Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đ2. Các số liệu tính toán

Đ2. Các số liệu tính toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

R αtr =R tr

R1+  90tr − 1 sin3 α

R troRtr: cờng độ trợt tính toán dọc thớ của gỗ.

oR 90

tr : cờng độ trợt tính toán ngang thớ của gỗ.

oThông thờng R 90

tr =

R tr =1

Rtr nên ta có:

2R tr

1+ sin32. Hệ số điều kiện làm việc

Bảng hệ số điều kiện làm việc

Trạng thái làm việc

hiệuHệ

sốUốn ngang:

a. Ván và thanh có kích thớc cạnh của tiết diện nhỏ

hơn 15 cm

b. Thanh cã kÝch thíc c¹nh cđa tiÕt diƯn ≥ 15 cmmu1,0hbmu1,15mu1,2mu0,9mu0,8mu0,8mk1,0mk0,8STTkhi tØ sè chiỊu cao vµ chiỊu réng tiết diện

123,5

c. Gỗ tròn không có rãnh cắt trong tiết diện tính

toán

d. Cấu kiện tổ hợp liên kết mềm

-Có , nhịp 4m, do 2 thanh gỗ ghép lại

- Dầm tổ hợp liên kết chốt đinh, nhịp 4m, do

nhiều thanh gỗ ghép lại

- Dầm tổ hợp liên kết chêm, do 2 hay nhiều thanh

ghép lại

Kéo:

a. Cấu kiện không bị giảm yếu trong tiết diện

tính toán

b. Cấu kiện có bị giảm yếu trong tiết diện tính

toán3Nén và ép mặtmn

mem1,04Trợtmtr1,0Ngoài ra, khi cần xét đến các nhân tố tác dụng đồng thời (độ

ẩm, nhiệt độ, tải trọng ngắn hạn, cấu kiện cong,) thì cờng độ30tính toán và môđun đàn hồi phải nhân thêm với các hệ số điều

chỉnh tơng ứng.

3. Môđun đàn hồi của gỗ: E = 105 kG/cm2 thống nhất cho mọi loại

gỗ.31Đ3. Cấu kiện chịu kéo đúng tâm

1. K/N: Cấu kiện chịu kéo đúng tâm khi lực nằm dọc theo trục

cấu kiện. Nếu cấu kiện có các giảm yếu thì giảm yếu đối xứng

với trục cấu kiện.

2. Các dạng chịu lựcNNNNNFth<20cm

NNN3. Công thức tính toán

Ntt

k =

mkRk

FthNtt: lực kéo tÝnh to¸n.

Fth = Fng - Fgy: diƯn tÝch thùc cđa tiết diện đã bỏ đi phần

giảm yếu.

Fng: diện tích nguyên của tiết diện.

Fgy: diện tích giảm yếu. mọi chỗ giảm yếu trên 1 khoảng dài

20 cm coi nh trên cùng một tiết diện để tránh sự phá hoại của gỗ

theo ®êng g·y khóc. Fgy < 0,5Fng.

Rk: cêng ®é chÞu kÐo tính toán.

mk: hệ số điều kiện làm việc chịu kéo.32Đ4. Cấu kiện chịu nén đúng tâm

Đ/N: Cấu kiện chịu nén ®óng t©m khi lùc däc g©y nÐn trïng

trơc cÊu kiƯn.

CÊu kiện chịu nén đúng tâm có thể bị phá hoại vì bền

hoặc vì ổn định do đó phải tính toán cả hai điều kiện trên.

Phần A. Bài toán kiểm tra khả năng chịu lực:

1. Kiểm tra điều kiện điều kiện bền

Chỉ thực hiện khi có giảm yếu. Do gỗ có tính dẻo khi chịu nén,

nên khi kiểm tra độ bền không cần xét đến ảnh hởng của ứng

suất tập trung ở tiết diện giảm yếu. Khi tính

N

N

N

toán chỉ xét đến phần giảm yếu của tiết

diện. Công thức kiểm tra:

n =Ntt

Rnmn

FthNtt: Lực nén tính toán.

Fth: diện tích tiết diện đã thu hẹp của

cấu kiện.

Rn: cờng độ chịu nén tính toán.NNNmn: hệ số điều kiện làm việc chịu nén.

2. Kiểm tra điều kiện ổn định tổng thể

Công thức kiểm tra:

ôđ =Ntt

Rnmn

ϕFttFtt: diƯn tÝch tÝnh to¸n tiÕt diƯn thanh. Khi cã các giảm yếu

thì Ftt đợc tính nh sau:

+ Nếu giảm yếu bên rìa và đối xứng: Ftt = Fth

+ Nếu giảm yếu không ở bên rìa cấu kiện:

Khi Fgy 25%Fng thì Ftt = Fng

Khi Fgy > 25%Fng thì Ftt =4

Fth

3: hệ số uốn dọc, là hệ số giảm khả năng chịu lực khi bị uốn

dọc, đợc tính nh sau:33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đ2. Các số liệu tính toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×