Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 TÍNH NGHIỆM HỆ TRỤC

4 TÍNH NGHIỆM HỆ TRỤC

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC- 48 6–20183)Momen tại gối đỡ

- Momen uốn tại gối 0:q.l 2 

M o = − G.l p + o 

2 

- Momen uốn tại các gối khác:

Viết phương trình 3 momen cho các gối đỡ:

Nhịp 0 – 1:

M o .l1 + 2.M 1.( l1 + l2 ) + M 2 .l2 = −()()q 3 3

l1 + l2

4Nhịp 1 – 2:

M 1.l2 + 2.M 2 .( l2 + l3 ) + M 3 .l3 = −q 3 3

l2 + l3

4Nhịp 2 – 3:

4.M 2 + 4.M 3 = −q.l32Kết quả:

Mo

M1

M2

M3

4)=

=

=

=-406325,4

57167,761

-63892,42

-8682,57kG.cm

kG.cm

kG.cm

kG.cmPhản lực tác dụng lên gối đỡ

Tại gối 0:

Ro = ( G + q.l 0 ) +q.l1 M 1 − M 0

+

2

l1Tại gối 1:

R1 =q.l1 q.l 2 M 0 − M 1 M 2 − M 1

+

+

+

2

2

l1

l2Tại gối 2:

R2 =q.l 2 q.l 3 M 1 − M 2 M 3 − M 2

+

+

+

2

2

l2

l3Tại gối 3:

R3 =q.l 3 M 2 − M 3

+

2

l3Kết quả:

Ro

=

5850,46

R1

=

-1237,06

R2

=

2121,89

R3

=

443,41

- Kiểm tra tổng phản lực trên các gối đỡ.kG

kG

kG

kGKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC- 49 6–2018Tổng phản lực trên gối đỡ :

ΣR = R0+ R1 +R2 +R3

ΣR

=

7178,7

kG

Tổng phản lực này phải bằng tổng trọng lượng chong chóng G và trọng lượng

bản thân trục:

ΣQ = q.( L0 + L1 + L2 + L3) + G

ΣQ =

7295,25

kG

Sai số:

∆=Kết luận:

3.4.2

1)ΣR − ΣQ

.100% = 1,6%

ΣRVậy tổng phản lực trên các gối đỡ như tính tốn ở trên.Nghiệm bền hệ trụcNghiệm bền hệ số an tồn

Do trục chong chóng và trục trung gian có cùng vật liệu chế tạo, trục chong

chóng chiu tải nặng hơn nên ta nghiệm bền hệ số an tồn cho trục chong chóng.Bảng 3.9: Nghiệm bền hệ số an tồn:

NoHạng mục tính

hiệuĐơn vị1Giới hạn bền chảy

của vật liệuσchkG/cm2Momen chống xoắn

của trục chong chóngWxcm3Cơng suất tính tốnNecvThiết kế45004Vòng quay tính tốnnv/pThiết kế2205Momen

trụcMxkG.cmMx =6Ứng suất tiếp do

momen xoắn gây raτxkG/cmτx =7Chiều dài từ chong

chóng đến gối saulp8Momen chống uốn

của trụcWuxoắntrên23Cơng thức - Nguồn gốc

Thiết kế

π .d cc3

Wx =

1671620.N

nKết quả

3200

5301,451464954.5Mx

Wx276,33cmThiết kế122,5cm3Wu =2π .d cc3

32KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM2650,72GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 50 6–2018NoHạng mục tính

hiệuĐơn vị9Momen lớn nhất trên

trụcMukG.cmMu = M263892,410Ứng suất lớn nhất

trên trụcσukG/cmσu =Mu

Wu24,111Diện tích tiết diện

trục chong chóngFcm12Lực đẩy chong chóngPkG13Ứng suất nén do lực

đẩy gây raσnkG/cm14Ứng suất lắp ráp

klhơng chính xácσlrkG/cm15Ứng suất pháp của

trụcσkG/cm16Ứng

suất

đươngσtdkG/cm17Hệ số an tồn18Hệ số an tồn cho

phéptương22222n

[n]2Cơng thức - Nguồn gốcπ .d cc2

F=

4Kết quả706,85

15577,1σn =P

Fσlr = 150 ÷ 30022,05

300σ = σu + σn + σlr297,93σ td = σ 2 + 3.τ x2460,523n=σ ch

σ td[n] = 2,8 ÷ 5,56,95

5Kết luận:Hệ số an tồn cho phép của trục chong chóng lớn hơn hệ số an tồn cho phép

vì vậy trục chong chóng đủ bền.

2)Nghiệm ổn định dọc trụcBảng 3.10: Nghiệm ổn định dọc trụcKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MƠN HỌC- 51 6–2018NoHạng mục tính

hiệuĐơn vị1Chiều dài đoạn trục

lớn nhấtl2cmThiết kế2Bán kính quán tính

tại mặt cắt ngangIcmI=3Hệ số xét đến sự liên

kết giữa hai đoạn trụcµThiết kế14Độ mảnh của trụcλλ=µ .l 2

I38,675Trị số giới hạn của độ

mảnhλ0Thép 35100Cơng thức - Nguồn gốcKết quả

290J

π .d cc4 π .d cc2

=

.

F

64

47,5σ th = a − b.λ + c.λ2Với thép 35:

a

=

2

kG/cm

kG/cm

2

b = 32,6

kG/cm2

c=0

kG/cm26Ứng suất nén tới hạnσth7Tiết diện mặt cắt hệ

trụcFcm2F=8Lực tới hạnPthkGPth = σ th .F9Lực đẩy chong chóngPkG10Hệ số an tồn về ổn

địnhKodK od =11Hệ số an toàn về ổn

định cho phép[Kod]Chọn12Ứng suất nén do Pmax

gây raσmaxkG/cm13Ứng suất nén ổn định

cho phép[σod]kG/cmKết luận:22π .d cc2

44640

3379,467706,5

2387593

15577,15Pth

1,3.P117,9

2,5σ max =1,3.P

F28,663[σ th ] =σ th

[ K od ]1351,787Do Kod > [Kod].KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 52 6–2018Vậy trục làm việc đảm bảo độ ổn định dọc trục.

3)Nghiệm biến dạng hệ trụcBảng 3.11: Nghiệm biến dạng hệ trục

No

1

2Hạng mục tính

Momen xoắn trên

trục

Momen quán tính

độc cực

hiệu

Mx

JpĐơn vị Cơng thức - Nguồn gốc

kG.cm

cm43Hệ số đàn tính loại

haiG4Góc xoắn trên một

đơn vị chiều dàiθđộ/mGóc xoắn cho phép

Chiều dài đoạn trục

lớn nhất nằm giữa

hai gối

Tải trịng phân bố

trên trục[θ]độ/ml2cmqkG/cm

kG5

6

7kG/cm

21074300

π .d cc4

Jp =

3279481,25Thép 350,82.10-6ϕ=18000.M x

π .G.J pThiết kế290

5,55Trọng lượng đoạn

trục lớn nhấtQ9Mơđuyn đàn hồi của

vật liệuE10Momen qn tính

tiết diện trụcJcm411Độ võng do trọng

lượng trụcf1cm12Momen uốn gây ra

tại đầu tự doMukG.cm13Độ võng do momen

uốn gây raf2cm14Độ võng tổngfcmf = f1 + f215Độ võng cho phép[f]cm[f]=30,095

0,458kG/cmKết quảQ = q.l 21609,5Thép 352,1.10-6J=π .d cc4

6439740,63f1 =5.Q.l 2

384.E.J0,073.10-6Mu = M0

f1 =M u .l 2

16.E.Jl2

1750406324,4

88,25.10-6

88,3194.10-6

0,116Kêt luận:

KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 53 6–2018Do độ võng của đoạn trục tính trong trường hợp xấu nhất nhỏ hơn trị số độ võng cho

phép nên hệ trục có độ cứng đảm bảo.

3.4.3Nghiệm áp lực tác dụng lên gối đỡBảng 3.12: Nghiệm áp lực tác dụng lên gối đỡ

NoHạng mục tính

hiệuĐơn vị1Phản lực tác dụng lên

gối sau trục chong

chóngR0kG2Chiều rộng múi bạcbcmThiết kế3Góc tác dụng lựcαđộChọn1204Chièu dài gối sauLscmThiết kế1205Áp lực riêng tác dụng

lên gối sauPs6Phản lực tác dụng lên

gối truớc trục chong

chóngR1kG7Chiều dài gối trướcLtcm8Áp lực riêng tác dụng

lên gối trướcPt9Phản lực tác dụng lên

gối trục trung gianR2kG10Đường kính cổ trục

trung giandtgcmThiết kế3311Chiều dài gối trục

trung gianLtgcmThiết kế51,512Áp lực riêng tác dụng

lên gối trục trung

gianPtg13Áp lực riêng cho

phép[P]kG/cm

2kG/cm

2kG/cm

2kG/cm

2Công thức - Nguồn gốcKết quả

5850,5Ps =15R0

(1 + 2. cos 2 α ).Ls .b2,17

1237,06Thiết kế

Ps =30R1

(1 + 2. cos 2 α ).Lt .b1,8

2121,89Ptg =1,3.R2

d tg .Ltg1,62[1]2,5Kết luận:

Do áp lực riêng tác dụng lên các gối trục đều nhỏ hơn trị số áp lực riêng

KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 54 6–2018cho phép nên các gối đỡ làm việc an toàn.Chương 4CÁC HỆ THỐNG PHỤC VỤ4.1 CÁC HỆ THỐNG PHỤC VỤ HỆ ĐỘNG LỰC

4.1.1

1)Hệ thống nhiên liệuTính lượng dự trữ, dung tích két nhiên liệua) Lượng dầu FO dự trữ

Bảng 4.1: Lượng dầu FO dự trữKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 55 6–2018STT

1Đại lượng tính tốn

Cơng suất máy chính

Suất tiêu hao dầu đốt

máy chính2

3Thời gian khai thác5

6

7Hệ số dự trữ

Hệ số dung tích

Hệ số sóng gió

Khối lượng riêng của

dầu

Khối lượng dầu FO

Dung tích két dầu đốt

dự trữ.8

9

10

hiệu

NeĐơn vị

kWgeCông thức Nguồn gốc

Theo lý lịch máyg/kW.h Theo lý lịch máytTheo nhiệm vụ

thiết kế

Chọn

Chọn

ChọnhK1

K2

K3Kết quả

3309

177

450

1,10

1,01

1,09γT/m3W1TW1 = Ne.ge.t305.25V1m3V1=W1.k1.k2.k3/γ389.120,95Kết luận chọn tổng dung tích các két dầu FO dự trữ là: 400 (m3). Ta thiết kế các két

– Số lượng02két

m3– Dung tích 02x 200

– Kiểu kétĐáy đơib) Lượng dầu DO dự trữ

Bảng 4.2 : Lượng dầu DO dự trữ

STTĐại lượng tính tốn1

2Cơng suất máy phát điện

Số lượng máy phát điện3Suất tiêu hao dầu đốt của

máy phát điện4

5

6

7

8

9

10Hệ số hoạt động đồng thời

của máy phát điện

Thời gian khai thác.

Hệ số dự trữ dầu đốt

Hệ số xét đến điều kiện

môi trường mà phương

tiện khai thác

Hệ số dung tích két chứa

Khối lượng riêng của dầu

DO

Khối lượng dầu DO

hiệu

Np

Zp

gepĐơn

vị

kW

tổCông thức – Nguồn

gốc

Theo lý lịch máy

Theo thiết kế

Theo lý lịch máy có kể

g/kW.h đến tình trạng kỹ thuật

hiện tại.Kết quả

264

2

210k_Theo thiết kế0,5t

k1h

_Theo tính năng

Chọn450

1,1k2_Chọn1,01k3_Chọn1,09γT/m3W2T0,85

W2= 0,2W1+.Np. gep.t.Z.KKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM85.99GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 TÍNH NGHIỆM HỆ TRỤC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×