Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển công nghệ

Nhận xét chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển công nghệ

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHUYấN THC TP85chức, đơn vị kinh doanh, hành chính sự nghiệp, các hộ gia

đình.

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên: đợc trang bị vững

vàng về nghiệp vụ, năng động trong kinh doanh và sự kết

hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong công ty tạo thành một thể

thống nhát thực hiện mục tiêu cuối cùng của công ty.

- Tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n: cïng víi sù ph¸t triển của công

ty, bộ phận kế toán trở thành công cụ đắc lực giúp ban Giám

đốc công ty ra quyết định chính xác và kịp thời, đặc biệt

là bộ phận kế toán phụ trách tiêu thụ hàng hóa. Tổ chức bộ

máy kế toán gọn nhẹ, mỗi kế toán phụ trách một phần hành

của mình đồng thời phối hợp với các phần hành khác để thực

hiện nhiệm vụ của mình.

- Chuyên môn: Các nhân viên phòng kế toán có kinh

nghiệm, trình độ chuyên môn cao. Bộ phận kế toán tiêu thụ

hàng hóa và xác định kết quả đã thực hiện tốt chức năng

của mình bằng việc ghi sổ đày đủ, chính xác, kịp thời

tình hình tiêu thụ hàng hóa về số lợng, chủng loại, doanh

thu, các khoản giảm trừ, giá vốn đợc xác định đảm bảo

trung thực, rõ ràng.

- Tổ chức hệ thống sổ sách là luân chuyển chứng từ.

Tổ chức hệ thống sổ sách và luân chuyển chứng từ đúng

trình tự, không có sự chồng chéo giữa các bộ phận liên quan,

phù hợp với khả năng trình độ đội ngũ cán bộ kế toán và

đặc điểm kinh doanh của công ty. Các phần hành kế toán

đợc thực hiện trên máy vi tính cho phép giảm nhẹ công việc

lao động kế toán thủ công, giảm lợng sổ sách, tiết kiệm thời

gian làm việc, nhất là khâu đối chiếu số liệu lập báo cáo,CHUYấN THC TP86giúp công ty theo dõi sát sao các nghiệp vụ kinh tế. Đảm bảo

đợc mối quan hệ đối chiếu giữa Sổ tổng hợp và Sổ chi tiết

khi nhập dữ liệu vào máy, vừa ghi vào Sổ kế toán chi tiết

vừa ghi vào Sổ tổng hợp. Chơng trình giúp cho các phần

hành kế toán có thể kiểm soát lẫn nhau, tránh tình trạng

gian lận trong hạch toán

- Phơng pháp hạch toán: Công ty áp dụng phơng pháp thẻ

song song để hạch toán chi tiết hàng hóa. Hàng hóa quản lý

trên cả mặt giá trị và hiện vật. ở kho, mở chi tiết theo danh

điểm sản phẩm hàng hóa về mặt số lợng hiện vật, ghi thẻ

kho, cuối tháng đối chiếu với Sổ kế toán về mặt hiện vật. ở

phòng kế toán định kỳ xuống kiểm tra việc ghi thẻ kho, xác

nhận và mang chứng từ về phòng kế toán ghi đơn giá. Nhập

chứng từ vào máy tính. Phần mềm máy tính tự xử lý số liệu,

in ra Sổ tổng hợp, hạch toán giá vốn hàng bán. Đảm bảo thông

tin kế toán chính xác, đầy đủ.

- Hoạt động kinh doanh: công ty chủ động nắm bắt

nhu cầu khách hàng, tổ chức hợp lý quá trình tiêu thụ, công

ty còn chú trọng đến chất lợng phục vụ khách hàng kể cả bán

buôn và bán lẻ để nâng cao uy tính của công ty trên thị trờng.

- Phơng thức tiêu thụ: công ty thực hiện nhiều phơng

thức tiêu thụ khác nhau nhằm tiêu thụ đợc số lợng hàng hóa tối

đa. Công ty còn thực hiện tỷ lệ chiết khấu thơng mại rất linh

hoạt nhằm thu hút khách hàng, tăng số lợng hàng hóa tiêu thụ.

1.2. Nhợc điểm

- Kết cấu sổ NKC cha đợc hoàn thiện theo đúng chế

độ kế toán nên cha phản ánh chính xác các quan hệ đối ứngCHUYấN THC TP87tài khoản trong những định khoản kép thì hiên nay kế toán

vẫn phản ánh vào NKC bằng nhiều định khoản, do vậy quan

hệ đối ứng sẽ ít chính xác.

- Công ty thực hiện kế toán chi tiết hàng hoá theo phơng pháp thẻ song song( chỉ thích hợp với những doanh

nghiệp có ít chủng loại sản phẩm, số lần nhập xuất ít) do

vậy khối lợng công việc kế toán hàng hoá tồn kho phải thực

hiện nhiều nhng lại trùng lặp với công tác kho.

- Công ty tính giá thành phẩm theo phơng pháp bình

quân tuy nhiên hình thức sổ kế toán công ty đang áp dụng

NKC yêu cầu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải đợc phản

ánh hàng ngày vào sổ NKC. Nhng trên thực tế, khi hạch toán

tiêu thụ thành phẩm kế toán chỉ phản ánh đợc doanh thu còn

định khoản kết chuyển giá vốn hàng xuất bán đến cuối kỳ

mới thực hiện đợc, nh vậy cha đúng với trình tự ghi chép của

hình thức sổ NKC.

- Toàn bộ chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán

hàng phát sinh trong một kỳ kế toán đợc phân bổ hết cho lợng hàng hoá thành phẩm đợc tiêu thụ trong kỳ. Nh vậy, kết

quả tiêu thụ trong một kỳ không đợc hoàn toàn chính xác.

2. Một số ý kiến đề xuât nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ

thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.Đi sâu vào tìm hiều phần kế toán tiêu thụ thành phẩm

và xác định kết quả kinh doanh em xin đa ra một số nhận

xét sau:

- Hiện tại số lợng nhân viên kế toán còn ít, cha đáp ứng

đợc tiến độ công việc. Mặt khác nhân viên kế toán sẽ không

đủ thời gian để kiểm tra lại số liệu trên máy móc khi cóCHUYấN THC TP88chênh lệch. Do vậy công ty nên nghiên cứu để có thể bổ

sung thêm nhân viên kế toán và cung cấp thêm phơng tiện

để thực hiện công tác kế toản tránh ứ đọng công viƯc.

- Kh©u xư lý chøng tõ rÊt quan träng, nã có ảnh hởng rất

lớn đến việc xác định kết quả kinh doanh cuối cùng. Từ đó

nhận thấy tầm quan trọng về tính chính xác của chứng từ.

Vì vậy khi xử lý, công ty nên bố trí ngời có năng lực, trách

nhiệm để phụ trách khâu kiểm tra toàn bộ chứng từ trớc khi

chúng đợc nhập vào máy. Khâu này giúp cho việc xác định

kết quả kinh doanh cuối cùng là chính xác, tránh những sai

xót không đáng có nhằm hoàn thiện thêm công tác kế toán.

- Để theo dõi thờng xuyên tình hình nhập xuất, tồn sản

phẩm cả về mặt giá trị và số lợng công ty nên sử dụng giá

hạch toán. Giá hạch toán thành phẩm có thể xác định theo giá

thành phẩm trong một số kỳ trớc và đợc sử dụng ổn định

trong nhiều kỳ. Nếu có sự biến động lớn trong giá nhập thì

có thể điều chỉnh cho phù hợp. Đến cuối tháng điều chỉnh

về giá thực tế theo công thức:

giá thực tế thànhgiá thực tếthành phẩm

phẩm tồn kho đầu kỳnhậpgiá hạch toán thànhgiá hạch toántrong kỳ

Hệ số giá =

thành phẩm

phẩm tồn kho đầu kỳnhậpkho trong kỳ

- Hiện nay công ty chỉ hạch toán kết quả tiêu thụ chung

cho nhiều loại hàng hoá, nh vậy sẽ không thấy rõ đợc hiệuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển công nghệ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×