Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHIẾU LĨNH VẬT TƯ THEO HẠN MỨC

PHIẾU LĨNH VẬT TƯ THEO HẠN MỨC

Tải bản đầy đủ - 0trang

14 khoản

Chủ nhiệm CTCB kỹ thuật CTNgày 8 tháng 3 năm 2000

Người nhậnDỗn Khắc TrấnNguyễn Văn ThànhNgơ Xn ThiềuCăn cứ vào phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức(biểu số 2.3), nhân viên kinh tế lập

phiếu xuất kho.

Biểu số 2.4

Đơn vị:

NHNN Mường LayPHIẾU XUẤT KHO

Ngày 8 tháng 3 năm 2000Họ tên người nhận hàng: Ngô Xuân Thiều

Lý do xuất: xây lắp phần thô

Xuất tại kho: NHNN Mường Lay- Lai ChTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Tên nhãn hiệu quy Mã

cách phẩm chất vật số

tư (sản phẩm, hàng

hoá)

Xi măng Bỉm Sơn

Cát bê tơng

Cát xây

Gạch chỉ A

Cót TH

Đá 1 x 2

Vôi cục

Tre cây

Gỗ cốp pha

Thép Φ 8

Thép Φ 12

Thép Φ 16Mẫu số 02-VT -QĐ số 1141TC/CĐKT

Ngày 1 tháng 11 năm 1995 của

Bộ Tài chính

Quyển số: 01

Số: 36

Nợ: 621

Có: 152Đơn

Số lượng

vị tính Yêu

Thực

cầu

xuấtĐơn

giáThành tiềnkg

m3

"

viên

m2

m3

kg

cây

m3

kg

"

"1.015

60.000

40.000

280

2.000

150.000

400

3.000

620.000

5.200

5.000

5.00021.924.000

2.400.000

2.400.000

23.296000

472.000

4.800.000

2.400.000

600.000

1.488.000

8.424.000

1.800.000

3.000.000- 46 -21.600

40

60

83.200

236

32

6.000

200

2,4

1.620

360

60021.600

40

60

83.200

236

32

6.000

200

2,4

1.620

360

600Thép Φ 18

"

1.700 1.700 4.900

Thép 1 ly

"

40

40

7.200

Cộng

(Bằng chữ: Tám mươi mốt triệu sáu trăm hai mươi hai ngàn đồng)

Cuối tháng căn cứ vào các phiếu xuất kho nhân viên kinh tế lập

cáo xuất vật tư tháng 1 - 5/2000.

13

14- 47 -8.330.000

288.000

81.622.000

BáoBiểu số 2.5

BÁO CÁO XUẤT VẬT TƯ T1 - 5/2000Cơng trình: Ngân hàng Nơng nghiệp Mường Lay - Lai Châu

Đơn vị tính: đồng

ST

TTên vật tưĐVTSố lượngThành tiền1Xi măng Bỉm Sơn PC 30kg85.00086.275.0002Thép Φ 25"4.33016.887.0003Thép Φ 18"4.17020.433.0004Thép Φ 16"3.18015.900.000...............83Gạch chỉ Aviên110.00030.800.00084Bình nóng lạnh Ý 30 Lbộ022.840.00085Cát xâym31305.200.00086Gạch lát nền 300 x 300"25013.863.75087Đá 1 x 2"14521.750.00088Đèn tuýp đơi 1,2m có chaobộ151.950.000Ghi chúCộng

438.210.051

(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tám triệu, hai trăm mười ngàn, không

trăm năm mươi mốt đồng).

Ngày 30 tháng 5 năm 2000

Chỉ huy trưởng

Người lập

Căn cứ vào báo cáo xuất vật tư T1 – T5 /2000 (Biểu số 2.5) của cơng

trình Ngân hàng Nơng nghiệp Mường Lay - Lai Châu gửi về phòng kế tốn

cơng ty, kế toán tổng hợp hạch toán xuất vật liệu trực tiếp vào giá thành cơng

trình và lập chứng từ ghi sổ.- 48 -Biểu số 2.6

Đơn vị: C T XL & VTXD

8Chứng từ

Số NgàyCHỨNG TỪ GHI SỔ

Số 270

Ngày 10 tháng 6 năm

2000

Số

TKTrích yếuhiệuNợ

Cơng trình NHNN Mường 621

lay - Lai Châu xuất vật tư

T1 - T5/2000 vào cơng trìnhSố tiền

Nợ

438.210.051152Cộng438.210.051438.210.051

438.210.051Kèm theo 01 BC xuất

Căn cứ vào chứng từ ghi sổ số 270 (Biểu số 2.6), kế toán lập CTGS số

271 (Biểu số 2.7) để kết chuyển chi phí NVL trực tiếp vào TK 1541 (chi tiết

cơng trình NHNN Mường Lay- Lai Châu).

Biểu số 2.7

Đơn vị: Công ty XL và VTXD

CHỨNG TỪ GHI SỔ

8

Số 271

Ngày 10 tháng 6 năm

2000

Chứng từTrích yếuSố NgàySố

TKhiệuNợKết chuyển chi phí NVL trực 1541

tiếp vào giá thành cơng trình

NHNN Mường Lay - Lai

Châu

CộngSố tiền

Nợ

438.210.051621438.210.051

438.210.051- 49 -438.210.051Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHIẾU LĨNH VẬT TƯ THEO HẠN MỨC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×