Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1: Giáo dục trung học phổ thông và chi ngân sách cho giáo dục trung học phổ thông

Chương 1: Giáo dục trung học phổ thông và chi ngân sách cho giáo dục trung học phổ thông

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Giáo trình Quản trị Tài chính doanh nghiệp (dành cho lớp chuyên

ngành và lớp chuyên ngành của HVTC.)

2. Luật NSNN và hướng dẫn thi hành luật NSNN xuất bản 06/2002 –

NXB Tài chính.

3. Miễn giảm thống kê tỉnh Lạng Sơn các năm 2001, 2002,2003 của Cục

Thống kê Tỉnh Lạng Sơn.

4. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi NSNN và dự tốn NSNN

cá năm 2002,2003,2004 UBND tỉnh Lạng Sơn.

5. Định hướng Phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2000 –

2010.

6. Dự toán thu, chi các năm 2002,2003,2004 của Sở TC Lạng Sơn

7. Tổng hợp quyết toán thu chi các năm 2002,2003,2004 của Sở TC Lạng

Sơn.

8. Phương hướng chi của Sở GD - ĐT tỉnh Lạng Sơn

9. Các tài liệu khác của phòng TC hành chính sự nghiệp.SV: Chu Hải ĐônLớp: K39 – 01.02LỜI CAM ĐOAN

Tôi là Chu Hải Đơn sinh viên lớp K39/01.02 Khoa Tài chính cơng –

Học Viện Tài Chính tơi xin cam đoan chun đề về đề tài “Một số giải pháp

nhằm tăng cường công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục

trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn” Trong thời gian tới là cơng trình nghiên

cứu riêng của tơi. Mọi số liệu và kết quả trong bài là hoàn toàn có thực, xuất

phát từ tình hình thực tế tại tỉnh Lạng Sơn

Người viết

Chu Hải ĐônSV: Chu Hải ĐônLớp: K39 – 01.02MC LC

Lời mở đầu...............................................................................................................................1

chơng 1.......................................................................................................................................3

Giáo dục trung học phổ thông và chi ngân sách cho giáo dục trung học phổ th«ng....31.1- Khái niệm, vị trí và vai trò của chi ngân sách nhà nước cho giáo dục

Trung học phổ thông.....................................................................................3

1.1.1- Khái niêm chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ

thơng:.............................................................................................................3

1.1.2- Vị trí và vai trò của chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học

phổ thông;......................................................................................................3

1.2- Chi ngân sách cho giáo dục Trung học phổ thông:................................7

1.2.1- Nội dung chi ngân sách cho giáo dục Trung học phổ thông:..............7

1.2.2- Đặc điểm chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ

thông:...........................................................................................................10

1.3.- Quản lý chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục Trung học phổ thông:. . .12

1..3.1- Lập dự toán chi NSNN cho giáo dục Trung học phổ thơng:............12

1.3.2- Chấp hành dự tốn chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung

họcphổ thơng:..............................................................................................13

1.3.3- Quyết tốn chi ngân sỏch nh nc cho giỏo dcTrung hcph

thụng:...........................................................................................................14

Chơng 2.................................................................................................................. 15

Thực trạng đầu t và quản lý chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục trung học phổ

thông ở tỉnh Lạng Sơn trong thêi gian qua.........................................................152.1.Vài nét về đặc điểm tự nhiên, Kinh tế -Xã hội tỉnh Lạng Sơn:.............15

2.2.Thực trạng giáo dục Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn:17

2.3. Thực trạng đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ

thông ở Lạng Sơn :......................................................................................20

2.3.1. Tổng quan về chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ

thông:...........................................................................................................20

2.3.2. Đánh giá cơ cấu chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp Giáo dục

Trung học phổ thông:..................................................................................22

2.4 .Thực trạng quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học

phổ thông:....................................................................................................30SV: Chu Hải ĐônLớp: K39 – 01.022.4.1. Lập dự toán chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ

thông ở tỉnh Lạng Sơn:................................................................................30

2.4.2. Chấp hành dự toán chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học

phổ thơng ở tỉnh Lạng Sơn:.........................................................................33

2.4.3. Quyết tốn chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ

thông tnh Lng Sn:................................................................................34

Chơng 3:................................................................................................................. 36

Một số giải pháp nhằm tăng cờng quản lý chi Ngân sách nhà nớc cho giáo dục

Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn trong thêi gian tíi ................................363.1. Chủ trương phát triển giáo dục Trung học phổ thông tỉnh Lạng Sơn

trong thời gian tới:.......................................................................................36

3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi Ngân sách nhà nước

cho giáo dục Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn :.................................39

3.2.1. Xây dựng tiêu chuẩn định mức chi cho giáo dục Trung học phổ thông

hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng:...............................................39

3.2.2. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục Trung học phổ thông

Lạng Sơn:....................................................................................................40

3.2.3. Tiếp tục tăng cường tự quản lý chi cho giáo dụcTrung học phổ thông

hơn nữa để tạo điều kiện cho các đơn vị này ngày càng nâng cao được tính

tự chủ của mình vài đây là một đơn vị có thu:............................................41

3.2.4. Tiếp tục hồn thiên cơ chế cấp phát kinh phí theo hướng cấp phát

theo dự tốn:................................................................................................43

3.2.5 Bố trí cơ cấu chi tiêu Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học

phổ thông hợp lý:........................................................................................44

3.2.6. Tăng cường quản lý Ngân sách cho giáo dục Trung học phổ thông ở

tất cả các khâu của chu trình Ngân sách và tăng cường công tác Thanh tra,

kiểm tra:.......................................................................................................46

3.2.7. Tăng cường đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ kế tốn cơ sở:.....48

Kết luận...........................................................................................................50SV: Chu Hải ĐơnLớp: K39 – 01.02Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1: Giáo dục trung học phổ thông và chi ngân sách cho giáo dục trung học phổ thông

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×