Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

LUẬN VĂN CUỐI KHỐtách ra trở thành Xí nghiệp đèn công cộng trực thuộc Thành phố quản lý.

Nhiệm vụ của Sở Điện lực Hà Nội lúc này là:

- Quản lý vận hành lưới điện 35KV trở xuống.

- Kinh doanh phân phối điện.

- Làm chủ đầu tư các cơng trình phát triển lưới điện

Từ năm 1984, lưới điện Hà Nội bắt đầu được cải tạo với quy mô lớn

nhờ sự giúp đỡ của Liên Xơ. Tuy nhiên, do nguồn điện còn nhiều khó khăn

nên việc cấp điện cho Hà Nội vẫn không ổn định, chưa thoả mãn được nhu

cầu sản xuất và kinh doanh của nhân dân Thủ đô. Cuối năm 1984, điện năng

thương phẩm đạt 604,8 triệu KWh (khu vực Hà Nội 273,4 triệu KWh) tăng

26,8 lần so với nam 1954 và lưới điện đã phát triển tới 3.646,58km đường

dây cao, hạ thế.

Năm 1989, các tổ máy của Nhà máy thuỷ điện Hồ Bình lần lượt đưa

vào hoạt động, nguồn điện của Thủ đô dần được đảm bảo. Do việc cải tạo

lưới điện theo sơ đồ của Liên Xô chỉ mới đề cập đến việc cải tạo l ưới điện

trung thế nên lưới phân phối hạ thế còn nhiều nhược điểm : tổn thất cao, sự

cố nhiều. Được sự đồng ý của Bộ Năng lượng, Sở Điện lực Hà Nội đã tiến

hành cải tạo lưới điện hạ thế đảm bảo cho việc cấp điện ổn định, giảm tỷ lệ

tổn thất.

Từ năm 1991, được sự giúp đỡ của Chính Phủ Thuỵ Điển thông qua tổ

chức SIDA, Sở Điện lực Hà Nội đã tiến hành triển khai 5 dự án theo chương

trình cải tạo và nâng cấp lưới điện Hà Nội.

Đến tháng 4-1995 Sở Điện lực Hà Nội được đổi tên thành Công ty Điện lực

Thành phố Hà Nội, Công ty Điện lực TP Hà Nội đã mở rộng ra 9 quận,

huyện của thành phố và đã khắc phục mọi khó khăn để cung cấp điện năng

đầy đủ, ổn định phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đời sống các tầng lớp

nhân dân trên toàn Thành phố Hà Nội.

Năm 1997 để phục vụ cho công việc đổi mới và quy hoạch đô thị, công

ty Điện lực TP Hà Nội thành lập mới thêm 2 Điện lực nội thành là Điện lực

SV: L:ê Thị MỹLớp: K39 – 21.11LUẬN VĂN CUỐI KHOÁThanh Xuân và Điện lực Tây Hồ. Và đến năm 2004 tiếp tục thành lập thêm

hai điện lực mới nữa là Điện lực Hoàng Mai và Điện lực Long Biên để phục

vụ tốt điện năng cho sinh hoạt và sản xuất.

2.1.2- Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Công ty.

Công ty Điện lực Hà Nội có phạm vi hoạt động là khu vực Hà Nội và vùng

phụ cận, bao gồm : 9 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành.

2.1.2.1- Chức năng của Công ty:

- Tổ chức kinh doanh và vận hành lưới điện.

- Khảo sát điện và sửa chữa các thiết bị điện

- Xây lắp điện

- Sản xuất phụ kiện và thiết bị điện

- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị điện

- Tổ chức và hoàn thiện hệ thống kinh doanh truyền tải và phân phối điện

năng trên khu vực Hà Nội, thực hiện nghĩa vụ thu nộp tiền điện cho Tổng

công ty và ngân sách Nhà nứơc. Thực hiện các dịch vụ liên quan đến nghành

điện.

2.1.2.2- Nhiệm vụ của Công ty.

Để thực hiện tốt các chức năng trên Công ty đã đề ra các nhiệm vụ cụ

thể sau:

- Tổ chức tốt cơng tác kế hoạch hố:

+ Lập kế hoạch cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trong địa bàn

+ Lập kế hoạch mua bán điện năng thương phẩm, kế hoạch cung ứng điện

cho các thành phần kinh tế địa phương.

- Quản lý chặt chẽ khách hàng điện năng thương phẩm

- Tổ chức công tác cán bộ, lao động tiền lương và đào tạo.

- Tổ chức tốt công tác quản lý lưới điện trong thành phố, giảm thiểu thất

thoát.

- Tổ chức tốt công tác phát triển điện nông thôn.SV: L:ê Thị MỹLớp: K39 – 21.11LUẬN VĂN CUỐI KHOÁ- Phấn đấu giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, đặc biệt là chi phí trong quản

lý sản xuất, vận hành điện.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp với ngân sách nhà nước.

- Quản lý và vận hành các thiết bị truyền tải cao, trung và hạ áp, bảo đảm

cung cấp điện đầy đủ ( lưới điện phủ khắp các ngõ phố trong nội thành và

các khu vực phụ cận), ổn định (điện áp ổn định, ít dao động), liên tục (cung

cấp 24/24 giờ) với chất lượng cao, thực hiện tốt kế hoạch hàng năm và kế

hoạch 5 năm do ngành đề ra.

- Xây dựng phương án quy hoạch và phát triển lưới điện cao, trung và hạ áp

cho các thời kỳ. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch bảo dưỡng các thiết bị

điện nhằm ngày càng hoàn thiện lưới điện Hà Nội.

2.1.3- Đặc điểm hoạt động sản xuất- kinh doanh.

Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội là một cơng ty hạch tốn độc lập

thuộc Tổng cơng ty Điện lực Việt Nam.

Điện lực là một ngành sản xuất công nghiệp then chốt của nền kinh tế

quốc dân, tất cả mọi ngành sản xuất đều cần có điện mói hoạt động được.

Chính vì vậy, sản xuất điện phải đi trước các ngành kinh tế khác một bước;

yêu cầu cung cấp điện đầy đủ, ổn định, liên tục và an tồn được đặt lên hàng

đầu. sản phẩm điện có điểm đặc biệt là nó khơng mang hình thái hiện vật

như sản phẩm của các ngành công nghiệp khác mà là sản phẩm dưới dạng

năng lượng. Quy trình sản xuất vừa mang tính chất của ngành khai thác

(thuỷ điện), vừa mang tính chất của ngành cơng nghiệp chế biến (từ than,

dầu). Quy trình sản xuất từ thuỷ điện, nhiệt điện…có khác nhau nhưng đều

cho một sản phẩm điện đồng nhất, không nhiều dạng sản phẩm như các

ngành khác.

Quy trình cơng nghệ kỹ thuật của doanh nghiệp Điện lực hoàn chỉnh

bao gồm đầy đủ các khâu: Phát điện, truyền tải và phân phối điện, đây là

một q trình khép kín có tác động qua lại trực tiếp với nhau. Thời gian sản

xuất ra điện, truyền tải điện (quá trình vận chuyển sản phẩm ) và tiêu dùngSV: L:ê Thị MỹLớp: K39 – 21.11LUẬN VĂN CUỐI KHOÁđiện cùng xảy ra đồng thời. Ngành điện khơng có sản phẩm tồn kho, khơng

có bán thành phẩm và sản phẩm dở dang cũng như khơng có trường hợp

hàng đã bán bị trả lại (đối với sản phẩm điện) như các ngành sản xuất khác.

Vì vậy, việc tiêu dùng điện có ảnh hưởng chặt chẽ đến sản xuất điện. Hơn

nữa việc tiêu dùng điện cũng hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật và tự

trang bị, đầu tư của ngành điện, người sử dụng điện không làm chủ được sản

phẩm mà mình đã mua và phụ thuộc vào sự điều hành sản xuất, truyền tải

và phân phối điện của người bán.

Việc sản xuất điện được giao cho các nhà máy điện đảm nhận. Sản

phẩm của các nhà máy điện là sản lượng điện đã sản xuất ra trừ đi lượng

điện dùng để sản xuất điện, sản lượng điện này gọi là điện thanh cái.

Điện thanh cáiTổng sản lượng điện

do nhà máy điện sản

xuất ra=-sản lượng điện dùng

để sản xuất

điện ở nhà máy điệnĐiện do các nhà máy sản xuất ra, muốn đưa đến người sử dụng điện

phải qua hệ thống truyền tải, phân phối điện. Chức năng này được giao cho

các công ty truyền tải điện và công ty Điện lực đảm nhận trên địa dư từng

thành phố, tỉnh thành. Hệ thống truyền tải điện gồm: cột, đường dây cao thế

(từ 66KV đến 220KV và 500KV), hệ thống điện trung thế (từ 6KV đến

35KV), các trạm biến thế điện và mạng lưới điện hạ thế. Hệ thống truyền tải

điện đi càng xa, càng mở rộng thì càng hao hụt nhiều ở đường dây và trạm

biến áp. Sản lượng điện của hệ thống truyền tải phân phối là lượng điện

thương phẩm tức là sản lượng điện truyền dẫn đến người sử dụng điện. Điện

thương phẩm bằng điện thanh cái của các nhà máy phát điện đưa lên máy

truyền tải trừ đi sản lượng điện hao hụt mất mát trên hệ thống truyền tải và

phân phối (tổn thất điện).

Điện

thương

phẩmSV: L:ê Thị Mỹ=Điện

thanh cái-tổn thất

điệnLớp: K39 – 21.11LUẬN VĂN CUỐI KHỐQuy trình sản xuất- truyền tải- phân phối điện:

Phát điện

Nhà máy

SX điệnTruyền tải điện

qua đường dây và

các trạm biến thếPhân phối điện

các trạm

biến ápTiêu thụ điện

Các DN, nhà

máy và các hộỞ các doanh nghiệp điện lực, bên cạnh mục tiêu là hiệu quả kinh

doanh, thì mục tiêu phục vụ chính trị và phục vụ xã hội cũng được đặt lên

hàng đầu. Thậm chí có những lúc mục tiêu phục vụ chính trị và phục vụ xã

hội phải được đặt lên trên mục tiêu hiệu quả kinh doanh.

Ví dụ: trong những ngày lễ, tết công ty phải huy động tối đa công suất các

máy giám sát vận hành điện tự động, các máy phát điện tự động dự phòng...

bảo đảm không để mất điện trong những ngày này để phục vụ tốt nhất nhu

cầu sử dụng cho nhân dân.

Bên cạnh đó, yếu tố an tồn và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng cả về phía

người sản xuất, người vận hành và người sử dụng cũng được các doanh

nghiệp Điện lực đặc biệt chú ý.

Phần trên là các đặc điểm chung trong sản xuất- kinh doanh của các

doanh nghiệp Điện lực nằm trong cơ cấu của Tổng công ty Điện lực Việt

Nam. Sau đây là đặc điểm riêng trong hoạt động sản xuất- kinh doanh của

Công ty Điện lực Hà Nội.

Cơng ty Điện lực Hà Nội có 14 điện lực thành viên (gồm 9 Điện lực nội

thành và 5 Điện lực ngoại thành) đóng trên địa dư của 14 quận, huyện trong

nội thành và ngoại thành của Thành phố. Các Điện lực thành viên được

Công ty cấp vốn bằng tiền mặt và vật tư kinh doanh, được phân quyền quản

lý hoạt động kinh doanh điện tại quận, huyện mình. Các Điện lực thành viên

hạch toán phụ thuộc và phải thực hiện chế độ quản lý và hạch tốn tài chính

theo đúng quy chế phân cấp của Công ty.SV: L:ê Thị MỹLớp: K39 – 21.11LUẬN VĂN CUỐI KHỐQuy trình kinh doanh mua bán điện của Cơng ty Điện lực HN có thể

khái quát theo sơ đồ sau (Sơ đồ 2.1)

Tổng công ty sẽ dựa vào số điện mua đầu nguồn của Công ty ĐLHN để

xác định doanh thu của công ty TTĐ1, còn Cơng ty ĐLHN sẽ dựa vào số

điện mua đầu nguồn này để xác định chi phí mua điện của Tổng cơng ty(sau

đó sẽ tập hợp vào giá thành điện thương phẩm). Đối với ngành điện, điện sản

xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, khơng thể có trường hợp điện do Công

ty TTĐ1 truyền về trạm đầu nguồn thành phố HN là 3 triệu KWh trong 1

ngày đêm nhưng công ty ĐLHN chỉ mua 2 triệu KWh được do đó, điện

truyền tải về bao nhiêu, cơng ty TTĐ1 được tính doanh thu và Cơng ty

ĐLHN được xác định chi phí bấy nhiêu. Tuy nhiên, việc xác định thời điểm

điện truyền vào trạm đường dây đầu nguồn thành phố HN để tính doanh thu

của cơng ty TTĐ1 và tính chi phí mua điện của cơng ty ĐLHN chỉ mang tính

lý thuyết vì trên thực tế thời điểm này diễn ra rất nhanh và xảy ra liên tục (do

dòng điện truyền liên tục, khơng thể tính doanh thu và chi phí theo từng giây

một), kế tốn chỉ có thể xác định một cách tương đối 1 lần đối với doanh thu

và chi phí mua điện theo tháng, quí , năm nhằm tạo thuận lợi cho cơng tác kế

tốn. Đây cũng chính là một đặc thù của Cơng ty ĐLHN bởi tất cả các khâu

từ sản xuất đến phân phối tiêu dùng điện là một dây chuyền khép kín tồn

ngành.

2.1.4- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty.

Xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ mà cấp trên giao, việc tổ chức xây

dựng bộ máy quản lý của công ty phải vừa phù hợp với đặc điểm của ngành

nghề sản xuất kinh doanh vừa đáp ứng được nhu cầu về mặt nhân lực và chất

lượng sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Công ty tổ chức quản lý theo mơ hình trực tuyến chức năng. Đứng đầu

cơng ty là Giám độc, Giám đốc công ty là người đại diện cho quyền lợi và

nghĩa vụ của tồn cơng ty trước cơ quan cấp trên và trước pháp luật.SV: L:ê Thị MỹLớp: K39 – 21.11LUẬN VĂN CUỐI KHOÁGiúp việc cho Giám đốc là 3 phó giám đốc: một phó giám đốc kinh doanh,

một phó giám đốc kỹ thuật và một phó giám đốc phụ trách đầu tư xây dựng.

Ngồi việc uỷ quyền cho các phó giám đốc, giám đốc cơng ty còn trực tiếp

chỉ đạo thơng qua các trưởng phòng.

Các phòng ban chức năng được tổ chức theo yêu cầu của quản lý sản xuất

kinh doanh, chịu sự lãnh đạo và giúp việc cho Ban giám đốc, đảm bảo cho

mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tụ. Chức năng,

nhiệm vụ của từng phòng ban được quy định như sau:

+ Văn phòng cơng ty:

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp giám đốc trong quản lý, chỉ đạo

cơng tác quản trị, văn phòng, văn thư...và một số công việc khác được giao.

Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra đơn đốc các đơn vị thực hiện.

+Phòng Kế hoạch:

Có nhiệm vụ tham mưu,đề xuất giúp Giám đốc công ty trong quản lý,

chỉ đạo công tác quản trị kế hoạch: kế hoạch chiến lược, kế hoạch dài hạn,

ngắn hạn…

+ Phòng Tổ chức lao động:

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc Công ty trong quản lý,

chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, công tác tổ chức sản xuất, công tác đào tạo

phát triển nguồn nhân lực, cơng tác lao động tiền lương...

+ Phòng Kỹ thuật:

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Giám đóc Cơng ty trong quản lý,

chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật ở các khâu quy hoạch, xây dựng, vận hành,

sửa chữa, cải tạo lưới điện...

+Phòng Tài chính kế tốn.

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc Công ty trong quản lý,

chỉ đạo cơng tác quản lý tài chính, cơng tác hạch tốn kinh tế, cơng tác phân

tích hoạt động kinh tế và nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn, công tác

thống kê thông tin kinh tế... Tổ chức ghi chép, tính tốn và phản ánh chính

SV: L:ê Thị MỹLớp: K39 – 21.11LUẬN VĂN CUỐI KHOÁxác, trung thực, kịp thời đầy đủ toàn bộ tài sản, nguồn vốn; phân tích kết quả

hoạt động SXKD của Cơng ty. Lập đầy đủ, gửi đúng hạn các báo cáo quyết

toán tài chính của khối SXKD, xây dựng cơ bản và hợp nhất tồn Cơng ty

theo đúng quy định. Tổ chức kiểm tra, xét duyệt báo cáo quyết tốn tài chính

của các đơn vị trực thuộc...

+ Phòng Vật tư:

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc Công ty trong quản lý,

chỉ đạo công tác mua sắm, quản lý, theo dõi, cấp phát vật tư thiết bị và một

số công việc khác được giao, thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đơn đốc các

đơn vị thực hiện.

+ Phòng Bảo vệ qn sự:

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc Công ty trong quản lý,

chỉ đạo công tác tổ chức hoạt động bảo vệ, quân sự...

+ Phòng Quản lý đầu tư xây dựng.

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc Công ty trong quản lý,

chỉ đạo công tác quản lý đầu tư xây dựng và một số công việc khác được

giao.

+ Phòng Kinh doanh bán điện.

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc Công ty trong quản lý,

chỉ đạo công tác kinh doanh điện năng trong tồn Cơng ty theo quy định …

+ Phòng Kinh tế đối ngoại, xuất nhập khẩu.

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc Công ty trong quản lý,

chỉ đạo hoạt động kinh tế đối ngoại, hợp tác quốc tế, xuất nhập khẩu vật tư

thiết bị theo phân cấp của Tổng công ty ; hoạt động nghiên cứu, phát triển

thị trường...

+ Phòng Thanh tra :

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc Công ty trong quản lý,

chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân...

+ Phòng Quản lý tiếp nhận lưới điện nông thôn.

SV: L:ê Thị MỹLớp: K39 – 21.11LUẬN VĂN CUỐI KHỐCó nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc Công ty trong quản lý,

chỉ đạo công tác quản lý, tiếp nhận lưới điện nông thôn của Công ty ...

+ Phòng Bảo hộ lao động.

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc Công ty trong quản lý,

chỉ đạo cơng tác an tồn lao động, cơng tác bảo hộ lao động, phòng chống

bão lụt..

+ Phòng Quản lý đấu thầu.

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc Công ty trong quản lý,

chỉ đạo công tác đấu thầu trong tồn Cơng ty...

+ Phòng Thi đua tun truyền.

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc Công ty trong quản lý,

chỉ đạo công tác thi đua tuyên truyền của Cơng ty …

Do tính chất đặc thù kinh doanh của ngành điện là quản lý lưới điện

theo khu vực, nên Công ty đã phân cấp cho 14 Điện lực nội, ngoại thành và

các xưởng, đội trực tiếp hoạt động quản lý, kinh doanh bán điện và giải

quyết các sự cố trên lưới điện:

14 Điện lực bao gồm:

+ 9 Điện lực nội thành: Ba Đình, Hồn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà

Trưng, Thanh Xuân, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên.

+ 5 Điện lực ngoại thành: Từ Liêm, Gia Lâm, Đơng Anh, Thanh Trì,

Sóc Sơn.

Các Điện lực được phân cấp quản lý và vận hành lưới điện kinh doanh

bán điện thuộc địa phận từng quận, huyện. Điện lực là nơi trực tiếp nhận và

giải quyết các nhu cầu xin cấp điện của khách hàng, có nhiệm vụ tổ chức

quản lý tốt công tác vận hành lưới điện sửa chữa, thực hiện tốt việc cấp điện

liên tục, an toàn, đảm bảo chất lượng.

+ Đội quản lý đường dây cao thế: giải quyết nhanh các sự cố trên lưới cao

thế, tổ chức đại tu, sửa chữa lưới điện phục vụ yêu cầu sản xuất chung.

+ Đội quản lý cáp ngầm: Quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện ngầm.

SV: L:ê Thị MỹLớp: K39 – 21.11LUẬN VĂN CUỐI KHỐ+ Đội thí nghiệm: Có chức năng thí nghiệm, chạy thử, kiểm tra tiêu chuẩn

các thiết bị điện trước khi đưa vào vận hành.

+ Đội đại tu: Có nhiệm vụ quản lý, vận hành, sửa chữa, duy trì, bảo dưỡng

các trạm biến áp 110KV cung cấp cho thành phố.

+ Trung tâm điều độ thông tin: có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động truyền

tải điện trên lưới, đảm bảo thông tin cho việc vận hành lưới điện được chính

xác an tồn và hiệu quả.

+ Xí nghiệp quản lý lưới điện 110KV: quản lý và vận hành lưới điện 110KV

tại các trạm đầu nguồn khu vực Hà Nội.

+ Xưởng cơng tơ: có nhiệm vụ sửa chữa, đảm bảo độ chính xác của cơng tơ

điện và các thiết bị đo điện trước khi đưa vào sử dụng.

+ Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội: là ban quản lý chuyên trách nghiên

cứu và triển khai dự án cải tạo và phát triển lưới điện Hà Nội.

Ngoài ra, để đảm bảo công tác kinh doanh bán điện, cung ứng điện liên

tục, xử lý kịp thời các sự cố, hàng năm Cơng ty còn phải cải tạo, nâng cấp,

sửa chữa lưới điện và phục vụ các nhu cầu sử dụng điện khác của khách

hàng như: xây dựng các trạm biến thế, lắp đặt các hệ thống đường dây điện...

Các hoạt động kinh doanh phụ này đều được các Điện lực, các xưởng, đội

của Cơng ty đảm nhiệm.

Nhìn chung, Công ty đã xây dựng được một bộ máy quản lý chặt chẽ

hiệu lực chỉ huy mạnh mẽ, kịp thời. Đồng thời, thủ trưởng đơn vị lại được

khối lượng các phòng ban gánh vác bớt những phần việc mang tính chất

chun mơn sâu và đặc thù. Chính vì vậy, mà trong những năm qua Công ty

đã bước vào kinh doanh một cách ổn định, hiệu quả góp phần phát triển kinh

tế trên địa bàn Thủ đô.

Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty được khái quát qua sơ đồ sau

(Sơ đồ 2.2)SV: L:ê Thị MỹLớp: K39 – 21.11LUẬN VĂN CUỐI KHỐ2.1.5. Đặc điểm hộ máy kế tốn ở Cơng ty.

2.1.5.1. Sơ đồ bộ máy kế tốn.

Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn vừa tập trung vừa phân tán

*) Nội dung :

Ở đơn vị chính có phòng kế tốn trung tâm và ở các đơn vị phụ thuộc

có phân cấp quản lý kinh tế tài chính cũng có tổ chức bộ máy kế tốn riêng.

- Ở phòng kế tốn trung tâm có nhiệm vụ :

+ Thực hiện tồn bộ cơng tác kế tốn phát sinh ở đơn vị chính.

+ Hướng dẫn và kiểm tra cơng tác kế tốn ở các đơn vị thành viên.

+ Lập kế hoạch giao các chỉ tiêu tài chính cho các đơn vị trực thuộc Cơng

ty.

+ Thu nhận, kiểm tra các Báo cáo kế tốn của đơn vị phụ thuộc và lập Báo

cáo kế toán chung tồn đơn vị.

- Ở các đơn vị kế tốn phụ thuộc :

+ Thực hiện tồn bộ cơng tác kế tốn phát sinh ở đơn vị mình, định kỳ lập

và gửi báo cáo kế tốn về phòng kế tốn trung tâm.

*) Mơ hình tổ chức bộ máy kế tốn được thể hiện qua sơ đồ 2.3

Việc áp dụng hình thức kế toán này là xuất phát từ lĩnh vực hoạt động

của đơn vị (kinh doanh điện năng và vận hành lưới điện , xây lắp điện…) và

xuất phát từ quy mô cũng như phạm vi hoạt động của Công ty (quy mô hoạt

động lớn và phạm vi hoạt động rộng phân khắp thành phố Hà Nội), mức độ

phân cấp quản lý, trình độ trang bị kỹ thuật tương đối tốt cho cơng tác kế

tốn.

Vì vậy, mà nó đã phát huy được ưu điểm là đảm bảo sự lãnh đạo tập

trung thống nhất cơng tác kế tốn của Cơng ty, dễ phân cơng cơng việc kế

tốn lại vừa giúp cho việc kiểm tra, kiểm soát của kế toán được cụ thể hơn,

tạo điều kiện tăng cường hạch toán kinh doanh trong nội bộ các đơn vị phụ

thuộc.SV: L:ê Thị MỹLớp: K39 – 21.11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×