Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I- MỞ ĐẦU

PHẦN I- MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

bản; Năng lực đọc - hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại; Năng lực trình bày

suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa văn bản; Năng lực hợp tác thảo

luận về một vấn đề trong tác phẩm; năng lực giao tiếp bằng tiếng Việt… Làm

được như thế thì giờ học tác phẩm văn học, hay còn gọi là giờ đọc - hiểu văn

bản mới đến được cái đích cần đến.

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Ngữ văn, gần đây trên

các diễn đàn nghiên cứu, các hội nghị, hội thảo, người ta đã bàn nhiều đến

vấn đề đổi mới phương pháp dạy học. Qua nghiên cứu thực tiễn ở trường

THPT hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực

người học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một trong những nội

dung rất cơ bản và quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. Việc đưa

hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào dạy học góp phần khắc phục những tồn tại

của phương pháp dạy học hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đổi

mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Xuất phát từ chủ trương đổi mới tồn diện giáo dục, trong đó đổi mới

phương pháp giáo dục là một trong những khâu quan trọng để nâng cao chất

lượng giáo dục hiện nay. Đồng thời trên cơ sở gắn bó với nghề và bắt nguồn

từ những băn khoăn trăn trở trong q trình dạy học mơn ngữ văn ở trường

THPT là làm thế nào để có được một giờ học tốt, làm sao để học sinh có thể

phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, vận dụng kiến thức, kỹ năng

của người học vào trong học tập và ứng dụng vào thực tế cuộc sống, đồng

thời phát huy được năng lực vốn có của học sinh. Điều đó đã thơi thúc tơi suy

nghĩ để đưa ra phương pháp phù hợp trong quá trình giảng dạy một số tác

phẩm truyện ngắn trong chương trình ngữ văn 12 và có thể đáp ứng được

phần nào định hướng giáo dục là chú trọng phát huy năng lực của học sinh.

Tôi thiết nghĩ văn bản “Vợ chồng A Phủ’’ của Tơ Hồi trong chương

trình Ngữ văn lớp 12 được xem là bài hay, dung lượng kiến thức nhiều. Việc

tổ chức học tập thông qua việc sử dụng kiến thức liên môn, tăng cường hoạt

động trải nghiệm là một trong những giải pháp sẽ đem lại hiệu quả cao. Hoạt2động trải nghiệm chắc chắn sẽ làm cho bài học trở nên sinh động, hấp dẫn

hơn tạo niềm say mê tìm tòi, tư duy sáng tạo, từ đó phát triển năng lực học tập

và kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của mình.

Với những ý nghĩa và lý do trên tôi quyết định chọn đề tài: Dạy học

văn bản “ Vợ chồng A Phủ’’ của Tơ Hồi bằng các hoạt động trải nghiệm

sáng tạo nhằm phát huy các kỷ năng, năng lực cho học sinh.

2. Mục đích nghiên cứu

- Đối với học sinh: Biết vận dụng kiến thức liên mơn, tăng cường trải

nghiệm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong giờ học.

Đồng thời vận dụng được kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề nảy sinh

trong học tập cũng như trong thực tiễn cuộc sống.

- Đối với giáo viên: Thiết kế bài giảng sáng tạo, nâng cao hiệu quả bài

học là niềm say mê tiếp thêm sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ trồng người.

3. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu về lý luận dạy học trải nghiệm sáng tạo, tích hợp liên môn

và phát triển năng lực học sinh . Lấy tác phẩm làm đối tượng nghiên cứu

trong phạm vi bài “ Vợ chồng A Phủ ’’ của Tơ Hồi.

4. Phạm vi nghiên cứu

- Để thực hiện tốt vấn đề nghiên cứu tôi đã chọn học sinh khối 12 nơi

tôi công tác làm đối tượng nghiên cứu, chọn 2 lớp 12A2 ( lớp thực nghiệm)

và 12A10 (lớp đối chứng). Hai lớp được chọn làm đối tượng tham gia nghiên

cứu có những nét tương đồng về đặc điểm và trình độ.

- Lấy kết quả bài kiểm tra 15 phút để làm đối chứng (kết quả bài kiểm

tra ở phần phụ lục)

5. Giả thuyết khoa học

Dạy học văn bản “ Vợ chồng A Phủ ’’ của Tơ Hồi theo định hướng

tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát huy năng lực học sinh sẽ

giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mình, đồng thời

trang bị được một số kỹ năng: tự tin trong ứng xử, giao tiếp, tự giải quyết3được những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, nâng cao hiệu quả dạy

học Ngữ văn ở trường phổ thông. Phát huy được tác dụng của việc dạy học

gắn với thực tiễn.

6. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu về lý luận dạy học trải nghiệm sáng tạo, tích hợp liên mơn

và phát triển năng lực học sinh .

Nghiên cứu thực trạng của việc dạy học Ngữ văn với bài “ Vợ chồng A

Phủ’’của Tơ Hồi. Xây dựng các tiến trình dạy học theo định hướng tăng

cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát huy năng lực cho học sinh.

7. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các nhóm phương pháp nghiên cứu sau:

- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp, khái

qt hóa các tài liệu lý luận và các văn bản pháp quy về tích hợp liên mơn

trong dạy học.

- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát, thực nghiệm, ứng

dụng công nghệ thông tin, soạn giáo án thể nghiệm, minh họa thông qua hệ

thống tranh, ảnh và phiếu học tập.

8. Đóng góp mới của đề tài nghiên cứu

- Về mặt khoa học: Góp phần làm rõ cơ sở lý luận của dạy học trải

nghiệm sáng tạo trong dạy học ở trường phổ thơng nói chung, dạy học Ngữ

văn nói riêng.

- Về mặt thực tiễn: Đề xuất quy trình, nội dung và hình thức tổ chức

dạy học có tính khả thi nhằm tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng

tạo, phát huy năng lực học sinh qua dạy học văn bản “ Vợ chồng A Phủ ’’ của

Tơ Hồi.PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Cơ sở lí luận.

1.1.Cơ sở pháp lí4Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về

phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý.

Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giảng viên với

kinh nghiệm riêng của mình cần xác định những phương hướng riêng để cải

tiến phương pháp dạy học và kinh nghiệm của cá nhân.

Sự nghiệp công nghiệp hố và hiện đại hố đất nước ngày nay đòi hỏi

nguồn nhân lực không những chỉ đủ về số lượng mà còn phải có chất lượng.

Nguồn nhân lực đóng vai trò hết sức to lớn đối với sự phát triển của mỗi đơn

vị, doanh nghiệp nói riêng và của đất nước nói chung. Kiến thức và sự hiểu

biết về nguyên tắc đảm bảo chất lượng ngày càng mở rộng hơn, logíc tất yếu

đòi hỏi chất lượng đào tạo ngày càng phải tốt hơn. Một trong những định

hướng cơ bản của việc đổi mới giáo dục là chuyển từ nền giáo dục mang tính

hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dục chú trọng việc hình

thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học.

Định hướng quan trọng trong đổi mới PPDH là phát huy tính tích cực, tự lực

và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc của

người học. Đó cũng là những xu hướng quốc tế trong cải cách PPDH ở nhà

trường.

Đổi mới PPDH môn ngữ văn ở trường THPT là kết quả của một quá

trình nghiên cứu, thực hiện kiên trì và được nghiệm thu. Khâu đột phá về chất

lượng đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn là bồi dưỡng năng lực thực

hành nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên. Trước hết đội ngũ giáo viên phải

nhận thức việc đổi mới phương pháp dạy học bộ môn thường xuyên là lẽ

sống, là trách nhiệm, lương tâm, danh dự của người thầy. Thầy giỏi mới đào

tạo được trò giỏi. Thầy giỏi ở trường THPT là người có khả năng tự nghiên

cứu để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ theo xu thế quốc tế, đáp ứng

những đòi hỏi của đất nước trong thời kì cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, biết

thường xun vận dụng kết quả tự nghiên cứu của mình vào q trình dạy học

bộ mơn.

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I- MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×