Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiêu chí và nghề nghiệp phù hợp lựa chọn người mẫu quảng cáo cho Sunsilk.

Tiêu chí và nghề nghiệp phù hợp lựa chọn người mẫu quảng cáo cho Sunsilk.

Tải bản đầy đủ - 0trang

56

Allowed

StatisticsNValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. DeviationSVTH: Thái Thị HồngTieu chi

Tieu chi

Tieu chi Tieu chi lua

lua chon

lua chon

lua chon chon nguoi

nguoi mau nguoi mau nguoi mau

mau cho

cho quang cho quang cho quang quang cao

cao moi

cao moi

cao moi

moi cua

cua

cua

cua

Sunsilk:

Sunsilk:

Sunsilk:

Sunsilk:

Tieu chi

Noi tieng Xinh dep Thanh dat

khac

47

47

47

47

3

3

3

3

1.57

1.49

1.74

1.74

.073

.074

.064

.064

2.00

1.00

2.00

2.00

.500

.505

.441

.441GVHD: GS. TS Trần Minh Đạo57

Notes

Output Created

Comments

Input

DataMissing

Value

HandlingFilter

Weight

Split File

N of Rows in

Working Data

File

Definition of

Missing

Cases UsedSyntaxResourcesElapsed Time

Total Values

AllowedSVTH: Thái Thị Hồng16-SEP-2009 12:30:03

C:\Documents and Settings\hong\Desktop

eu.sav50

User-defined missing values are treated as

missing.

Statistics are based on all cases with valid

data.

FREQUENCIES

VARIABLES=Q14.1 Q14.2 Q14.3

Q14.4

/STATISTICS=STDDEV

SEMEAN MEAN MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .

0:00:00.02

149796GVHD: GS. TS Trần Minh Đạo58

StatisticsNValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. DeviationSVTH: Thái Thị HồngNghe

Nghe

Nghe

nghiep phu nghiep phu nghiep phu

hop de lua hop de lua hop de lua

chon lam

chon lam

chon lam

nguoi mau nguoi mau nguoi mau

cho quang cho quang cho quang

cao cua

cao cua

cao cua

Sunsilk:

Sunsilk:

Sunsilk: Ca

Nguoi mau Dien vien

sy

47

47

47

3

3

3

1.55

1.81

1.66

.073

.058

.070

2.00

2.00

2.00

.503

.398

.479Nghe

nghiep phu

hop de lua

chon lam

nguoi mau

cho quang

cao cua

Sunsilk:Ng

he nghiep

khac

47

3

1.62

.072

2.00

.491GVHD: GS. TS Trần Minh ĐạoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiêu chí và nghề nghiệp phù hợp lựa chọn người mẫu quảng cáo cho Sunsilk.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×