Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Định nghĩa và cách giải

Định nghĩa và cách giải

Tải bản đầy đủ - 0trang

a)−3 x 2 + 2 x + 1 < 0A.

b)1

S = (−∞; − )

3S = (1; +∞ )B.S = ( −∞; −4 )A.S = ( 3; +∞ )B.C.D.S=¡5x2 − 6 5x + 9 > 0A.d)D.1

S = ( −∞; − ) ∪ (1; +∞)

3x 2 + x − 12 < 0S = ( −4;3)c)C. 1 

S =  − ;1÷

 3  3 5 

S = ¡ \ − 5 B. 3 5 

S = ¡ \ ± 5 C. 3 5 

S=¡ \ 5 D.S=¡−36 x 2 + 12 x − 1 ≥ 0A. 1

S = ± 

 6B.1S =  −∞; ÷

6

C.1

S= 

6D.1S =  ; +∞ ÷

6

Lời giải:

f ( x ) = −3 x 2 + 2 x + 1

a) Tam thức

f ( x)(cùng dấu với hệ sốavà có hai nghiệm).−3x 2 + 2 x + 1 < 0 ⇔ x < −Suy raa = −3 < 01

x1 = − ; x = 1

3 21

3hoặcx >11

S = (−∞; − ) ∪ (1; +∞)

3Vậy tập nghiệm của bất phương trình :

.

2

f ( x ) = x + x − 12

x1 = −4; x2 = 3

a =1> 0

b) Tam thứcvà có hai nghiệmf ( x)(trái dấu với hệ sốSuy raa).x 2 + x − 12 < 0 ⇔ −4 < x < 3S = ( −4;3)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

f ( x ) = 5x2 − 6 5x + 9

c) Tam thức

f ( x)

a

(

cùng dấu với hệ số ).a=5>0∆=03 5

55x2 − 6 5x + 9 > 0 ⇔ x ≠Suy ra 3 5 

S=¡ \ 5 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

f ( x ) = −36 x 2 + 12 x − 1

a = −36 < 0

∆=0

d) Tam thức

1

1

f  ÷= 0

∀x ≠

f

x

(

)

f ( x)

6

a

6

trái dấu với hệ số nên

âm với−36 x 2 + 12 x − 1 ≥ 0 ⇔ x =Suy ra1

6

1 

S= 

6Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

m

Ví dụ 2: Tìm

để phương trình sau có nghiệm

2

x − mx + m + 3 = 0

a)

m ∈ (−∞; −2]A.m ∈ [ −2;6]m ∈ [6; +∞)B.C.m ∈ (−∞; −2] ∪ [6; +∞ )D.(1 + m) x 2 − 2mx + 2m = 0

b)A.m≤0B.−2 ≤ mC.−2 ≤ m ≤ 0Lời giải:

a) Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi∆≥0D.m > 0

 m < −2

 m≥6

⇔ m 2 − 4 ( m + 3) ≥ 0 ⇔ m 2 − 4m − 12 ≥ 0 ⇔ 

 m ≤ −2

m ∈ (−∞; −2] ∪ [6; +∞)Vậy với

thì phương trình có nghiệm

m = −1

2x − 2 = 0 ⇔ x = 1

m = −1

b) Với

phương trình trở thành

suy ra

thỏa mãn u cầu bài tốn

m ≠ −1

∆≥0

Với

phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

⇔ m 2 − 2 m ( 1 + m ) ≥ 0 ⇔ m 2 + 2 m ≤ 0 ⇔ −2 ≤ m ≤ 0

Vậy với−2 ≤ m ≤ 0thì phương trình có nghiệm

x ∈ [ −1;1]

m

Ví dụ 3: Tìm

để mọi

đều là nghiệm của bất phương trình3 x 2 − 2 ( m + 5 ) x − m 2 + 2m + 8 ≤ 0

(1)

m>−m ∈ (−∞; −3] ∪ [7; +∞)A.B.1

2C.Lời giải:

x=3 x 2 − 2 ( m + 5 ) x − m 2 + 2m + 8 = 0 ⇔ x = m + 2

Ta cóhoặc

m+2 >* Với4−m

1

⇔ 3m + 6 > 4 − m ⇔ m > −

3

2

Bất phương trình (1)4−m

3ta có4−m

≤ x ≤ m+2

34 − m 3 ; m + 2 Vậy tập nghiệm của bất phương trình (1) là

x ∈ [ −1;1]

Suy ra mọi

đều là nghiệm của bất phương trình (1)

4−m−1 ≥

4− m; m + 2 ⇔ 

[ −1;1] ⊂ 

3

 3 1 ≤ m + 2

khi và chỉ khi

m≥7

⇔

⇔m≥7

 m ≥ −1

m>−Kết hợp với điều kiện1

2ta cóm≥7thỏa mãn u cầu bài tốnm≥7D.m ≤ −3m+2<* Với4−m

1

⇔m<−

3

2Bất phương trình (1)ta có

4−m

⇔ m+2≤ x ≤

3

4−m m + 2; 3 Vậy tập nghiệm của bất phương trình (1) là

x ∈ [ −1;1]

Suy ra mọi

đều là nghiệm của bất phương trình (1)

−1 ≥ m + 2

4−m

⇔

[ −1;1] ⊂ m + 2;

4−m3  1 ≤ 3

khi và chỉ khi

 m ≤ −3

⇔

⇔ m ≤ −3

 m ≤1

m<−1

2m ≤ −3

Kết hợp với điều kiện

ta có

thỏa mãn u cầu bài tốn

1

3

1

m=−

⇔x=

m=−

2

2

2

* Với

ta có bất phương trình (1)

nên

khơng thỏa mãn u cầu bài toán.

m ∈ (−∞; −3] ∪ [7; +∞)

Vậy

là giá trị cần tìm.

( m + 1) x 2 − 2(2m − 1) x − 4m + 2 < 0

Ví dụ 4: Cho

khẳng định nào sau đây sai?A.m = −1B.C.

D.VớiS = ( −∞; −1)

bất phương trình có tập nghiệm là1

1

≤m≤

4

2bất phương trình có tập nghiệm là1m > 2 −1 < m < − 1



4m > −1m = −1S=∅S = ( x1 ; x2 )

bất phương trình có tập nghiệm là

S = (−∞; x1 ) ∪ ( x2 ; +∞)bất phương trình có tập nghiệm là: bất phương trình trở thànhLời giải:

6 x + 6 < 0 ⇔ x < −1Vớig ( x ) = ( m + 1) x 2 − 2(2m − 1) x − 4m + 2m ≠ −1ta cólà tam thức bậc hai có :a = m + 1; ∆ ' = 8m 2 − 2m − 1

.

Bảng xét dấum

−∞**−1m +18m 2 − 2 m − 1+1

41

20+|0+0a > 0

1

1

− ≤m≤ ⇒

⇒ g ( x) ≥ 0 ∀x ∈ R ⇒

4

2 ∆ ' ≤ 0

1m > 2

a > 0

⇒

1'

>

0 −1 < m < −



S = ( x1 ; x2 )

4x1 =*+

, với.a < 0

m < −1 ⇒ S = ( −∞; x1 ) ∪ ( x2 ; +∞)

∆ ' > 0Kết luậnS = ( −∞; −1)

bất phương trình có tập nghiệm là1

1

≤m≤

4

2bất phương trình có tập nghiệm là1m > 2 −1 < m < − 1



4m < −1S=∅S = ( x1 ; x2 )

bất phương trình có tập nghiệm là

S = (−∞; x1 ) ∪ ( x2 ; +∞)bất phương trình có tập nghiệm là2. Bài tập luyện tập.

Bài 4.92: Giải các bất phương trình sau:|+0+bất phương trình vơ nghiệm.2m − 1 − (2m − 1)(m + 1)

2m − 1 + (2m − 1)( m + 1)

; x2 =

m +1

m +1m = −1+∞a)−2 x 2 + 3x − 1 ≥ 0A.b)1 

T =  ;1÷

2 1T =  −∞; ÷

2

B.T = { 4}A.D..T = ¡ \ { 1}T =¡T = ( −1; +∞ )B.C.3 

 ;2÷

2 3 

 2 ; 2 B.C.T =∅T =¡B.C.D.3 −∞; ÷

2

 170 

T =  9;

÷

3 

x2 + 5x + 6 ≥ 0T = ( −∞; −3] ∪ [ −2; +∞ )T = ( −∞; −3]A.B.T = [ −3; −2]T = [ −2; +∞ )C.D.

Lời giải:Bài 4.92: a)d)T = ¡ \ ( 3;7 )( 2; +∞ )

D.x 2 − 22 x + 51 < 0A.

f)C.T = { 2}7 x > 2 x2 − 6A.

e)D.T = ( 2;3)B.−2 x 2 + x − 1 ≤ 0A.

d)T = ( 1; +∞ )1 2

x − x +1 ≤ 0

4T = { 3}c)C.1 

T =  ;1

2 3 

 ;2÷

2 1 

T =  ;1

2 e)T =∅T = { 2}

b)c)T =¡T = ( −∞; −3] ∪ [ −2; +∞ )

f)T = ( −∞; 2 )

D.m

Bài 4.93: Tìm

để phương trình sau vô nghiệm

2

x − 2mx + m + 3 = 0

a)A.C. 1 − 2 13 1 + 2 13 

m ∈ 

;

÷

÷

2

2B. 1 − 4 13 1 + 4 13 

m ∈ 

;

÷

÷

2

2D. 1 − 3 13 1 + 3 13 

m ∈ 

;

÷

÷

2

2

 1 − 13 1 + 13 

m ∈ 

;

÷

2 ÷

 2

(m − 1) x 2 − ( 2m − 2 ) x + 2m = 0

b)A. m≥2

 m < −2

B. m≥3

 m < −3

C. m ≥1

 m < −1

Lời giải:

∆' < 0

Bài 4.93: a) Phương trình vơ nghiệm khi và chỉ khi

⇔ m2 − m − 3 < 0 ⇔1 − 13

1 + 13


2

2 1 − 13 1 + 13 

m ∈ 

;

÷

2 ÷

 2

Vậy với

thì phương trình vơ nghiệm

m =1

b) Với

thỏa mãn u cầu bài tốn

m ≠1

∆'< 0

Với

phương trình vơ nghiệm khi và chỉ khi

 m >1

2

⇔ ( m − 1) − 2m ( m − 1) < 0 ⇔ ( m − 1) ( − m − 1) < 0 ⇔ 

 m < −1Vậy với m ≥1

 m < −1

Bài 4.94: Cho

A.m≤0thì phương trình có nghiệmmx 2 − 2mx + m − 1 > 0. Khẳng định nào sau đây là sai?bất phương trình có tập nghiệm làS=∅D. m≥4

 m < −4

B.S = (−∞;m>0bất phương trình có tập nghiệm làm− m

m+ m

)∪(

; +∞)

m

mC. Cả A, B đều đúng

D.Cả A, B đều saiBài 4.94:Vớim=0, bất phương trình trở thành:Lời giải:

−1 > 0 ⇒bất phương trình vô nghiệmm ≠ 0 ⇒ f ( x) = mx 2 − 2mx + m − 1

Với**a = m, ∆ ' = mlà tam thức bậc hai có∆ ' > 0

m>0⇒a > 0

a < 0

m<0⇒∆ ' < 0S = (−∞;bất phương trình có tập nghiệm:m− m

m+ m

)∪(

; +∞)

m

m.bất phương trình vơ nghiệm .Kết luậnm≤0m>0bất phương trình có tập nghiệm làS=∅S = (−∞;bất phương trình có tập nghiệm làm− m

m+ m

)∪(

; +∞)

m

m(mx ∈ [ 0; +∞ )mBài 4.95: Tìm

để mọi

m ∈ ( −3; −1)

A.đều là nghiệm của bất phương trình

m ∈ { −3; −1}

m ∈ [ −3; −1]

B.

C.2− 1) x 2 − 8mx + 9 − m 2 ≥ 0D.m ∈∅Lời giải:

Bài 4.95:

Vớim =1m ≠ ±1khơng thỏa mãn ycbt;ta cóm = −1thỏa mãn ycbtbpt ⇔ ( m + 1) x + m − 3 ( m − 1) x − m − 3 ≥ 0m ∈ [ −3; −1]

Đáp sốf ( x ) = x 2 + bx + 1

Bài 4.96: Cho hàm số 7

b ∈  3, ÷

f ( f ( x) ) > x

 2

với

. Giải bất phương trình

.A.B.C.D.1 − b − 2 b 2 − 2b − 3   1 − b + 2 b 2 − 2b − 3

S =  −∞;

; +∞ ÷

÷∪ ÷ 

÷

2

2 1 − 2b − b 2 − 2b − 3   1 − 2b + b 2 − 2b − 3

S =  −∞;

; +∞ ÷

÷∪ ÷ 

÷

2

2 1 − 3b − b 2 − 2b − 3   1 − 3b + b 2 − 2b − 3

S =  −∞;

; +∞ ÷

÷∪ ÷ 

÷

2

2 1 − b − b 2 − 2b − 3   1 − b + b2 − 2b − 3

S =  −∞;

; +∞ ÷

÷∪ ÷ 

÷

2

2 Lời giải:

f ( f ( x ) ) – x =  x + (b + 1) x + b + 2   x 2 + (b − 1) x + 1

2Bài 4.96: Ta cóSuy raf ( f ( x ) ) – x > 0 ⇔  x 2 + (b + 1) x + b + 2   x 2 + (b − 1) x + 1 > 0g ( x ) = x 2 + ( b –1) x + 1, h ( x ) = x 2 + ( b + 1) x + b + 2

Đặt∆ g ( x ) = b 2 − 2b − 3 , ∆ h(x) = b 2 − 2b − 7

Ta có 7

b ∈  3, ÷

 2x1 =∆ g ( x) > 0nêng ( x) = 0∆ h( x) < 0. Phương trìnhcó hai nghiệm1 − b − b 2 − 2b − 3

1 − b + b 2 − 2b − 3

, x2 =

2

2Vậy bất phương trình có tập nghiệm là1 − b − b 2 − 2b − 3   1 − b + b 2 − 2b − 3

S =  −∞;

; +∞ ÷

÷∪ ÷ 

÷

2

2 

 DẠNG TỐN 2: GIẢI HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.

1. Các ví dụ minh họa.

Ví dụ 1: Giải các hệ bất phương trình sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Định nghĩa và cách giải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×