Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1- Nhận xét, đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực Hà Nội.

1- Nhận xét, đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực Hà Nội.

Tải bản đầy đủ - 0trang

LUẬN VĂN CUỐI KHOÁThứ hai: Việc tổ chức bộ máy kế tốn theo hình thức vừa tập trung vừa phân

tán rất phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

trong điều kiện phạm vi hoạt động phân tán khắp địa bàn thành phố, và quy

mô hoạt động rộng. Nhân viên kế tốn có trình độ chun mơn, sử dụng kế

tốn máy thành thạo. Nhân viên kế tốn của các đơn vị trực thuộc của Cơng ty

đã thực hiện tốt việc theo dõi tình hình cung cấp, sử dụng vật tư, cung cấp đầy

đủ chứng từ cho kế toán nguyên vật liệu và kế toán tập hợp chi phí tính giá

thành. Mỗi phần hành kế tốn lại được phân công, phân nhiệm cho một hoặc

một số người chịu trách nhiệm thực hiện. Tuy nhiên giữa các phần hành lại có

mối liên hệ mật thiết với nhau, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả cơng tác kế

tốn trong Công ty.

Thứ ba: Trong điều kiện áp dụng kế tốn máy, số lượng chủng loại ngun vật

liệu của Cơng ty là rất đa dạng, phong phú về chủng loại. Cơng ty đã tiến

hành mã hố được các đối tượng quản lý (danh điểm vật tư, kho, tài khoản)

một cách chi tiết thuận lợi cho cơng tác kế tốn. Hạch toán tổng hợp nguyên

vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên là hợp lý cho phép theo dõi

một cách thường xuyên tình hình nhập-xuất-tồn. Cũng như việc áp dụng hạch

toán chi tiết theo phương pháp ghi thẻ song song cho phép kế tốn có thể biết

số lượng tồn kho của vật tư theo từng kho tại thời điểm bất kỳ. Giúp cho việc

quản lý và dự trữ phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thứ tư: Tình hình quản lý nguyên vật liệu.

*) Khâu mua sắm nguyên vật liệu.

Để có nguyên vật liệu phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh thì

trước hết mua nguyên vật liệu là công việc quan trọng hàng đầu. ở Công ty

việc mua sắm vật tư đã thực hiện theo đúng quy chế đấu thầu. Tất cả nguyên

vật liệu mua sắm đều phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với lưới điện

thành phố, sử dụng được nhiều ngun vật liệu có tính năng kỹ thuật vượt trội

về các thơng số như : cấp chính xác, mức tiêu thụ năng lượng, khả năng chịuSV: L:ê Thị MỹLớp: K39 – 21.11LUẬN VĂN CUỐI KHỐdòng ngắn mạch… góp phần rất lớn vào việc giảm tổn thất điện năng, giảm

bớt sự cố lưới điện.

Việc mua sắm nguyên vật liệu đã có sự phối hợp thực hiện đồng bộ và

chặt chẽ giữa các đơn vị từ khâu lập kế hoạch trên cơ sở yêu cầu thực tế của

công tác vận hành, công tác sửa chữa lớn, công tác xây dựng cơ bản đến khâu

tổ chức đấu thầu mua sắm, tiếp nhận.

*) Khâu bảo quản và dự trữ.

Do khối lượng nguyên vật liệu là rất nhiều nên Công ty đã tổ chức

thành 3 kho địa lý riêng để thuận tiện cho việc nhập kho, bảo quản và xuất

kho. Đó là các kho đặt tại Nhân Chính, Đại Thanh và kho ở Đơng Anh . Trong

mỗi kho địa lý lại chia ra thành nhiều kho theo từng chủng loại , đối tượng

công dụng kinh tế, sắp xếp một cách hợp lý nên thuận tiện cho việc nhập, xuất

kho, kiểm tra, kiểm kê khi cần thiết. Đồng thời lại giúp cho việc bảo quản dự

trữ vật tư được thuận tiện, đảm bảo tốt chất lượng vật tư phục vụ cho hoạt

động sản xuất kinh doanh.

Hơn nữa các thủ kho lại có tinh thần trách nhiệm cao với cơng việc,

khơng làm thất thốt vật tư. Cơng việc ghi chép và đối chiếu với kế toán

nguyên vật liệu của thủ kho được thực hiện khá tốt, thuận lợi cho cơng tác

hạch tốn ngun vật liệu được chính xác, kịp thời.

Ngoài ra để quản lý tốt nguyên vật liệu trong kho, định kỳ hàng năm

vào cuối năm, Công ty tiến hành tổ chức kiểm kê, đánh giá vật liệu để kiểm

tra tình hình bảo quản nguyên vật liệu. Từ đó có những biện pháp xử lý cần

thiết. Thơng qua đó, còn đánh giá cơng tác dự trữ ngun vật liệu có phù hợp

với định mức dự trữ khơng, tránh tình trạng dự trữ quá nhiều gây ứ đọng vốn.

Hoặc tránh tình trạng dự trữ q thấp khơng đủ đáp ứng kịp thời những

trường hợp có sự cố xảy ra.

*) Khâu sử dụng:

Các đơn vị đều phải thực hiện việc lập định mức sử dụng nguyên vật

liệu vì vậy mà việc sử dụng đảm bảo sử dụng tiết kiệm không vượt quá định

SV: L:ê Thị MỹLớp: K39 – 21.11LUẬN VĂN CUỐI KHOÁmức. Tạo điều kiện tiết kiệm vật tư, giảm được chi phí ngun vật liệu từ đó

góp phần hạ giá thành.

Thứ năm: Hiện nay, tại phòng tài chính kế tốn đã được trang bị một số máy

móc hiện đại như: máy vi tính, máy in, máy fax, máy photocopy….phục vụ

tốt cho cơng tác kế tốn. Nhờ đó mà các bảng biểu, các sổ sách được thực

hiện và in ra kịp thời đảm bảo cập nhật thông tin kế tốn cho bộ phận quản lý,

góp phần xử lý thơng tin nhanh và chính xác hơn, nâng cao hiệu quả công

việc.

Thứ sáu: Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho. Hiện nay Công ty đánh giá trị

giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền

liên hồn trong điều kiện áp dụng máy vi tính là rất phù hợp. Đảm bảo cung

cấp thông tin một cách kịp thời cho kế toán quản trị, hơn nữa do việc tính giá

tự động trên máy nên làm cho việc hạch toán vật tư xuất kho trở nên đơn giản

hơn.

3.2- Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật

liệu tại Cơng ty Điện lực Hà Nội.

Trong q trình hạch tốn, bên cạnh những ưu điểm thì vẫn còn những

vấn đề tồn tại nhất định. Cần phải hồn thiện để đảm bảo tính chính xác, khoa

học và có hiệu quả trong cơng tác quản lý của Công ty. Những tồn tại thể hiện

là:

Thứ nhất: Việc sử dụng mẫu sổ chưa hợp lý. Công ty áp dụng hình thức sổ kế

tốn nhật ký chung nên cần thiết phải có sổ "nhật ký chung" vì sổ "nhật ký

bảng kê tài khoản" của Công ty không theo dõi được từng nghiệp vụ phát

sinh, cũng như ngày tháng phát sinh chúng, và không thể hiện được số chứng

từ, số ghi sổ của các phiếu nhập, xuất chính là căn cứ ghi sổ của nó.

Theo em Cơng ty nên sử dụng sổ "nhật ký chung" theo mẫu quy định

sau:SV: L:ê Thị MỹLớp: K39 – 21.11LUẬN VĂN CUỐI KHOÁSỔ NHẬT KÝ CHUNGBiểu:10Từ ngày… Đến ngày

Chứng từ

S Ngày

Diễn giảiSố

TKhiệu Số phát sinh

Nợ

Cộng số trang trước chuyển sang

……..

Cộng chuyển sang trang sau

Với các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong tháng 12/2004 ta có

thể mở sổ nhật ký chung theo Biểu 10.

Thứ hai: Trong nghiệp vụ xuất vật tư đem bán kế toán hạch toán nghiệp vụ

này theo định khoản :

Nợ TK 911

Có TK 152

Theo em việc hạch tốn như vậy là chưa hợp lý. Mà trong bút toán này để

phản ánh được bút toán giá vốn nguyên vật liệu xuất bán. Cần hạch toán qua

tài khoản 632 : Nợ TK 632

Có TK 152

Sau đó máy sẽ tự động thực hiện bút toán kết chuyển giá vốn theo định khoản

Nợ TK 911

Có TK 632

Cụ thể từ phiếu xuất kho số 2/12/04 ngày 29/12/2004 về việc xuất bán

75 cái TI hạ thế 300/5, đơn giá 812.446/cái cho xí nghiệp sứ thuỷ tinh cách

điện. Kế toán nhập chứng từ vào máy theo định khoản:

- Bút tốn giá vốn:Nợ TK 91148: 60.933.450

Có TK 1528226: 60.933.450Sẽ chuyển thành:

Nợ TK 632: 60.933.450

Có TK 1528226: 60.933.450

Sau đó máy sẽ tự động kết chuyển giá vốn xác định kết quả qua bút toán:

SV: L:ê Thị MỹLớp: K39 – 21.11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1- Nhận xét, đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực Hà Nội.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×