỏ hơn, để bảng biểu lãi suất có sự hấp dẫn

về tính đa dạng cho khách hàng có nhiều lựa chọn.

Thứ tư, đảm bảo cơ cấu nguồn vốn huy động để tăng thêm hiệu quả cho

hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tình hình nguồn tiền gửi thanh tốn của

ngân hàng còn chiếm tỷ trọng thấp so với tổng nguồn vốn huy động được. Vì

vậy, ngân hàng có thể tăng lãi suất của nguồn huy động không kỳ hạn lên một

chút, đây sẽ là động lực kích thích người gửi tiền vào ngân hàng với mục đích

thanh tốn. Đồng thời kết hợp với tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ75

của thanh toán của ngân hàng. Ta có thể thấy, nếu ngân hàng có thể thu hút

được một lượng lớn các doanh nghiệp gửi tiền vào ngân hàng với mục đích

thanh tốn, trước hết là thu hút được một lượng vốn rất lớn, thứ hai là lượng

vốn này doanh nghiệp chỉ có nhu cầu rút hay sử dụng khi đến kỳ hạn thanh

toán như trả lương, trả tiền mua nguyên vật liệu … nếu tính toán được các kỳ

hạn rút hay phải thanh toán của doanh nghiệp thì ngân hàng sẽ tránh khơng

gặp phải rủi ro trong việc sử dụng nguồn vốn này. Hơn nữa, việc thực hiện

thanh toán hộ các doanh nghiệp ngân hàng có thể thu phí dịch vụ để bù đắp

khoản chi phí trả lãi khoản này. Đây là giải pháp để hướng tới phát triển tài

khoản giao dịch của ngân hàng. Kết hợp với giải pháp này ngân hàng cần đẩy

mạnh các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, mở nhiều tài khoản thanh tốn

hướng tới người lao động có thu nhập đều đặn hàng tháng … từ đó đẩy mạnh

huy động tiền gửi thanh toán cho ngân hàng. Đây cũng là chiến lược lâu dài

để phát triển của ngân hàng, vì trong vài năm tới, người dân sẽ sử dụng các tài

khoản thanh tốn thơng qua ngân hàng thay cho việc sử dụng nhiều tiền mặt

trong lưu thông như hiện nay.

Một vấn đề rất quan trọng đó là chính sách lãi suất của ngân hàng cần

kết hợp với các chính sách khác tạo thành một tổng thể thống nhất, bởi vì

ngồi lãi suất còn có rất nhiều yếu tố khác có tác động tới hoạt động huy động

vốn và trong tương lai, các yếu tố đó có thể sẽ ngày càng nâng cao vai trò của

mình.

3.2.2 Đa dạng hố các hình thức huy động vốn

Đa dạng hố các hình thức HĐV là cung cấp thêm cho khách hàng

ngày càng nhiều sản phẩm để tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng. Đa dạng

hoá sẽ giúp ngân hàng thu hút tối đa nguồn vốn từ mọi đối tượng khách hàng

mà không cần tăng nhiều chi phí, đồng thời sẽ giúp ngân hàng giảm áp lực

trong việc thanh toán khi nguồn tiền lớn nào đó rút ra.76

Đối với chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng để đa dạng hố các hình

thức, cơng cụ HĐV, thì ngồi việc duy trì, phát triển các hình thức huy động

vốn truyền thống và đang áp dụng phải xây dựng và áp dụng các hình thức

huy động vốn mới.

Hiện nay, chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng đang thực hiện một số

các hình thức huy động vốn truyền thống như: tiền gửi tiết kiệm thơng

thường, tiền gửi thanh tốn, … cũng như một số hình thức huy động vốn mới

đưa ra trong những năm gần đây như:

- Tiết kiệm có lãi suất trả trước

- Tiết kiệm đảm bảo bằng vàng

- Tiết kiệm rút gốc linh hoạt

- Tiết kiệm theo kỳ hạn nhỏ (tuần, nửa tháng)

- Gửi tiền vào các tài khoản cá nhân thông qua hệ thống ATM

Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng cần phải xây dựng nhiều loại

hình, hình thức huy động vốn mới nhằm đa dạng hố các hình thức huy động,

tăng tiện ích và lợi ích cho người gửi tiền, tăng trưởng nguồn vốn huy động

đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo phục vụ nhu cầu vốn

tiêu dùng cho nền kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh và xu hướng

phát triển của nền kinh tế.

Để đạt được giải pháp đó, chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng có thể

xem xét và áp dụng các hình thức huy động vốn có hiệu quả hơn như: mở

rộng hình thức huy động vốn khác, áp dụng hình thức tiết kiệm du học, phát

hành thẻ thanh tốn, mở rộng thêm hình thức huy động vốn dưới hình thức

phát hành giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu…

-Đối với việc mở rộng hình thức huy động khác: như nhận uỷ thác

thanh toán vốn vay và nhận tài trợ nước ngồi. Với chính sách mở cửa thơng

thống, trong những năm qua, lượng vốn đầu tư từ bên ngoài vào Việt Nam77

khá lớn. Các tổ chức tài chính thế giới tài trợ cho nước ta khá nhiều. Chính vì

vậy đây là cơ hội để chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng có thể tiếp cận với

nguồn vốn uỷ thác này. Điều này sẽ đem lại cho chi nhánh NHNo&PTNT TP

Đà Nẵng nguồn ngoại tệ với lãi suất rất thấp, khối lượng lớn, ổn định bởi các

dự án thường là từ vài triệu USD đến vài trăm triệu USD và thời hạn thực

hiện dự án thường là từ 5-7 năm hoặc lâu hơn, trong khi lãi suất tiền gửi cho

nguồn vốn dự án được quy định thống nhất bằng lãi suất tiền gửi khơng kỳ

hạn. Ngồi ra thu hút được nguồn vốn này cũng đồng nghĩa với việc sẽ tạo ta

nguồn thu dịch vụ lớn và ổn định, tạo ra một nguồn mua ngoại tệ lớn vì đặc

điểm luân chuyển vốn của dự án là đồng tiền cho vay luôn là ngoại tệ, đồng

tiền thanh toán thường là nội tệ, người hưởng lợi cuối cùng là các nhà thầu có

trụ sở ở khắp tồn quốc và nguồn vốn vay khi thanh tốn được xé nhỏ theo

từng khoản mục cụ thể để thực hiện quy trình quản lý và kiểm sốt theo u

cầu của tổ chức tài trợ. Ngồi ra, thơng qua việc phục vụ dự án, ngân hàng có

thể mở rộng các mối quan hệ đối với các đối tác của dự án, từ đó có điều kiện

tăng trưởng cả tiền gửi, tiền vay và dịch vụ ngân hàng khác. Để thực hiện

được giải pháp này, chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng cần tạo mối quan

hệ tốt với các Bộ, Ngành liên quan, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài

chính và các bộ chủ quản trong quá trình tiếp cận, thu hút nguồn vốn này. .

tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, ban ngành để tiếp cận mới và khai thác triệt

để các dự án. Ngoài ra chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng cũng cần mở

rộng việc huy động vốn từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng (Bảo hiểm,

Kho bạc Nhà nước …)

- Hình thức tiết kiệm theo hình thức du học: hiện nay, phong trào du

học (đặc biệt ở các thành phố lớn) tăng rất nhanh. Tuy nhiên, khơng phải ai

cũng đủ điều kiện tài chính để đáp ứng được nhu cầu do phía nước ngồi u

cầu trước khi sang học như: phải có tiền ký quỹ, có ngân hàng xác nhận đủ năng78

lực tài chính. Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng có thể triển khai hình thức

tiết kiệm du học, với hình thức này, chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng có thể

thu được những lợi ích: kết hợp được tín dụng với tiền gửi, an tồn, hiệu quả (vì

số người đi du học thường có thu nhập cao) và đáp ứng được nhu cầu của khách

hàng. Dịch vụ này phát triển khơng chỉ mang lại phí dịch vụ cho ngân hàng, mà

còn còn giúp giữ được nguồn tiền gửi từ khách hàng cá nhân.

- Phát hành thẻ thanh toán: phát triển hơn nữa việc phát hành thẻ thanh

tốn. Thơng qua việc phát hành thẻ thanh tốn, ngân hàng có thể thu hút

khách hàng mở tài khoản giao dịch, tài khoản không kỳ hạn tại ngân hàng, từ

đó giúp ngân hàng có thể thu hút nguồn vốn với chi phí rẻ nhất. Để thực hiện

được điều đó đòi hỏi chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng phải đầu tư nhiều

hơn nữa để trang bị thêm các máy rút tiền, máy thanh toán thẻ tạo điều kiện

thuận lợi cho khách hàng sử dụng thẻ, đồng thời tăng tiện ích sử dụng thẻ

thanh toán như: cải thiện dịch vụ Internet Banking, HomeBanking, Atranfer...

- Cần triển khai thêm một số sản phẩm tiết kiệm mới như: Sản phẩm

tiết kiệm kết hợp với bảo hiểm - đây là hướng sản phẩm có thể phát triển

trong tương lai, bởi vì nhu cầu của người dân về bảo hiểm đang tăng, đặc biệt

là những người có thu nhập cao đang dần hướng tới việc sử dụng nó và thị

trường bảo hiểm đang dần phát triển. Hay sản phẩm tiết kiệm bằng vàng. Bản

chất của vàng vốn dĩ chỉ là phương tiện cất trữ có giá trị và nó chỉ trở thành

tiền khi thực hiện quy đổi; do đó việc huy động vàng trong dân cư là khá hợp

lý nhằm tạo sự đa dạng cho các sản phẩm tiết kiệm. Sản phẩm này giúp cho

vàng vừa có khả năng sinh lời lại vừa được bảo quản an tồn.

- Mở rộng thêm các hình thức huy động phát hành giấy tờ có giá, chứng

chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu...Khác với loại tiền gửi có kỳ hạn, khách

hàng đơi khi có thể rút vốn trước hạn và chịu mức phạt nào đó, nhưng đối với

các loại giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu …) hồn tồn khơng thể79

đổi thành tiền mặt được khi chưa đến hạn. Với hình thức này sẽ giúp cho chi

nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng có được nguồn vốn ổn định, từ đó chủ

động hơn trong việc kinh doanh. Để hình thức này hấp dẫn thu hút sự quan

tâm, chú ý của các tầng lớp dân cư, thời kỳ đầu phát hành chi nhánh

No&PTNT TP Đà Nẵng có thể đưa ra các hình thức khuyến mại, quà tặng,

bốc thăm trúng thưởng…

Tóm lại, mỗi sản phẩm mới được thực hiện phải đảm bảo các yếu tố:

+ Đảm bảo lợi ích và an toàn cho các tổ chức và cá nhân gửi tiền vào

chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng

+ Tơn trọng tính tập trung thống nhất của hệ thống.

+ Đem lại lợi ích tài chính cho ngân hàng.

+ Đối với mỗi hình thức huy động vốn cần xác định đối tượng huy

động vốn phù hợp cho từng loại sản phẩm. Các sản phẩm huy động vốn cũng

phải được đặt tên phù hợp với đối tượng khách hàng.

3.2.3 Đa dạng hoá khách hàng

Bên cạnh đa dạng hố các hình thức huy động vốn, chi nhánh cần đa

dạng hoá khách hàng bằng cách thực hiện chính sách cho từng loại khách

hàng. Biện pháp này sẽ giúp cho chi nhánh có cơ cấu hợp lý vì mỗi nhóm

khách hàng có những đặc điểm riêng về vốn.

Trong 5 năm (2007-2011), tỷ trọng tiền gửi của các tổ chức kinh tế trong

tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh chưa cao. Đây là nguồn vốn có chi

phí huy động thấp giúp chi nhánh có thể tiết kiệm chi phí huy động, tăng lợi

nhuận nên trong thời gian tới cần tăng tỷ trọng của nguồn vốn này. Với tình

hình hiện nay trên địa bàn thành phố số lượng các doanh nghiệp, hộ kinh

doanh ngày càng phát triển, chi nhánh cần huy động tích cực hơn nữa từ đối

tượng này bằng các biện pháp:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT TP ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×