Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 HỆ THỐNG CÔ ĐẶC MỘT NỒI

2 HỆ THỐNG CÔ ĐẶC MỘT NỒI

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.2 HỆ THỐNG CÔ ĐẶC MỘT NỒI

1- Tổn thất nhiệt độ5.2 HỆ THỐNG CÔ ĐẶC MỘT NỒI

1- Tổn thất nhiệt độ

r=i”D-C.θ - khi có quá lạnh nước ngưng

Δth.i – Chênh lệch nhiệt độ hữu íchth.i  T  tsdd  T   �ΔT = T-tc

ΔΣ= Σ Δi= Δi’+ Δi”+ Δi’”

Tc – nhiệt độ ngưng tụ cỉa hơi thứ tại thiết bị

ngưng tụ

Δi’” = 1 – 1,5 oC: tổn thất nhiệt độ trên đường

ống dẫn hơi thứ

Δi’=tsdd(po)-tsdm(po) – tổn thất nhiệt độ do nồng

độ

Δi’” = tsdm(po+ ΔP) – tsdd(po) – tổn thất nhiệt độ do

cột thủy tĩnh của dung dịch sôi

Δp – áp suất thủy tĩnh gây ra do dung dịch ở

độ sâu trung bình của cột chất lỏng5.2 HỆ THỐNG CÔ ĐẶC MỘT NỒI

1- Tổn thất nhiệt độ5.2 HỆ THỐNG CƠ ĐẶC MỘT NỒI

2- Tính cân bằng vật chất và năng lượng5.2 HỆ THỐNG CƠ ĐẶC MỘT NỒI

2- Tính cân bằng vật chất và năng lượng5.2 HỆ THỐNG CÔ ĐẶC MỘT NỒI

2- Tính cân bằng vật chất và năng lượng5.2 HỆ THỐNG CƠ ĐẶC MỘT NỒI

2- Tính cân bằng vật chất và năng lượng5.2 HỆ THỐNG CÔ ĐẶC MỘT NỒI

2- Tính cân bằng vật chất và năng lượng5.2 HỆ THỐNG CƠ ĐẶC MỘT NỒI

2- Tính cân bằng vật chất và năng lượng5.3 HỆ THỐNG CÔ ĐẶC NHIỀU NỒI

Hệ nhiều nồi xi chiều thích hợp để cơ đặc các DD mà chất tan dễ biến tính vì nhiệt

độ cao vì trong hệ xi chiều các nồi đầu có p và t cao hơn các nồi sau nên sản phẩm

được hình thành ở nồi có nhiệt độ thấp nhất5.3 HỆ THỐNG CƠ ĐẶC NHIỀU NỒI

Hệ nhiều nồi ngược chiều thích hợp cơ đặc các DD vơ cơ khơng biến tính vì nhiệt độ

trong khoảng nhiệt độ làm việc.

Dùng bơm để vận chuyển từ nồi sau đến nồi trước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 HỆ THỐNG CÔ ĐẶC MỘT NỒI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×