Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dạng 4: Phân tích 1 véctơ theo hai hay nhiều véctơ không cùng phương

Dạng 4: Phân tích 1 véctơ theo hai hay nhiều véctơ không cùng phương

Tải bản đầy đủ - 0trang

uuu

r 1 uuur

uuur

uuur

uuu

r

BE = BC

3

Câu 70. Cho tam giác ABC, là điểm trên BC sao cho

. Hãy biểu diễn AE qua AB và AC

Một học sinh đã giải như sau:

(I) Gọi D là trung điểm EC thì BE = ED = DC

uuur 1 uuur uuur

AD = ( AE + AC )

2

(II) Ta có

uuur 1 uuu

r 1 uuur uuur

AE = AB + ( AE + AC )

2

4

(III)

uuur 2 uuu

r 1 uuur

AE = AB + AC

3

3

(IV) ⇔Cách giải trên đúng đến bước nào?

A. I

B. IIC. III

Hướng dẫn giảiD. IVChọn D.

uuur

uuuu

r

uuu

r

Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Hãy phân tích AM theo hai vectơ AB và AC :

uuur uuur

uuur uuur

uuu

r uuur

uuuur AB + AC

uuuur AB + AC

uuuu

r AB − AC

AM =

AM =

AM =

2

−2

2

A.

B.

C.

D. Cả A, B, C đều sai

Hướng dẫn giải

Chọn A.

uu

r uur

IA

= 3IB . Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?

Câu 72. Cho tam giác ABC và I thỏa

uur 1 uuu

r uuu

r

uur 1 uuu

r uuu

r

uur uuu

r uuu

r

uur uuu

r uuu

r

CI = 3CB − CA

CI = CA − 3CB

CI

=

CA3

CB

CI

=

3

CBCA

2

2

A.

.

B.

. C.

. D.Câu 71.()()Hướng dẫn giải

Chọn B.

uu

r

uur

uur uur

uuu

r uur

uur

uuu

r uur

uur 1 uuu

r uur

IA = 3IB ⇔ CA − CI = 3 CB − CI ⇔ 2CI = 3CB − CA ⇔ CI = 3CB − CA

2

Ta có

.(Câu 73.)()uuuu

r

Cho tam giác ABC . Gọi M là điểm trên cạnh AB sao cho MB = 3MA . Khi đó, biễu diễn AM

uuur

uuu

r

AB

theo

và AC là:

uuuu

r 1 uuu

r uuur

uuuu

r 1 uuu

r 3 uuur

AM = AB + 3 AC

AM = AB + AC

4

4

4

A.

.

B.

.

uuuu

r 1 uuu

r 1 uuur

uuuu

r 1 uuu

r 1 uuur

AM = AB + AC

AM = AB + AC

4

6

2

6

C.

.

D.

.

Hướng dẫn giải

Chọn B.uuuu

r uuu

r uuuu

r uuu

r 3 uuur uuu

r 3 uuu

r uuur

r 3 uuur

1 uuu

AM = AB + BM = AB + BC = AB + BA + AC = AB + AC

4

4

4

4

Ta có

.(Câu 74.)Cho tam giác ABC có N thuộc cạnh BC sao cho BN = 2 NC . Đẳng thức nào sau đây đúng?

uuur 2 uuu

r 1 uuur

uuur

r 2 uuur

1 uuu

AN = AB + AC

AN = − AB + AC

3

3

3

3

A.

.

B.

.

uuur 1 uuu

r 2 uuur

uuur 1 uuu

r 2 uuur

AN = AB − AC

AN = AB + AC

3

3

3

3

C.

.

D.

Hướng dẫn giải

Chọn D.Ta có

uuur uuu

r uuur uuu

r 2 uuur uuu

r 2 uuu

r uuur uuu

r 2 uuu

r 2 uuur 1 uuu

r 2 uuur

AN = AB + BN = AB + BC = AB + BA + AC = AB − AB + AC = AB + AC

3

3

3

3

3

3

.(Câu 75.)Cho tam giác ABC có M thuộc cạnh AB sao cho AM = 3MB .Đẳng thức nào sau đây đúng?

uuuu

r 1 uur 3 uuu

r

uuuu

r 7 uur 3 uuu

r

CM = CA + CB

CM = CA + CB

4

4

4

4

A.

.

B.

.

uuuu

r 1 uur 3 uuu

r

uuuu

r 1 uur 3 uuu

r

CM = CA + CB

CM = CA − CB

2

4

4

4

C.

.

D.

Hướng dẫn giảiChọn A.

uuuu

r uuu

r uuuu

r uuu

r 3 uuu

r uuu

r 3 uuur uuu

r

r 3 uuu

r

1 uuu

CM = CA + AM = CA + AB = CA + AC + CB = CA + CB

4

4

4

4

Ta có

.(Câu 76.)Cho tam giác ABC . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 4 MC . Khi đó

uuuu

r 4 uuu

r 1 uuur

uuuu

r 4 uuu

r uuur

AM = AB + AC

AM = AB − AC

5

5

5

A.

.

B.

.

uuuu

r 4 uuu

r 1 uuur

uuuu

r 1 uuu

r 4 uuur

AM = AB − AC

AM = AB + AC

5

5

5

5

C.

.

D.

.

Hướng dẫn giảiChọn D.

uuuu

r uuu

r uuuu

r uuu

r 4 uuur uuu

r 4 uuu

r uuur 1 uuu

r 4 uuur

AM = AB + BM = AB + BC = AB + BA + AC = AB + AC

5

5

5

5

.()Thông hiểu

Câu 77.Cho tứ giác ABCD . Gọi M, N là trung điểm AB và DC. Lấy các điểm P, Q lần lượt thuộc các

uuu

r

uuur

đường thẳng AD và BC sao cho PA = −2 PD ,

uuuu

r 1 uuur uuur

MN = ( AD + BC )

2

A.

.

uuuu

r

u

u

u

r

u

u

u

r

1

MN = − ( AD + BC )

2

C.

.uuur

uuur

QP = −2QC Khẳng định nào sau đây đúng?

uuuur uuur uuuur

B. MN = MP + MQ .uuuu

r 1 uuuu

r uuuu

r uuu

r uuu

r

MN = ( MD + MC + NB + NA)

4

D.

.Hướng dẫn giải

Chọn Auuuu

r 1 uuur uuur uuur uuur uuur uuur

1 uuur uuur

MN = ( MA + AD + DN + MB + BC + CN ) = ( AD + BC )

2

2Cho tam giác ABC, gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho BM = 3MC . Khẳng định nào sau

đây là khẳng định đúng?

uuuu

r 1 uuu

r 3 uuur

uuuu

r 2 uuu

r 1 uuur

AM = AB + AC.

AM = AB + AC.

4

4

3

3

A.

B.

uuuu

r 3 uuu

r 1 uuur

uuuu

r 5 uuu

r 3 uuur

AM = AB + AC.

AM = AB + AC.

4

4

4

4

C.

D.

Hướng dẫn giải

Chọn A

uuuu

r uuu

r uuuu

r uuu

r 3 uuur uuu

r 3 uuur uuu

r 1 uuu

r 3 uuur

AM = AB + BM = AB + BC = AB + AC − AB = AB + AC

4

4

4

4

uuur

ABC

G

BC

M

Câu 79. Cho tam giác

có trọng tâm . Gọi

là trung điểm

. Phân tích véctơ AG theo hai

uuur

uuu

r

véctơ AB và AC . Khẳng định nào sau đây đúng?

uuur 2 uuu

r 2 uuur

uuur 1 uuu

r 1 uuur

AG = AB + AC

AG = AB + AC

3

3

3

3

A.

.

B.

.

uuur 2 uuur 1 uuur

uuur 2 uuu

r 1 uuur

AG = AB + BC

AG = AC − BC

3

3

3

3

C.

.

D.

.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

uuur 2 uuuu

r 2 1 uuu

r 1 uuur

r 1 uuur

1 uuu

AG = AM =  AB + AC ÷ = AB + AC

3

32

2

3

 3

Ta có:

Câu 78.(Phân tích phương án nhiễu:)Phương án A: Sai do HS dùng sai qui tắc hình bình hành.

uuur 2 uuuu

r 2 uuu

r uuur 2 uuu

r 2 uuur

AG = AM = ( AB + AC ) = AB + AC

3

3

3

3

.

Phương án C: Sai do HS dùng sai qui tắc M là trung điểm BC .

uuur 2 uuuu

r 2 uuur 1 uuu

r

2 uuur 1 uuur

AG = AM =  AC + CB ÷ = AC − BC

3

3

2

3

 3

Phương án D: Sai do HS dùng sai qui tắc M là trung điểm BC .

uuur 2 uuuu

r 2 uuu

r 1 uuur

r 1 uuur

2 uuu

AG = AM =  AB + BC ÷ = AB + BC

3

3

2

3

 3

.uuur 2 uuur

BD = BC

3

Câu 80. Cho tam giác ABC . Gọi D là điểm sao cho

và I là trung điểm của cạnh AD ,

uuuu

r 2 uuuu

r

uuur

uur

uuu

r

AM = AC.

5

M là điểm thỏa mãn

Vectơ BI được phân tích theo hai vectơ BA và BC . Hãy

chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

uur 1 uuu

r 1 uuur

uur 1 uuu

r 1 uuur

uur 1 uuu

r 3 uuur

uur 1 uuu

r 1 uuur

BI = BA + BC

BI = BA + BC

BI = BA + BC

BI = BA + BC

2

3

2

2

2

4

4

6

A.

. B.

. C.

. D.

.

Hướng dẫn giảiChọn A.

I

AD

Ta có: là trung điểm của cạnh

nên

uur 1 uuu

r uuur 1  uuu

r 2

r 1 uuur

 1 uuu

BI = BA + BD =  BA + BC ÷ = BA + BC

2

2

3

3

 2

Phân tích phương án nhiễu:

Phương án B: Sai do HS dùng sai I là trung điểm của cạnh

AC

uur 1 uuu

r uuur

r 1 uuur

1 uuu

BI = BA + BC = BA + BC

2

2

2

.

uuur

uuur

Phương án C: Sai do HS dùng sai tỉ lệ giữa hai vectơ BD và BC

uur 1 uuu

r uuur 1  uuu

r 3

r 3 uuur

 1 uuu

BI = BA + BD =  BA + BC ÷ = BA + BC

2

2

2

4

 2

Phương án D: Sai do HS dùng sai I là trung điểm của cạnh AD()()()uur 1  1 uuu

r 1 uuur  1  1 uuu

r 1

r 1 uuur

 1 uuu

BI =  BA + BD ÷ =  BA + BC ÷ = BA + BC

22

2

3

6

 22

 4

.

Câu 81.Cho tam giác ABC . Gọi M là trung điểm của AB , N là điểm thuộc AC sao cho

uuur

uuu

r

CN = 2 NA . K là trung điểm của MN . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

uuur 1 uuur 1 uuur

uuur 1 uuur 1 uuur

AK = AB + AC.

AK = AB + AC.

4

6

2

3

A.

B.

uuur 1 uuu

r 1 uuur

uuur 1 uuu

r 2 uuur

AK = AB + AC.

AK = AB + AC.

4

3

2

3

C.

D.

Hướng dẫn giải

uuuu

r 1 uuu

r

AM = AB

2

Chọn A. Ta có M là trung điểm AB nên

;

uuur

uuu

r uuur 1 uuur

CN = 2 NA ⇒ AN = AC

3

.uuur 1 uuuu

r uuur 1 uuu

r 1 uuur

AK = AM + AN = AB + AC.

2

4

6()Do đóuuur

uuu

r

Học sinh có thể nhầm lẫn mối quan hệ giữa các vectơ như CN = 2 NA lại vẽ hình AN = 2 NC

uuur uuuu

r uuur

AK

=

AM

+ AN nên có thể

dẫn đến sai kết quả, hoặc sử dụng sai công thức trung tuyến thành

chọn B, C hoặc

D.Câu 82.Cho tam giác ABC , AM là trung tuyến, G là trọng tâm. Gọi E , F theo thứ tự là trung điểm

uuur uuur

của BG và CG . Khi đó GE + GF bằng:

r uuur

r uuur

r uuur

r uuur

1 uuu

1 uuu

2 uuu

5 uuu

AB + AC

AB + AC

AB + AC

AB + AC

A. 3

.

B. 6

.

C. 3

.

D. 6

.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Vì GEMF là hình bình hành nên()()(uuur uuur uuuu

r 1 uuuu

r 1 1 uuu

r uuur

r uuur

1 uuu

GE + GF = GM = AM = × AB + AC = AB + AC

3

3 2

6(Câu 83.(())Cho tứ giác ABCD , O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD . Gọi G theo thứ tự là

uuuu

r

trọng tâm của tam giác OAB và OCD . Khi đó GG ′ bằng:

uuur uuur

1 uuur uuur

2 uuur uuur

1 uuur uuur

AC + BD

AC + BD

AC + BD

3 AC + BD

A. 2

.

B. 3

.

C.

.

D. 3

.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Vì G′ là trọng tâm của tam giác OCD nên

uuuu

r 1 uuur uuur uuur

GG ′ = GO + GC + GD

3

. (1)

Glà trọng tâm của tam giác OAB nên:

uuur uuu

r uuu

r r

uuur

uuu

r uuu

r

GO + GA + GB = 0 ⇒ GO = −GA − GB (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

uuuu

r 1 uuu

r uuu

r uuur uuur 1 uuur uuur

GG′ = −GA − GB + GC + GD = AC + BD

3

3

.()((Câu 84.))()()()))()Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB và N là một điểm trên cạnh AC sao cho

NC=2NA. Gọi K là trung điểm của MN. Khi đó:

uuur 1 uuu

r 1 uuur

uuur 1 uuu

r 1 uuur

AK = AB + AC

AK = AB − AC

6

4

4

6

A.

B.

uuur 1 uuu

r 1 uuur

uuur 1 uuu

r 1 uuur

AK = AB + AC

AK = AB − AC

4

6

6

4

C.

D.

Hướng dẫn giải

Chọn C.uuur 1 uuur

CN = BC

2

Câu 85. Cho tam giác ABC, N là điểm xác định bởi

, G là trọng tâm tam giác ABC. Hệ thức

uuur

uuur

uuur

tính AC theo AG và AN là:

uuur 2 uuur 1 uuur

uuur 4 uuur 1 uuur

AC = AG + AN

AC = AG − AN

3

2

3

2

A.

B.

uuur 3 uuur 1 uuur

uuur 3 uuur 1 uuur

AC = AG + AN

AC = AG − AN

4

2

4

2

C.

D.Hướng dẫn giải

Chọn C.

uuu

r r uuu

r r

uuur

r

r

GA

=

a

GB

=

b

BC

=

ma

+

nb

Câu 86. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Đặt

,

. Hãy tìm m, n để có

.

A. m = 1, n = 2

B. m = –1, n = –2

C. m = 2, n = 1

D. m = –2, n = –1

Hướng dẫn giải

Chọn B.Câu 87.Cho tứ gác ABCD. I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Gọi G là trung điểm của IJ. Xét

các mệnh đề:

uuu

r uuur uuur

uuur

(I) AB + AC + AD = 4 AG

uu

r uur

uur

IA

+

IC

=

2

IG

(II)

uur uur uu

r

(III) JB + ID = JI

Mệnh đề sai là:

A. (I) và (II)

B. (II) và (III)

C. Chỉ (I)

D. (I), (II) và (III)

Hướng dẫn giải

Chọn B.Câu 88.Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Hãy tìm m, n để

uuuu

r

uuu

r

uuur

MN = m AB + nDC

1

1

1

1

1

1

1

1

A. m = 2 , n = 2

B. m = – 2 , n = 2

C. m = 2 , n = – 2

D. m = – 2 , n = – 2

Hướng dẫn giải

Chọn A.Câu 89.Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là điểm đối xứng của B qua G. Các số m, n thích hợp

uur

uuur

uuu

r

AI

=

m

AC

+

n

AB

để

là:

2

1

2

1

2

1

2

1

m = ;n =

m = − ;n =

m = ;n = −

m = − ;n = −

3

3

3

3

3

3

3

3

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

Chọn C.Câu 90.Cho tam giác ABC. Gọi H là điểm đối xứng của trọng tâm G qua B. Số m thỏa mãn hệ thức

uuu

r uuur

uuur

HA + HC = mHB là:

1

A. m = 2Chọn D.B. m = 2C. m = 4

Hướng dẫn giảiD. m= 5Câu 91.Cho tam giác OAB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm hai cạnh OA và OB. Các số m, n thích hợp

uuuu

r

uuu

r

uuu

r

để có đẳng thức MN = mOA + nOB là:

1

1

1

1

1

1

A. m = 2 , n = 0

B. m = 0, n = 2

C. m = 2 , n = – 2

D. m = – 2 , n = 2

Hướng dẫn giải

Chọn D.Câu 92.Cho tam giác OAB . Gọi N là trung điểm của OB. Các số m, n thỏa mãn đẳng thức

uuur

uuu

r

uuu

r

AN = mOA + nOB . Khẳng định nào sau đây đúng?

A.m = −1 và n =1

2.m=−B. m = −4 và n = 2 .

C.

Hướng dẫn giải1

1

1

m = 1 và n =

và n =

2

4 . D.

2.Chọn A

m = −1r uuu

r

uuu

r 1 uuu

uuur 1 uuur uuu

r

r uuu

r⇒

1

1 uuu

n=

AN =

AO + AB = −OA + OB − OA = −OA + OB

2

2

2

2

uur

uuur

BI

=

k

BC (k ≠ 1). Hệ thức giữa

Câu 93. Cho hình bình hành ABCD. Gọi I là điểm xác định bởi

uur uuur uuur

AI , AB, AC và là:

uur

uuur

uuur

uur

uuur

uuur

AI

=

(k-1)

ABk

AC

AI

=

(1-k)

AB

+

k

AC

A.

B.

uur

uuur

uuur

uur

uuur

uuur

AI

=

(1

+

k)

ABk

AC

AI

=

(1

+

k)

AB

+

k

AC

C.

D.

Hướng dẫn giải

Chọn B.(Câu 94.))uuur

uuur

uur

uuur uur

( m; n)

Cho tam giác ABC , điểm I thoả mãn: 5MA = 2 MB . Nếu IA = mIM + nIB thì cặp số

bằng:

3 2

 2 3

 3 2

3 2

 ; ÷

 ; ÷

− ; ÷

 ;− ÷

5

5

5

5

5

5

A.

.

B.

.

C.

.

D.  5 5  .

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Ta có

uuur

uuur

uuu

r uu

r

uuu

r uur

uu

r uuur uur

uu

r 3 uuur 2 uur

5MA = 2MB ⇔ 5 MI + IA = 2 MI + IB ⇔ 5IA = 3IM + 2 IB ⇔ IA = IM + IB

5

5 .(Câu 95.() ()Cho tam giác ABC có M thuộc cạnh BC sao cho CM = 2 MB và I là trung điểm của AB .

Đẳng thức nào sau đây đúng?

uuur 1 uuu

r 1 uuur

uuur 1 uuu

r 1 uuur

IM = AB + AC

IM = AB − AC

6

3

6

3

A.

.

B.

.

uuur 1 uuu

r 1 uuur

uuur 1 uuu

r 1 uuur

IM = AB + AC

IM = AB + AC

3

3

3

6

C.

.

D.

.

Hướng dẫn giải

Chọn A.Ta có

uuur uur uuuu

r 1 uuu

r 1 uuur 1 uuu

r 1 uuur uuu

r

r 1 uuur

1 uuu

IM = IB + BM = AB + BC = AB + AC − AB = AB − AC

2

3

2

3

6

3

.(Câu 96.)Cho tam giác ABC có N thuộc cạnh BC sao cho BN = 2 NC và I là trung điểm của AB .

Đẳng thức nào sau đây đúng?

uur

r 2 uuur

uur 1 uuu

r 2 uuur

1 uuu

NI = − AB − AC

NI = AB − AC

6

3

6

3

A.

.

B.

.

uur 2 uuur 1 uuur

uur

u

u

u

r

u

u

u

2

1 r

NI = AB − AC

NI = − AB + AC

3

3

3

6

C.

.

D.

.

Hướng dẫn giảiChọn B.

uur uur uuur

r 2 uuur

r 2 uuur uuu

r

r 2 uuur

1 uuu

1 uuu

1 uuu

NI = BI − BN = − AB − BC = − AB − AC − AB = AB − AC

2

3

2

3

6

3

Ta có

.(Câu 97.)Cho tam giác ABC có I , D lần lượt là trung điểm AB, CI . Đẳng thức nào sau đây đúng?

uuur 1 uuu

r 3 uuur

uuur

r 1 uuur

3 uuu

BD = AB − AC

BD = − AB + AC

2

4

4

2

A.

.

B.

.

uuur

r 3 uuur

uuur

r 1 uuur

1 uuu

3 uuu

BD = − AB + AC

BD = − AB − AC

4

2

4

2

C.

.

D.

.

Hướng dẫn giải

Chọn B.uuur uur uur

r 1 uur

r 1 uu

r uuur

1 uuu

1 uuu

BD = BI + ID = − AB + IC = − AB + IA + AC

2

2

2

2

u

u

u

r

u

u

r

u

u

u

r

u

u

u

r

u

u

u

r

r 1 uuur

1

1

1

1

1

1 uuur

3 uuu

= − AB + IA + AC = − AB − AB + AC = − AB + AC

2

2

2

2

4

2

4

2

.()Vận dụng thấp

Câu 98.uuur

Cho tam giác ABC với phân giác trong AD . Biết AB = 5 , BC = 6 , CA = 7 . Khi đó AD

bằng:

r 7 uuur

r 5 uuur

r 5 uuur

5 uuu

7 uuu

7 uuu

5 uuur 7 uuur

AB + AC

AB − AC

AB + AC

AB − AC

12

12

12

12

A. 12

.

B. 12

.

C. 12

.

D. 12

.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Vì AD là phân giác trong của tam giác ABC nên:

uuur 5 uuur

BD AB 5

=

= ⇒ BD = DC

DC AC 7

7

uuur uuu

r 5 uuur uuur

⇔ AD − AB = AC − AD

7

uuur 7 uuu

r 5 uuur

⇔ AD = AB + AC

12

12

.(Câu 99.)Cho AD và BE là hai phân giác trong của tam giác ABC . Biết AB = 4 , BC = 5 và CA = 6 .

uuur

Khi đó DE bằng:

r 3 uuu

r

r 5 uuu

r

r 3 uuu

r

r 9 uuu

r

5 uuu

3 uuu

9 uuu

3 uuu

CA − CB

CA − CB

CA − CB

CA − CB

5

9

5

5

A. 9

.

B. 5

.

C. 5

.

D. 5

.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

AD là phân giác trong của tam giác ABC nên

CD AC 6

CD

6

=

= ⇒

=

DB AB 4

CD + DB 6 + 4

uuur 3 uuu

r

CD 6= ⇒ CD = CB

CB 10

5

.

u

u

u

r

r

CE 5

5 uuu

= ⇒ CE = CA

9

Tương tự: CA 9

.

uuur uuu

r uuur 5 uuu

r 3 uuu

r

DE = CE − CD = CA − CB

9

5

Vậy

.Câu 100. Cho tam giác ABC biết AB = 8, AC = 9, BC = 11. M là trung điểm BC, N là điểm trên đoạn

AC sao cho AN = x (0 < x < 9). Hệ thức nào sau đây đúng?

uuuu

r  1 x  uuur 1 uuur

uuuu

r  x 1  uuu

r 1 uuu

r

MN =  − ÷ AC + AB

MN =  − ÷CA + BA

2

2

2 9

9 2

A.

B.uuuu

r  x 1  uuur 1 uuur

MN =  + ÷ AC − AB

2

 9 2

C.uuuu

r  x 1  uuur 1 uuur

MN =  − ÷ AC − AB

2

9 2

D.

Hướng dẫn giảiChọn D.

Câu 101. Cho tam giác ABC có I , D lần lượt là trung điểm AB, CI , điểm N thuộc cạnh BC sao cho

BN = 2 NC . Đẳng thức nào sau đây đúng?uuur uuur

A. AN = DN .uuur

uuur

uuur

uuur

B. AN = 2 ND .

C. AN = 3DN .

Hướng dẫn giảiuuur

uuur

D. AD = 4 DN .Chọn D.

Gọi K là trung điểm BN.

 DN / / IK

uuur 1 uur⇒ DN = IK1

2

 DN = 2 IK

Xét ∆CKI ta có 

(1)ABN

Xét

ta có

 AN / / IK

uuur

uur

AN

=

2

IK1

 AN = 2 IK

(2)

uuur

uur

uuur

uuur

AN

=

2

IK

=

2.2

DN

=

4

DN .

Từ (1) và (2) suy ra5. Dạng 5: Tính độ dài véctơ – tổ hợp vectơ

Nhận biết

Câu 102. Cho tam giác đều ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.uuu

r uuur uuur

AB = AC = BCuuu

ruuuruuu

ruuu

ruuu

ruuu

ruuu

ruuuruuu

rB. AB = AC = BC ..C. AB + AC + BC = 3a .rD. AB + AC + BC = 3a .

Hướng dẫn giảiChọn A.

Câu 103. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC của tam giác đều ABC . Hỏi đẳng thức

nào dưới đây đúng?

uuur uuur

A. MA = MB .B.uuu

r uuur

AB = AC .uuuu

r uuu

r

MN = BC .C.

Hướng dẫn giảiChọn D.

Phân

tích:

uuur uuur

A. MA = MB sai vì chúng ngược hướng.

uuuu

rr

1 uuuuuuu

r uuu

r

MN = BC

2

C. MN = BC sai vì

.uuu

rB. 16.D..uuurB. AB = AC sai vì chúng khơng cùng phương.

D.uuur

uuuu

r

BC = 2 MNCâu 104. Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB = AC = 4. Vậy

A. 4 2 .uuur

uuuu

r

BC = 2 MNBCđúng.

bằng:C. 32.

Hướng dẫn giảiD. 4.Chọn A.

BC = BC = AB 2 + AC 2 = 16 + 16 = 4 2Câu 105. Cho hình vng ABCD có độ dài cạnh 3. Giá trị của

nhiêu?AC + BDA. 6.

B. 6 2 .

C. 12.

Hướng dẫn giải

uuur uuur

uuur uuur

uuur

AC + BD = 2 AO + 2OD = 2 AD = 2 AD = 6

Chọn A. vìlà bao

D. 0.A33B3

OD3CCâu 106. Cho tam giác đều ABC cạnh a. AB − AC có độ dài bằng:

A. a.B. 0.D. a 3 .C. 2a.

Hướng dẫn giảiChọn A.

AB − AC = CB = aCâu 107. Cho tam giác ABC vng cân tại A có AB = AC = 4. Vậy

A. 4 2 .B. 16.BCbằng:C. 32.

Hướng dẫn giảiD. 4.Chọn A.

BC = BC =Câu 108. BiếtAB 2 + AC 2 = 16 + 16 = 4 2AB = a, BC = 2aA. Khơng tính được.(a là một độ dài cho trước).B. 3a.ACbằng:C. a 5 .

Hướng dẫn giảiD. a.Chọn A.

vì khơng có cơ sở để tính

Câu 109. Cho hình chữ nhật ABCD, có AB = 4 và AC = 5. Tìm độ dài vectơ AB + BC .

A. 5.

B. 9.

C. 3.

D. 7.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

uuu

r uuur uuur

AB + BC = AC = 5

Câu 110. Cho hình vng ABCD cạnh a. Tìm độ dài vecơ AB + DC .

A. 2a.B. a.D. a 2 .C. 0.

Hướng dẫn giảiChọn A.

uuu

r uuur

uuur

AB + DC = 2 AB = 2a

Câu 111. Cho hình chữ nhật ABCD, có AB = 4 và AC = 5. Tìm độ dài vectơ AB − AC .

A. 3.

Chọn A.B.41 .uuu

r uuur uuu

r

AB − AC = CBD. ±3 .C. 9.

Hướng dẫn giải

ABBC = AC 2 − AB 2 = 52 − 4 2 = 3

Câu 112. Cho hình chữ nhật ABCD, có AB = 4 và AC = 5.

Tìm độ dài vectơ AB + AD .

DCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dạng 4: Phân tích 1 véctơ theo hai hay nhiều véctơ không cùng phương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×