Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chua của đất

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chua của đất

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Độ chua tiềm tàng thường cao hơn rất

nhiều so với độ chua trao đổi. Có thể lớn

hơn 1.000 lần trong đất cát, 100.000 lần

trong đất sét và có hàm lượng chất hữu

cơ cao.Sự phân giải các dư thừa hữu cơ.Mức độ hoá chua tự nhiên của đất gia tăng

theo sự gia tăng của mưa vì nước mưa

thường có pH: 5,7Đất phèn (acid sulfate soil-ASS)

Đất phèn có sự hiện diện của vật liệu sinh

phèn (sulfidic materials)

Có sự hiện diện của khống pyrite, khống

này là vật liệu trung tính chỉ hóa chua

trong diều kiện có oxy

Phèn tiềm tàng

Phèn hoạt độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chua của đất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×