Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ HOẠT DỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ HOẠT DỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆPHỌC VIỆN TÀI CHÍNHsố cơng ty chưng khoan sau : Cơng ty cổ phần chưng khốn Bảo Việt, cơng ty

cổ phần chứng khốn Sài Gòn, cơng ty cổ phần chứng khốn Thăng Long …

• Cơng ty trách nhiệm hữu hạn ( TNHH)

Đây là loại hình cơng ty mà theo đó các thành viên góp vốn phải chịu

trách nhiệm giớ hạn trong số vốn mà họ đã góp. Cơng ty TNNH có hai loại

hình chính đó là cơng ty TNHH một thành viên và công ty TNHH nhiều thành

viên. Tùy theo lượng vốn góp của các bên mà xác định chức chủ tịch hội đòng

quản trị.

Ưu điểm của loại hình cơng ty này là có thể huy động vốn dễ dàng

thông qua việc bổ xung vốn của các thành viên góp vốn hoặc huy động vốn

trên thị trường chứng khốn thơng qua việc phát hành cổ phiếu hoặc trái

phiếu. Theo loại hình này có một số cơng ty chunwhs khốn như : Cơng ty

TNHH chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam, Cơng ty TNHH

chứng khốn ngân hàng ngoại thương Việt Nam, cơng ty TNHH chứng khốn

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam…

• Cơng ty hợp danh.

Là cơng ty có từ hai thành viên góp vốn tạo nên. Tùy vào số vốn góp

của các bên tham gia mà xác định thành viên ban giám đốc. Thành viên thanm

gia vào việc điều hành công ty được gọi là thành viên hợp danh. Các thành

viên phải chịu trách nhiệm vơ hạn về những nghĩa vụ tài chính của cơng ty

bằng tồn bộ tài sản của mình. Ngược lại các thành viên không tham gia điều

hành công ty được gọi là thành viên góp vốn, họ chỉ chịu trách nhiệm về

những khoản nợ của công ty trong giới hạn phần vốn góp của mình vào cơng

ty.

1.1.2.2. Theo hình thức kinh doanh.

Nếu phân chia theo tiêu thức này thì có 6 loại cơng ty chứng khốn :

• Cơng ty mơi giới: loại cơng ty này còn được gọi là cơng ty thành viên

vì nó là thành viên của Sở giao dịch chứng khốn. Cơng việc kinh doanh chủ6TRẦN VĂN TUẤNLỚP :CQ46/17.02CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPHỌC VIỆN TÀI CHÍNHyếu là mua và bán chứng khoán cho khách hàng của họ trên Sở giao dịch

chứng khốn mà cơng ty đó là thành viên.

• Công ty đầu tư ngân hàng: loại công ty này phân phối mới được phát

hành cho công chúng qua việc mua bán chứng khốn do cơng ty cổ phần phát

hành và bán lại cho cơng chúng theo giá tính gộp cả lợi nhuận của cơng ty. Vì

vậy cơng ty này còn được gọi là nhà bảo lãnh phát hành.

• Cơng ty giao dịch phi tập trung: công ty này mua bán chứng khốn tại

thị trường OTC.

• Cơng ty dịch vụ đa năng: Những công ty này không bị giới hạn hoạt

động ở một lĩnh vực nào của ngành công nghiệp chứng khốn. Ngồi 3 dịch

vụ trên họ còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

trên Sở giao dịch chứng khoán, ủy nhiệm các giao dịch buôn bán cho khách

hàng trên thị t rường OTC. Sự kết hợp giữa các sản phẩm và kinh nghiệm của

công ty sẽ quyết dịnh cơ sở các dịch vụ mà họ có thể cung cấp cho khách

hàng.

• Cơng ty bn bán chứng khốn: là cơng ty đúng ra mua bán chứng

khốn với chi phí do cơng ty tự chịu, cơng ty này phải cố gắng bán chứng

khốn với giá cao hơn giá mua vào. Vì vậy loại cơng ty nay hoạt động với tư

cách là người ủy thác chứ khơng phải là đại lý nhận ủy thác.

• Cơng ty bn bán chứng khốn khơng nhận hoa hồng: Đây là loại

hình cơng ty mà theo đó cơng ty nhận chênh lệch giá qua việc mua bán chứng

khốn, do đó họ còn được gọi là nhà tạo lập thị trường, nhất là trên thị trường

giao dịch OTC.

1.1.3. Cơ cấu tổ chức của cơng ty chứng khốn

cơ cấu của một cơng ty chứng khốn có thể được xây dựng từ đơn giản

đến phức tạp tùy thuộc vào quy mô của thị trường, phương thúc của chủ sở

hữu, khách hàng… Khi TTCK chưa phát triển, CTCK có cơ cấu và hoạt động

đơn giản , khi thị trường phát triển thì hoạt động của các CTCK sẽ ngày càng

phức tạp và sôi động.

7TRẦN VĂN TUẤNLỚP :CQ46/17.02CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPHỌC VIỆN TÀI CHÍNHcơ cấu tổ chức, quy mô kinh doanh cũng như các nghiệp vụ mà CTCK

được phép hoạt động tùy thuộc vào tính chất sở hữu của công ty.

Cơ quan quyền lực cao nhất của CTCK là hội đồng quản trị. Hội đồng quản

trị bổ nhiệm Ban giám đốc và giám đốc điều hành cơng ty. Giúp việc cho Hội

đồng quản trị có Ban kiểm sốt, có nhiệm vụ theo dõi và kiểm sốt tất cả các

giao dịch chứng khốn.

Theo thơng lệ quốc tế, cơ cấu tổ chức của một CTCK gồm các phòng chủ yếu

sau:

Phòng giao dịch

Phòng giao dịch thực hiện các giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán

và OTC. Chức năng chính của phòng này là nhận và thực hiện giao dịch tại sở

đối với lệnh giao dịch. Thơng thường phòng giao dịch bao gồm 3 bộ phận

sau:

 Bộ phận môi giới cho khách hàng

 Bộ phận tự doanh

 Bộ phận nghiên cứu và phân tích chứng khốn

Phòng kế tốn- Tài chính,gồm 2 bộ phận chủ yếu là:

 Bộ phận Kế toán: xử lý các hợp đồng và tài liệu giao dịch , soạn thảo,

in ấn, gửi cho khách hàng, nhận tài liệu khách hàng, lưu trữ các hợp

đồng,chứng từ,lệnh…

 Bộ phận Tài chính: quản lý tài chính của cơng ty thơng qua các tài

khoản chứng khốn và tiền, quản lý việc cho khách hàng vay tiền đầu

tư vào chứng khoán…

 Phòng Maketing : quan hệ với khách hàng của cơng ty và nhận

lệnh

 Phòng Quản trị hành chính tổng hợp

 Phòng lưu ký, đăng ký, lưu trữ

 Phòng quản lý tài sản

8TRẦN VĂN TUẤNLỚP :CQ46/17.02CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPHỌC VIỆN TÀI CHÍNHNhiều CTCK có trụ sở chính ở một thành phố, chi nhánh ở các thành

phố khác. Các khách hàng có thể chuyển lệnh của mình qua trị sở chính

hoặc chi nhánh.

Các phòng này đem lại nguồn thu nhập cho CTCK bằng cách đáp ứng

nhu cầu của khách hàng và tạo ra sản phẩm phù hợp với các nhu cầu

đó.

1.1.4. Vai trò của CTCK

CTCK là tác nhân quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế

nói chung và của TTCK nói riêng. Nhờ các CTCK mà các chứng khốn được

lưu thông từ nhà phát hành tới các NĐT qua đó huy động các nguồn vốn nhãn

rỗi để phân bổ vào những nơi sử dụng có hiệu quả. CTCK có vai quan trọng

đối với các chủ thể khác nhau tham gia trên TTCK.

Đối với tổ chức phát hành:

Mục tiêu khi tham gia vào TTCK của các TCPH là huy động vốnthơng qua việc phát hành các chứng khốn. Vì vậy thông qua hoạt động

BLPH và đại lý phát hành, CTCK có vai trò quan trọng trong việc phát hành

các cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng, tạo ra cơ chế huy động vốn cho nhà

phát hành. Nhờ có CTCK các chứng khốn của TCPH có uy tín hơn và dễ

dàng giao dịch hơn trên thị trường, góp phần làm tăng tính thanh khoản của

chứng khốn phát hành. Ngồi ra các CTCK còn hỗ trợ về chun mơn thơng

qua việc tư vấn phát hành, cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp tổng hợp

về vấn đề tài chính, cơ cấu tổ chức công ty, lập và đánh giá dự án, xác định

giá trị doanh nghiệp, quản lý tài sản và định hướng đầu tư…

Đối với các nhà đầu tư:

Thông qua các hoạt động như môi giới, tư vấn đầu tư, quản lý danhmục đầu tư… CTCK có vai trò làm giảm chi phí và thời gian giao dịch, do đó

nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư. Đối với các hàng hóa thơng thường, việc

9TRẦN VĂN TUẤNLỚP :CQ46/17.02CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆPHỌC VIỆN TÀI CHÍNHmua bán qua trung gian sẽ làm tăng chi phí cho người mua và người bán. Tuy

nhiên đối với TTCK, với tính chun nghiệp và trình độ chun môn cao,

CTCK sẽ giúp các NĐT thực hiện các khoản đầu tư một cách hiệu quả. TTCK

là một thị trường thường xuyên biến động về giá cả cũng như mức độ rủi ro

cao, nếu muốn đầu tư thì NĐT sẽ phải tốn kém một khoản chi phí, cơng sức,

thời gian để tìm hiểu thơng tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Các CTCK

với thế mạnh trong việc thu thập và xử lý thông tin sẽ trở thành một kênh

cung cấp thơng tin có hiệu quả đối với các NĐT như thơng tin về giá cả của

các chứng khốn, thơng tin thị trường, chính sách kinh tế xã hội… giúp các

khách hàng đánh giá chính xác các khoản đầu tư, tư vấn cho khách hàng về

định hướng đầu tư của họ, qua đó giúp cho hoạt động của TTCK trở nên hiệu

quả và ổn định hơn. Qua việc lưu ký và đăng ký chứng khốn các CTCK có

vai trò quản lý chứng khốn hộ khách hàng do đó sẽ dễ dàng trách được các

rủi ro về mất hay hỏng chứng khốn, rủi ro về chứng khốn khơng còn giá trị

lưu hành… nhờ đó kịp thời đưa ra các quyết đinh xử lý, đảm bảo quyền lợi

của khách hàng.

Đối với thị trường chứng khốn

- CTCK góp phần tạo lập giá cả, điều tiết thị trường: Giá cả chứngkhoán là do thị trường quyết định, tuy nhiên để đưa ra mức giá cuối cùng

người mua và người bán phải thông qua các CTCK vì họ khơng được tham

gia trực tiếp vào quá trình mua bán. Với việc cung cấp cơ chế hình thành giá

cả, CTCK góp phần tạo lập giá chứng khốn phản ánh đúng cung cầu của thị

trường. Ngồi ra, CTCK còn tham gia điều tiết, thực hiện vai trò ổn định thị

trường. Vai trò này xuất phát từ nghiệp vụ tự doanh, qua nghiệp vụ này các

CTCK nắm giữ một tỷ lệ nhất định các chứng khốn qua đó góp phần bình

ổn thị trường.

- Góp phần làm tăng tính thanh khoản của các tài sản tài chính: TTCK

có vai trò là mơi trường làm tăng tính thanh khoản của các tài sản tài chính.

10TRẦN VĂN TUẤNLỚP :CQ46/17.02CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPHỌC VIỆN TÀI CHÍNHNhưng các CTCK mới là người thực hiện tốt vai trò đó vì CTCK tạo ra cơ chế

giao dịch trên thị trường. Trên thị trường sơ cấp, do thực hiện các hoạt động

như BLPH, chứng khốn hóa, các CTCK không những huy động một lượng

vốn lớn đưa vào sản xuất kinh doanh cho nhà phát hành mà còn làm tăng tính

thanh khoản của các tài sản tài chính được đầu tư vì các chứng khốn sau đợt

phát hành sẽ được mua đi bán lại, được giao dịch trên thị trường cấp thứ cấp.

Điều này làm giảm rủi ro, tạo tâm lý yên tâm cho người đầu tư. Trên thị

trường cấp 2, do thực hiện các giao dịch mua và bán, các CTCK giúp NĐT có

thể chuyển đổi các chứng khoán thành tiền mặt bất cứ lúc nào và ngược lại.

Đối với cơ quan quản lý thị trường

Mục tiêu của các cơ quan quản lý thị trường là quản lý và bình ổn thịtrường, giúp cho thị trường hoạt động một cách có hiệu quả nhất. CTCK

thơng qua hoạt động của mình, có vai trò cung cấp các thông tin cho các cơ

quan quản lý để họ thực hiện tốt mục tiêu đó. Các CTCK thực hiện được vai

trò này là vì họ là cơng ty hoạt động chuyên nghiệp trên thị trường nên các

thông tin mà họ có được là các thơng tin nhanh nhất và chính xác nhất vì họ

vừa là người BLPH các chứng khốn mới, vừa là trung gian mua và bán các

chứng khoán. Một trong yêu cầu của TTCK là các thông tin cần phải được

công khai trên thị trường dưới sự giám sát của các nhà quản lý thị trường.

Việc cung cấp các thông tin vừa là quy định của pháp luật vừa là nguyên tắc

nghề nghiệp của các CTCK vì các CTCK cần phải công khai và minh bạch

trong hoạt động của mình. Các thơng tin mà CTCK có thể cung cấp bao gồm

thông tin về các giao dịch mua bán trên thị trường, thông tin về các cổ phiếu,

trái phiếu và TCPH, thông tin về các NĐT... Nhờ các thông tin này mà các cơ

quan quản lý thị trường có thể kiểm soát và chống các hiện tượng thao túng,

lũng đoạn, bóp méo thị trường.

Tóm lại, CTCK là một tổ chức chun nghiệp trên TTCK, có vai trò

quan trọng đối với mọi chủ thể trên thị trường nói riêng và tồn thị trường nói

11TRẦN VĂN TUẤNLỚP :CQ46/17.02CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆPHỌC VIỆN TÀI CHÍNHchung. CTCK khơng chỉ đóng vai trò là trung gian mua bán, góp phần tạo ra

hàng hố và tính hấp dẫn của hàng hố trên thị trường mà còn là nhân tố quan

trọng giúp cho thị trường ổn định và phát triển. Tạo ra lợi ích kinh tế cho tồn

xã hội thơng qua việc làm giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy các luồng tiền

nhãn rỗi đi vào hoạt động đầu tư cho sự phát triển của nền kinh tế

1.1.5. Các nghiệp vụ của cơng ty chứng khốn:

1.1.5.1 Nghiệp vụ mơi giới chứng khốn (in commission):

Mơi giới chứng khoán là các hoạt động mua bán chứng khoán cho khách

hàng để hưởng hoa hồng làm nhiệm vụ nhận lệnh mua, lệnh bán chứng khoán

của khách hàng, chuyển các lệnh mua bán đó vào Sở giao dịch chứng khốn

và hưởng hoa hồng mơi giới. Nghiệp vụ mơi giới, do đó còn được hiểu là làm

đại diện – được ủy quyền thay mặt khách hàng mua bán một hoặc một số loại

chứng khốn.

Hoạt động mơi giới tn theo một số quy tắc: ký kết hợp đồng dịch vụ

với khách hàng , mở tài khoản chứng khoán cho khách hàng, thanh toán và

quyết toán các dịch vụ, cung cấp các giấy chứng nhận chứng khốn.

Mơi giới là hoạt động dịch vụ quan trọng của CTCK , nó đem lại phần

lớn thu nhập(khoảng 30-50% tổng thu nhập) và tạo một cơ sở khách hàng

quan trọng cho các CTCK khi thực hiện phân phối các loại chứng khoán mới

phát hành trong các đợt bảo lãnh phát hành. Các CTCK khi thực hiện hoạt

động môi giới phải tuân thủ nguyên tắc minh bạch, công khai, vì quyền lợi

của khách hàng. Đồng thời khơng được đưa ra các ý kiến tư vấn mang tính

chất khẳng định về tiềm năng lợi nhuận hoặc phao tin nhằm thu hút khách

hàng vào các mục đích riêng.

Thơng qua hoạt động môi giới, CTCK sẽ chuyển đến khách hàng các sản

phẩm , dịch vụ tư vấn đầu từ và kết nối giữa người mua và người bán chứng

khoán.

1.1.5.2. Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán (in property):

12TRẦN VĂN TUẤNLỚP :CQ46/17.02CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPHỌC VIỆN TÀI CHÍNHTự doanh là hoạt động mua, bán chứng khốn cho mình để hưởng lợi nhuận

từ việc đầu tư chứng khoán mang lại như chênh lệch giá, cổ tức, lãi trái phiếu

và các quyền khác kèm theo việc sở hữu chứng khốn.

Hoạt động tự doanh cơng ty phải chịu trách nhiệm với quy định của mình, tự

gánh chịu rủi ro từ quyết định mua hoặc bán chứng khoán của mình. Hoạt

động này thường xong hành với hoạt động mơi giới. Vì vậy khi thực hiên hai

hoạt đơng này có thể dẫn đến xung đột lợi ích giữa cơng ty chứng khoán và

của khách hàng.

Yêu cầu đối với CTCK trong hoạt động tự doanh

- Tách biệt quản lý: giữa nghiệp vụ tự doanh và nghiệp vụ môi giới;

giữa hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu CTCK với hoạt động kinh doanh

của CTCK; giữa hoạt động tự doanh của chính cơng ty với hoạt động quản lý

danh mục đầu tư để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong hoạt động.

- Ưu tiên khách hàng: điều đó có nghĩa là lệnh giao dịch của khách

hàng phải được xử lý trước lệnh tự doanh của CTCK. Nguyên tắc này đảm

bảo sự cơng bằng cho khách hàng trong q trình giao dịch chứng khốn.

- Bình ổn thị trường: mặc dù TTCK Việt Nam đã đi vào hoạt động

được hơn 8 năm, nhưng số lượng nhà đầu tư nhỏ, lẻ vẫn chiếm phần đông.

Tâm lý và bản lĩnh nhà đầu tư chưa thực sự vững vàng, do vậy nhà đầu tư lớn,

chuyên nghiệp (như CTCK) ít nhiều vẫn là tín hiệu hướng dẫn cho tồn bộ thị

trường. CTCK có thể thơng qua hoạt động tự doanh của mình góp phần điều

tiết cung cầu, bình ổn giá cả của các loại chứng khốn trên thị trường. Chức

năng bình ổn giá cả khơng phải là một quy định bắt buộc trong hệ thống pháp

luật của Việt Nam, tuy nhiên đây là nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp do Hiệp

hội Kinh doanh chứng khoán đặt ra trên thị trường và CTCK phải tuân thủ

trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, CTCK còn phải tn thủ một số quy định khác như giới

hạn về đầu tư, lĩnh vực đầu tư… Mục đích cũng là để tránh sự đổ vỡ của

CTCK trong quá trình hoạt động, gây thiệt hại chung cho cả thị trường.

13TRẦN VĂN TUẤNLỚP :CQ46/17.02CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPHỌC VIỆN TÀI CHÍNH1.1.5.3. Bảo lãnh phát hành chứng khoán:

Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức

phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua

một phần hoặc tồn bộ số chứng khốn của tổ chức phát hành để bán lại hoặc

mua số chứng khốn còn lại chưa được phân phối hết, tổ chức việc phân phối

chứng khốn giúp bình ổn giá chứng khốn trong giai đoạn đầu sau khi phát

hành.

Như vậy nhiệm vụ của người bảo lãnh phát hành là giúp tổ chức phát

hành thực hiện các thủ tục khi chào bán chứng khoán, nhận mua chứng khoán

của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khốn còn lại chưa được

phân phối hết. Người bảo lãnh đóng vai trò quan trọng giúp cho người phát

hành bán cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn một cách thuận lợi.

Thông thường, để phát hành chứng khốn ra cơng chúng, tổ chức phát

hành cần phải có sự đảm bảo của một cơng ty nhỏ, và số lượng phát hành

khơng lớn, thì chỉ cần có một tổ chức bảo lãnh phát hành. Nếu đó là cơng ty

lớn và số lượng chứng khốn phát hành vượt quá khả năng của một tổ chức

bảo lãnh thì cần có một tổ hợp bảo lãnh phát hành, bao gồm một hoặc một tổ

chức bảo lãnh chính và một số tổ chức bảo lãnh phát hành thành viên.Các tổ

chức bảo lãnh được hưởng phí bảo lãnh hoặc một tỷ lệ hoa hồng nhất định

trên số tiền thu được từ đợt phát hành

Các hình thức bảo lãnh sau:

- Cam kết chắc chắn : là hình thức mà người bảo lãnh nhận mua tồn

bộ số chứng khốn mới được phát hành theo giá thoả thuận với người phát

hành và bán ra công chúng. Nếu như có số cổ phiếu khơng bán hết thì người

bảo lãnh sẽ là người mua cho chính mình. Tiền bảo lãnh mà người bảo lãnh

nhận được là số tiền chênh lệch giữa giá chào bán ra công chúng và giá thoả

thuận với người phát hành. Hình thức bảo lãnh này thường áp dụng đối với

nhà phát hành có uy tín.14TRẦN VĂN TUẤNLỚP :CQ46/17.02CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPHỌC VIỆN TÀI CHÍNH- Cố gắng tối đa: Đây là hình thức bảo lãnh mà người bảo lãnh sẽ cố

gắng hết mức để bán số chứng khoán phát hành. Nếu chứng khoán đã phát

hành khơng bán hết thì số chứng khốn này sẽ được trả lại cho người phát

hành. Số tiền bảo lãnh phát hành được xác định theo số chứng khoán đã bán.

Hình thức này thường được áp dụng với những cơng ty có uy tín chưa cao,

hoặc cơng ty mới thành lập.

- Bảo lãnh tất cả hoặc không: Trong trường hợp này công ty muốn một

lượng vốn tối thiểu để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà công ty không thể sử

dụng một lượng vốn ít hơn thế và cơng ty yêu cầu nhà bảo lãnh rằng: tất cả

chứng khoán phải được bán hết, nếu khơng thì phải huỷ bỏ tồn bộ chứng

khoán đã phân phối.

- Tối thiểu và tối đa: là phương thức trung gian giữa phương thức bảo

lãnh với cố gắng cao nhất và phương thức bảo lãnh tất cả hoặc khồng. Theo

phương thức này tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh bán tối thiểu

một tỷ lệ chứng khoán nhất định, vượt trên mức ấy tổ chức bảo lãnh được tự

do chào bán chứng khoán đến mức tối đa quy định. Nếu lượng chứng khoán

bán được đạt tỷ lệ thấp hơn mức yêu cầu thì đọt phát hành sẽ bị hủy bỏ.

1.1.5.4. Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khốn:

Là hoạt động phân tích, dự báo các dữ liệu về lĩnh vực chứng khốn, từ

đó đưa ra các lời khuyên cho khách hàng.Tư vấn đầu tư bao gồm tư vấn mua

bán chứng khoán, tạo dựng danh mục đầu tư và quản trị điều hành tài sản đầu

tư. Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc CTCK thơng qua hoạt động phân tích

để đưa ra các lời khun, phân tích các tình huống và có thể thực hiện một số

công việc dịch vụ khác liên quan đến phát hành, đầu tư và cơ cấu tài chính

cho khách hàng. Hoạt động này có mối liên hệ chặt chẽ với hoạt động mơi

giới chứng khốn và hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán. Trong khi

tiến hành hoạt động mơi giới chứng khốn, nhân viên mơi giới có thể tư vấn

cho nhà đầu tư về thời gian mua bán, nắm giữ chứng khoán, giá trị của các

loại chứng khoán, các diễn biến của thị trường Đối tượng của hoạt động tư

15TRẦN VĂN TUẤNLỚP :CQ46/17.02CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPHỌC VIỆN TÀI CHÍNHvấn còn có thể là nhà phát hành. Hoạt động tư vấn cho nhà phát hành tương

đối đa dạng, từ việc phân tích tình hình tài chính đến đánh giá giá trị của

doanh nghiệp, tư vấn về loại chứng khoán phát hành hay giúp công ty cơ cấu

lại nguồn vốn, thâu tóm hay sát nhập với các cơng ty khác.

Vì hoạt động tư vấn là hoạt động kinh doanh hiểu biết nên yêu cầu về

vốn tối thiểu đối với hoạt động này không lớn nhưng những yêu cầu về nhân

sự lại rất chặt chẽ. Những người làm công tác tư vấn phải có chun mơn rất

sâu đồng thời phải có kinh nghiệm thực tế trong thời gian công tác dài nhất

định. Hoạt động tư vấn phát triển là nhân tố quan trọng thúc đẩy hoạt động

mơi giới chứng khốn và bảo lãnh phát hành chứng khốn phát triển, là thế

mạnhtrongcạnhtranhgiữacáccơngtychứngkhốn.1.1.5.5 Các nghiệp vụ phụ trợ của cơng ty chứng khốn:

* Lưu ký chứng khốn: là việc nhận kí gửi , bảo quản , chuyển giao

chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan

đến sở hữu chứng khoán.

* Hoạt động quản lý thu nhập chứng khoán (quản lý cổ tức) :Nghiệp vụ

này của CTCK xuất phát tiwf nghiệp vụ lưu ký chứng khoán cho khách hàng.

Khi thực hiện nghiệp vụ lưu ký CTCK phải tổ chức theo dõi tình hình thu lãi

chứng khốn khi đến hạn để thu hộ rồi gửi báo cáo cho khách hàng. Tuy nhiên

trên thực tế các CTCK thường không trực tiếp quản lý mà sẽ lưu ký tại trung

tâm lưu ký chứng khốn.

* Hoạt động hỗ trợ tín dụng cho khách hàng Repo (mua bán chứng

khốn có kì hạn) cho vay cầm cố chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng

khoán…

Repo là giao dịch mua bán lại chứng khốn có kỳ hạn được giao dịch trên

thị trường tài chính. Đây là laoij giao dịch nhà đầu tư có thể mua và bán

chứng khốn (trái phiêu, cổ phiếu…) của chính mình trong một khoảng thời

gian thỏa thuận nhất định với CTCK. Tức là, khi có nhu cầu về vốn trong thời

gian nhất định mà khơng muốn bán số chứng khốn của mình, nhà đầu từ có

16TRẦN VĂN TUẤNLỚP :CQ46/17.02Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ HOẠT DỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×