Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thứ nhất, Tiếp tục tái cấu trúc TTCK một cách sâu, rộng theo hướng minh bạch, đồng bộ và thống nhất phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Thứ nhất, Tiếp tục tái cấu trúc TTCK một cách sâu, rộng theo hướng minh bạch, đồng bộ và thống nhất phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPHỌC VIỆN TÀI CHÍNHviệc tái cấu trúc TTCK, tuy rất then chốt, nhưng chưa đủ cho một TTCK phát

triển minh bạch, ổn định.

Một trong những chính sách tác động mạnh đến TTCK đó là chính sách

tài khóa (CSTK) và chính sách tiền tệ (CSTT). Đối với CSTT, trong đó đặc

biệt nhấn mạnh việc điều hành CSTT. Với việc điều hành CSTT theo hướng

nới lỏng hoặc thắt chặt đều tác động khơng nhỏ đến tính thanh khoản trên

TTCK. Chỉ với một biện pháp của Ngân hàng Nhà nước nhằm chấn chỉnh

cơng tác tín dụng của hệ thống ngân hàng, ngay lập tức khối lượng cổ phiếu

giao dịch cả hai sàn và giá cả của chúng đều giảm mạnh. Tình trạng này nói

lên điều gì? tiền dùng để đầu tư, kinh doanh chứng khoán chủ yếu là nguồn

nào? Tại sao TTCK lại quá nhạy cảm theo sự mở rộng hay thu hẹp tín dụng

của các ngân hàng thương mại (NHTM)? Việc này có lý giải được phần nào

những băn khoăn của người dân khi Chính phủ cho phép các NHTM triển

khai gói kích thích kinh tế với mức hỗ trợ lãi suất 4%? TTCK tại sao luôn lên

xuống theo tin đồn? Nhìn vào những bất cập của thị trường sẽ thấy cần phải

tiếp tục tái cấu trúc TTCK, để TTCK phải đúng nghĩa là kênh huy động vốn

trung và dài hạn thiết thực cho doanh nghiệp phục vụ cho sản xuất, kinh

doanh và là kênh hút vốn nhàn rỗi của các cá nhân và các tổ chức trong và

ngoài nước. Nguyên tắc tái cấu trúc phải đảm bảo sự ổn định của hệ thống,

theo đó xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống thị trường tài chính (thị

trường tiền tệ, TTCK, thị trường tín dụng, TTTP Chính phủ…), thực hiện các

chuẩn mực tốt nhất trong quản trị cơng ty, chuẩn mực kế tốn và cơng bố

thơng tin. Thực hiện vấn đề này theo hướng:

- Phân định rõ từng thị trường để quản lý chúng: thị trường cổ phiếu:

nơi niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn; thị trường các doanh nghiệp

vừa và nhỏ; thị trường UpCoM; thị trường OTC; thị trường công cụ nợ và thị

trường cơng cụ phái sinh. Hồn thiện thị trường giao dịch cổ phiếu công ty

đại chúng chưa niêm yết (UpCoM) để khắc phục ngay những quan ngại về

tính thanh khoản của thị trường này.

59TRẦN VĂN TUẤNLỚP :CQ46/17.02CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPHỌC VIỆN TÀI CHÍNH- Thực hiện chuyển đổi sở hữu của SGDCK và Trung tâm lưu ký chứng

khốn từ Cơng ty TNHH Nhà nước một thành viên sang công ty cổ phần,

trong đó Nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần chi phối (trên 51%). Cho phép đại

diện Cơng ty chứng khốn (CTCK), Tổ chức niêm yết, một số chuyên gia

kinh tế tham gia vào Hội đồng quản trị của SGDCK. Khi đó SGDCK là công

ty cổ phần đại chúng, hoạt động sẽ năng động và minh bạch vì mục tiêu phát

triển lành mạnh của TTCK.

- Đối với các CTCK cũng cần thực hiện tái cấu trúc theo hướng nâng

cao yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu, yêu cầu về cơ sở vật chất, năng lực quản

trị công ty và nguồn nhân lực, song song với việc thực hiện sát nhập, mua

lại… để giảm bớt về số lượng CTCK, hướng một số CTCK lớn phát triển

thành Tập đoàn, cũng như các nhà tạo lập thị trường. Hiện nay trên TTCK

Việt Nam có 105 CTCK, xét về thị phần môi giới cổ phiếu cho khối nhà đầu

tư nước ngồi, thì 10 CTCK đứng đầu đã chiếm tới 95,18%, nếu xét thị phần

môi giới cho khối nhà đầu tư trong nước, thì 10 CTCK đứng đầu đã chiếm

48,18%. Như vậy rõ ràng thị phần cho 95 CTCK còn lại là q nhỏ, trong đó

có một số công ty vốn điều lệ rất thấp, hiệu quả kinh doanh chủ yếu là hoạt

động tự doanh. Vì vậy, để thị trường hoạt động có hiệu quả cũng rất cần sắp

xếp các CTCK có qui mơ q nhỏ, năng lực tài chính yếu này.

- Phát triển một số tổ chức tạo lập thị trường. Ở một số nước, nhà tạo

lập thị trường thường là các NHTM, CTCK, công ty bảo hiểm, quĩ đầu tư, quĩ

hưu trí, cơng ty tài chính… Đây là những tổ chức có năng lực tài chính mạnh,

kinh doanh chun nghiệp, có khả năng liên kết cao. Nhưng ở Việt Nam hiện

nay, không phải tất cả các tổ chức đều có thể trở thành nhà tạo lập thị trường.

Vì vậy, trước mắt lựa chọn một số NHTM, CTCK lớn đáp ứng các điều kiện

qui định thực hiện chức năng nhà tạo lập thị trường. Sự năng động và minh

bạch của thị trường phụ thuộc không nhỏ vào hoạt động của các nhà tạo lập

thị trường.60TRẦN VĂN TUẤNLỚP :CQ46/17.02CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPHỌC VIỆN TÀI CHÍNHThứ hai, hồn thiện các văn bản pháp lý, cơ chế chính sách cho sự

phát triển của TTCK.

Xem xét sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán theo hướng mở rộng phạm

vi điều chỉnh của luật cho phù hợp với xu thế hội nhập của nền kinh tế; ban

hành các văn bản hướng dẫn về một số nghiệp vụ chứng khoán như giao dịch

bán khống, vay và cho vay chứng khoán, giao dịch phái sinh; giao dịch

chuyển nhượng của cổ đông sáng lập…Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái,

cầu tiêu dùng trong dân cư giảm mạnh, đi đơi với gói giải pháp kích cầu trung

và dài hạn, cần xem xét chính sách thuế để đảm bảo sự phát triển bền vững

của TTCK.

Phối hợp CSTT với CSTK trong việc thúc đẩy sự phát triển của TTCK

Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng của CSTT là ổn định tiền tệ, còn mục tiêu của

CSTK là đạt đến một chính sách ngân sách minh bạch, tạo sự ổn định sản

lượng, cải thiện phân bổ nguồn lực và kiểm sốt ảnh hưởng của phân phối.

Hai chính sách này có mối quan hệ mật thiết, ràng buộc lẫn nhau và tác động

đến nền kinh tế và hệ thống thị trường tài chính. Nếu quản lý tài khố yếu

kém, sẽ tăng kỳ vọng lạm phát, có thể làm tăng lãi suất và cung tiền, điều này

ảnh hưởng lớn đến việc vay nợ của Chính phủ trên TTCK. Ngược lại, lạm

phát và lãi suất tăng cao, không những làm giảm nguồn thu cho Chính phủ,

mà còn làm cho giá chứng khốn biến động mạnh theo xu hướng giảm, làm

nản lòng nhà đầu tư trên thị trường do tính thanh khoản của thị trường bị ảnh

hưởng. Vì vậy rất cần một sự nhận thức đúng và đầy đủ về mối quan hệ giữa

hai chính sách, nhằm tăng cường sự kết nối và giảm sung đột giữa chúng để

cùng đạt được mục tiêu đặt ra.

Thứ ba, tạo hàng hố có chất lượng tốt cho thị trường.

Tiếp tục thực hiện cổ phần hoá để tạo hàng hố có chất lượng cao cho

TTCK. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược (trong và ngoài nước)

mua cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam theo phương thức thoả thuận,

hoặc đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược với nhau, để cải thiện nhanh hơn

61TRẦN VĂN TUẤNLỚP :CQ46/17.02CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPHỌC VIỆN TÀI CHÍNHvề năng lực tài chính, chất lượng quản trị doanh nghiệp. Thực tế tại một số

NHTM cổ phần đã có yếu tố nước ngồi cho thấy, khi có sự tham gia của nhà

đầu tư nước ngoài với tỷ lệ 20%, các NHTM Việt nam đã nhanh chóng xố đi

những yếu kém về năng lực tài chính, trình độ cơng nghệ, cùng chia sẻ vì lợi

ích của cả hai bên. Vì vậy, để cải thiện một bước về năng lực tài chính của các

NHTM cũng như các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, để tăng tính hấp dẫn về

cổ phiếu của các loại hình doanh nghiệp này, trong đó có cổ phiếu của các

NHTM, Chính phủ có thể đưa mức sở hữu của các tổ chức nước ngoài đối với

các NHTM tối đa lên 30%.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra giám sát hoạt động của của

các tổ chức tham gia thị trường, xử lý nghiêm các vi phạm về công bố

thông tin, về tin đồn gây bất lợi cho hệ thống thị trường tài chính, về rò rỉ

thơng tin.

Sự rò rỉ thơng tin bất luận từ khâu nào đều được coi là tệ hại và nguyên

nhân cơ bản để tin đồn có “đất” lộng hành chính từ sự rò rỉ thơng tin. Vậy, có

khắc phục được tình trạng này không? Đây là việc làm không đơn giản,

nhưng không phải không hạn chế được vấn nạn này. Một là: Rà sốt lại thơng

tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin và áp dụng thống

nhất cho việc công bố thông tin trên thị trường; tăng cường kiểm tra, giám sát,

xử lý nghiêm khắc việc công bố thơng tin chậm, cơng bố thơng tin khơng

chính xác, để rò rỉ thơng tin bất luận là tổ chức hay cá nhân. Hai là: xử lý

nghiêm khắc các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng phương tiện truyền

thông (báo, chí, trang tin…) đưa thơng tin sai lệch, hoặc làm méo mó tin,

hoặc thơng tin bất lợi cho thị trường mà không rõ nguồn gốc. Ba là: tiếp tục

yêu cầu các công ty đại chúng đăng ký trên thị trường UpCoM bằng các quy

định và chế tài cụ thể (đối với các công ty chưa thực hiện đăng ký khi có đủ

điều kiện). Bốn là: Về phía cơ quan quản lý nhà nước cần có thơng điệp rõ

ràng, minh bạch về việc điều hành các chính sách kinh tế – tài chính cũng như

các thơng tin vĩ mơ để mọi người dân biết, hiểu đúng và chấp hành nghiêm

62TRẦN VĂN TUẤNLỚP :CQ46/17.02Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thứ nhất, Tiếp tục tái cấu trúc TTCK một cách sâu, rộng theo hướng minh bạch, đồng bộ và thống nhất phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×