Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một số ý kiến đề xuất.

2 Một số ý kiến đề xuất.

Tải bản đầy đủ - 0trang

* hệ thống kế tốn Việt nam có hai phương pháp hạch tốn hàng tồn

kho đó là phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ.mỗi phương

pháp hạch tốn hàng tồn kho có ảnh hưởng đến thời điểm ,phương pháp hạch

tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm khác nhau.Đối với

phương pháp kiểm kê định kỳ thì việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm cuối kỳ là hợp lý .đối với phương pháp kê khai thường

xuyên ,thì mọi sự biến động tăng và giảm chi phí đều phải hạch tốn kịp

thời ,thường xun chứ khơng đợi đến cuối kỳ.theo chế độ kế tốn hiện

nay,tài khoản “154”-chi phí sản xuất kinh doanh dở dang “hạch toán theo

phương pháp kê khai thường xuyên nhưng đến cuối kỳ mới được phép tập

hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm nhập kho điều này không phù hợp với

nội dung của phương pháp kế toán .do vậy cần phải mở rộng thời điểm hạch

toán cho tài khoản này bằng cách bổ xung thêm hệ thống kế tốn chi phí kết

hợp với dự tốn và định mức.

*trong các phương pháp tính giá trị sản phẩm dở dang thì phương pháp

tính theo khối lượng sản phẩm hồn thành tương đương có nhược điểm là

khối lượng tính tốn lớn ,mất nhiều thời gian ,khi kiểm kê sản phẩm dở dang

cần phải xác định được mức độ chế biến hoàn của sản phẩm dở dang ở từng

bước công nghệ ,công việc này khá phức tạp.theo cách tính truyền thống,chi

phí sản phẩm dở dang được tính riêng cho từng khoản mục .chi phí nguyên

vật liệu chính và chi phí sản xuất khác còn lại sau đó tổng hợp lại.phương

pháp này có 2 vần đề cần xem xét lại cho phù hợp với hệ thống kế toán hiện

hành và tính đa dạng trong sản xuất.

Theo phương pháp truyền thống ,xác định khoản mục chi phí nguyên

vật liệu chính phù hợp với hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp trước

những năm 1996,vì nguyên vật liệu là một khoản mục của chi phí sản xuất và

29giá thành sản phẩm;trong hệ thống kế toán doanh nghiệp hiện nay giá thành

sản phẩm khơng quy định khoản mục chi phí ngun vật liệu chính mà chỉ

theo dõi khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ,chi phí nhân cơng trực

tiếp và chi phí sản xuất chung.Như vậy ,đánh giá sản phẩm dở dang là phương

pháp ước tính tương đương ,nên chuyển phân tích khoản mục chi phí nguyên

vật liệu chính sang chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Nên sử dụng thêm cách tính nhập trước xuất trước ứng dụng vào

phương pháp ước lượng tương đương bởi vì theo phương pháp này có 2 điểm

khơng phù hợp :chi phí ngun vật liệu trực tiếp ln tính đủ 100% cho sản

xuất dở dang cuối kỳ ,điều này chỉ đúng cho các doanh nghiệp xuất 1 lầncho

tồn bộ q trình sản xuất; xác định chi phí sản phẩm dở dang theo cách tính

bình qn khơng phân biệt chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ ,chi phí sản xuất

phát sinh trong kỳ và chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ.theo cách tính này

nếu chi phí sản xuất trong kỳ biến động lớn,sản lượng sản phẩm dở dang đầu

kỳ còn nhiều và sản lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ còn ít hoặc ngược lại thì

chắc chắn chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ không thể trưng thực theo thực tế

phát sinh tùy tính chất bình qn của nó.như vậy chi phí sản phẩm dở dang

cuối kỳ phụ thuộc duy nhất vào sự biến động của chi phí sản xuất trong kỳ

,thể hiện tính trung thực của chi phí sản xuất còn tồn tại đến cuối kỳ.30KẾT LUẬN

Để trở thành công cụ quản lý có hiệu lực, kế tốn nói chung và kế tốn

tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành nói riêng phải ln được cải tiến và

hồn thiện nhằm đáp ứng công tác quản lý trong nền kinh tế hiện nay. Kế tốn

chi phí sản xuất, tính giá thành chính xác, đầy đủ là điều kiện cần thiết để

cung cấp nhanh chóng, kịp thời các thơng tin, giúp cho nhà quản lý sáng suốt

đưa ra những quyết định đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Hiện nay,Việt Nam phát triển sang nền kinh tế hang hóa nhiều thành

phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa ,mọi thành phần kinh tế có cơ hội sản xuất kinh

doanh như nhau .tính đa dạng trong các loại hình doanh nghiệp đòi hỏi cần có

sự linh hoạt trong hệ thống kế tốn chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là

những chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng sản phẩm sản xuất của doanh

nghiệp và việc kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách

đầy đủ và chính xác giúp cho doanh nghiệp tạo được sự cạnh tranh đối với

các doanh nghiệp khác trong và ngồi nước về giá bán..

Trong q trình viết đề tài,thời gian tìm hiểu tài liệu và kinh nghiệm thực

tế còn hạn chế .do vậy đề àn của em không thể đi sâu vào được những vấn đề

đang còn tồn tại do đó, đề tài này khơng tránh khỏi những sai sót, em mong

được sự thơng cảm của thầy cơ.nhưng em hy vọng chun đề này cũng góp

phần nào đó trong cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm của chế độ kế toán hiện hành.

Một lần nữa em xin cảm ơn PGS-TS Nguyễn Ngọc Quang đã hướng dẫn

em hoàn thành đề án mơn học chun ngành kế tốn này.

Hà nội 20/10/2009

Sinh viên31Vũ thị Thu hường32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số ý kiến đề xuất.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×