Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. CÁC VẤN ĐỀ VỀ CHUẨN HÓA TRONG E-LEARNING

I. CÁC VẤN ĐỀ VỀ CHUẨN HÓA TRONG E-LEARNING

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.3. LỢI ÍCH CHÍNH CỦA CHUẨN HĨA LÀ GÌ?

Nếu tất cả mọi người cùng thống nhất tuân theo một chuẩn giao tiếp

nào đó thì sẽ tạo ra được một tiếng nói chung trong cộng đồng. Do đó, mọi

người có thể hiểu, trao đổi và hợp tác với nhau. Trong lĩnh vực E-learning

cũng vậy, nhờ việc áp dụng chuẩn mà cả cộng đồng E-learning bao gồm

người bán công cụ, khách hàng, người phát triển nội dung có thể hợp tác chặt

chẽ với nhau cả về mặt kĩ thuật lẫn phương pháp.

Nó có 4 cái lợi ích chính:

- Tính bền vững (Durability): Không cần phải thiết kế lại nội dung học

khi công nghệ thay đổi.

- Tính thích ứng (Adaptability) : sử dụng trên nhiều thiết bị phần cứng

khác nhau, hệ thống, trình duyệt và hệ thống quản lý học tập đa dạng

- Khả năng truy cập được (Accessibility): Tạo ra khả năng định vị và

truy cập các nội dung học từ nơi xa đồng thời phân phối nó tới các vị trí.

- Tính sử dụng lại (Reusability): Một nội dung học tập được tạo ra có

thể sử dụng ở nhiều ứng dụng khác nhau.

1.4. MỘT SỐ LOẠI CHUẨN HÓA TRONG E-LEARNING

1.4.1. Chuẩn metadata

Chuẩn quy định cách mà các nhà sản xuất nội dung có thể mơ tả các

cua học và các module của mình để các hệ thống quản lý có thể tìm kiếm và

phân loại được khi cần thiết.

Hiện tại có các chuẩn metadata nào?

Hiện nay có 3 đặc tả meta-data đã được đưa ra và có các sản phẩm thực

thi. Các đặc tả đó là:

• IEEE 1484.12 Learning Object Metadata Standard

(http://www.ieee.org )

• IMS Learning Resources Meta-data Specification

(http://www.imsglobal.org )

• SCORM Meta-data standards (http://www.adlnet.org)

441.4.2. Chuẩn packaging (chuẩn đóng gói)

Chuẩn đóng gói mơ tả các cách ghép các đối tượng học tập riêng rẽ để

tạo ra một bài học, module học, hay các đơn vị nội dung khác, sau đó vận

chuyển và sử dụng lại được trong nhiều hệ thống quản lý khác nhau

(LMS/LCMS). Các chuẩn này đảm bảo hàng trăm hoặc hàng nghìn file được

gộp và cài đặt đúng vị trí.

Chuẩn đóng gói e-Learning bao gồm:

• Cách để ghép nhiều đơn vị nội dung khác nhau thành một gói nội

dung duy nhất. Các đơn vị nội dung có thể là các module học, các file HTML,

ảnh, multimedia, style sheet, và mọi thứ khác xuống đến một icon nhỏ nhất.

• Gồm thơng tin mô tả tổ chức của một module học sao cho có thể nhập

vào được hệ thống quản lý và hệ thống quản lý có thể hiển thị một menu mơ

tả cấu trúc của module học và học viên sẽ học dựa trên menu đó.

• Gồm các kĩ thuật hỗ trợ chuyển các module học từ hệ thống quản lý

này sang hệ thống quản lý khác mà không phải cấu trúc lại nội dung bên

trong.

Hiện tại có các chuẩn đóng gói nào?

AICC (Aviation Industry CBT Committee): Để đảm bảo các cua

học khả chuyển khi tuân theo chuẩn AICC đòi hỏi phải có nhiều file, tuỳ

thuộc vào mức độ phức tạp. Cụ thể là bao gồm file mô tả cua học, các đơn vị

nội dung khác, các file mô tả, file cấu trúc cua học, các file điều kiện... Chuẩn

này có thể thiết kế các cấu trúc phức tạp cho nội dung. Tuy nhiên, các nhà

phát triển phàn nàn rằng chuẩn này rất phức tạp khi thực thi và nó khơng hỗ

trợ sử dụng lại các module ở mức thấp.

IMS Global Consortium:Ngược lại, đặc tả IMS Content andPackaging đơn giản hơn và chặt chẽ hơn. Đặc tả này được cộng đồng eLearning chấp nhận và thực thi rất nhiều. Một số phần mềm như Microsoft

LRN Toolkit hỗ trợ thực thi đặc tả này.

SCORM(Sharable Content Object Reference Model): SCORM kết

hợp nhiều đặc tả khác nhau trong đó có IMS Content and Packaging. Trong

55SCORM 2004, ADL (hãng đưa ra SCORM) có đưa thêm Simple Sequencing

1.0 của IMS. Hiện tại đa số các sản phẩm e-Learning đều hỗ trợ SCORM.

SCORM có lẽ là đặc tả được mọi người để ý nhất.

1.4.3. Chuẩn thông tin người học

Cho phép các hệ thống quản lý đào tạo hiển thị từng bài học đơn lẻ.

Hơn nữa có thể theo dõi được kết quả kiểm tra của học viên, quá trình học tập

của học viên. Chúng quy định đối tượng học tập và hệ thống quản lý trao đổi

thông tin với nhau như thế nào.

Chuẩn trao đổi thông tin bao gồm 2 phần: Giao thức và Mơ hình dữ

liệu.

Giao thức: chính là cách thức mà hệ LMS và đối tượng học trao đổi

thong tin với nhau.

Mơ hình dữ liệu: xác định kiểu dữ liệu được sử dụng trong quá trình

trao đổi thông tin như: họ tên học viên, điểm kiểm tra, mức độ hồn thành

mơn học,…

Hiện nay, AICC cũng đưa ra 2 chuẩn trao đổi thông tin là ARG006 và

ARG010. ARG006 đề cập tới quá trình dạy học được quản lí bởi máy tính áp

dụng cho các đào tạo dựa trên Web, các máy mainframe, đĩa. ARG010 thì chỉ

tập trung vào đào tạo dựa trên Web. Bên cạnh đó, ADL cũng cung cấp

SCORM RTE (SCORM RunTime Environment). SCORM RTE qui định sự

trao đổi giữa hệ LMS và các SCO tương ứng với một module. Thực chất,

SCORM RTE sử dụng đặc tả mới nhất của AICC.

1.4.4. Chuẩn chất lượng

Các chuẩn chất lượng đảm bảo rằng nội dung của bạn có thể dùng

được, học viên dễ đọc và dễ dùng nội dung bạn tạo ra. Nếu các chuẩn chất

lượng không được đảm bảo thì bạn có thể mất học viên ngay từ những lần học

đầu tiên.

Các chuẩn chất lượng đảm bảo các đối tượng học tập không chỉ sử

dụng lại được mà sử dụng được ngay từ những lần học đầu tiên.

Các chuẩn thiết kế e-Learning

66Chuẩn chất lượng thiết kế chính cho e-Learning là e-Learning

Courseware Certification Standards của ASTD E-Learning Certification

Institue. Certification Institue chứng nhận rằng các cua học e-Learning tuân

theo một số chuẩn nhất định như thiết kế giao diện, tương thích với các hệ

điều hành và các cơng cụ chuẩn, chất lượng sản xuất, và thiết kế giảng dạy.

II. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHUẨN SCORM

2.1. Ý NGHĨA VỀ SCORM

Theo Trí Nam

Vài năm gần đây, các hệ thống và các sản phẩm e-Learning đã xuất

hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Các hệ thống này được xây dựng hoàn toàn độc

lập, dựa trên các nền tảng và kiến trúc khác nhau, bởi vậy, dù nội dung có sự

lặp lại nhưng các hệ thống này không thể tận dụng chúng nhờ việc trao đổi dữ

liệu và thông tin với nhau. Dự án ADL ra đời nhằm giải quyết vấn đề đó. Ý

tưởng chủ đạo trong dự án này là tạo nên một kho nội dung đào tạo có thể

chia sẻ giữa các hệ thống khác nhau. Kho dữ liệu này được cấu tạo từ các đối

tượng đơn vị cơ sở.

2.2. CHUẨN SCORM LÀ GÌ?

Viết tắt bởi cụm từ tiếng anh Sharable Content Object Reference Model

là một tập hợp các tiêu chuẩn và các mô tả cho một chương trình e-learning

dựa vào web. Nó định nghĩa sự giao tiếp thông tin giữa nội dung máy khách

và hệ thống máy chủ, được gọi là môi trường runtime (thông thường được gọi

là LMS - learning management system). SCORM cũng định nghĩa cách để

nén nội dung lại vào trong một file ZIP.

SCORM là được hiện thực trong một bản mô tả được thực hiện bởi

ADL (Advanced Distributed Learning) thuộc Bộ quốc phòng Mỹ.

ADL (Advanced Distributed Learning) được thành lập năm 1997 dưới

sự bảo trợ của bộ quốc phòng (DoD) và văn phòng khoa học và công nghệ

nhà trắng(White House Department of Science and Technology) của Mĩ. Với

thế mạnh truyền thống của DoD trong việc thiết lập các chuẩn trong công

nghệ thông tin và truyền thông như mạng Internet, chuẩn công nghệ phần

77mềm CMM, ADL đã đưa ra một mơ hình tham khảo, kết hợp các đặc tả nổi

tiếng, đang được chấp nhận rộng rãi gọi là SCORM (Sharable Content Object

Reference Model) giúp cho e-Learning tiến thêm một bước mới.

2.3. LỢI ÍCH CỦA CHUẨN SCORM

(THEO Bianco et. al. (2015) “Standards for e-Learning”)

Có 6 lợi ích:

• Tính truy cập được (Accessibility): Khả năng định vị và truy cập các

nội dung giảng dạy từ một nơi ở xa và phân phối nó tới các vị trí khác.

• Tính thích ứng được (Adaptability): Khả năng cung cấp các nội dung

giảng dạy phù hợp với yêu cầu của từng cá nhân và tổ chức.

• Tính kinh tế (Affordability): Khả năng tăng hiệu quả và năng suất

bằng cách giảm thời gian và chi phí liên quan đến việc phân phối các giảng

dạy.

• Tính bền vững (Durability): Khả năng trụ vững với sự phát triển của

sự phát triển và thay đổi của công nghệ mà không phải thiết kế lại tốn kém,

cấu hình lại.

• Tính khả chuyển (Interoperability): Khả năng làm cho các thành phần

giảng dạy tại một nơi với một tập công cụ hay platform và sử dụng chúng tại

một nơi khác với một tập các công cụ hay platform.

• Tính sử dụng lại (Reusability): Khả năng mềm dẻo trong việc kết hợp

các thành phần giảng dạy trong nhiều ứng dụng và nhiều ngữ cảnh khác nhau.

2.4. NHỮNG THÀNH PHẦN CHÍNH TRONG SCORM

Theo Bianco et. al. (2015)

SCORM bao gồm 3 thành phần

- Content aggregation Model (CAM) : mô hình nội dung tích hợp

- Run-time Environment (RTE): Mơi trường thực thi

- Sequencing àn Navigation(SN) : Trình tự và điều hướng

Các thành phần chính của SCORM được chia thành các cuốn sách riêng

biệt. Mỗi một đặc tả mới đưa vào sẽ coi như là một cuốn sách mới được đưa

vào thư viện của SCORM. Ngoài cuốn sách đầu tiên giới thiệu tổng quan về

88Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. CÁC VẤN ĐỀ VỀ CHUẨN HÓA TRONG E-LEARNING

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×