Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số ý kiến đề xuât nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.

Một số ý kiến đề xuât nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHUYấN THC TP88chênh lệch. Do vậy công ty nên nghiên cứu để có thể bổ

sung thêm nhân viên kế toán và cung cấp thêm phơng tiện

để thực hiện công tác kế toản tránh ứ đọng công việc.

- Khâu xử lý chøng tõ rÊt quan träng, nã cã ¶nh hëng rất

lớn đến việc xác định kết quả kinh doanh cuối cùng. Từ đó

nhận thấy tầm quan trọng về tính chính xác của chứng từ.

Vì vậy khi xử lý, công ty nên bố trí ngời có năng lực, trách

nhiệm để phụ trách khâu kiểm tra toàn bộ chứng từ trớc khi

chúng đợc nhập vào máy. Khâu này giúp cho việc xác định

kết quả kinh doanh cuối cùng là chính xác, tránh những sai

xót không đáng có nhằm hoàn thiện thêm công tác kế toán.

- Để theo dõi thờng xuyên tình hình nhập xuất, tồn sản

phẩm cả về mặt giá trị và số lợng công ty nên sử dụng giá

hạch toán. Giá hạch toán thành phẩm có thể xác định theo giá

thành phẩm trong một số kỳ trớc và đợc sử dụng ổn định

trong nhiều kỳ. Nếu có sự biến động lớn trong giá nhập thì

có thể điều chỉnh cho phù hợp. Đến cuối tháng điều chỉnh

về giá thực tế theo công thức:

giá thực tế thànhgiá thực tếthành phẩm

phẩm tồn kho đầu kỳnhậpgiá hạch toán thànhgiá hạch toántrong kỳ

Hệ số giá =

thành phẩm

phẩm tồn kho đầu kỳnhậpkho trong kỳ

- Hiện nay công ty chỉ hạch toán kết quả tiêu thụ chung

cho nhiều loại hàng hoá, nh vậy sẽ không thấy rõ đợc hiệuCHUYấN THC TP89quả tiêu thụ từng loại hàng hoá. Việc hạch toán nàycó thể

phản ánh vào sổ chi tiết tiêu thụ cho từng loại sản phẩm

mẫu nh sau:CHUYấN THC TP90Sổ chi tiết Hàng hoá tiêu thụ

Tháng năm.

Tên hàng hoá:

Đối tợngDoanh

thuThuếDT hàngDoanhbị trảthulạithuầnGiáKếtvốnquảtổng

Nh vậy hach toán chi tiết kết quả tiêu thụ của từng loại

sản phẩm mà công ty có thể biết đợc hiệu quản xuất kinh

doanh, khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm. Từ đó có thể

tìm ra phơng hớng nâng cao hiệu quả kinh doanh chú trọng

vào những mặt hàng kinh doanh có hiệu quả hoặc có

những biẹn pháp xử lýđối với nhũng mặt hàng kém hiệu

quả.

- Kế toán công ty mở bảng kê doanh thu bán hàng ngày

để ghi chép khi có chứng từ bán hàng chuyển đến. Đến cuối

ngày kế toán tổng hợp số liệu và chứng từ để lấy số liệu vào

NKC và các sổ chi tiết. Nh vậy lần nhập số liệuvào máy sẽ

giảm dần. Bảng kê doanh thu bán lẻ có thể lập theo mẫu nh

sau:bảng kê doanh thu bán

Ngày tháng năm.

Hoá đơnTên khách hàngDoanh thu bánCHUYấN THC TP91Cộng- Về kết cấu Sổ nhật ký chung

Công ty nên thiết kế mẫu giống nh chế độ kế toán Nhà nớc

ban hành

Số nhật ký chung

Ngày. tháng .năm

Chứng từ

SốNg

àyDiễn

giảiTK nợTK cóSố tiền

Nợc

óCHUYấN THC TP92Kết luận

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh

doanh có vai trò không thể thiéu đợc trong công tác kết quả

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu hạch toán tiêu

thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh đầy đủ

chính xác kịp thời và đứng đắn sẽ là một trong những biện

pháp tích cực và có hiệu quả. Từ đó góp phần thúc đẩy

nhanh quá trình tuần hoàn vốn, tăng thu nhập, điều này

quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiẹp

trong nền kinh tế thị trờng. Vì vậy công tắc kế toán và xác

định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp ngày càng

phải đợc hoàn thiện để đạt hiệu quả cao trong thời gian

nhanh nhất, và hiệu quả nhất

Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH thơng mại đầu

t và phát triển công nghệ, đợc sự giúp dỡ của các cán bộ

phòng kế toán và các phòng ban có liên quan cùng với sự hớng

dẫn tận tình của các cô chú, anh chị trong phòng em đã di

sâu tìm hiểu công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác

định kết quảkinh doanh của công ty. Vận dụng lý luận học

tập và nghiên cứu tại trờng, kết hợp với thực tế hạch toán hiện

hành của công ty em đã mạnh dạn nêu nên một số nhận xét

và đễ xuất nhằm đóng góp một phần nhỏ nhằm hoàn thiện

công tác kế toán của công ty và nâng cao hiệu lực của công

tác quản lý

Do trình độ còn hạn chÕ, kiÕn thøc thùc tÕ cßn Ýt còng

nh thêi gian thực tập còn cha nhiều nên em mong nhận đợc

sự đóng góp ý kiến chân thành của cán bộ công ty, của thầy

cô giáo đặc biẹt các cô anh chị phòng kế toán công ty đểCHUYấN THC TP93làm cho nội dung bài chuyên đề thực tập của em đợc phong

phú về lý luận và sát với thực tiễn

Cuối cùng em xin chân thành cám ơn Cô Phạm thị Minh

Hoa, giảng viên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội,anh Giám

đốc Hồ Đức Hậu cùng các anh chị phòng kế toán tài vụ Công

ty TNHH thơng mại đầu t và phát triển công nghệ đã giúp

em hoàn thành chuyên đề thực tập này.

Hà Nộ ngày 12/01/2007

Sinh viên thực

hiệnCHUYấN THC TP94Mục lục

Lời nói đầu...............................................................1

Chơng I: Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tiêu

thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại doanh

nghiệp......................................................................3

1.1.Nhng vn chung v tổ chức hạch toán kế toán trong DNTM......3

1.1.1.Khái niệm,nguyên tắc,nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán trong DNTM.

...........................................................................................................................3

1.1.1.1Khái niệm hạch toán kế toán trong DNTM...........................................3.

1.1.1.2. Nguyên tắc tổ chức hạch tốn kế tóan trong DN thương mại..............3

1.1.1.3.Nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán trong DN thương mại..................4

1.2.Những vấn đề chung về hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết

quả bán hàng trong DNTM............................................................................4

1.2.1.Những vấn đền chung về hạch toán kế toán bán hàng.............................4

1.2.1.1.Khái niệm về bán hàng và đặc điểm nghiệp vụ bán hàng trong DNTM

...........................................................................................................................4

1.2.1.2.Yêu cầu quản lý đối với nghiệp vụ bán hàng........................................6

1.2.1.3.Nhiệm vụ hạch toán nghiệp vụ bán hàng trong DNTM........................7

1.2.1.4.Các phương thức bán hàng....................................................................7

1.2.1.5.Các phương thức thanh toán................................................................11

1.2.1.6.Các chi tiêu liên quan n vic tiờu th hng húa...............................12

1.2.1.7.Các phơng pháp xác định giá vốn hàng bán.............13

1.2.1.7.1. Phơng pháp giá đơn vị bình quân.....................13

1.2.1.7.2. Phơng pháp nhập trớc, xuất trớc (FIFO)...................14

1.2.1.7.3. Phơng pháp nhập sau xuất trớc (LIFO)...................14

1.2.1.7.4. Phơng pháp giá hạch toán..................................................14

1.3.Hch tốn chi tiết tiêu thụ hàng hóa......................................................15CHUN ĐỀ THỰC TẬP951.3.1. Phơng pháp thẻ song song...........................................15

1.3.2. Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển.....................15

1.3.3. Phơng pháp sổ số d....................................................16

1.4. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ..................17

1.4.1. Hạch toán chi phí bán hàng..........................................17

1.4.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp ....................18

1.4.3. Hạch toán kết quả tiêu thụ...........................................19

1.5 Hạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hóa .................20

1.5.1. Hạch toán các khoản giảm trừ......................................20

1.5.1.1. Hạch toán các loại thuế..............................................20

1.5.1.2. Hạch toán chiết khấu, hàng bán bị trả lại, giảm giá

hàng bán.......................................................................21

1.5.2. Hạch toán doanh thu hàng bán.....................................23

1.5.3. Hạch toán giá vốn hàng bán..........................................25

1.6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong hạch toán tiêu

thụ và xác định kết quả tiêu thụ........................26

Chơng II: Thực trạng hạch toán kế toán tiêu thụ và xác

định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thơng mại đầu

t và phát triển công nghệ.................................................32

2.1. Đặc điểm của công ty TNHH thơng mại đầu t và

phát triển công nghệ...........................................32

2.1.1.Chức năng nhiệm vụ, đặc điểm và vị trí của công ty

TNHH thơng mại đầu t và phát triển công nghệ..................32

2.1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH thơng mại đầu t và phát triển công nghệ................................32

2.1.1.2.Chức năng cơ bản của công ty TNHH thơng mại đầu

t và phát triển c«ng nghƯ......................................................33CHUN ĐỀ THỰC TẬP962.1.1.3NhiƯm vơ cơ thĨ cđa c«ng ty TNHH thơng mại đầu t

và phát triển công nghệ.......................................................33

2.2.Hch tốn tổng hợp tiêu thụ hàng hóa của cơng ty TNHH thơng

mại đầu t và phát triển công nghệ...........................................34

2.2.1.Đặc điểm chung của công ty TNHH thơng mại đầu t và

phát triĨn c«ng nghƯ..............................................................................34

2.2.2.Vị trí của cơng ty với ngành...................................................................35

2.3.Cơ cấu tổ chức,bộ máy quản lý của công ty TNHH thương mại đầu tư

và phát triển công nghệ.................................................................................35

2.3.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển

cơng nghệ.........................................................................................................35

2.3.2.Tổ chức bộ máy kế tốn và hình thức kế tốn áp dụng của cơng ty

TNHH thương mại đầu tư và phát triển công nghệ.........................................36

2.4.Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty

TNHH thương mại đầu tư và phát triển cụng ngh...................................39

2.4.1 Hệ thống các mặt hàng...............................................39

2.4.2.Phng thc bỏn hng..................................................39

2.4.3. Chính sách giá cả.........................................................40

2.4.4. Phơng thức thanh toán.................................................40

2.4.5 Sổ sách sư dơng...........................................................40

2.4.6.Trình tự kế tốn bán hàng..............................................43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số ý kiến đề xuât nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×