Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 4.96: Ta có

Bài 4.96: Ta có

Tải bản đầy đủ - 0trang

a)2

2 x + 9 x + 7 > 0

 2

 x + x − 6 < 0S = [ −1; 2]

A.b)S = ( −1; 2 )

B.A.D.S=¡S = ( −2;3)S = (3; +∞)B.C.S = (−∞; −2] ∪ (3; +∞)D.− x 2 + 5 x − 4 ≥ 0

 2

 x + x − 13 ≤ 0A.d)C.2

2 x + x − 6 > 0

 2

3 x − 10 x + 3 ≥ 0S = ( −∞; −2]c)S = ( −∞; −1) −1 + 53 

S =  1;

÷

÷

2S = ( −∞;1)

B.C. −1 + 53S = 

; +∞ ÷

÷

2D. −1 + 53 

S = 1;2 x2 + 4x + 3 ≥ 0

 2

2 x − x − 10 ≤ 0

 2

2 x − 5 x + 3 > 0A. 3

S =  1; ÷

 2B. 3

S = 1; 

 2S = ( −∞;1)

C.Lời giải:

  x ≥ −1 2 x + 9 x + 7 > 0

 

7

⇔   x ≤ − ⇔ −1 < x < 2

 2

2

 x + x − 6 < 0



 −3 < x < 2

2a) Ta cóS = ( −1; 2 )

Vậy tập nghiệm hệ bất phương trình là.D.3S =  ; +∞ ÷

2

b) Ta có

3

 x ≥ 2



2

 x ≤ −2

2 x + x − 6 ≥ 0

⇔

 2

3 x − 10 x + 3 > 0

 x >3



 x>3

1

 x < ⇔ 

3



 x ≤ −2

S = (−∞; −2] ∪ (3; +∞)Vậy tập nghiệm hệ bất phương trình làc) Ta có1≤ x ≤ 4− x 2 + 5 x − 4 ≥ 0⇔  −1 − 53

 2

−1 + 53

x

+

x130

≤x≤2

2⇔1≤ x ≤−1 + 53

2Vậy tập nghiệm hệ bất phương trình làd) Ta có −1 + 53 

S = 1;2.  x ≥ −1



  x ≤ −3

 x2 + 4x + 3 ≥ 0

 2

5



2 x − x − 10 ≤ 0 ⇔ −2 ≤ x ≤

2

 22 x − 5 x + 3 ≤ 0

31 ≤ x ≤ 2 ⇔ 1 ≤ x ≤ 3



2Vậy tập nghiệm hệ bất phương trình làVí dụ 2: Cho hệ bất phương trình

a) Giải hệ bất phương trình khiA.. 3

S = 1; 

 2.

mx 2 − x − 5 ≤ 0

2( 1 − m ) x + 2mx + m + 2 ≥ 0m =11 − 2 21 1 + 2 21 

S=

;2

2B.1 − 3 21 1 + 3 21 

S=

;2

2C.1 − 4 21 1 + 4 21 

S=

;2

2D.1 − 21 1 + 21 

S =

;2 

 2b) Tìm m để hệ bất phương trình nghiệm đúng với mọi xA.C.−1 − 2 17

31

≤m≤−

4

20m≤−B.−1 − 17

≤m

4D.1

20−1 − 17

1

≤m≤−

4

20Lời giải:

a) Khim =1hệ bất phương trình trở thành1 − 21

1 + 21x

x − x − 5 ≤ 02 ⇔ 1 − 21 ≤ x ≤ 1 + 21

⇔ 22

2

3

 2x + 3 ≥ 0x≥−



2

2Vậy tập nghiệm hệ bất phương trình là1 − 21 1 + 21 

S=

;2 

 2m=0

b) Khi

hệ bất phương trình trở thành

bài tốn

KhiKhim =1− x − 5 ≤ 0

 2

x + 2 ≥ 0(vơ nghiệm) do đóm=0khơng thỏa mãn yêu cầutheo câu a ta thấy cũng không thỏa mãn u cầu bài tốnm ≠ 0m ≠1ta có hệ bất phương trình nghiệm đúng với mọi x khi và chỉ khi các bất phương trình trong hệ

x

bất phương trình nghiệm đúng với mọi

⇔



  ∆ '2

m < 0

m<0m ≤ − 1=

1

+

20

m0

 1

⇔

20

1− m > 0

m < 1

 2

= m2 − ( 1 − m ) ( m + 2 ) ≤ 0

2m + m − 2 ≤ 0m < 0m ≤ − 1

−1 − 17

1

20⇔≤m≤−

4

20

m < 1

 −1 − 17

−1 + 17

≤m≤

4

4Vậy−1 − 17

1

≤m≤−

4

20là giá trị cần tìm.Ví dụ 3: Tìm tất cả các giá trị của tham số

m>−A.1

2m=−B.mđể hệ sau có nghiệm1

2m≥−C. x 2 − 3x + 2 ≤ 0

 2

mx − 2 ( 2m + 1) x + 5m + 3 ≥ 01

2D.m=∅Lời giải:

x − 3x + 2 ≤ 0 ⇔ 1 ≤ x ≤ 2

Ta có bất phương trình

.

2u cầu bài tốn tương đương với bất phương trình:x ∈ S = [ 1; 2]mx 2 – 2 ( 2m + 1) x + 5m + 3 ≤ 0

(1) có nghiệm

Ta đi giải bài tốn phủ định là: tìmm.để bất phương trình (1) vơ nghiệm trênSf ( x ) = mx 2 − 2 ( 2m + 1) x + 5m + 3 < 0

Tức là bất phương trìnhm=0m≠0(2) đúng với mọi⇔ −2 x + 3 < 0 ⇔ x >ta có (2)f ( x)

tam thứccó hệ số3

2a=mnên (2) không đúng với, biệt thức∀x ∈ S∆ ' = −m 2 + m + 1x∈S..Bảng xét dấum1− 5

2−∞m−m + m + 1

2m≥+)+)+)1+ 5

21− 5

m≤

2ta có:ta có:1− 5


2x1 =a > 0∆ ' ≤ 0

a < 0∆ ' ≤ 0ta có:0x1 = 2 +Ta có+||+0+nênm≥, suy raf ( x ) ≤ 0, ∀x ∈ ¡

nên 3− 5 

f 

÷

÷= 0

 2 có hai nghiệm phân biệt

x1 < x2

(), suy ra (2) đúng vớix > 2

⇔ 1

 x2 < 1

∀x ∈ S1+ ∆ '

<2

m1 − 5
x2 < 1 ⇔ ∆ ' < m + 1 ⇔  2

∆ ' < m 2 + 2m + 11 − 5
1 − 5

2
1− 5

1

⇔ 2

⇔  m > 0
2

2

 2m 2 + m > 0



1 m < −

2

 Suy ra (*)1− 5

1


2

21+ 5

2f ( x)2m + 1 + ∆ '

2m + 1 − ∆ '

, x2 =

m

mDo đó:0f ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ ¡a<0 x < x1

f ( x) < 0 ⇔ 

 x > x20

|1+ 5

2.(*)+∞

+

không thỏa mãn

m≤, suy ra1− 5

2thỏa mãn.0


+)

x1 =1+ 5

2ta có:a<0f ( x)

có hai nghiệm phân biệt2m + 1 + ∆ '

2m + 1 − ∆ '

, x2 =

m

mx1 > x2

()f ( x ) < 0 ⇔ x ∈ ( x2 ; x1 )

Suy raDo đó (2) đúng với

m>0 ∆ ' + m + 1 < 0

x < 1

⇔ 2

⇔

 x1 > 2

 ∆ ' + 1 > 0

∀x ∈ Snên (**) vơ nghiệm.Từ đó, ta thấy (2) đúng với

m≥−Vậy(**)1

2∀x ∈ S⇔m<−1

2.là những giá trị cần tìm.3. Bài tập luyện tập

Bài 4.97: Giải các hệ bất phương trình sau:a)2

− x + 4 x − 7 < 0

 2

 x − 2 x − 1 ≥ 0A.C.b)B.(T = −∞;1 − 2  ∪ 1 + 2; +∞)T = 1 + 2; +∞()T = 1 − 2;1 + 2

D.) x 2 + x + 5 < 0

 2

 x − 6 x + 1 > 0A.c)(T = −∞;1 − 2 S =¡x2 − 2x − 7

−4 ≤

≤1

x2 +1B.S =∅C.1 

S =  ;4÷

2 S = { 1; 2}

D.T = [ 1; +∞ )

A.d)B.11 

T = ( −∞; −1] ∪  ;3

4 Bài 4.97: a)D.T =∅B.(T =¡T = −∞;1 − 2  ∪ 1 + 2; +∞)C.11 

T =  ;3

4 T = ( −∞; −1]

D.Lời giải:

b) Vô nghiệm−4 ( x 2 + 1) ≤ x 2 − 2 x − 7

5 x 2 − 2 x − 3 ≥ 0

x2 − 2 x − 7

−4 ≤1

2

2

x2 + 1

2 x ≥ −8

 x − 2 x − 7 ≤ x + 1

Suy ra tậpd)C.3T =  −4; −  ∪ [ 1; +∞ )

5

1 x2 − 2x − 2≤1

13 x 2 − 5 x + 7A.c)3T =  −4; − 

5

3T =  −4; −  ∪ [ 1; +∞ )

5

11 

T = ( −∞; −1] ∪  ;3

4 Bài 4.98: Tìmm0


A.x ∈ [ −2;1]m 2 x + m( x + 1) − 2( x − 1) > 0

để bất phương trình3

2B.0


f ( x) = ( m + m – 2) x + m + 2nghiệm đúng với mọim<C.3

2Lời giải:2Bài 4.98: ĐặtBài toán thỏa mãn:(m 2 + m − 2)(−2) + m + 2 > 0

 f (−2) > 0

⇔

⇔ 2

(m + m − 2)(1) + m + 2 > 0

 f (1) > 0D.m < 0m > 32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 4.96: Ta có

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×