Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết lập xem và truy xuất cảnh báo

Thiết lập xem và truy xuất cảnh báo

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. Query Active Alarm

Vì có q nhiều alarm hiện thị đồng thời trên mạng như mục 2.1, với các cấp độ

khác nhau như “Critical”, “Major”, “Minor”, “Warning”. Nên rất khó theo dõi được các

cảnh báo chính và cấp thiết. Để có thể giám sát các cảnh báo quan trọng để phát hiện kịp

thời thì cần lọc ra các cảnh báo để tiện việc theo dõi bằng cách query các alarm đang tồn

tại trên hệ thống

Từ Menu Bars  Fault  Query Active AlarmsNgồi ra có thể chọn nhanh bằng click vào iconCửa sổ Query Active Alarms xuất hiện.trên Tool bar-Trong trường location ta sẽ chọn tất cả các phần tử của mạng bằng cách tích vào

“All NEs”.-Trong trường hợp muốn xem một alarm của một phần tử nào đấy thì ta sẽ chọn

phần tử mạng đấy-Trong tab Alarm Code. Ta sẽ chọn các alarm cần theo dõi bằng các gõ vào mã của

alarm đấyNgồi ra ta có thể import các query template đã tạo sẵn bằng cách chọn “import

query template” chọn template có nội dung cần querySau khi thực hiện xong các thiết lập ta sẽ click vào “Save” to template để lưu thiết lập

hoặc chọn “OK” để chương trình bắt đầu thực hiện query các alarmĐặt tên cho template  chọn OKCửa sổ query alarm vừa thiết lập xuất hiện.Các template đã được lưu sẽ nằm trong cây Alarm Management treeKhi cần truy cập nhanh vào các cảnh báo chỉ cần double click vào template đã lưu sẵn

3.3. Query History Alarms

Trên thực tế có nhiều alarm của hệ thống đã được tạo ra và clear và sẽ không xuất

hiện tại Alarm Monitoring và Query Active Alarm. Để xem nhưng alarm đã xuất hiện

trước đấy ta sử dụng Query History Alarms.

Từ Menu Bars  Fault  Query Active AlarmsNgoài ra có thể chọn nhanh bằng click vào icontrên Tool barTrong tab location  chọn phần tử mạng (NE) cần theo dõi lịch sử alarmTrong tab Alarm code  Chọn các alarm cần theo dõi.Trong tab “Time”  chọn khoảng thời gian cần theo dõi các alarmTiếp theo chọn Save to template để lưu thiết lập thành template hoặc chọn OK để

chương trình bắt đầu query

Đặt tên cho template  chọn OK để lưuCửa sổ hiện thị các alarm đã query được hiện thị đầy đủ các alarm của phần tử

được chọn trong thời gian lịch sử đã chọnCó thể export các alarm ra các định dạng bảng (excel, csv…) bằng cách click vào

iconvà lưu file4. Realtime Performance Monitoring.

Đây là tính năng cho phép người vận hành có thể theo dõi việc thực hiện của hệ

thống trong thời gian thực. Dữ liệu theo dõi thời gian thực có thể được trình bầy ở 2 dạng

là bảng tính và đồ thị.

4.1. Tạo Realtime Performance Monitoring templateViệc tạo ra các template Realtime Performance monitoring giúp người theoi dõi

vận hành có thể thao tác nhanh chóng việc thiết lập truy vấn dữ liệu.

Từ Menu bar  Performance  Query Template Management  Realtime

Performance Monitoring Template.Click chọn iconđể bắt đầu tạo templateĐặt tên cho templateSau khi đặt tên cho template  OK  Cửa số Realtime Performance Monitoring xuất

hiện

-Chọn thông số cho NE Type (1)

Chọn thông số cho MO Type (2)

Chọn “Select Indices/Counters… (3)Chọn các counter/KPI cần monitorClick chọn Select locations… để chọn phần tử NE cần monitorTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết lập xem và truy xuất cảnh báo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×