Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lời mở đầu 1

Lời mở đầu 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện tài chính

Luận văn tốt nghiệp

III. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và biện pháp phòng chống

rủi ro tín dụng......................................................................................................15

1. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.............................................16

2. Các biện pháp phòng chống rủi ro tín dụng..........................................17

Chương 2: Thực trạng về hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Chi

nhánh ngân hàng ngoại thương Vinh...................................................................21

I. Khái quát về hoạt động của chi nhánh ngân hàng ngoại thương vinh

.............................................................................................................................21

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh ngân hàng ngoại

thương Vinh.........................................................................................................22

2. Tình hình hoạt động của Chi nhánh ngân hàng ngoại thương Vinh......24

2.1. Tình hình chung.................................................................................24

2.2. Cơng tác huy động vốn......................................................................25

2.3. Cơng tác sử dụng vốn.........................................................................27

2.4. Hoạt động bảo lãnh............................................................................29

2.5. Công tác kế toán.................................................................................29

2.6. Thanh toán XNK và kinh doanh dịch vụ............................................30

II. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng ngoại thương

Vinh.....................................................................................................................32

1. Thực trạng hoạt động tín dụng..............................................................32

2. Thực trạng và tình hình giải quyết nợ quá hạn tại Chi nhánh ngân

hàng ngoại thương Vinh......................................................................................33

2.1. Tình hình nợ quá hạn..........................................................................33

2.2. Tình hình giải quyết nợ quá hạn.........................................................34

3. Kết quả đạt được từ việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại

Chi nhánh ngân hàng ngoại thương Vinh............................................................35

4. Những tồn tại trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại

chi nhánh ngân hàng ngoại thương vinh..............................................................36

III. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng ngoại

thương Vinh.........................................................................................................37

SV: Bùi Đình LuyệnLớp K39 15.01Học viện tài chính

Luận văn tốt nghiệp

1. Nguyên nhân từ phía người vay............................................................37

2. Nguyên nhân từ phía ngân hàng............................................................38

3. Nguyên nhân khách quan......................................................................40

IV. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với nền kinh tế nói chung và Chi

nhánh ngân hàng ngoại thương Vinh nói riêng....................................................41

1. Đối với nền kinh tế................................................................................41

2. Đối với ngân hàng.................................................................................41

Chương 3: Những giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại

Chi nhánh ngân hàng ngoại thương Vinh............................................................43

I. Ý nghĩa của việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh

ngân hàng ngoại thương Vinh..............................................................................43

1. Ý nghĩa của việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi

nhánh ngân hàng ngoại thương Vinh...................................................................43

2. Phương hướng, mục tiêu, nhiệu vụ của Chi nhánh ngân hàng ngoại

thương Vinh trong năm 2005 và những sắp tới...................................................44

II. Một số biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi

nhánh ngân hàng ngoại thương Vinh..................................................................45

1. Xây dựng một quy trình xét duyệt cho vay khoa học và hợp lý...........46

1.1. Thẩm định dự án................................................................................46

1.2. Đánh giá khách hàng..........................................................................47

1.3. Cải tiến thủ tục cho vay......................................................................52

2. Phân tán rủi ro.......................................................................................52

3. Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng........................................................53

4. Các giải pháp đối với nợ quá hạn..........................................................54

III. Một số giải pháp hỗ trợ.......................................................................54

1. Kiến nghị đối với người vay vốn..........................................................54

2. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước................................................55

3. Kiến nghị đối với Chính phủ và các nghành có liên quan....................56

IV. Một số kiến nghị về những giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro

tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Vinh .......................................57

SV: Bùi Đình LuyệnLớp K39 15.01Học viện tài chínhLuận văn tốt nghiệpKết luận................................................................................59SV: Bùi Đình LuyệnLớp K39 15.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lời mở đầu 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×