Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các ví dụ minh họa.

Các ví dụ minh họa.

Tải bản đầy đủ - 0trang

d)3x 2 − 2 x − 8A.C.

e) 4 

3x 2 − 2 x − 8 < 0 ⇔ x ∈  − ; 2 ÷

 3 B.D.43 x 2 − 2 x − 8 < 0 ⇔ x ∈  −∞; − ÷

3 4 

3x 2 − 2 x − 8 > 0 ⇔ x ∈  − ; 2 ÷

 3 25 x 2 + 10 x + 1A.C.

f)43x 2 − 2 x − 8 < 0 ⇔ x ∈  −∞; − ÷∪ ( 2; +∞ )

3

1 

25 x 2 + 10 x + 1 > 0 ∀x ∈ ¡ \  

5 B.1 

25 x 2 + 10 x + 1 < 0 ∀x ∈ ¡ \  

5 D. 1

25 x 2 + 10 x + 1 < 0 ∀x ∈ ¡ \  − 

 5

 1

25 x 2 + 10 x + 1 > 0 ∀x ∈ ¡ \ − 

 5−2 x 2 + 6 x − 5−2 x 2 + 6 x − 5 > 0 ∀x ∈ ¡−2 x 2 + 6 x − 5 ≤ 0 ∀x ∈ ¡A.B.

−2 x 2 + 6 x − 5 ≥ 0 ∀x ∈ ¡−2 x 2 + 6 x − 5 < 0 ∀x ∈ ¡C.D.

Lời giải:

3 x − 2 x + 1 > 0, ∀x ∈ ¡∆ ' = −2 < 0, a = 3 > 0a) Ta có2suy ra

 x = −1

− x2 + 4x + 5 = 0 ⇔ 

 x=5b) Ta có

Bảng xét dấu

x−1−∞5+∞

− x2 + 4 x + 5

+

|

− x 2 + 4 x + 5 < 0 ⇔ x ∈ ( −∞; −1) ∪ ( 5; +∞ )0− x 2 + 4 x + 5 > 0 ⇔ x ∈ ( −1;5 )

Suy ra

∆ ' = 0, a < 0c) Ta cósuy ra3

−4 x 2 + 12 x − 9 < 0 ∀x ∈ ¡ \  

2 x=2

3x − 2 x − 8 = 0 ⇔ 

x = − 4

32d) Ta có

Bảng xét dấux−∞

3x 2 − 2 x − 8Suy ra+4

3043x 2 − 2 x − 8 > 0 ⇔ x ∈  −∞; − ÷∪ ( 2; +∞ )

3

∆ ' = 0, a > 0e) Ta có+∞2|+ 4 

3x 2 − 2 x − 8 < 0 ⇔ x ∈  − ; 2 ÷

 3  1

25 x 2 + 10 x + 1 > 0 ∀x ∈ ¡ \ − 

 5suy ra

∆ ' = −1 < 0, a < 0

−2 x 2 + 6 x − 5 < 0 ∀x ∈ ¡

f) Ta có

suy ra

Nhận xét:Cho tam thức bậc haiax 2 + bx + c. Xét nghiệm của tam thức, nếu:

f ( x ) = ax 2 + bx + c

a

x

* Vô nghiệm khi đó tam thức bậc hai

cùng dấu với với mọif ( x ) = ax 2 + bx + cax≠−b

2a* Nghiệm kép khi đó tam thức bậc hai

cùng dấu với với mọi

f ( x)

x ∈ ( −∞; x1 ) ∪ ( x2 ; +∞ )

a

* Có hai nghiệm

cùng dấu với khi và chỉ khi

(ngoài hai nghiệm) vàf ( x)

trái dấu vớiax ∈ ( x1; x2 )

khi và chỉ khi(trong hai nghiệm)(ta có thể nhớ câu là trong trái ngồicùng)

f ( x) = x 2 + 2mx + 3m − 2

Ví dụ 2: Tùy theo giá trị của tham số m, hãy xét dấu của các biểu thức

f ( x)Tam thứcLời giải:

a =1> 0

∆ ' = m − 3m + 2

.

21 < m < 2 ⇒ ∆ ' < 0 ⇒ f ( x ) > 0 ∀x ∈ R* Nếu* Nếu.

m = 1

 m = 2 ⇒ ∆ ' = 0 ⇒ f ( x ) ≥ 0 ∀x ∈ R

f ( x) = 0 ⇔ x = − mm > 2

 m < 1 ⇒ ∆ ' > 0 ⇒ f ( x)

* Nếux1 = −m − m 2 − 3m + 2có hai nghiệmx2 = −m + m 2 − 3m + 2. Khi đó:f ( x ) > 0 ⇔ x ∈ (−∞; x1 ) ∪ ( x2 ; +∞)

+)

f ( x ) < 0 ⇔ x ∈ ( x1; x2 )

+).Ví dụ 3: Xét dấu của các biểu thức sau( −x2+ x − 1) ( 6 x 2 − 5 x + 1)a)( −x2+ x − 1) ( 6 x − 5 x + 1)

2A.dương khi và chỉ khi( − x2 + x − 1) ( 6 x2 − 5 x + 1)

B.âm khi và chỉ khi( −x21 1

x ∈ ; ÷

3 2+ x − 1) ( 6 x 2 − 5 x + 1)C.dương khi và chỉ khi( −x21  1

x ∈  −∞; ÷∪  ; +∞ ÷

3  21x ∈  −∞; ÷

3

+ x − 1) ( 6 x 2 − 5 x + 1)D.1 1

x ∈ ; ÷

3 2âm khi và chỉ khix −x−2

− x 2 + 3x + 4

2b)A.B.C.D.x2 − x − 2

− x 2 + 3x + 4

x2 − x − 2

− x 2 + 3x + 4

x2 − x − 2

− x 2 + 3x + 4

x2 − x − 2

− x 2 + 3x + 4x ∈ ( 2; 4 )

âm khi và chỉ khi,x ∈ ( 2; 4 )

dương khi và chỉ khi,x ∈ ( −∞; −1) ∪ ( −1; 2 )

dương khi và chỉ khi.x ∈ ( −1; 2 ) ∪ ( 4; +∞ )

âm khi và chỉ khi.c)x3 − 5 x + 2A.B.C.D.d)x3 − 5 x + 2x3 − 5 x + 2x3 − 5 x + 2x3 − 5 x + 2()x ∈ −1 − 2; −1 + 2 ∪ ( 2; +∞ )

âm khi và chỉ khi(x ∈ −1 − 2; −1 + 2

dương khi và chỉ khi(x ∈ −1 − 2; −1 + 2

âm khi và chỉ khi))()x ∈ −1 − 2; −1 + 2 ∪ ( 2; +∞ )

dương khi và chỉ khix2 − x + 6

x− 2

− x + 3x + 4A.x2 − x + 6

x− 2

− x + 3x + 4x−

B.

x−

C.

x−

D.x2 − x + 6

− x 2 + 3x + 4x ∈ ( −2; −1) ∪ ( 4; +∞ )

dương khi và chỉ khix ∈ ( 4; +∞ )

dương khi và chỉ khix2 − x + 6

− x 2 + 3x + 4

x2 − x + 6

− x 2 + 3x + 4x ∈ ( −∞; −2 ) ∪ ( 3; 4 )

âm khi và chỉ khix ∈ ( −∞; −2 ) ∪ ( −1;1) ∪ ( 3; 4 )

âm khi và chỉ khi

Lời giải:− x + x −1 = 0

a) Ta có

vơ nghiệm,

Bảng xét dấu

x

26 x 2 − 5x + 1 = 0 ⇔ x =1

3−∞− x2 + x − 1

6x2 − 5x +1( −x2+ x − 1) ( 6 x 2 − 5 x + 1)1

20+

|

0x=hoặc1

32

3+|

0

0+∞

+

( −x21 1

x ∈ ; ÷

3 2+ x − 1) ( 6 x − 5 x + 1)

2Suy radương khi và chỉ khi

1 1

x−∞

;

2

2÷∪  ; +∞ ÷

( − x + x − 1) ( 6 x − 5 x + 1)

3  2

âm khi và chỉ khi

 x = −1

 x = −1

x2 − x − 2 = 0 ⇔ 

, − x 2 + 3x + 4 = 0 ⇔ 

 x=2

 x=4

b) Ta có

Bảng xét dấu

x

−1

2

−∞

x2 − x − 2+

− x 2 + 3x + 4

x2 − x − 2

− x 2 + 3x + 4Suy rax2 − x − 2

− x 2 + 3x + 40

00+||x ∈ ( 2; 4 )

dương khi và chỉ khi,+∞4+||+00+||x2 − x − 2

− x 2 + 3x + 4+

âm khi và chỉ khix ∈ ( −∞; −1) ∪ ( −1; 2 ) ∪ ( 4; +∞ )

.x − 5 x + 2 = ( x − 2 ) ( x + 2 x − 1)

32c) Ta cóx 2 + 2 x − 1 = 0 ⇔ x = −1 ± 2Ta có

Bảng xét dấux−1 − 2−∞x−2

x2 + 2 x − 1+

x3 − 5 x + 2Suy rax3 − 5 x + 2() (d) Ta cóTa có00

0+0

|+

0(+∞2)|+0+0+x ∈ −1 − 2; −1 + 2 ∪ ( 2; +∞ ) x 3 − 5 x + 2

dương khi và chỉ khi

,

âm khi và chỉ khix ∈ −∞; −1 − 2 ∪ −1 + 2; 2x−−1 + 2).2

x2 − x + 6

− x3 + 2 x 2 + 5 x − 6 ( x − 1) ( − x + x + 6 )

=

=

− x 2 + 3x + 4

− x 2 + 3x + 4

− x 2 + 3x + 4 x = −2

 x = −1

− x2 + x + 6 = 0 ⇔ 

, − x 2 + 3x + 4 = 0 ⇔ 

 x=3

 x=4Bảng xét dấux−∞−2x −1− x2 + x + 6− x 2 + 3x + 4x−

x−

Suy rax2 − x + 6

− x 2 + 3x + 4x2 − x + 6

− x 2 + 3x + 4|

0

|0−1

+

+|130+||+|+00+|+|0+0||+∞4

+

|+0+

|||

x−x ∈ ( −2; −1) ∪ ( 1;3) ∪ ( 4; +∞ )

dương khi và chỉ khi,+

x2 − x + 6

− x 2 + 3x + 4âm khi vàx ∈ ( −∞; −2 ) ∪ ( −1;1) ∪ ( 3; 4 )

chỉ khi

.

3. Bài tập luyện tập.

Bài 4.84: Xét dấu các tam thức sau

f ( x ) = −2 x 2 + 3 x − 1

a)A.C.

g ( x) =b)1

⇔ x ∈ ( ;1)

f ( x) < 0

2;B.1

⇔ x ∈ (−∞; ) ∪ (1; +∞)

f ( x) < 0

2.D.1

⇔ x ∈ (−∞; ) ∪ (1; +∞)

f ( x) > 0

2

1

⇔ x ∈ (−∞; )

f ( x) < 0

2g ( x) ≥ 0, ∀x ∈ ¡g ( x ) > 0, ∀x ∈ ¡B.g ( x) < 0, ∀x ∈ ¡g ( x) ≤ 0, ∀x ∈ ¡C.D.h ( x ) = −2 x 2 + x − 1

.

A.

C..1 2

x − x +1

4A.

c).g ( x) > 0 ∀x ∈ R

g ( x) ≥ 0 ∀x ∈ R.B..D.g ( x ) ≤ 0 ∀x ∈ R

g ( x ) < 0 ∀x ∈ RLời giải:

f ( x)Bài 4.84: a) Tam thứca = −2 < 0x1 =, có hai nghiệm1

2 x2 = 1

;.

.f ( x) > 0*(trái dấu với a)1

⇔ x ∈ ( ;1)

2f ( x) < 0*(cùng dấu với a)

a=g ( x)b) Tam thức

g ( x)c) Tam thức1

⇔ x ∈ (−∞; ) ∪ (1; +∞)

21

>0

4, cóa = −2 > 0, có.∆ = 0 ⇒ g ( x) > 0∀x ≠(cùng dấu với a)∆ = −7 < 0 ⇒ g ( x ) < 0(cùng dấu với a)1

21

g( ) = 0

2∀x ∈ RBài 4.85: Xét dấu các biểu thức sau

f ( x) = ( x 2 − 5 x + 4)(2 − 5 x + 2 x 2 )

a)

A.

x1

2−∞1+∞24x2 − 5x + 4+|+0|02 x2 − 5x + 2+0|+0+|f(x)+00+0++

+0+B.

x1

2−∞1+∞24x2 − 5x + 4+|+0|+02 x2 − 5x + 2+0+|0+|f(x)+00+ 00++

+

+C.

x

−∞1

2124..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các ví dụ minh họa.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×