Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty

Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệpKhoa Kinh Tế - tài chÝnghi chép tiền lương, BHXH và thu nhập khác của người lao động đã góp phần

quản lý, tiết kiệm chi phí lao động thúc đẩy sự phát triển của Cơng ty.

Ngoài việc thực hiện các chế độ tai nạn lao động chế độ ốm đau, thai

sản, Chế độ hưu trí cơng ty còn thực hiện chế độ bảo hộ lao động và an tồn

lao động. Do cơng việc xây dựng thường trên cao có nguy cơ xảy ra tai nạn so

vơí các ngành ngề khác nên cơng ty đã trang bị nhiều thiết bị bảo hộ lao động

như mũ cứng, gang tay cách điện, quần áo vải dày, khẩu trang… để đảm bảo

an tồn cho người lao động. Để cơng nhân hiểu được “an tồn là bạn” cơng ty

đưa ra những quy định sử phạt những ai cố tình vi phạm những quy định cuả an

tồn lao động cuả cơng ty. Và thực hiện chế độ khen thưởng cho những tập thể

hay cá nhân có những sáng kiến hoặc tích cc tham gia v bo h lao ng.

3.1.2 nhợc điểm

Do trả lương theo hình thức trả lương theo thời gian đối với một số

phòng như phòng kế hoạch vật tư, phòng kỹ thuật cơng nghệ nên mang tính

bình qn và khơng khuyến khích người lao động tích cực trong cơng việc.

Trình độ của cán bộ quản lý còn hạn chế do chủ yếu làm việc qua thực

tế chứ ít đào tạo cho nên còn ảnh hưởng đến chất lượng cơng việc.

Việc khoán đơn giá tiền lương cho bộ phận sản xuất nhưng chưa có cơ

chế khen thưởng, phạt định mức tiêu hao nguyên liệu mà chỉ chia lương khối

lượng sản phẩm hồn thành. Tóm lại khi tính tốn chi trả tiền lương, hạch

tốn tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty Cổ phần xây lắp HẢI

VÂN đã xây dựng có một hình thức tương đối thích hợp với đặc điểm của

Cơng ty. Tuy nhiên trong q trình vận dụng còn tồn tại nhiều hạn chế cần có

những giải pháp để khắc phục và hoàn thiện để đạt hiệu qu cao hn na

trong thi gian ti.Nguyễn Thị Kim Liên64

Lớp K1A - KTHNB¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp



Khoa Kinh TÕ - tài chínđề xuất

V cụng tỏc lao ng.

cụng tác lao động có hiệu quả hơn Cơng ty cần đào tạo thêm cán bộ

quản lý và rà soát lại lực lượng lao động sắp xếp họ lại đúng vị trí phù hợp

với năng lượng của từng người để từ đó họ có thể phát huy được sở trường

cuả mình góp phần thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngày càng nâng

cao tinh thần, vật chất cho người lao động.

Đối với việc quản lý thời gian lao động thông qua bảng chấm công.

Công ty cần theo dõi thêm số giờ làm việc của người lao động, nếu người lao

động khơng làm đủ giờ thì tiến hành trừ cơng theo giờ.

• Về quản lý bộ máy kế tốn.

Là cơng ty xây dựng nên thời gian thi công thường kéo dài, và trải rộng

trên nhiều địa bàn rất khó khăn trong việc kiếm tra, giám sát thời gian lao

động của người lao động do vậy cần bố trí kế tốn tiền lương tại từng cơng

trình xây dựng lớn.

Cơng ty cần tuyển thêm kế toán tránh sự kiêm nhiệm quá nhiều việc

gây ra sự không đồng bộ giữa các bộ phận kế tốn.

• Về cơng tác xây dựng định mức lao động.

Cần đi sâu xem xét điều kiện cụ thể cuả từng loại công việc và đặc

điểm điều kiện thi công cuả từng cơng trình. Để xây dựng định mức phù

hợp, sát đúng vưà đảm bảo lợi ích cuả cơng ty vưà khuyến khích người lao

động. Thực tế xây dựng một định mức chung khi áp dụng vào từng cơng

trình là khơng phù hợp.

• Về kế tốn tiền lương

Cơng ty căn cứ vào phương thức sản xuất và tổ chức lao động để ra

chính sách tiền lương phù hợp. cần tổ chức lao động càng chặt chẽ khoa học,

chính sách tiền lương cng hiu qu v ngc li.

Nguyễn Thị Kim Liên65

Lớp K1A - KTHNB¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp



Khoa Kinh TÕ - tµi chÝnNgồi ra để khuyến khích người lao động làm việc không chỉ quan tâm

đến số lượng sản phẩm mà phải quan tâm đến chất lượng sản phẩm thì nên áp

dụng nhiều hình thức tiền thưởng : thưởng sáng kiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức

sản xuất cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý. Tăng cường quản lý bồi

dưỡng chun mơn nghiệp vụ.

• Về chính sách đãi ngộ

Đặc điểm xây dựng cơ bản cuả công ty thường ở vùng xa xôi hẻo lánh,

điều kiện sinh hoạt vật chất, tinh thần còn nhiều thiếu thốn do dó cơng ty cần

quan tâm hơn nữa đến điều kiện ăn, ở nơi làm việc của người lao động ở

những cơng trình đó nhằm động viên thúc đẩy họ gắn bó với cụng ty, hng

say lm vic.Nguyễn Thị Kim Liên66

Lớp K1A - KTHNBáo cáo thực tập tốt nghiệpKhoa Kinh Tế - tài chÝnKÕt luËn

Tổ chức tốt kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương là

một trong những điều kiện để quản lý tốt quỹ lương và quỹ bảo hiểm xã hội,

bảo đảm cho việc trả lương và bảo hiểm xã hội đúng nguyên tắc, đúng chế độ.

Trả lương hợp lý là đòn bẩy kinh tế để kích thích người lao động làm việc tích

cực với năng suất, chất lượng và trách nhiệm cao đồng thời tạo điều kiện tính,

phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương vào giá thành sản

phẩm của doanh nghiệp được chính xác. Việc hạch tốn tốt tiền lương góp

phần tăng cường chế độ hạch tốn nội bộ trong doanh nghiệp.

Chính sách kế toán tiền lương được vận dụng linh hoạt ở doanh nghiệp

tùy thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý , tổ chức hoạt động sản xuất kinh

doanh và cơng tác kế tốn của Cơng ty; đặc biệt là các chuẩn mực kế tốn

chung của Bộ Tài chính. Vì vậy yêu cầu đối với kế toán là phải nắm vững

những nguyên tắc chung đó và có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tế

đơn vị mình.

Cùng với những kiến thức đã học tập được tại trường và thời gian thực

tập tại Công ty Cổ phần xây lắp HẢI VÂN, em đã nhận thức được rõ ràng

hơn về cơng tác kế tốn, bổ sung thêm vốn kiến thức thực tế tạo thuận lợi cho

em trong công việc sau này.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô giáo HÀ THỊ HỒNG cùng

tồn thể các cơ, chú, anh, chị phòng Tài chính-Kế tốn tại cơng ty CỔ PHẦN

XÂY LẮP HẢI VÂN. đã tận tình hướng dẫn em hồn thnh bn bỏo cỏo ny.Nguyễn Thị Kim Liên67

Lớp K1A - KTHNBáo cáo thực tập tốt nghiệpKhoa Kinh Tế - tài chÝnDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 – KÕ to¸n doanh nghiệp xây lắp NXB thống kê.

2 Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp Trờng

đại họcphơng đông3 Giáo trình kế toán tàichính - Trờng đại học kế toán

tài chính

4 Kế toán Tài chính Trờng Đại học tài chính kế toán

NXB tài chính.

5 Giáo trình kinh tế xây dựng cơ bản Trờng đai học tài

chính kế toánNguyễn Thị Kim Liên68

Lớp K1A - KTHNBáo cáo thực tập tốt nghiệpKhoa Kinh Tế - tài chínDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23Ký hiệuTSCĐ

BHXH

NXB

XL

NVQL

BHYTGTGT

CNV

TK

KH

VND

TSNH

TL

DT

DN

TS

VCSH

NH

PC

TK

CBCNVNội dung

Lao động

Tài sản cố định

Bảo hiểm xã hội

Nhà xuất bản

Xây lắp

Nhân viên quản lý

Bảo hiểm y tế

Quyết định

Giá trị gia tăng

Công nhân viên

Tài khoản

Khấu hao

Việt Nam Đồng

Tài sản ngắn hạn

Tiền lương

Doanh thu

Doanh nghiệp

Tài sản

Vốn chủ sở hữu

Ngân hàng

Phiếu chi

Tài khoản

Cán bộ cơng nhân viênNgun Thị Kim Liên69

Lớp K1A - KTHNBáo cáo thực tập tốt nghiƯp



Khoa Kinh TÕ - tµi chÝnMỤC LỤC

trang nhËn xÐt cđa giáo viên hớng dẫn...................................................................................1

Lời mở đầu............................................................................................................................2

Chơng 1..................................................................................................................................5

Tổng quan về công ty...........................................................................................................5

cổ phần xây lắp hảI vân.....................................................................................................5

1. QUá TRìNH HìNH THàNH Và PHáT TRIểN CủA CÔNG TY.....................................5

1.2 ĐặC ĐIểM Tổ CHứC QUảN Lý Và QUY TRìNH CÔNG NGHệ SảN XUấT KINH

DOANH CủA CÔNG TY Cổ PHầN XÂY LắP HảI VÂN.....................................................81.2.1 c điểm tổ chức bộ máy quản lý.................8

1.2.3 Quy trình sản xut :....................................13

1.3. Công tác tổ chức kế toán tại Công ty........................................................................15..........................................................................15

1.3.1 cơ cấu tổ chức bộ máy kê toán tại công ty....15

1.3.2 Hình thức sổ kế toán đợc áp dụng tại công ty

..........................................................................18

1.3.2.1.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán...........18

1.3.2.3.trình tự và phơng pháp ghi sổ...............20

1.3.2.4 Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán.........21

Thực trạng công tác kế toán tiền lơng.................................................................................22

Tại công ty cổ phần xây lắp hảI vân................................................................................22

2.1 tình hình tổ chức quản lý tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty cổ

phần xây lắp hải vân....................................................................................................222.1.1 Tình hình quản lý tiền lơng tại công ty......22

2.1.2 các phơng pháp tính và phân bổ tiền lơng

và các khoản phải trả tại công ty..........................23

2.1.2.1. các phơng pháp tính và chia lơng tại công

ty.......................................................................23

2.1.2.2 các khoản phải trả tại doanh nghiệp :........25

2.2 Tổ chức kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại doanh nghiệp...........272.2.1 chứng từ và sổ sách liên quan đến lao động

và tiền lơng đợc sử dụng trong công ty...............27

Nguyễn Thị Kim Liên70

Lớp K1A - KTHNB¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp



Khoa Kinh TÕ - tài chínĐể phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của

Công ty, Công ty dùng hình thức Chứng từ ghi sổ,

theo sơ đồ sau:..................................................27

Chứng từ gốc: Là những chứng từ nh giấy xin thanh

toán, giấy tạm ứng, bảng thanh toán lơng,......tất cả

những chứng từ trên phải có đầy đủ chữ ký của kế

toán trởng, giám đốc, ......moí đợc thực hiện hạch

toán....................................................................28

2.2.2. Hạch toán tiền lơng và thanh toán tiền lơng

đối với ngời lao động..........................................30

Chơng 3................................................................................................................................63

Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty............................63

3.1.1 u điểm....................................................................................................................63

đề xuất...............................................................................................................................65

Kết luận...............................................................................................................................67

DANH MC TI LIU THAM KHO.............................................................................68Nguyễn Thị Kim Liªn71

Líp K1A - KTHNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×