Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Đặc điểm chung của xã Thường Phước 1

I. Đặc điểm chung của xã Thường Phước 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA XÃ THƯỜNG

PHƯỚC 1- Trong những năm gần đây, trước tình

trạng canh tác lúa liên tục ở một số diện

tích đất gò cao kém hiệu quả, khơng có

năng suất, giá lúa lại bấp bênh. Được sự

khuyến cáo của ngành nông nghiệp ở địa

phương, nhiều hộ dân trên địa bàn xã có

diện tích đất nói trên đã mạnh dạn chuyển

đổi cây trồng xen canh cây lúa với cây

công ngiệp ngắn ngắn ngày, đặc biệt là

cây mè, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA XÃ THƯỜNG PHƯỚC 1- Đến thời điểm hiện tại, diện tích

canh tác mè trên địa bàn xã đạt trên

90 ha. Năng suất ước đạt 80-110

kg/hecta. Lợi nhuận bình quân 15

triệu – 25 triệu đồng/ha.II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ THẾ MẠNH TRONG

VIỆC LUẬN CANH CÂY MÈ TRÊN ĐẤT LÚAHạ tầng giao thông

Thuận lợi vàthế mạnh

khi canh tác

Đặc điểm sinh học

Chi phí, lợi

nhuận

Quan tâm của

địa phươngThuận lợivà thế

mạnh khi

canh tác

Hạ tầng giao thơng- Có tuyến Tỉnh lộ ĐT 841 đi qua.

- Các tuyến lộ làng được kiên cố hóa từ xã đến ấp.

- Tuyến giao thơng nội đồng Chín Lịnh đã hồn

thành vận chuyển hàng hóa được dễ dàng.Thuận lợivà thế

mạnh khi

canh tác

Hạ tầng giao thông

- Địa bàn xã nằm trên hệ

thống sơng Tiền nên việc lưu

thơng, vận chuyển hàng hóa

được thuận tiện dễ dàng.

- Khu kinh tế cửa khẩu

Thường Phước tương lai sẽ

được đầu tư mở rộng.Thuận lợivà thế

mạnh khi

canh tác

Đặc điểm sinh học

- Có khả năng chịu hạn tốt,

thích hợp cho vùng đất gò cao.

- Thời gian sinh trưởng ngắn.Thuận lợivà thế

mạnh khi

canh tác

Chi phí, lợi

nhuận- Chi phí đầu tư canh tác mè thấp hơn canh

tác lúa.

- Canh tác mè góp phần cải tạo đất, tiêu diệt

mầm sâu bệnh tồn lưu trên ruộng lúa.Thuận lợivà thế

mạnh khi

canh tác

Quan tâm của địa

phương- Chính quyền địa phương ln quan tâm , hỗ

trợ trong việc luân canh canh mè trên nền

đất lúa, hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc…III/ Những hạn chế, khó

khăn trong canh tác cây

mè:- Diện tích

còn hạn chế

- Cơ giới hóa chưa

đồng bộ- Áp dụng tiến bộ khoa

học kỹ thuật còn hạn chế

- Thị trường tiêu thụ chưa ổn

định, chưa có sự liên kết bao tiêu

sản phẩm.IV/ Nguyên nhân tồn tại những

hạn chế, khó khăn trong canh

tác cây mè:- Nhiều nông dân

chưa yên tâm với

đầu ra của cây

mè, chưa mạnh

dạng chuyển đổi,

luân canh cây mè- Ý thức sản xuất

của nhiều nơng

dân còn mang

tính nhỏ lẻ, sớm

thỏa mãn với thu

nhập hiện tạiIV/ Nguyên nhân tồn tại những

hạn chế, khó khăn trong canh

tác cây mè:

- Chất lượng kết cấu hạ

tầng và dịch vụ phục vụ

canh tác mè còn hạn

chế

- Việc đầu tư chuyển đổi

luân canh giống cây

trồng ở địa phương chưa

đáp ứng với tiềm năng

- Chưa có doanh nghiệp

mạnh dạng đứng ra bao

tiêu cho cây mèTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Đặc điểm chung của xã Thường Phước 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×