Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tổng hợpGVHD: PGS.TS Mai Văn BạnMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA......................21.1. Lịch sử hình thành và phát triển.................................................................2

1.2.Cơ cấu tổ chức............................................................................................2

1.3. Kết quả thu chi tài chính............................................................................3

1.3.1 : Kết quả thu chi....................................................................................3

1.3.2 Cơ cấu thu nhập các năm gần đây........................................................4

1.4. Kết quả hoạt động tín dụng:.......................................................................5

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY VÀ RỦI RO TRONG CHO VAY TẠI NGÂN

HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA........................................................62.1.Thực trạng cho vay tại NHCT Đống Đa.....................................................6

2.1.1 Phân tích dư nợ tín dụng của NHCT ĐĐ theo loại tiền........................6

2.1.2 Phân tích dư nợ theo kì hạn.................................................................7

2.1.3Phân tích dư nợ theo thành phần kinh tế...............................................8

2.2 Thực trạng rủi ro trong cho vay của ngân hàng công thương Đống Đa.

...........................................................................................................................9

2.2.1Tình hình nợ quá hạn.............................................................................9

2.2.1.1: Tình hình chung về nợ quá hạn.....................................................9

2.2.1.2 : Phân loại nợ quá hạn..................................................................10

2..2.2 Tình hình nợ xấu...............................................................................11

2.2.3 Tình hình trích lập dự phòng và xử lí rủi ro tại NHCT Đống Đa..................12

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.....................................................133.1 Một số nhận xét.........................................................................................13

3.1.1 Kết quả đạt được.................................................................................13

3.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân trong cơng tác phòng ngừa rủi ro

trong cho vay tại NHCT Đống Đa.....................................................13

3.2: Một số kiến nghị......................................................................................15

KẾT LUẬN............................................................................................................17

TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................18SV: Lê Mai LinhMSV: 06D04555Báo cáo thực tập tổng hợpSV: Lê Mai LinhGVHD: PGS.TS Mai Văn BạnMSV: 06D04555Báo cáo thực tập tổng hợpGVHD: PGS.TS Mai Văn BạnNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Hà Nội, ngày…. Tháng….. năm 2010SV: Lê Mai LinhMSV: 06D04555Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×