Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quá độ dân số ở Việt Nam

Quá độ dân số ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Quá độ dân số ở Việt Nam4. Quá độ dân số ở Việt Nam4. Quá độ dân số ở Việt Nam

Theo lý thuyết về quá độ dân số, biến động của tỷ

suất sinh thô và tỷ suất chết thô có thể chia thành 3

giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1 (Tiền quá độ): Cả CBR (trên 40 phần

nghìn) và CDR (25%) đều cao. Từ 1955 về trước.

Biến động dân số dưới 2%II. Quá độ dân số ở Việt Nam

Giai đoạn 2 (Giai đoạn quá độ):

CBR cao, nhưng CDR đã giảm thấp, làm cho tăng tự

nhiên dân số cao.

Giai đoạn này gọi là bùng nổ dân số

Ở nước ta thời kỳ bùng nổ dân số kéo dài 40 năm từ

năm 1955 đến 1995 với tỷ lệ tăng dân số cao nhưng

giảm dần.4. Quá độ dân số ở Việt Nam

Giai đoạn 3 (Hậu quá độ): CBR đạt mức thấp, CDR

tiếp tục thấp nhưng do sự già hóa của DS nên CDR

sẽ tăng lên đơi chút, dân số tăng chậm, thậm chí ở

một số nước dân số còn giảm.

1998 đến nay, có thể coi là DS Việt Nam đã ở đoạn

cuối của thời kỳ quá độ, khi tỷ lệ tăng dân số nhỏ

hơn 1,5% (1,2% năm 2006 và theo số liệu của Tổng

điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009, tỷ lệ tăng dân số

của Việt Nam năm 2009 cũng là 1,2%).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá độ dân số ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×