Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hai hay nhiều làn chất tải:

Hai hay nhiều làn chất tải:

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆMI

m.g ME

momen  e.m.g momenHệ số phân bố

cho momen:Trong đó:e �1

e: Hệ số điều chỉnh ()

de

-250

e  0.77 

 0.77 

 0.681

2,800

2,800Ta có e = 0.681 <1. Vậy chọn e = 1

ME

mg momenME

e mg momen

1 0.525 0.525Vậy:

Tính hệ số phân bố cho lực cắt:

de

250

e  0.6 

 0.6 

 0.517

2,800

2,800

ME

MI

mg luccat

 e �mgluccat

 0.517 �0.721  0.372DC2TẢI TRỌNG

BIÊN

TRONGDC3DWM--V

M--SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 27Hệ số

điều

chỉnh :

Vậy:TRUCK LANE

0.52

- 0.525

5

- 0.371 0.371

- 0.525 0.52MSSV: 1451090417PL

-CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆV

- 0.721

III.2.2.3.Phương pháp nén lệch tâm:

III.2.2.3.1.Hệ Số mềm α:S3

6 �I '� p5

0.72

1Khi tính mặt cắt ở

giữa nhòp giản đơn tacó:

5P.L4tt

12.8S 3 I

p 

 a 

284 EI

L4tt I '

S=2000 mm I=32824122752 mm4

Khoảng cách liên kết

Tính In:I' In

L b ngang là: Lb=3000 mmMặt cắt bố trí thép hệ liên kết ngangSVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 28MSSV: 1451090417-CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆHình 3.7.

Mặt cắt thép

liên kết ngang

L100x100x10

Thép

L100x100x10 có:

F=1920 mm2 ;

I=1770000 mm4

Momen tónh đối với truïc X-X:

1

200

K X - X  �1,000 �200 �  1,920 �(400  28.2)  1,920 �(1,380 - (100  28.2))  5,833,888 mm3

8

2

Khoảng cách từ trục trung hòa (0-0) đến trục X-X:

aK X -X

5,833,888 202.3 mm

1

A

�1,000 �200  2 �1920

8Xác

đònh momentquán tính:

1 1,000 �2003 1

In  �

 �1,000 �200 �(202.3 -100) 2  2 �1,770,000  1,920 �(400  28.2 - 202.3) 2

8

12

8

 1920 �(1,380  (100  28.2)  202.3) 2  27,946,731,174 mm3

I'I n 27,946,731,174 931,557 mm 4

Lb

3,000

12.8S 3 I 12.8 �2,0003 �32,824,122,752

 a  0.0048  0.005

L4tt I '

29, 4004 �931,557=>Thoả.

B 8, 000 0.267  0.5

Từ hai điều kiện L 30000Tỷ sốcho thấy dùng

phương pháp nén lệch tâm để tính hệ số phân bố ngang

cho tải trọng sẽ cho kết quả chính xác hơn phương pháp

gối tựa đàn hồi.

Như phân tích ở trên phương pháp dầm đơn đã sử

dụng để tính hệ số phân bố ngang cho hoạt tải HL93 (gồm

xe và làn) nên ở đây tính thêm cho tải trọng HL93 chỉ

mang tính tham khảo.

SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 29MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆIII.2.2.3.2. Dầm Biên:

Ta có đường ảnh

� 1 1 a1 �ai

y1

� n 2

hưởng cho dầm biên:

ai2

�y '  1  1 �a1 �ai

Trong đó: n – số

�1 n 2

2

�ai dầm chủ

ai –

khoảng cách giữa 2 dầm đối xứngTa có: a1 = 8000 mm; a2 = 4000 mm;� �a  8000  4000  80000

2

i221 1 8,000�

8,000�y1  5  2 �80,000,000  0.600

�y '  1  1 �8,000�8,000 0.200

�1 5 2 80,000,000SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 30MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆHình 3.8.Đường ảnh hưởng dầm biên theo pp

nén lệch tâm

Ta có hệ số phân boá ngang:

DC3:

2 2

g    0.400

DW:

1 1

n 5

g    0.200

Tính cho hoạt tải:

n 5

Khi xếp 1 làn xe trên cầu:

Hoạt tải

0.515  0.335

mg  1.2 �

 0.510

xe 3 trục và

2

xe 2 trục :

Tải trọng làn:

m

1.2 3,000 �(0.575  0.275)

mg 

�� LANE  0.510

3,000

3,000

2

Khi xếp 2 làn xe trên cầu:

Hoạt tải xe 3 trục và xe 2 trục :

0.515  0.335  0.165 - 0.015

mg LL  1.0 �

 0.500

2

SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 31MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆTải trọng làn:

mg lane m

1.2 �

3,000 �(0.575  0.275) 2, 250 �0.225 750 �0.075 �

�� LANE 

�� 0.5003000

3,000 �

2

2

2Hoạt tải người:

1

1

1,000 �(0.675  0.575)

mg PL 

�� PL  0.625

BPL

1,000

2III.2.2.3.3. Dầm Trong:

Ta có đường ảnh hưởng cho daàm trong: a1 = 8000 mm;

a2 = 4000 mm;� �ai2  80002  40002  80000000 mm2

1 1 8,000�4,000�y1 5 2�80,000,000  0.400

� 1 1 8,000�4,000

�y'1 5 2�80,000,000 0.000SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 32MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆHình 3.9.Đường ảnh hưởng dầm trong theo phương

pháp nén lệch tâm

Ta có hệ số phân bố ngang:

g  0.428- 0.028  0.400

DC3:

1

7,500�(0.388 0.013) 0.200

7,500

2

DW:

Tính cho hoạt tải:

gKhi xếp 1 làn xe trên cầu:

Hoạt tải

xe 3 trục và

xe 2 trục :0.358 0.268

mg  1.2�

 0.375

2

Tải trọng làn:

mg m

1.2 3,000�(0.388 0.238)

�� LANE  0.375

3,000

3,000

2Khi xếp 2 làn xe trên cầu:

Hoạt tải xe 3 trục và xe 2 trục :

0.358 0.268 0.183 0.093

mg  1.0�

 0.450

2

Tải trọng làn:

m

1.0 �

3,000�(0.388 0.238) 3,000�(0.213 0.063) �

�� LANE 

��

3,000

3,000 �

2

2 0.450

Hoạt tải người:mg mgPL 1

1

1,000�(0.438 0.388)

�� PL  0.413

BPL

1,000

2TẢI TRỌNGDC2DC3DW TRUCKBIÊN0.200 0.400 0.2000.510TRONG0.200 0.400 0.2000.450LANE

0.51

0

0.45

0PL

0.625

0.413Bảng3.1.Tổng hợp hệ số phân bố ngang

DẦM

BIÊNTẢI

TRỌNGDC2SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 33DC3DWXELANEMSSV: 1451090417PLCHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHMOMEN

PP

DẦM

LỰ

ĐƠN

C CẮTDẦM

GIỮAGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ--- 0.525 0.525---- 0.371 0.371-PP ĐÒN BẨY 0.21.276 0.102 0.345 0.3061.1

25PP NÉN LỆCH

0.2

TÂM0.40.6

25MOMEN

PP

DẦM

LỰ

ĐƠN

C CẮT

PP ĐÒN

0.2

BẨY

PP NÉN LỆCH

0.2

TÂM0.20.510.51--- 0.525 0.527---- 0.721 0.721-00.267 0.70.750.40.20.450.450

0.4

13Hệ số phân bố ngang khi xếp một làn để tính toán

ở TTGH Mỏi : Chỉ lấy cho tải trọng xe (vì TTGH Mỏi khơng xét tải

trọng làn).

Dầm giữa:

Momen:

mgS = 0.371

Lực cắt: mgS = 0.623

Dầm biên:

Momen:

mgS = 0.345

Lực cắt: mgS = 0.345

(Kết quả PP gối tựa đàn hồi chỉ mang tính tham khảo)

(Những hệ số in đậm trong bảng là có sử dụng khi

tính nội lực còn các hệ số còn lại chỉ mang tính tham

khảo)

III.2.2.4.Tónh Tải Tác Dụng Toàn Cầu:

DC1= 4.13(N/mm)

DC2= 52.5 (N/mm)

DC3= 7.71 (N/mm)

DW= 10.350 (N/mm)

III.2.3.NỘI LỰC – TỔ HP NỘI LỰC THEO CÁC TTGH

III.2.3.1.KIỂM TRA DẦM CHỦ TẠI CÁC MẶT CẮT SAU:

Tại mặt cắt gối (I-I): cách gối một khoảng L = 0(V u)

Tại mặt cắt mối nối (II-II): cách gối một khoảng L 2 =

11700 mm(MsVs)

Tại mặt cắt liên kết ngang gần mặt cắt giữa dầm

(III-III): cách gối một khoảng

L3 = 14000 mm(Mu)

SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 34MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆTại mặt cắt giữa dầm (IV-IV): cách gối một khoảng L4

= 17200 mm(MuMsMmỏi)

III.2.3.1.1.Mặt cắt I-I:

Hình

3.12.

Đ.a.h

lực

cắt V M 0

 

 V 17200mm

 V 0

Diện tích đường ảnh hưởng:

Lực cắt :

V3trục = P1.y1 + P2.y2 + P3.y3

=

145000x1.000+145000x0.875+35000x0.75=298125 N

V2truïc = P'1.y1+P'1.y’1 =110000x1.000 +110000 x 0.965=

2165150 N

Vlaøn = Wlaøn. ΩV(+)= 9.3 x 17200 = 159960 N

VPL = WPL. ΩV(+) = 3 x 17200 = 51600 N

VDC1 = DC1=

�(V  V )

4.13x (17200-0)=

92140.4 N

VDC2 = DC2= 52.5

�(V  V )

x (17200-0)= 956750 N

VDC3 = DC3= 7.71

�(V  V )

x (17200-0)= 132732 N

VDW = DW=

�(V  V )

10.350 x (17200-0)=

178020 N

Momen: M3trục=M2trục=Mlane=MPL=MDC1=MDC2=MDC3=MDW=0

III.2.3.1.2.Mặt cắt II-II:SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 35MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆHình 3.13. Đ.a.h mômen M

MM3trục

4795.64132795008mm 2Diện tích đường

ảnh hưởng moment:= P1.y1 + P2.y2 + P3.y3

= 145000 x 7720.64 + 145000 x 6258.14 + 35000 x= 2194770500 N.mm

M2truïc

= P'1.y1 + P'1.y’1 = 110000 x 7720.64 +110000 x

7312.5

= 1653645400 N.mm

Mlaøn = Wlaøn. ΩM = 9.3 x 132795008 = 1234993574 N.mm

MPL = WPL. ΩM = 3 x 95545000 = 398385024 N.mm

MDC1 = DC1x ΩM = 4.13 x 95545000 = 713773168 N.mm

MDC2 = DC2x ΩM = 52.5 x 95545000 = 7386722320 N.mm

MDC3 = DC3 x ΩM = 7.71 x 95545000 =1024779077 N.mm

MDW = DWx ΩM = 10.350 x 95545000 = 1374428333 N.mmSVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 36MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆHình 3.14. Đ.a.h lực cắt V

2

Diện tích đường

V 7491mm

2 ảnh hưởng lực cắt:

V 1989mm

V3trục

= P1.y1 +

P2.y2 + P3.y3

=145000 x 0.660 +145000x0.535+35000x0.41=187625

N

V2trục = P'1.y1 + P'1.y’1 =110000x0.660+110000x0.625 =14135

N

Vlaøn = Wlaøn. ΩV(+) = 9.3 x 7491 = 69666.3 N

VPL = WPL. ΩV(+) = 3 x 7491 = 22473 N

VDC1 = DC1= 4.13 x

�(V  V )

( 7491-1989 )= 29573.25 N

VDC2 = DC2= 52.5 x

�(V  V )

( 7491-1989 )= 306048.75 N

VDC3 = DC3= 7.71 x

�(V  V )

( 7491-1989 )= 42458.9 N

VDW = DW= 10.350 x �(V  V )

( 7491-1989 )= 56945.7 N

III.2.3.1.3.Maët caét III-III:SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 37MSSV: 1451090417Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hai hay nhiều làn chất tải:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×