Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng

Lào Cai nói riêng và khu vực vùng núi phía Bắc nói chung có khí hậu nhiệt

đới ẩm gió mùa. Hàng năm đươc chia làm hai mùa rõ rệt:

- Mùa khô bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau;

- Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9.

a. Nhiệt độ

- Nhiệt độ khơng khí trung bình năm: 23,13-24,15oC;

- Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất: 28,9oC;

- Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất: 15,2oC;

- Chênh lệch nhiệt độ trung bình các năm: 0,05-1,02oC;

Kết quả theo dõi sự thay đổi nhiệt độ được biểu thị trong bảng 2.1:

Bảng 2.1. Nhiệt độ khơng khí các tháng giai đoạn 2012-2015

(Trạm Bảo Yên)

Đơn vị: oC

ThángNăm2012201320142015Tháng 114,914,914,716,3Tháng 216,019,516,818,5Tháng 320,323,420,622,3Tháng 425,124,325,024,1Tháng 528,027,228,429,1Tháng 628,728,428,729,6Tháng 728,127,828,328,8Tháng 827,927,327,928,2Tháng 926,026,127,327,6Tháng 1024,422,724,524,8Tháng 1121,521,221,323,1Tháng 1217,714,715,717,4Trung bình năm23,2223,1323,2724,15Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai 2015b. Lượng mưa

Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9, mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

Trung bình một năm có khoảng 33 ngày mưa, lượng mưa năm đạt 1.3271.821,7mm.

Giá trị lượng mưa trung bình từng tháng quan trắc được qua các năm được

thể hiện trong bảng 2.2:

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường55Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Bảng 2.2. Lượng mưa trung bình tháng giai đoạn 2012-2015

(Trạm Bảo Yên)

Đơn vị: mm

Năm2012201320142015Tháng 138,2031,606,4073,80Tháng 26,009,607,7011,30Tháng 351,0024,8057,6026,90Tháng 489,30141,2081,30110,00Tháng 5313,70226,3043,70150,70Tháng 6103,90113,40385,10121,90Tháng 7380,80458,20447,90210,70Tháng 8340,00488,90405,40286,60Tháng 9123,40137,50167,60114,50Tháng 1030,2062,5034,5087,30Tháng 1181,405,5065,1060,90Tháng 1222,40122,208,7072,40Trung bình năm131,69151,81142,58110,58ThángNguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai 2015c. Độ ẩm

Độ ẩm tương đối trung bình năm của khơng khí tại khu vực đạt 84,25 85,58%. Đặc trưng của độ ẩm tương đối theo hai mùa như sau:

Đặc trưng độ ẩm trung bình trong các tháng trong năm được thể hiện trong

bảng 2.3.

Bảng 2.3. Độ ẩm tương đối trung bình các tháng giai đoạn 2012-2015

(Trạm Bảo Yên)

Đơn vị: %

Năm2012201320142015Tháng 187,0089,0087,0088,00Tháng 285,0087,0084,0084,00Tháng 383,0081,0086,0084,00Tháng 480,0082,0088,0081,00Tháng 582,0083,0078,0079,00Tháng 684,0081,0084,0078,00ThángĐại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường56Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Năm2012201320142015Tháng 786,0086,0087,0079,00Tháng 887,0087,0085,0085,00Tháng 988,0088,0087,0088,00Tháng 1088,0088,0088,0088,00Tháng 1189,0087,0088,0088,00Tháng 1287,0085,0085,0089,00Trung bình năm85,5085,3385,5884,25ThángNguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai 2015d. Nắng

Số giờ nắng trung bình trong các năm được dẫn ra trong bảng 2.4:

Bảng 2.4. Tổng số giờ nắng trung bình các tháng giai đoạn 2012-2015

(Trạm Bảo Yên)

Đơn vị: giờ

Năm2012201320142015Tháng 138,009,0078,0087,00Tháng 229,0057,0085,0095,00Tháng 370,00119,0057,0085,00Tháng 4189,00125,0054,00131,00Tháng 5170,00192,00200,00239,00Tháng 6116,00196,00137,00245,00Tháng 7151,00147,00176,00174,00Tháng 8200,00156,00181,00171,00Tháng 9122,00135,00149,00136,00Tháng 10100,00118,00118,00145,00Tháng 1168,0073,0072,00113,00Tháng 1249,0094,0061,0059,00Trung bình năm108,50118,42114,00140,00ThángNguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai 2015e. Gió

Tại khu vực nghiên cứu, trong năm có 4 hướng gió thịnh hành chính là: Bắc,

Đơng Bắc, Nam và Tây Bắc.

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường57Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”+

+

-Từ tháng 11 đến tháng 3 gió thịnh hành là hướng: Bắc và Đơng Bắc;

Từ tháng 4 đến tháng 8 gió thịnh hành là hướng: Nam;

Từ tháng 9 đến tháng 10 là thời kỳ chuyển tiếp giữa các hướng gió:

Gió hướng Bắc chiếm 27,2%, hướng Đơng Bắc chiếm 47%;

Gió hướng Nam chiếm 14,2%, hướng Tây Bắc chiếm 12,3%.

Gió lặng chiếm 9,3%;

Gió ở cấp từ 1-3m/s chiếm 49,2%;

Gió từ 15m/s trở lên khơng đáng kể.

Hướng gió, tần suất và tốc độ gió trung bình trong năm thể hiện trong bảng

2.5:

Bảng 2.5. Tốc độ gió trung bình các tháng giai đoạn 2000-2015

Đơn vị: m/s

Cấp

HướngLặng

SLXH1-3

P%4-8≥ 159-14Tổng cộngSLXHP%SLXHP%SLXHP%SLXHP%SLXHP%N4.017124.90014,62130,61209.14227,2Nne3201,02590,8120--5911,8Ne1.5704,71.2073,6190,1302.7998,4Ene5981,82320,740--8342,5E1.4134,249410550--1.9125,7ese1770,5530,240--2347se8372,52970,980--1.1423,4Sse3841,11920,6304058310,7S2.4867,42.2546,73506047814,2Ssw3561,14051,2130407742,3Sw3281,12400,720105711,7Wsw590,2200,1----790,3W590,5430,1----2100,6wnw1670,3300,110--1260,4Nw956,71.8715,6110104.12212,3Nnw2.2394,21.0903,2320,1402.5397,53.1059,333.544100Lặng3.1059,3-Cộng3.1059,316.45949,213.58740,63620,9310Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai(Ghi chú: N- Bắc, S - Nam, W- Tây, E - Đông, SLXH - Số lần xuất hiện, P - Tần suất)2.1.3. Điều kiện thủy văn

Trong khu vực có hai con sơng lớn là sông Hồng và sông Chảy. Sông Hồng

(xưa gọi là sông Nhĩ Hà) chảy qua 3 xã Cam Cọn, Kim Sơn, Bảo Hà với tổng chiều

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường58Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”dài 35km, lưu lượng dòng chảy khá lớn. Lưu lượng nước sơng khơng điều hòa, mùa

lũ lưu lượng lớn (khoảng 4830m 3/s), mực nước cao thường gây ngập lụt ven bờ,

ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân dọc hai bên sơng.

Sơng Chảy (còn gọi là sồng Trôi) chảy theo hướng đông bắc – tây nam, có độ

dốc lớn, dòng chảy xiết, là thượng nguồn chính của thuỷ điện Thác Bà, có nhiều

thác ghềnh ở phía bắc. Đoạn sông Chảy chảy qua 8 xã và thị trấn Phố Ràng của

huyện chiều dài 50km.

Trong khu vực dự án, về phía Đơng dự án có một suối (khe) nhỏ chảy qua, bắt

đầu từ khu vực bản Lự qua khu vực dự án và vào khu vực trồng lúa nương (phía Đơng

Nam dự án), là nguồn tiếp nhận nước thải của dự án. Ngồi ra, phía Tây khu vực dự

án, cách dự án khoảng 600m là khe Múi, bắt nguồn từ phía khu vực đồi núi phía trong,

chảy theo hướng Đơng Nam – Tây Bắc về phía bản Mạ 2 - thị trấn Phố Ràng.

2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần mơi trường đất, nước, khơng khí

Nhằm đánh giá hiện trạng môi trường khu vực phục vụ cho công tác xây

dựng Báo cáo ĐTM của dự án, ngày 23/06-24/06/2016, Công ty cổ phần tư vấn Tài

nguyên và Môi trường (Đơn vị tư vấn) kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường

tỉnh Lào Cai (chủ Dự án) cùng đơn vị lấy mẫu đã tiến hành khảo sát thực địa, đo

đạc, lấy mẫu phân tích hiện trạng mơi trường. Kết quả đo đạc, quan trắc hiện trạng

môi trường khu vực dự án được coi là môi trường nền làm cơ sở đánh giá và so

sánh với quá trình thi công và vận hành của dự án sau này. Kết quả được thể hiện

dưới đây:

2.1.4.1. Hiện trạng môi trường không khí

Để có thể đánh giá hiện trạng mơi trường khơng khí tại khu vực, Cơng ty Cổ

phần Tư vấn Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc chất lượng mơi

trường khơng khí tại 05 điểm trải đều trên diện tích khu vực dự án.

Bảng 2.7. Vị trí quan trắc mơi trường khơng khí

STT

hiệu1KK012Vị trí lấy mẫuTọa độ

XYNgã ba trên đường vào bãi rác2458164,06468479,74KK02Đường vào bãi rác2457610,28468874,503KK03Trong khu vực dự án2456941,41469486,224KK04Đường giao thơng phía Đơng khu vực dự án2456840,87469642,855KK05Đường giao thơng phía Tây Nam khu vực dự án2456721,28469370,86Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường59Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường60Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Bảng 2.8. Các thông số và phương pháp quan trắc môi trường khơng khí

TTChỉ tiêuPhương pháp phân tích1Nhiệt độ2Độ ẩm3Tốc độ gió4Áp suất5Độ ồn6Bụi tổng TSP7COSOP-CO8NO2TCVN 6137:20099SO2TCVN 5971:199510O3MASA 411QCVN 46:2012/BTNMTTCVN 7878-2:2010

TCVN 5067:1995Bảng 2.9. Kết quả phân tích chất lượng mơi trường khơng khí tại khu vực dự ánKết quả phân tích

TTChỉ tiêuĐơn vịKK01KK02KK03KK04KK05QCVN

05:2013/

BTNM

T

(TB 1h)QCVN

26:2010/

BTNM

T1Nhiệt độoC29,130,328,932,532,3--2Độ ẩm%82,481,783,178,478,3--3Tốc độ gióm/s1,91,30,61,10,9--4Áp suấtmmHg723,1711,5736,7726,1730,2--5Độ ồndBA50,747,542,848,345,5-7030,180,160,120,140,130,3-6Bụi TSPmg/m7COmg/m30,950,920,780,890,8330-8NO2mg/m30,180,150,120,140,150,2-9SO2mg/m30,240,210,090,110,130,35-0,0190,0140,0110,0150,0130,2-10O3mg/m3Ghi chú:

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng khơng khí

xung quanh;

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- (-): Giá trị không quy định.

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường61Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Nhận xét:

Từ kết quả phân tích cho thấy:

- Tiếng ồn trong khơng khí nằm trong phạm vi cho phép của QCVN

26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- Các thông số môi trường khơng khí đều nằm trong giới hạn cho phép được quy

định tại QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng

khơng khí xung quanh.

2.1.4.2. Hiện trạng mơi trường nước

Môi trường nước là một trong những môi trường dễ bị tác động bởi các yếu

tố bên ngoài. Để thấy được sự thay đổi về thành phần, tính chất của môi trường

nước tại khu vực, dựa trên sự phân bố của mạng lưới thủy văn, đơn vị tư vấn đã

tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 03 vị trí như sau:

Bảng 2.10. Vị trí quan trắc nước mặt

Tọa độT

T

hiệuVị trí lấy mẫu1NM0

1Nước suối phía Đơng, trước khi chảy qua khu

vực dự án2456930,83469706,352NM0

2Nước suối phía Đơng, sau khi chảy qua khu

vực dự án2456717,05469756,093NM0

3Nước mặt trong khu vực dự án2456891,67469530,67XYBảng 2.11. Dụng cụ quan trắc môi trường nước

TTTên thiết bịModel, hãng sản xuấtXuất xứModel: 1160-G42

Hãng sx: WildcoMỹ1Thiết bị lẫy mẫu nước theo tầng 6,2 lít2Máy đo độ kiềm (pH) hiện trườngModel: WQ201

Hãng sx: Global waterMỹ3Máy đo nồng độ oxy hòa tan (DO) hiện trườngModel: WQ401

Hãng sx: Global waterMỹ4Máy đo độ dẫn (EC) và tổng chất rắn hòa tan (TDS)Model: Cond 330i

Hãng sx: WTWĐức5Máy đo độ đục (Turbidity) hiện trườngModel: WQ770

Hãng sx: Global waterMỹ6Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu cầm tayModel: U22XD

Hãng sx: HoribaNhật

Bản7Chai nhựa lưu mẫu (500ml)Model: 20400MỹĐại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường62Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Hãng sx: Wildco

8Hãng sx: Đại Đồng

TiếnThùng bảo quản mẫu 34 lítViệt

NamBảng 2.12. Thơng số và phương pháp phân tích chất lượng nước mặt

TTChỉ tiêuPhương pháp phân tích1pHTCVN 6492:20112Nhiệt độTCVN 4557:19983DOTCVN 7325:20044TDSSMEWW 2540.C:20125TSSTCVN 6625:20006BOD5 (20oC)7CODSMEWW 5220.C:20128NH4+SMEWW-4500-NH4.F:20129NO2-TCVN 6178:199610NO3-TCVN 6180:199611Tổng NTCVN 6638:200012Tổng PTCVN 6202:200813PO43-TCVN 6202:200814Pb15Cd16Hg17As18Cu19Fe20Dầu mỡSMEWW 5520.B:201221ColiformTCVN 6187-2:1996TCVN 6001-2:2008EPA Method 200.8TCVN 6177:1996Bảng 2.13. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt

STTChỉ tiêuQCVN 08MT:2015/BTNMT

(Cột B1)Kết quả phân tíchĐơn vịNM01NM02NM03-8,017,567,755,5-9C28,628,829,2-3 DOmg/l4,255,425,15≥44 TDSmg/l165,8125,1132,3-1 pH

2 Nhiệt độoĐại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường63Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”STTChỉ tiêuQCVN 08MT:2015/BTNMT

(Cột B1)Kết quả phân tíchĐơn vịNM01NM02NM035 TSSmg/l37,832,533,1506 BOD5 (20oC)mg/l17,515,415,9157 CODmg/l24,621,522,3308 NH4+mg/l0,250,210,190,99 NO2-mg/l0,0210,0170,0150,0510 NO3-mg/l3,172,852,971011 Tổng Nmg/l6,326,055,97-12 Tổng Pmg/l0,280,130,11-13 PO43-mg/l0,0480,0360,0310,314 Pbmg/l<0,0006<0,0006<0,00060,0515 Cdmg/l<0,0005<0,0005<0,00050,0116 Hgmg/l<0,0008<0,0008<0,00080,00117 Asmg/l<0,0002<0,0002<0,00020,0519 Cumg/l0,0220,0150,0130,518 Femg/l0,920,850,871,520 Dầu mỡmg/l<0,3<0,3<0,3121 ColiformMNP/100ml4.1603.3503.6407.500Ghi chú:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước

mặt (Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng

khác có u cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2);

- (-): Giá trị không quy định;

Nhận xét:

Kết quả phân tích cho thấy các thơng số quan trắc và phân tích mơi trường

nước mặt khu vực dự án đều nhỏ hơn giá trị cho phép theo QCVN 08MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (Cột B1:

Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có u cầu

chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2).

2.1.4.3. Hiện trạng mơi trường đất

Chương trình quan trắc tiến hành lấy mẫu tại 04 điểm bố trí đều trên phạm vi

dự án.

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường64Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường65Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×