Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Giới thiệu chi nhánh chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

1 Giới thiệu chi nhánh chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Tải bản đầy đủ - 0trang

33

tách sở giao dịch III-NHNo&PTNT Việt Nam tại Đà Nẵng và nâng cấp thành

sở giao dịch III-NHNo&PTNT Việt Nam tại Đà Nẵng và chi nhánh

NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam theo quyết định số 515/QĐ-NHNo của Tổng

Giám Đốc NHNo&PTNT Việt Nam.

- Ngày 26/10/2001 sở giao dịch III-NHNo&PTNT Việt Nam tại thành

phố Đà Nẵng với chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng thành chi

nhánh NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng theo quyết định số 424/QĐ/HĐQTTCCB của Chủ tịch hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam.

2.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý

- Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp

và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng được thực hiện theo quyết định

số1377/QĐ/HĐQT-TCCB, ngày 24/12/2007 của Hội đồng quản trị

NHNo&PTNT Việt Nam.

Mạng lưới hoạt động: Hiện nay, chi nhánh TP Đà Nẵng có 34 điểm

giao dịch:

Trong đó: 01 Chi nhánh cấp 1

14 Chi nhánh cấp 2

19 Phòng giao dịch

- Số lượng cán bộ nhân viên : Tổng số cán bộ nhân viên là 350 người.34GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐCPhòngPhòngtín

dụngKD

ngoại

tệPhòng

DV và

MarPHĨ GIÁM ĐỐCP.KT

Ngân

quỹCác P. Giao dịch

trưc thuộc hội sởPhòngPhòngPhòngđiện

tốnTổ

chức

hành

chínhkiểm

tra

kiểm

tốnPhòng

kế

hoạch

tổng

hợpChi nhánh cấp 2Các phòng giao dịchQuan hệ trực tuyến

Quan hệ chức năng

Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức chi nhánh NHNo & PTNT TP Đà Nẵng

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh

2.1.3.1 Chức năng của chi nhánh

 Huy động vốn

- Khai thác và nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tổ chức tín

dụng khác trong nước và nước ngồi dưới các hình thức tiền gửi khơng kỳ

hạn, tiền gửi có kỳ hạn…

- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và giấy tờ có giá.

- Tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, vốn uỷ thác của Chính phủ, chính35

quyền địa phương và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và ngoài nước

theo quy định của NHNo & PTNT Việt Nam.

- Vay vốn các tổ chức tài chính, tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và

tổ chức tín dụng nước ngồi khi được Tồng Giám Đốc cho phép bằng văn bản.

- Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của NHNo & PTNT

Việt Nam.

- Việc huy động vốn có thể bằng vàng và các công cụ khác theo quy

định của NHNo & PTNT Việt Nam.

 Cho vay

- Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn và các loại cho vay khác theo quy

định của NHNo & PTNT Việt Nam.

 Kinh doanh ngoại hối

- Huy động vốn và cho vay, mua, bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế, bảo

lãnh, tái bảo lãnh, chiết khấu, tái chiết khấu bộ chứng từ và các dịch vụ khác

về ngoại hối theo chính sách quản lý ngoại hối của Chính Phủ, Ngân hàng

Nhà nước và của NHNo & PTNT Việt Nam.

 Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

- Cung ứng các phương tiện thanh toán.

- Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng.

- Thực hiện các dịch vụ thu hộ và chi hộ.

- Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng.

- Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng

Nhà nước và của NHNo & PTNT Việt Nam.

 Kinh doanh các dịch vụ khác của ngân hàng- Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng bao gồm: thu, phát tiền mặt; mua

bán vàng bạc, tiền tệ; máy rút tiền tự động, dịch vụ thẻ; két sắt, nhận bảo

quản, cất giữ, chiết khấu thương phiếu và các loại giấy tờ có giá khác, thẻ36

thanh toán; nhận uỷ thác cho vay của các tổ chức tài chính, tín dụng, tổ chức,

cá nhân trong và ngồi nước; đại lý cho th tài chính, chứng khoán, bảo

hiểm… và các dịch vụ ngân hàng khác được Nhà nước và NHNo & PTNT

Việt Nam cho phép.

- Cầm cố, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác

theo quy định của NHNo & PTNT Việt Nam.

- Thực hiện dịch vụ cầm cố theo quy định của pháp luật và của NHNo

& PTNT Việt Nam.

- Thực hiện đồng tài trợ, đầu mối đồng tài trợ cấp tín dụng theo quy

định và thực hiện các nghiệp vụ tài trợ thương mại khác theo quy định của

NHNo & PTNT Việt Nam.

- Bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo

lãnh dự thầu, bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo lãnh hồn thanh

tốn, bảo lãnh đối ứng và các hình thức bảo lãnh Ngân hàng khác cho các tổ

chức, cá nhân trong nước theo quy định của NHNo & PTNT Việt Nam.

- Kinh doanh vàng bạc theo quy định của NHNo & PTNT Việt Nam.

- Tư vấn tài chính, tín dụng cho khách hàng.

- Tư vấn khách hàng xây dựng dự án.

- Cân đối, điều hoà vốn kinh doanh đối với các chi nhánh loại 3 phụ

thuộc (nếu có).

- Thực hiện hạch toán kinh doanh và phân phối thu nhập theo quy định

của NHNo & PTNT Việt Nam.

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ việc chấp hành thể lệ,

chế độ nghiệp vụ trong phạm vi quản lý theo quy định của NHNo & PTNT

Việt Nam.

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế, quy

chế nghiệp vụ và văn bản pháp luật của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và37

NHNo & PTNT Việt Nam liên quan đến hoạt động của các chi nhánh.

- Nghiên cứu, phân tích kinh tế liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín

dụng và đề ra kế hoạch kinh doanh phù hợp với kế hoạch kinh doanh của

NHNo & PTNT Việt Nam và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị lưu trữ

các hình ảnh làm tư liệu phục vụ cho việc trực tiếp kinh doanh của chi nhánh

cũng như việc quảng bá thương hiệu của NHNo & PTNT Việt Nam.

- Quản lý nhà khách, nhà nghỉ và cơ sở đào tạo trên địa bàn do NHNo

& PTNT Việt Nam giao.

- Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương, thi

đua, khen thưởng theo phân cấp, uỷ quyền của NHNo & PTNT Việt Nam.

- Chấp hành đầy đủ các báo cáo, thống kê theo chế độ quy định và theo

yêu cầu đột xuất của Tổng Giám Đốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc giao.

2.1.3.2 Nhiệm vụ của chi nhánh

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp : trực tiếp quản lý cân đối nguồn vốn đảm

bảo các cơ cấu về kỳ hạn, loại tiền tệ, loại tiền gửi… và quản lý các hệ số an

toàn theo quy định. Tham mưu cho Giám đốc chi nhánh điều hành nguồn vốn

và chịu trách nhiệm đề xuất chiến lược khách hàng, chiến lược huy động vốn

tại địa phương và giải pháp phát triển nguồn vốn. Tổng hợp, theo dõi các chỉ

tiêu kế hoạch kinh doanh và quyết toán kế hoạch đến các chi nhánh trực thuộc.

- Phòng Tín dụng: có chức năng quản lý và trực tiếp thực hiện các tác

nghiệp liên quan đến việc giải ngân, thu hồi nợ. Đảm bảo số liệu trên hệ thống

khớp đúng với số liệu trên hồ sơ. Đảm bảo lưu giữ hồ sơ vay đầy đủ và an tồn.

- Phòng Kế tốn Ngân quỹ: thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong và

ngoại nước theo quy định, kiểm tra tính pháp lý và xử lý các yêu cầu liên

quan đến nghiệp vụ của khách hàng; thực hiện quản lý và giám sát toàn bộ tài38

khoản của khách hàng, tài khoản nội bộ của ngân hàng và quản lý chi tiêu nội

bộ. Thu chi tiền VNĐ, các loại ngoại tệ. Quản lý kho tiền quỹ nghiệp vụ, tài

sản thế chấp- cầm cố, chứng từ có giá theo quy định. Thực hiện công tác điều

chuyển tiền mặt các loại để đảm bảo định mức tồn quỹ theo quy định. Xử lý

các loại tiền đã hết hạn hoặc không đủ tiêu chuẩn lưu thơng.

- Phòng Điện tốn: tiếp nhận và thực hiện công tác nghiên cứu phát

triển công nghệ ngân hàng, quản lý bảo dưỡng các thiết bị tin học, bảo mật số

liệu lưu trữ theo đúng quy định. Quản trị mạng, tiếp nhận thơng tin trong và

ngồi ngân hàng, hướng dẫn các nghiệp vụ tin học có liên quan khi có quy

trình mới.

- Phòng Hành chính Nhân sự: thực hiện cơng tác tổ chức cán bộ và

hành chính quản trị.

- Phòng Kiểm tra, kiểm toán nội bộ: giúp ban lãnh đạo thực hiện cơng

tác kiểm tốn nội bộ theo quy chế kiểm tốn nội bộ do Bộ tài chính ban hành.

Thường xuyên đánh giá mức độ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Đầu mối trong việc phối hợp với các đồn thanh tra của cơ quan pháp luật,

kiểm tốn…

- Phòng Kinh doanh ngoại hối: thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh

ngoại tệ (mua, bán, chuyển đổi) thanh toán quốc tế trực tiếp theo quy định.

Thực hiện công tác thanh tốn quốc tế thơng qua mạng SWIFT NHNo &

PTNT Việt Nam.Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh ngoại tệ có liên

quan đến thanh tốn quốc tế. Thực hiện các dịch vụ kiều hối và chuyển tiền,

mở tài khoản khách hàng nước ngồi.

- Phòng Dịch vụ và Marketing: là đầu mối thiết lập quan hệ khách

hàng, duy trì và không ngừng mở rộng mối quan hệ đối với khách hàng trên tất

cả các mặt hoạt động, tất cả các sản phẩm ngân hàng nhằm đạt mục tiêu phát

triển kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả và tăng thị phần của ngân hàng.39

2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo & PTNT TP

Đà Nẵng trong 5 năm (2007-2011)

Với cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đội ngũ nhân viên nhiệt tình,

chi nhánh NHNo & PTNT TP Đà Nẵng ngày càng được nhiều khách hàng

biết đến nhờ mạng lưới giao dịch rộng, các loại hình dịch vụ ngày càng hiện

đại và đa dạng do đó kết quả kinh doanh ngày càng cao thể hiện:

Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 5 năm (2007-2011)

ĐVT: Tỷ đồng

Năm

Chỉ tiêu2007Năm 2008T.hiện T.hiện

I. Dư nợ

3,120 3,357

Trong đó Nợ quá hạn

96

0

II. Nguồn vốn

3,607 3,959

III. Tổng thu

448

575

1. Thu từ tín dụng

426

549

2. Thu ngồi tín dụng

11

14

Trong đó thu từ dịch vụ

9

13

3. Thu khác

11

10

Trong đó Thu nợ rủi ro

8

9

IV.Tổng chi

402

513

1. Chi trả lãi

273

353

2. Chi hoạt động dịch vụ

5

12

3. Chi nhân viên

21

29

3. Chi quản lý

20

21

4. Chi khác

82

95

V. Chênh lệch thu chi

46

61% (+),

(-)

7.60

0.00

9.76

28.35

28.87

27.27

44.44

-9.09

12.50

27.61

29.30

140.00

38.10

5.00

15.85

32.61Năm 2009

T.hiện% (+),Năm 2010

T.hiện% (+),Năm 2011

T.hiện% (+),(-)

(-)

(-)

3,962 18.02 4,720 19.13 5,084 7.71

27

0.00

15 -44.24 14 -6.67

4,479 13.13 5,124 14.40 6,437 25.62

529 -8.00 600 13.42 779 29.83

495 -9.84 560 13.13 720 28.57

22

57.14

28

27.27

45 60.71

15

15.38

17

13.33

30 76.47

10

0.00

12

20.00

14 16.67

10

11.11

12

20.00

13

8.33

436 -15.01 515 18.12 691 34.17

314 -11.05 390 24.20 523 34.10

12

0.00

13

8.33

15 15.38

27

-6.90

28

3.70

35 25.00

17 -19.05 18

5.88

23 27.78

65 -31.58 66

1.54

95 43.94

92

50.82

85

-7.61

88

3.5340

2.1.4.1 Huy động vốn

Huy động vốn là một trong những hoạt động cơ bản của chi nhánh

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng. Cùng với uy tín và thương hiệu mạnh sẵn có, kết

hợp với các biện pháp khuyến mãi hấp dẫn, lãi suất linh hoạt hợp lý, vốn huy

động tại chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng qua các năm ln có sự tăng

trưởng, năm sau cao hơn năm trước về giá trị tuyệt đối cũng như tốc độ tăng

trưởng. Nguồn vốn huy động của chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng đã

được sử dụng hợp lý, cùng với hệ thống các ngân hàng quốc doanh, ngân

hàng thương mại khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển các ngành nghề, tăng

trưởng kinh tế trên địa bàn. Mặc dù tỷ trọng nguồn vốn huy động cao trong

tổng nguồn vốn nhưng chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng luôn bảo đảm

được tỷ lệ huy động vốn theo qui định.

Huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng trong 5 năm

(2007-2011) được thể hiện theo biểu đồ sau:(Nguồn: Báo cáo quyết toán – NHNo Đà Nẵng từ 2007-2011)

Biểu đồ 2.1. Tổng vốn huy động từ năm 2007 – 2011

2.1.4.2 Sử dụng vốn

Trong 5 năm (2007 – 2011) chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng có

sự tăng trưởng tín dụng vượt bậc. Tính đến 31/12/2011, dư nợ cho vay chi41

nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng đạt 5,084 tỷ đồng. Trong năm 2011, thực

hiện chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng, chi nhánh đã chỉ đạo tập trung

quản lý tốt các khoản vay, tăng cường thu hồi nợ xấu phát sinh và hạn chế tài

trợ tín dụng cho các khách hàng mới.

Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng rất chú trọng đẩy mạnh tín dụng

với các ngành trọng điểm của thành phố như du lịch, cho vay phát triển làng

nghề. Bên cạnh đó chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng còn cung ứng tín

dụng bằng ngoại tệ cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ

sản xuất nhất là một số ngành kinh tế trọng điểm của khu vực miền trung như

café, dệt may…(Nguồn: Báo cáo quyết toán –NHNo Đà Nẵng từ 2007-2011 )

Biểu đồ 2.2. Tổng dư nợ trong 5 năm (2007-2011)

Công tác tín dụng ngày càng mở rộng tới các thành phần kinh tế, các

ngành nghề kinh doanh. Hiện chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng thực hiện

cho vay cả ngoại tệ và các thành phần kinh tế gồm doanh nghiệp nhà nước,

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, doanh nghiệp cổ phần, tư nhân, công

ty TNHH, thể nhân. Tỷ trọng cho vay đối với giữa các thành phần kinh tế

cũng được cải thiện đáng kể phù hợp với tốc độ phát triển và đổi mới của nền

kinh tế nói chung. Thực hiện chủ trương của thành phố và NHNo&PTNT Việt42

Nam, những năm gần đây cơng tác tín dụng của chi nhánh cũng tập trung vào

một số ngành công nghiệp mũi nhọn và du lịch của thành phố đã góp phần

khơng nhỏ vào sự nghiệp phát triển chung của kinh tế thành phố.

Tăng trưởng tín dụng cao nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng.

Cơng tác thẩm định, kiểm tra kiểm soát vốn vay được tăng cường và đảm bảo

đúng quy trình, quy chế cho vay để việc hoạt động tín dụng đem lại hiệu quả

cho ngân hàng và khách hàng. Đến 31/12/2011 nợ quá hạn tại chi nhánh

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng chỉ còn 14 tỷ chiếm tỷ trọng 2.7% trong tổng dư

nợ. Cơng tác tín dụng tăng cường cũng là sự cần thiết khách quan khi nền

kinh tế phát triển và hội nhập. Với uy tín và tiềm lực sẵn có của mình, chi

nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng đã góp phần không nhỏ vào công cuộc

phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng nói chung và nền kinh tế đất nước nói

riêng. Hoạt động cho vay của chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng những

năm qua được thể hiện qua sơ đồ sau:

Bảng 2.2. Hoạt động cho vay trong 5 năm (2007-2011)

Đơn vị:

Tỷ đồng

NămTổng dư

nợ%

tăngLãi tiền

vay% tăngNợ quá

hạn2007

3120

12.47

448

46.89

96

2008

3357

7.60

516

15.18

0

2009

3962

18.02

576

11.63

26.88

2010

4720

19.13

670

16.32

15

2011

5084

7.71

720

7.46

18

Trung bình

12.99

19.50

(Nguồn: Báo cáo quyết toán – NHNo Đà Nẵng từ 2007-2011)Tỷ

trọng

%

3.08

0

0.68

0.32

0.20

0.862.1.4.3 Hoạt động liên quan khác Hoạt động thanh toán quốc tế

Trong hoạt động thanh toán quốc tế chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà43

Nẵng là một trong những ngân hàng tham gia hệ thống thanh tốn bù trừ tồn

cầu qua mạng SWIFT. Do khơng ngừng đổi mới và áp dụng những công nghệ

tiên tiến trong hoạt động ngân hàng, chi nhánh đã trang bị được một hệ thống

thông tin thông suốt đáp ứng được yêu cầu giao dịch thanh toán trong nước và

quốc tế một cách nhanh nhạy, kịp thời và chính xác, triển khai nhanh các loại

hình nghiệp vụ mới của ngân hàng đối ngoại, phục vụ tốt và góp phần thúc đẩy

quá trình phát triển kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuỷ sản, lương

thực trên địa bàn thành phố và khu vực. Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng

rất chú trọng đến việc mua ngoại tệ bằng nhiều nguồn và áp dụng nhiều biện

pháp linh hoạt nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời ngoại tệ cho nhu cầu thanh toán

của các doanh nghiệp. Số lượng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mở tài khoản

giao dịch tại chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng ngày càng nhiều.Hoạt động thanh toán thẻ

Trong khi thanh tốn khơng dùng tiền mặt đang được Chính phủ và

Nhà nước khuyến khích người dân thực hiện theo hoạt động thanh toán thẻ tại

chi nhánh cũng đang được triển khai mạnh mẽ, chi nhánh đã lắp đặt thêm

nhiều máy rút tiền tự động, đến nay chi nhánh có 44 máy ATM, 83 máy POS

với tổng số thẻ hoạt động luỹ kế đạt hơn 107,917 thẻ nội địa, 356 thẻ quốc tế.

Số dư tiền gửi tài khoản thẻ 232 tỷ đồng, bình quân 2.14 triệu đồng/1 thẻ

Bảng 2.3. Tình hình phát hành thẻ ATM tại chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà

NẵngNăm

Chỉ tiêu2007

Thực

hiệnSố thẻ phát

hành

Số thẻ luỹ kếNăm 2008

T.hiện9,731 14,987

27,988 42,975% (+),

(-)Năm 2009

T.hiện35.07 16,240% (+),

(-)Năm 2010

T.hiện%

(+),(-)Năm 2011

T.hiện%

(+),(-)7.72 18,79913.61 29,903 37.1334.87 59,215 27.43 78,01424.10 108,273 27.95Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ của NHNo&PTNT Đà Nẵng trong 5

năm (2007-2011)

So với nhiều NHTM trên địa bàn, chức năng, sản phẩm thẻ của chi nhánh

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng kém phong phú hơn, nhưng ưu thế của của chiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Giới thiệu chi nhánh chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×