Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 CÁC HỆ THỐNG PHỤC VỤ HỆ ĐỘNG LỰC

1 CÁC HỆ THỐNG PHỤC VỤ HỆ ĐỘNG LỰC

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 55 6–2018STT

1Đại lượng tính tốn

Cơng suất máy chính

Suất tiêu hao dầu đốt

máy chính2

3Thời gian khai thác5

6

7Hệ số dự trữ

Hệ số dung tích

Hệ số sóng gió

Khối lượng riêng của

dầu

Khối lượng dầu FO

Dung tích két dầu đốt

dự trữ.8

9

10

hiệu

NeĐơn vị

kWgeCơng thức Nguồn gốc

Theo lý lịch máyg/kW.h Theo lý lịch máytTheo nhiệm vụ

thiết kế

Chọn

Chọn

ChọnhK1

K2

K3Kết quả

3309

177

450

1,10

1,01

1,09γT/m3W1TW1 = Ne.ge.t305.25V1m3V1=W1.k1.k2.k3/γ389.120,95Kết luận chọn tổng dung tích các két dầu FO dự trữ là: 400 (m3). Ta thiết kế các két

– Số lượng02két

m3– Dung tích 02x 200

– Kiểu kétĐáy đôib) Lượng dầu DO dự trữ

Bảng 4.2 : Lượng dầu DO dự trữ

STTĐại lượng tính tốn1

2Cơng suất máy phát điện

Số lượng máy phát điện3Suất tiêu hao dầu đốt của

máy phát điện4

5

6

7

8

9

10Hệ số hoạt động đồng thời

của máy phát điện

Thời gian khai thác.

Hệ số dự trữ dầu đốt

Hệ số xét đến điều kiện

môi trường mà phương

tiện khai thác

Hệ số dung tích két chứa

Khối lượng riêng của dầu

DO

Khối lượng dầu DO

hiệu

Np

Zp

gepĐơn

vị

kW

tổCông thức – Nguồn

gốc

Theo lý lịch máy

Theo thiết kế

Theo lý lịch máy có kể

g/kW.h đến tình trạng kỹ thuật

hiện tại.Kết quả

264

2

210k_Theo thiết kế0,5t

k1h

_Theo tính năng

Chọn450

1,1k2_Chọn1,01k3_Chọn1,09γT/m3W2T0,85

W2= 0,2W1+.Np. gep.t.Z.KKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM85.99GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MƠN HỌC- 56 6–201811Dung tích két DO dự trữ.V2m3V2=W2.k1.k2.k3/γ122.52Kết luận: Tổng dung tích các két dầu DO dự trữ là 140 (m3), Ta thiết kế các két

– Số lượng02két– Dung tích 02x 70 m3

– Kiểu kétĐáy đơiTính lượng dự trữ, dung tích két lắng nhiên liệu2)a) Dung tích két lắng dầu FO

Bảng 4.3. Dung tích két lắng dầu FO

STTĐại lượng tính tốn

hiệuĐơn vị

kW1Cơng suất máy chínhNe2Suất tiêu hao dầu đốt

máy chínhge3Thời gian lắng5Hệ số dự trữ6

7Cơng thức Nguồn gốcKết

quảTheo lý lịch máy3309g/kW.h Theo lý lịch máy177K1Theo nhiệm vụ

thiết kế

Chọn1,1Hệ số dung tíchK2Chọn1,01Hệ số sóng gió

Khối lượng riêng của

dầuK3Chọn1,09γT/m39Khối lượng dầu FOW ’1TW1 = Ne.ge.t28.1110Dung tích két lắng dầu.V ’1m3V1 = W1.k1.k2.k3/γ35.848tGiờ480,95Kết luận: Chọn két dầu lắng đốt có dung tích là: 40 (m3), Ta thiết kế các két

– Số lượng02

m3– Dung tích 02 x 20

– Kiểu kétLiền vỏb) Dung tích két lăng dầu đốt DO

Bảng 4.4. Dung tích két lắng dầu DO

STT

1Đại lượng tính tốn

Cơng suất máy phát điện

hiệuĐơn vịCơng thức –

Nguồn gốcKết quảNpkWTheo lý lịch máy264KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 57 6–20182Số lượng máy phát điệnZptổ3Suất tiêu hao dầu đốt máy

phát điệngepg/kW.hk_Theo thiết kế0,5T

k1h

_Theo tính năng

Chọn48

1,1k2_Chọn1,01k3_Chọn1,09γT/m34

5

6

7

8

9Hệ số hoạt động đồng thời

của các máy phát điện

Thời gian lắng.

Hệ số dự trữ dầu đốt

Hệ số xét đến điều kiện

môi trường mà phương

tiện khai thác

Hệ số dung tích két chứa

Khối lượng riêng của dầu

DOTheo thiết kế

Theo lý lịch máy

có kể đến tình

trạng kỹ thuật

hiện tại.– Số lượng3023)11.8két– Dung tích 02 x 6 m

– Kiểu két2100,85V2=(Np.gp.t.z.k+

10 Dung tích lắng két DO

V2

m

0,2.W’1).k1.k2.k3/3

Kết luận: Thể tích két dầu DO lắng: 12 (m ). Ta thiết kế các két

23Liền vỏTính lượng dự trữ, dung tích két trực nhật nhiên liệua) Dung tích két trực nhật dầu FO

Bảng 4.5 : Dung tích két trực nhật dầu FO

STTĐại lượng tính tốn

hiệuĐơn vịCơng thức - Nguồn

gốcKết

quả1Cơng suất máy chínhNekWTheo lý lịch máy33092Suất tiêu hao dầu đốt

máy chínhgeg/kW.hTheo lý lịch máy1773Thời gian khai thác.tGiờ5

6

7Hệ số dự trữ

Hệ số dung tích

Hệ số sóng gió

Khối lượng riêng của

dầuK1

K2

K3

γT/m39Khối lượng dầu FOW ’1TW1 =Ne.ge.t4.6810Dung tích két dầu đốt

dự trữ.V ’1m3V’1 = W1.k1.k2.k3/5.978Theo nhiệm vụ thiết

kế

Chọn

Chọn

Chọn8

1,1

1,01

1,09

0,95KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 58 6–2018Kết luận: Chọn két dầu trực nhật có dung tích là: 6 (m3), Ta thiết kế các két

– Số lượng01két– Dung tích 01x 6 m3

– Kiểu kétLiền vỏb) Dung tích két trực nhật dầu DO

Bảng 4.6. Dung tích két trực nhật dầu DO

STT

1

2

34

5

6

7

8

9

10Đại lượng tính tốn

Cơng suất máy phát

điện

Số lượng máy phát

điện

Suất tiêu hao dầu đốt

của Diesel phụ

Hệ số hoạt động đồng

thời của các máy phát

điện

Thời gian khai thác.

Hệ số dự trữ dầu đốt

Hệ số xét đến điều

kiện môi trường mà

phương tiện khai thác

Hệ số dung tích két

chứa

Khối lượng riêng của

dầu DO

Dung tích két DO trực

nhật.

hiệuĐơn vịCơng thức –

Nguồn gốcKết quảNpkWTheo lý lịch máy264ZptổTheo thiết kế2Theo lý lịch máy

có kể đến tình

trạng kỹ thuật

hiện tại.210gepg/kW.hk_Theo thiết kế0,5T

k1h

_Theo tính năng

Chọn8

1,1k2_Chọn1,01k3_Chọn1,09γT/m3V2m0,85

V2=(Np.gp.t.z.k

+0,2.W’1).k1.k2.k3

31.96Kết luận: Thể tích két dầu DO trực nhật: 2 (m3). Ta thiết kế các két

– Số lượng01két

m3– Dung tích 01x 2

– Kiểu két

4)Liền vỏDung tích két dầu bẩn.

- Dung tích két dầu bẩn FO : V3 = ¼ V’1 = 1,5 (m3). Chọn V3 = 2 (m3)

Ta thiết kế:

– Số lượng01– Dung tích 01x 2két

m3KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 59 6–2018– Kiểu kétĐáy đơi- Dung tích két dầu bẩn DO: V4 = ¼ V’2 = 0,5 (m3). Chọn V4 = 1 (m3)

Ta thiết kế:

– Số lượng01

m3– Dung tích 01x 1

– Kiểu két

5)RờiTính bơm trực nhậtBảng 4.7: Bảng tính bơm trực nhật

STT

1

2

3Đại lượng tính tốn

Dung tích két trực nhật

FO

Dung tích két trực nhật

DO

Thời gian cần thiết để

bơm đầy két

hiệuĐơn vịVhFOm3Tính ở trên6VhDOm3Tính ở trên2tbhChọn1VhFO

tb

V

Q = hDO

tb64Lưu lượng bơm vận

chuyển dầu FOQm3/h5Lưu lượng bơm vận

chuyển dầu DOQm3/hKết luận:Công thức Nguồn gốcQ=Kết quả2- Bơm dầu đốt FO có lưu lượng: 6 (m3/h)

- Bơm dầu đốt DO có lưu lượng: 2 (m3/h)→Vậy ta chọn:

* Tổ bơm vận chuyển dầu DO

– Số lượng01– KiểuLy tâm nằm ngang– Lưu lượng2– Áp suất của bơmm3/h

4– Kiểu động cơ điệnAC, 3 pha– Cơng suất động cơ điện1,5kW– Số vòng quay động cơ930v/p– Tần số50HzkG/cm2* Tổ bơm vận chuyển dầu FO

– Số lượng01– KiểuLy tâm nằm ngang– Lưu lượng6m3/hKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 60 6–2018– Áp suất của bơmkG/cm24– Kiểu động cơ điệnAC, 3 pha– Công suất động cơ điện2,2– Số vòng quay động cơ1450 v/p– Tần số50kW

Hz.

4.1.2

1)Hệ thống dầu bơi trơnDự trữ dầu bơi trơnBảng 4.8: Bảng tính thể tích két dự trữ dầu bơi trơn.

STTĐại lượng tính tốn

hiệuĐơn

vịCơng thức - Nguồn gốc1Cơng suất máy chínhNkWTheo lý lịch máy2ZtổTheo thiết kếNpkWTheo lý lịch máyZptổTheo thiết kế10Số lượng máy chính

Cơng suất máy phát

điện

Số lượng máy phát

điện

Suất tiêu hao dầu bơi

trơn máy chính

Suất tiêu hao dầu bơi

trơn máy phát điện

Hệ số hoạt động đồng

thời của các máy phát

điện

Hệ số dự trữ dầu bôi

trơn

Hệ số sử dụng dầu bôi

trơn

Hệ số dung tích két11Tỷ trọng dầu bơi trơn12Thời gian khai thác3

4

5

6

7

8

913

14Lượng dầu bơi

tiêu hao trong

trình

Lượng dầu bơi

trong hệ thống

hồn máy chínhKết quả

3309

1

264

2gmg/kW.h Theo lý lịch máy1,25gmpg/kW.h Theo lý lịch máy1.5k_Theo thiết kế0,5k1_Chọn1,1k2_Chọn1,01k3_Chọn1,09kg/lChọn theo loại dầu0,92thTheo nhiệm vụ thư450trơn

hànhBmkgtrơn

tuầnWm3γmBm =g m .N .Z + g mp .N p .Z p .k

(k1.k2 .t ) −1.103Theo lý lịch máyKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM2232.9

1,8GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 61 6–201815

16

17

18Lượng dầu bơi trơn

trong hệ thống tuần

hồn máy phát điện

Chu kỳ thay dầu của

máy chính

Chu kỳ thay dầu của

máy phát điện

Dung tích két dầu bơi

trơn dự trữWpm3Theo lý lịch máy2.1ThTheo lý lịch máy380TphTheo lý lịch máy350Vmm3Bt

t

Vm =  m + W + Wp ÷.k3

γ

÷

Tp

 m T

2.65Kết luận:

Tàu được trang bị két chứa dầu bơi trơn có:

Tổng dung tích

2)V=3m3Ngun lí hoạt động

Dầu nhờn được bơm bờ cấp vào trong các két đáy đơi trên tàu thơng qua

bích cấp tiêu chuẩn và hệ thống đường ống cấp.

Trên tàu, dầu bôi trơn được bơm vận chuyển đưa tới két trọng lực bố trí ở

trên cao, sau đó chảy vào két tuần hồn trong các te động cơ. Từ két tuần hoàn dầu

được bơm tuần hoàn do động cơ lai đẩy qua các bộ lọc, bộ gia nhiệt bầu làm mát,

đi bôi trơn động cơ rồi trở về các te, một phần đi bôi trơn hộp số. Các động cơ lai

máy phát điện, dầu nhờn chỉ đi bôi trơn động cơ rồi trở về các te.

Xử lí dầu nhờn: một phần dầu nhờn từ két tuần hoàn được bơm chuyển tới

két phục vụ máy lọc. Bơm dầu trên máy lọc hút dầu từ két phục vụ, đẩy vào bầu

hâm gia nhiệt tới 70oC, rồi cấp vào máy lọc. Dầu nhờn sau xử lí được đưa về két

tuần hoàn, cặn bẩn được dẫn tới két dầu bẩn.

Trong hệ thống còn bố trí một két trọng lực riêng để bơi trơn xi lanh động

cơ chính . Từ két này dầu được dẫn tới bộ bôi trơn của xi lanh, bơi trơn xi lanh. Cơ

cấu phối khí được bôi trơn bằng két dầu nhờn dự trữ máy chính.

Theo dõi trạng thái của hệ thống bằng các nhiệt kế, áp kế, các tín hiệu báo

động mức LO thấp, cũng như nhiệt độ LO tăng cao. Mức dầu trong hộp các te

được kiểm tra bằng que thăm dầu.

Dự phòng cho bơm dầu nhờn trên động cơ bằng bơm truyền động điện, nối

song song bơm chính, có lưu lượng theo quy định của nhà chế tạo đủ để động cơ

hoạt động ở điều kiện hành hải bình thường.Thơng hơi cho các két dầu nhờn dự

trữ, các két tuần hoàn, két phục vụ máy lọc, cho hộp các te máy chính và máy phụ

được đưa lên boong hở qua hộp thông trên ống khói.4.1.3

1)Hệ thống nước làm mátTính tốn két giãn nởBảng 4.9: Bảng tính két giãn nở.

STTĐại lượng tính tốnĐơn vịCông thức -KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMKết quả

GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 62 6–2018hiệunguồn gốc1Cơng suất máychínhNkWTheo lý lịch máy2Số lượng máy chính

Cơng suất máy phát

điện

Số lượng máy phát

điện

Hệ số hoạt động đồng

thời của máy phát

điệnZTổTheo thiết kếNpkWTheo lí lịch máyZpTổTheo thiết kế.k-k1-k2-Vnm3Vn = k1.k 2 .N .Z0,43Vpm3Vp= k.Np.Zp.k1k20,0343

4

5

6Hệ số tính chọn két7Hệ số dung tích két

Dung tích két nước

8

giãn nở máy chính

Dung tích két giãn nở

9

máy phát điện

Kết luận:3309

1

264

2

0.5Chọn theo

Diesel

Chọn0.1

1.3Trang bị két giản nở cho máy chính có dung tích: 0,43 m3.

Trang bị két giản nở cho máy phụ có dung tích: 0,034 m3

2)Tính chọn bơm làm mát vòng trong bằng nước ngọtBảng 4.10: Bảng tính chọn bơm làm mát vòng trong.

STTĐại lượng tính tốn

hiệuĐơn vịCơng thức nguồn gốcKết quả1Cơng suất máy chínhNkWTheo lý lịch máy3360kg/kW.h Theo lý lịch máy0.1812

3

4

5

6

7

8Suất tiêu hao dầu đốt

máy chính

Nhiệt trị thấp của

nhiên liệu

Hệ số nhiệt lượng

Nhiệt lượng nước

ngọt nhận được từ

động cơ

Tỉ nhiệt của nước

ngọt

Nhiệt độ nước ngọt ra

khỏi động cơ

Nhiệt độ nước ngọt

vào động cơge

QhkJ/kgαTheo lý lịch máy

(15%÷35%)QodckJ/hCnkJ/kg.

độQodc=Ne.ge.α.QH42504

0.25

6,5.10^6Tra bảng4.2tdcroCChọn80tdcvoCChọn70KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 63 6–20189Sản lượng nước ngọtGnGn =kg/hdc

oQ

C n .(t dcr − t dcv )Sản lượng nước ngọt

Gntt

kg/h

Gntt = Gn + 0,2Gn

thực tế

Kết luận:

– Sản lượng nước ngọt thực tế 177,816 m3/h

103)– KiểuLy tâm nằm ngang– Lưu lượng180– Cột áp20m.c.n– Kiểu động cơ điệnAC, 3pha153864

184637m3/h– Cơng suất động cơ điện 20kW– Số vòng quay động cơ2500v/p– Tần số50HzTính chọn bơm làm mát vòng ngồi bằng nước biểnBảng 4.11: Bảng tính chọn bơm làm mát vòng ngồi.

STT Đại lượng tính tốn

1

3

2

4

1

2

2

2

3

4

5

6Cơng suất máy

chính

Cơng suất máy phát

điện

Số lượng máychính

Số lượng máy phát

điện

Nhiệt lượng nước

biển nhận được từ

nước ngọt

Hệ số tỏa nhiệt riêng

máy chính

Hệ số tỏa nhiệt riêng

máy phát điện

Nhiện lượng nước

biển từ dầu nhờn

Tỉ nhiệt của nước

biển

Nhiệt độ nước biển

ra khỏi bầu làm mát

Nhiệt độ nước biển

ra khỏi bầu làm mát

Nhiệt độ nước biển

ra khỏi bầu làm mát

dầu nhờn

hiệuĐơn

vịNkWTheo lý lịch máy3309NpkWTheo lí lịch máy264ZTổTheo thiết kế1ZpTổTheo thiết kế.2QonnkJ/hTính bảng 4.106,5.10^6akJ

kW .hChọn120apkJ

kW .hChọn200QodnkJ/hQ dn 0 = a p .N p .Z p + a.N . ZCbCông thức - nguồn gốckJ/kg.

Chọn

độKết quả502680

4,2tnnroCChọn38tnnvoCChọn30tdnroCChọn30KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 64 6–20187Nhiệt độ nước biển

ra khỏi bầu làm mát

dầu nhờtdnv8Sản lượng nước biểnGboCChọnkg/hGb =25Qonn

Q0dn

+

Cb .(t nnr − tnnv ) Cb .(tdnr − tdnv )Sản lượng nước biển

Gntt

kg/h Gntt = Gn + 0,2Gn

thực tế

Kết luận:

–Sản lượng nước biển thực tế 260,867 m3/h

9– KiểuLy tâm nằm ngang– Lưu lượng260– Cột áp20– Kiểu động cơ điệnAC, 3 pha– Công suất động cơ điện20kW– Số vòng quay động cơ2500v/p50Hz– Tần số

4)217389

260867m3/h

m.c.nNguyên lý hoạt động

Hệ thống nước làm mát tàu là dạng làm mát gián tiếp, bao gồm hai vòng tuần

hồn

- Vòng tuần hồn nước biển: Nước biển ngoài tàu được bơm tuần hoàn hút

qua van ở cửa thơng biển bố trí hai bên mạn, đẩy vào đường ống chính tới sinh hàn

dầu nhờn, rồi qua bầu làm mát khí nạp, bầu sinh hàn nước ngọt và thải ra biển qua

van bố trí dưới đáy tàu. Còn nhánh ống làm mát máy phụ sau bơm tuần hồn, q

trình làm mát cũng như máy chính. Trong hệ thống còn bố trí nhánh ống đi làm

mát gối trục trung gian sau đó được thải ra ngồi tàu.

- Vòng tuần hồn nước ngọt: Nước ngọt làm mát vòng trong được bơm tuần

hồn vòng trong đẩy từ sinh hàn nước ngọt vào làm mát động cơ. Sau đó chia làm

hai nhánh: Một nhánh quay trở lại bơm tuần hoàn, một nhánh được đẩy lên két

giãn nở. Nước làm mát từ két giãn nở được đưa đi làm mát máy nén khí chính và

quay trở lại két. Ngồi ra trong hệ thống còn bố trí một nhánhnước làm mát tới bầu

ngưng trong hệ thống nồi hơi phụ, sau đó quay trở lại sinh hàn nước ngọt. Với việc

làm mát máy phụ, nước ngọt từ bầu sinh hàn của máy phụ được bơm tuần hồn lai

bởi chính động cơ đó đẩy đi làm mát toàn động cơ và quay trở lại sinh hàn4.1.4

1)Hệ thống khơng khí nénTính dung tích của bình chứa khơng khí nénBảng 4.12: Bảng tính dung tích của bình chứa khơng khí nén.

STT

1Đại lượng tính tốn

Cơng suất máy chính

hiệu

NĐơn vị

kWCơng thức nguồn gốc

Theo lý lịchKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMKết quả

3309

GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 65 6–2018máy

Theo

máy

Theo

máylịchlịchTheo

máylịchkG/cm2Theo

máylịchncLầnTheo

máylịchSố lần khởi động máy phát

điệnnpLầnTheo

máylịch8Lượng tiêu thụ khơng khí

của máy chínhqm3/kWTheo

máylịch9Lượng tiêu thụ khơng khí

của máy phát điệnqpm3/kWTheo

máylịch10Số động cơ máy chínhi-Theo

máylịch11Số động cơ máy phát điệnip-12Thể tích khơng khí nén máy

chínhVm313Thể tích khơng khí nén máy

phát điệnVPm3Vp =14Thể tích bình chứaVbm3Vb = V + V p2Công suất máy phát điệnNpkW3Áp suất khởi động máy

chínhPkG/cm24Áp suất khởi động máy phụPpkG/cm25Áp suất trong bìnhPt6Số lần khởi động máy chính7264

6

20

30

12

6

0,00272

0,00136

1Theo lý lịch

máy

i.N .nc .q

V=

Pt − P2

4,5i p .N p .n p .q p0,431Pt − Pp4.93Kết luận: Chọn 3 bình chứa khơng khí nén2)– 2 bình nén chính2,3m3– 1 bình nén phụ0,5m3Tính chọn máy nén khí chínhBảng 4.13: Bảng tính chọn máy nén.

STT

1

2

3Đại lượng tínhtốn

hiệu

Dung tích của 1bình

V

chứa khơng khí nén

Áp suất trong bình

Pt

Lưu lượng máy nén QĐơn vịCông thức - nguồn

gốclTheo thiết kế trênkG/cm2

l/hTheo lý lịchKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMKết quả

5000

30

135000GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 CÁC HỆ THỐNG PHỤC VỤ HỆ ĐỘNG LỰC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×