Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trần Thị Quỳnh Giang (2018), Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam, Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, tr 60, số 519, tháng 6.

Trần Thị Quỳnh Giang (2018), Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam, Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, tr 60, số 519, tháng 6.

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT

1.Vũ Bá Anh (2015), Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, Luận án

tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.2. Bộ Cơng Nghiệp (2006), Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành thép ViệtNam giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn đến năm 2025, Hà Nội.

3. Bộ Công Thương (2010), Báo cáo tổng hợp đề án quy hoạch phát triển hệthống sản xuất và phân phối sản phẩm thép Việt Nam giai đoạn 2010 –

20120, có xét đến năm 2025, Hà Nội.

4. Bộ Tài Chính (2006), Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm2006 của bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ kế tốn doanh nghiệp.

5. Bộ Tài Chính (2006), Thơng tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 “Hướngdẫn áp dụng KTQT trong doanh nghiệp”.

6. Bộ Tài Chính (2009), 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam và tồn bộ thơng tưhướng dẫn chuẩn mực, NXB Thống kê, Hà Nội.

7. PGS.TS. Nguyễn Đình Đỗ, PGS.TS. Ngơ Thế Chi, TS. Trương Thị Thủy(2002), Thông lệ và chuẩn mực kế toán quốc tế, NXB Xây dựng, Hà Nội.

8. Nguyễn Hữu Đồng (2012), Hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn trong cáctrường Đại học cơng lập Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế

quốc dân.

9. Đào Thúy Hà (2015), Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí trong các DNSXthép ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.

10. Ngô Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Thùy Dung (2015), Xây dựng hệ thốngthơng tin kế tốn theo lý thuyết quản trị thông minh tại công ty cổ phần An

Phú Hưng, Tạp chí khoa học và phát triển.

11. Đặng Thị Thúy Hằng (2016), Ảnh hưởng của thơng tin kế tốn công bố đếnquyết định đầu tư của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam,

Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân

19112. Đỗ Thị Hồng Hạnh (2015), Hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí, kết quảkinh doanh trong các DNSX thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam, Luận án

tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.

13. Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2014), Phân tích và thiết kế hệ thống thơng tin kếtốn trong các bênh viện cơng, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

14. Hồ Mỹ Hạnh (2013), Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phítrong các doanh nghiệp may Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh

tế quốc dân.

15. Nguyễn Thị Phương Hoa (2009), Kiểm soát quản lý, NXB Đại học Kinh tếquốc dân, Hà Nội.

16. Lê Thị Hồng (2016), Hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phítrong doanh nghiệp khai thác chế biến đá ốp lát ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ

kinh tế, Học viện Tài chính.

17. Nguyễn Thế Hưng (2008), Hệ thống thơng tin kế toán, NXB Thống kê, HàNội.

18. Đào Mạnh Huy (2016), Hồn thiện cơng tác lập và trình bày báo cáo tàichính hợp nhất trong các DNSX thép thuộc hiệp hội thép Việt Nam, Luận án

tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

19. Nguyễn Bích Liên (2012), Xác định và kiểm sốt các nhân tố ảnh hưởng chấtlượng thơng tin kế tốn trong mơi trường ứng dụng hệ thống hoạch định

nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp Việt Nam, Luận án tiến

sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế TPHCM.

20. Đinh Thị Mai (2010), Nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin kế tốn trongcác trường đại học, cao đẳng cơng lập, Tạp chí kinh tế và phát triển.

21. Trần Thị Nhung (2016), Hồn thiện hệ thống thơng tin kế toán quản trị tại cácdoanh nghiệp chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học

viện Tài chính.

22. Hồng Văn Ninh (2010), Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn phục vụ cơng tácquản lý trong các Tập đoàn kinh tế ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học

viện Tài chính.

19223. Nguyễn Năng Phúc (2014), Kế toán quản trị, NXB Đại học Kinh tế quốc dân,Hà Nội.

24. Phạm Quang (2002), Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo KTQT và tổchức vận dụng vào các doanh nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học

Kinh tế quốc dân.

25. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật kế toán số 3/2003/QH11ngày 17/06/2003.

26. Nguyễn Thanh Quý (2004), Xây dựng hệ hống thông tin kế toán phục vụquản trị doanh nghiệp kinh doanh bưu chính viễn thơng, Luận án tiến sĩ kinh

tế, Đại học Kinh tế quốc dân.

27. Nguyễn Quang Quynh (2003), Lý thuyết kiểm tốn, NXB Tài chính, Hà Nội.

28. Nguyễn Tố Tâm (2014), Hồn thiện tổ chức kiểm sốt nhằm tăng cường chấtlượng thông tin KTTC của các CTNY trên TTCK Việt Nam, Luận án tiến sĩ

kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.

29. Thiều Thị Tâm, Phan Đức Dũng, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy(2014), Hệ thống thơng tin kế tốn, NXB Thống kê, Hà Nội.

30. Nguyễn Thị Phương Thảo (2014), Xây dựng hệ thống thơng tin kế tốn doanhnghiệp tại Việt Nam hiện nay, Tạp chí Tài chính.

31. Lã Thị Thu (2014), Tổ chức thơng tin kế tốn trong các doanh nghiệp hiệnnay, Tạp chí Tài chính.

32. Nguyễn Thị Thu Thủy (2017), Hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn trongcác công ty cổ phần xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam,

Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

33. TS. Lưu Đức Tuyên, TS. Ngơ Thị Thu Hồng (2011), Tổ chức cơng tác kếtốn trong doanh nghiệp, NXB Tài Chính, Hà Nội.

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH

34. Adebayo, Mudashiru (2013), Accounting Information System as an Aid toDecision Making In Food and Beverages Companies in Nigeria, Australian

Journal of Business and Management Research, Vol.3 No.09, pp 26-33.

19335. Al-Helo, Burhan Sabah, (2002), Impact of Using Information Technology andSystems on Integrated Banking Services in Jordanian Banks from the

Perspective of Banking Leaderships, unpublished Master thesis, Al Al-Bayt

University, Mafraq, Jordan.

36. Ali Alzoubi, (2011), The Effectiveness of the Accounting Information SystemUnder the Enterprise Resources Planning (ERP), Research Journal of

Finance and Accounting, ISSN 2222-1697, Vol 2, No 11.

37. Ainon Ramli, (2013), Usage of and Satisfaction with Accounting InformationSystems in the Hotel Industry: The Case of Malaysia, thesis, Hull University.

38. Ashari (2008), Factors affecting Accounting Information Systems successimplementation, thesis, Diponegoro University.

39. AyyoubAl Swalhah (2014), The role of Accounting Information Systems inrationalization, Administrative decisions (research fields) Jordanian banks, Vol 6

No2.

40. Benjamin, J. J and Stanga, K. G. (1977), Differences in Disclosure Needs ofmajor users of financial statements,Accounting and Business Research, Vol.

7, No. 27 pp. 187 – 192.

41. Boockholdt, Jame L (1999), Accounting Information Systems, 5 Edition,Irwin, Illinois, McGrow Hill Education.

42. Brazel, J. F. & Li, D., (2005), The effect of ERP System Implementation onusefulness of Accounting Information, Journal of Information System, October

2005.

43. Emeka-Nwokeji, N. A. (2012), Repositioning accounting information systemthrough effective data quality management: A framework for reducing costs and

improving performance, International Journal of Scientific & Technology

Research, 1(10).

44. Hazar Daoud, (2012), Accounting Information Systems in an ERP, thesis,Sfax University.

45. Henry Fayol (1949), General and Industrial Management, NewYork PitmanPublshing, pp. 107 – 109.

19446. Hongjiang Xu, (2003), Critical Success Factors for Accounting InformationSystems Data Quality, thesis, Southern Queensland University, Australia.

47. Ismail, N. A., & King (2007), Factors Influencing the Alignment ofAccounting.Information Systems in Small and Medium.Sized Malaysian

Manufacturing Firms, Journal of Information Systems and Small. Business,

1(1/2), 1-19. 2007.

48. James A.Hall & Bennett, P.E (2011), Accounting Information Systems, 7Edition, Lehigh University, South - Western College Publishing.

49. Katarina Zager, Lajos Zager, (2006), The role of financial Information indecision making process, Vol 2, Innovative Marketing.

50. Laudon, K.C. and Laudon, J.P. (2007), “Management Information SystemsManaging The Digital Firm”, 10th Edition. Pearson Prentice Hall.

51. Marija Tokic, Mateo Spanja, Iva Tokic, Ivana Blazevic (2011), Functionalstructure of entepreneurial accouting information systems, Annals of faculty

Engineering Hunedoara, Internetional Journal of Engineering.

52. Markus, M. L. and Pfeffer, J., (1983), Power, and the Design andImplementation of Accounting and Controlling Systems, Accounting,

Organization and Society, Vol. 8, No. 2-3, pp. 205-218.

53. Marnewick, C and Labuschagne, L., (2005), A conceptul model for enterpriseresources planning (ERP), Information Management & Computer security, 13

No 2.

54. Marshhall B, Romney and Paul.J.Steinbart (2012), Accounting InformationSystems, 13 Edition, Prentice Hall New Jersey, USA.

55. Međunarodni računovodstveni standardi - Prezentacija finansijskih izveštajaMRS 1 International Accounting Standard - Presentation of Financial

Statements IAS 1, (2009), Serbian Association of Accountants and Auditors,

Belgrade.

56. Nzomo Samuel (2013), Impact of Accounting Informations Systems onorganizationaleffectivenesethesis,University of Nairobi.

195ofautomobilecompaniesinKenya,57. Otley, D.,(1980), The Contingency Theory of Management Accounting:Achievement and Prognosis, Accounting, Organization and Society, Vol. 5, pp.

194-208.

58. Qatawneh, A. (2005), The effect of using information technology ofaccounting information system efficiency, Unpublished PhD thesis, Arab

Academy for finance and banking.

59. Saira, K., et al. (2010), Information system and firms’ performance: The case ofMalaysian small and medium enterprises, International Business Research 3(4),

28.

60. Sajady, H. (2008), Evaluation of the effectiveness of Accounting InformationSystems, International Journal of Information Science & Technology, Vol 6,

No 2, pp1-11.

61. Senin (2011), The purpose of Management Accounting Information andProcess of Management Accounting.

62. Siti Kurnia Rahayu (2012), The Factors That Support The Implementation OfAccounting Information System: A Survey In Bandung And Jakarta’s

Taxpayer Offices, Journal of Global Management, Vol 4. No 1. p.25-52.

63. Snezana Knezevic , Alexsandra Stankovic, Milos Mitrie (2012), Business andfinancial decisions based on information provided by Accounting

Information Systems, Advanced Research in Scientific Areas.

64. Thaer Ahmad Abu Taber (2014), The effectiveness of accounting informationsystems in Jordanian private higher education institutions, thesis, Jadara

University.

65. Ulric J. Gelinas, Jr., Richard B. Dull, và Patrick R. Wheeler (2012),Accounting Information Systems, 9th ed., international ed, USA.196DANH MỤC PHỤ LỤC

Phụ lục số 01A: Danh mục các doanh nghiệp khảo sát

Phụ lục số 01B: Câu hỏi phỏng vấn

Phụ lục số 01C: Phiếu khảo sát dành cho nhà quản trị

Phụ lục số 01D: Phiếu khảo sát dành cho nhân viên kế toán

Phụ lục số 01E: Kết quả khảo sát

Phụ lục số 02: Danh sách các đơn vị thành viên

Phụ lục số 03: Sơ đổ tổ chức quản lý của Công ty CP Gang thép Thái

Nguyên

Phụ lục số 04: Sơ đổ tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Thép Miền Nam

Phụ lục số 05: Sơ đổ tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức

Phụ lục số 06:Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn tập trung tại Cơng ty CP Thép

Miền Nam

Phụ lục số 07: Sổ Cái tài khoản 621 – Công ty CP thép Đà Nẵng

Phụ lục số 08: Sổ Cái tài khoản 622 – Công ty CP thép Đà Nẵng

Phụ lục số 09: Sổ Cái tài khoản 627 – Công ty CP thép Đà Nẵng

Phụ lục số 10: Sổ Cái tài khoản 154 – Công ty CP thép Đà Nẵng

Phụ lục số 11: Bảng định mức chỉ tiêu kỹ thuật

Phụ lục số 12: Kế hoạch sản xuất sản phẩm

Phụ lục số 13: Kế hoạch cung ứng vật tư chủ yếu

Phụ lục số 14: Bảng giá thành kế hoạch

Phụ lục số 15: Dự tốn chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí Mỏ than Phấn

Mễ – Cơng ty CP Gang thép Thái Nguyên

Phụ lục số 16: Dự toán chi phí chung – Cơng ty CP Gang thép Thái Ngun

Phụ lục số 17: Bảng kế hoạch giá thành kế hoạch quý – Công ty CP Gang

thép Thái Nguyên

Phụ lục số 18: Dự tốn chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí Nhà máy Luyện

gang – Cơng ty CP Gang thép Thái Nguyên

Phụ lục số 19: Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP

197gang thép Thái Nguyên năm 2017

Phụ lục số 20: Những thông tin công bố khác tại công ty cổ phần gang thép

Thái Nguyên năm 2017

Phụ lục số 21: Báo cáo phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Phụ lục số 22: Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch

Phụ lục số 23: Báo cáo giá thành và các nhân tố tăng giảm giá thành

Phụ lục số 24: Sổ chi tiết NVL, CCDC, SP, HH

Phụ lục số 25: Sổ chi tiết NVLTT

Phụ lục số 26: Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp

Phụ lục số 27: Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp

Phụ lục số 28: Dự tốn chi phí sản xuất chung

Phụ lục số 29: Dự tốn linh hoạt chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Phụ lục số 30: Báo cáo tình hình thực hiện định mức chi phí

Phụ lục số 31: Báo cáo chi phí sản xuất chung theo yếu tố chi phí

Phụ lục số 32: Báo cáo giá thành sản phẩm

Phụ lục số 33: Báo cáo tình hình thực hiện chi phí trung tâm chi phí

Phụ lục số 34: Báo cáo hoạt động của trung tâm lợi nhuận

Phụ lục số 35: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Phụ lục số 36: Bảng phân tích báo cáo kết quả kinh doanh198Phụ lục số 01A: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP KHẢO SÁT

STTTên cơng tyLoại

hìnhĐịa chỉSố điện thoạiEmailGiám1CTCP Gang thép Thái

NguyênCT conPhường Cam Giá, TP. Thái

Nguyên(0208) 3832 236info@tisco.com.vn2CTCP Kim khí Bắc TháiCT conKm5, Quốc lộ 3, Tổ 1B,

Phường Tân Lập, TP. Thái

Nguyên0280. 3855 243contact@kimkhibacthai.

vn3CTCP Thép Dư Ứng LựcCT conĐường số 2, khu cơng nghiệp

BiênHòa 1, Đồng Nai0613.832.3334CTCP Thép Nhà BèCT con56 Thủ Khoa Huân, Phường

Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ

Chí Minh(028) 38 298 2445CTCP Thép Thủ ĐứcCT conKm9, Xa Lộ Hà Nội, Phường

Trường Thọ, Quận Thủ Đức,

TP.Hồ Chí Minh028. 389696126CTCP Thép tấm Miền

NamCT conKhu công nghiệp Phú Mỹ I Huyện Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu(0254) 39107407(8461) 3836.148vicasasteel@vicasasteel.

comNguHoàTrịNgu

thepnhabe@nbsteel.vn

thepthuducvkc@vnn.vnNguyNguyDươ7CTCP Thép Biên HòaCT conKhu Cơng Nghiệp Biên Hòa

1, Đường Số 9, Phường An

Bình, Thành phố Biên Hòa,

Tỉnh Đồng Nai8CTCP Tơn mạ Thăng

LongCT conLô 14 Khu CN Quang Minh,

Mê linh, Hà Nội024.35840648info@vnsteelthanglong.v

nNgu9CTCP Thép tấm lá Phú

MỹĐVTTKhu công nghiệp Phú Mỹ I,

huyện Tân Thành, Tỉnh Bà

Rịa -Vũng Tàu(0254).64. 392

1457phumycrm@hcm.vnn.vnPha10CTCP Thép Miền NamĐVTTKhu công nghiệp Phú Mỹ 1,

Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú

Mỹ, Vũng Tàu(0254) 3922 091vanthu@thepmiennam.c

om.vnNguy11CT TNHH PosvinaĐVTT232 Đỗ Xuân Hợp, Phước

Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí

Minh028 3731 3630sales@posvina.com.vn12CTCP Cơ điện luyện kim

Thái NguyênCTLKP.Cam Giá - Tp.Thái Nguyên

- T.Thái Nguyên0208 3820 127Cdlktn@yahoo.com.vn13CTCP Thép Đà NẵngCTLKĐường Tạ Quang Bửu, KCN

Liên Chiểu, Đà Nẵng0236 3842 174thepdanang@dnsteel.vnĐinh14CTCP Thép Tân ThuậnCTLK136 Bùi Văn Ba, Tân Thuận

Đông, Q. 7, Hồ Chí Minh028 3872 3553tanthuansteel@yahoo.co

m.vnNg15CTCP Lưới thép Bình

TâyCTLK117 Âu Cơ, Phường Phú

Trung, Quận Tân Phú, TP.Hồ

Chí Minh028 2213.4253Info@luoithepbinhtay.co

m.vnL16CTCP Cơ khí luyện kimCTLKĐường số 2, KCN Biên Hòa I,

Biên Hòa, Đồng Nai0918 411 625sadakim@hcm.vnn.vn17CT TNHH Thép VPSCTLKKm9, Quán Toan, Quán Toan,

Hồng Bàng, Hải Phòng0225 3749 134vps@steelvps.com.vn199HNgu18CT TNHH Thép

VinausteelCTLKKm 9, Vật Cách, P. Quán

Toan, Q. Hồng Bàng,

TP. Hải Phòng0225 3850145vasteelhp@vinausteel.co

m.vn19CT TNHH Thép

VinakyoeiCTLKKCN Phú Mỹ I, Phường Phú

Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Vũng

Tàu(0254) 3876.277 281vinakyoeisteel@hcm.vnn

.vn20CT TNHH natsteel vinaCTLKPhương Cam Giá, Cam Giá,

TP. Thái Nguyên0208 3833 522nsv@natsteelvina.com21CT TNHH Thép Sài GònCTLKSố 5 đường 4A, khu Cơng

Nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh

Đồng Nai(0251) 3833001sales@sgc.com.vn22CT TNHH Thép Tây ĐơCTLKLơ 45 Khu cơng nghiệp Trà

Nóc - Quận Bình Thuỷ - Tp.

Cần Thơ(0710) 3 841 822sale@theptaydo.com23CT TNHH Cơ khí Việt

NhậtCTLKVật Cách, Qn Toan, Hồng

Bàng, Hải Phòng(0225) 3850769info@vje.com.vn24CT TNHH Thép ống

Việt Nam (Vinapipe)CTLKKm9, P.Quán Toan, Q.Hồng

Bàng, TP.Hải Phòng0225.3850.116info@vinapipe.vnNgu25CT TNHH Khoáng sản

và luyện kim Việt TrungCTLKBắc Cường, TX.Lào Cai Lào

Cai0214 3836 885kslkvt@vtmsteel.vn26CT TNHH Ống thép

NipponCTLKĐường D3, khu CN Phú Mỹ,

Tân Thành, Bà Rịa - Vũng

Tàu0254 3938 780info@nipponsteelpipevn.

com0254 3923 351Tanthanhmy.infor@gmai

l.com0254 392.36.36tnsteel@tnsteel.vn27CTCP Tân Thành MỹCTLKSố 9, TT. Phú Mỹ, Tân Thành,

Bà Rịa - Vũng Tàu28CTCP Thép tấm lá

Thống NhấtCTLKKhu công nghiệp Phú Mỹ I Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà

Rịa- Vũng Tàu200TrHuỳnHuỳnNguPhụ lục số 01B: CÂU HỎI PHỎNG VẤN

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN

(Dành cho cán bộ quản lý)

Giới thiệu:

- Tên tôi là:………………………. Công tác tại:………………..

Tôi đang nghiên cứu luận án tiến sĩ với đề tài: “Hồn thiện hệ thống thơng tin kế toán

trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam”, tôi rất muốn

biết ý kiến của các nhà quản trị doanh nghiệp về hệ thống thơng tin kế tốn trong doanh

nghiệp.

- Doanh nghiệp của Q công ty được lựa chọn một cách ngẫu nhiên để tham gia phỏng

vấn. Cuộc nói chuyện này sẽ được sử dụng với mục đích ngun cứu. Vì vậy, chúng tơi

muốn lắng nghe ý kiến của Ông/bà về những vấn đề sau:

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

(1) Họ tên người được phỏng vấn:…………………….Vị trí cơng tác:………….

(2) Tên cơng ty:…………………………………………………………………..

(3) Cơng ty của ông/bà được thành lập khi nào?:………………………………...

(4) Mối quan hệ của doanh nghiệp ông/bà với Tổng công ty thép Việt Nam?

□ Công ty trực thuộc

□ Công ty con

□ Công ty liên kết

(5) Lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp ông/bà?

□ Sản xuất

□ Chế biến

□ Thương mại

□ Khác

(6) Tổng số lao động của Doanh nghiệp (Công ty)?

II. Nhu cầu sử dụng thơng tin kế tốn từ hệ thống thơng tin kế toán trong doanh

nghiệp

1. Hiện nay bộ phận nàolàm nhiệm vụ cung cấp thơng tin kế tốn cho ban giám đốc?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trần Thị Quỳnh Giang (2018), Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam, Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, tr 60, số 519, tháng 6.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×